Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Doctorat en Psicologia

Preinscripció oberta

phd_psico
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  3 anys (Temps Complet) / 5 anys (Temps Parcial)
 • Data d'inici
  Octubre 2024
 • Places
  18
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

  Blanquerna-URL - Passeig Sant Gervasi, 47. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Objectius

Formar investigadors qualificats en el camp científic de la psicologia i també professionals competitius.

Oferir un programa de doctorat de qualitat, basat en principis de coherència epistemològica, conceptual i metodològica, orientat al coneixement i la investigació sobre processos psicològics en contextos i escenaris diversos.

Potenciar la difusió dels treballs d’investigació i de les tesis en desenvolupament a través de la participació en congressos, fòrums científics i publicacions rellevants de l’àmbit d’estudi.

Impulsar la mobilitat i la internacionalització dels investigadors en formació del programa i també la seva participació en xarxes d’investigació.

Generar estudis de la màxima competència en les línies d’investigació impulsades des dels grups d’investigació del Departament de Psicologia.

A qui va dirigit

El perfil d’ingrés al programa és preferentment el d’estudiants amb experiència en investigació en els àmbits de la psicologia. Es valora que l'estudiant de doctorat de nova incorporació, en el títol universitari previ, hagi fet un TFM orientat vers allò que serà el seu projecte d’investigació o que demostri mèrits curriculars avalats per un grup d’investigació. A aquest efecte, per valorar-ho, a més d’acreditar bons resultats en l'expedient acadèmic, farà una entrevista amb el coordinador/a del programa, i podrà avalar la seva sol·licitud amb una carta d’admissió firmada per l’investigador/a principal d’un grup d’investigació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.

taules de la biblioteca de la FPCEE

Perfil de sortida

Docència universitària

Publicació científica

Comunitat acadèmica i científica i la societat en general, integrant-se en xarxes d’investigació de la comunitat científica internacional i la societat del coneixement

Procediment d'assignació de la tutoria i la direcció de la tesi

Després de l'admissió al programa de doctorat, la CAPD (Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat) assignarà al doctorand/a un/a tutor/a de tesi, que haurà de pertànyer al claustre de professorat del programa de doctorat. El nomenament del tutor/a podrà ser modificat per la CAPD en qualsevol moment, sempre que el doctorand/a exposi raons justificades en la seva petició.

En un termini de tres mesos, l'estudiant de doctorat haurà de proposar a la CAPD un/a doctor/a com a director/a de tesi. Pot ser de nacionalitat espanyola o estrangera, amb experiència acreditada en investigació, amb independència de la universitat, el centre o la institució on presti els serveis. Si és extern a la URL, la proposta haurà d’acompanyar la corresponent certificació d’aquesta acreditació. La CAPD també pot aprovar una codirecció de la tesi. L'estudiant o el director/a poden sol·licitar a la CAPD un canvi en la direcció, si així ho consideren.

Línies de recerca

Alumne biblioteca fpcee

Mobilitat (Relacions Internacionals)

La Facultat té com a prioritat la internacionalització de la investigació i de la formació de l'alumnat de doctorat i preveu que el programa de doctorat impulsi la realització d’estades de formació en investigació i la mobilitat. El grup d’investigació en el qual s’integra l'estudiant promou que participi en projectes d’investigació en xarxa i que també pugui fer estades de formació en altres centres, tant nacionals com internacionals.

A més, la Facultat:

 • Facilita els contactes amb universitats i centres externs, a través dels convenis establerts amb la Facultat.
 • Facilita que l'estudiant pugui assistir a congressos nacionals i internacionals vinculats a la seva línia d’investigació.
 • Promou la codirecció de tesis doctorals entre doctors/es acreditats en investigació de la URL i d’universitats i centres externs.

Seguiment de l'alumnat

El director/a de tesi marcarà els objectius del Pla d’investigació de l'estudiant, l’acompanyarà en la consecució i li facilitarà les millors condicions possibles per a la seva futura carrera científica. S'hi reunirà per facilitar-li formació sobre el contingut de la investigació, la metodologia i els procediments. El tutor/a o director/a revisarà regularment el DAD i farà els informes sobre el desenvolupament del Pla d’investigació i la seva formació.

Calendari

JULIOL

Publicació de les persones candidates preinscrites admeses

SETEMBRE

Procés de matrícula

Presentació dels plans d’investigació

OCTUBRE

Inauguració del curs dels estudis de màsters oficials i doctorat

Primera sessió de presentació dels programes de doctorat (primer curs)

Defensa dels plans d’investigació (segona convocatòria)

Inici dels seminaris de primer curs

DESEMBRE

Propostes de direcció de tesis

GENER

Nomenament de directors de tesis (CAPD)

FEBRER

Presentació i defensa de plans d’investigació (convocatòria extraordinària)

Inici dels seminaris optatius de doctorat (segon i resta de cursos)

ABRIL

Entrega dels documents de compromís

Fi dels seminaris de primer curs

Presentació dels plans d’investigació (primera convocatòria)

MAIG

Defensa dels plans d’investigació (primera convocatòria)

Emplenament del Document d’activitats

JULIOL

Publicació de les qualificacions dels plans d’investigació (primera convocatòria)

SETEMBRE

Presentació dels plans d’investigació (segona convocatòria)

OCTUBRE

Defensa dels plans d’investigació (segona convocatòria)

Emplenament del Document d’activitats

Publicació de les qualificacions els plans d’investigació

Notícies

Informació acadèmica

alumnes escolten al professor

Pla d'estudis

El programa de doctorat no té un pla d'estudis com a tal, sinó que s'estructura a partir de les activitats formatives dels doctorands/es i dels cursos de formació específics del programa mateix. Bàsicament, centrats en eines metodològiques de la recerca. Aquests cursos s'especifiquen al llarg de cadascun dels anys formatius i de redacció de la tesi.

A continuació es presenten les activitats i el sistema d’avaluació que es desenvolupen al llarg del programa de formació. El primer grup són les activitats transversals, que són seminaris distribuïts entre el primer any i la resta d’anys del programa. Els seminaris del primer any són d’assistència obligatòria i durant la resta d’anys l'estudiant de doctorat pot triar cursar els seminaris optatius que vulgui.

Primer any - seminaris obligatoris:

 1. Seminari “Objectives i estructura del Pla d’investigació”. Seminari dirigit a millorar el disseny del Pla d’investigació durant el primer any del programa de doctorat. En aquest seminari s’hi tracten els aspectes següents: a) la concreció temàtica d’investigació, b) els referents teòrics, c) el disseny metodològic, d) els objectius, e) els instruments i f) la planificació temporal. El seminari s’estructura a partir dels focus d’interès investigador de l'alumnat del programa.
 2. Seminari “La publicació científica: estratègies i recursos documentals”. Seminari dedicat a treballar, des d’un punt de vista metodològic, les estratègies, els recursos i les eines existents en les publicacions científiques i en l’elaboració d’articles científics en revistes indexades de qualitat. Des dels grups d’investigació i en les reunions amb el tutor/a o director/a, s’impulsarà l'estudiant a l’elaboració de textos i la publicació, sobretot, en revistes científiques indexades.
 3. Seminari “Ètica i investigació”. Seminari dedicat a l’estudi teòric de les implicacions ètiques de la investigació científica en educació i activitat física, els principis de l’ètica aplicada, les tradicions angloamericanes i europees, les metodologies en la presa de decisions en equips interdisciplinaris i multidisciplinaris, els codis europeus i internacionals en la investigació amb éssers humans i l’anàlisi de protocols ètics més actualitzats segons els referents internacionals.
 4. Seminari “Formació avançada en metodologies de la investigació quantitativa I”. Aquest seminari formarà els estudiants de doctorat en les eines metodològiques quantitatives fonamentals per a l’elaboració de mostrejos i del processament de dades estadístiques, així com per al maneig de tècniques, instruments i de software específic en aquest camp. El seminari s’aplicarà a la realitat de les investigacions de cada estudiant.
 5. Seminari “Formació avançada en metodologies de la investigació qualitativa I”. Aquest seminari incorpora l’aprofundiment en les metodologies qualitatives que són rellevants en aquests últims anys en els estudis internacionals en el camp de la psicologia, en relació amb la recollida de dades, el seu processament, l’anàlisi de resultats i la seva interpretació en contextos específics.
 6. Seminari anual de grup d’investigació. Assistència del doctorand/a als seminaris sobre tendències en investigació que fa cada grup d’investigació en funció de les línies d’investigació de cada equip. Com a mínim, és obligatòria l’assistència a dos seminaris de quatre hores anuals (TC) o a un (TP). Aquests seminaris compten amb la participació d’investigadors/ores internacionals de les universitats amb què hi ha conveni de col·laboració.

Resta d’anys - seminaris optatius:

A partir del segon any del programa de doctorat s’ofereix a l'alumnat un grup de seminaris que, en funció de les característiques i l’estat del Pla d’investigació, de les seves necessitats específiques de formació i amb l’assessorament del tutor/a, podran cursar de manera optativa i constaran en el seu DAD. Són els següents:

1) Seminaris d’escriptura científica. S’ofereixen dos seminaris: “Iniciació a l’escriptura i la publicació científica” i “Escriure i publicar el primer article d’investigació”. Tots dos tenen com a objectiu preparar l'alumnat de doctorat per afrontar amb èxit l’escriptura i la publicació d’articles científics al llarg dels estudis. No obstant això, tenen objectius específics relacionats amb el grau de coneixement i experiència dels qui hi participen.

1.1) Seminari “Iniciació a l’escriptura i publicació científica”. En aquest seminari es prepara l'alumnat perquè puguin conèixer i utilitzar els recursos discursius més prototípics d’articles científics, així com identificar quines publicacions del seu àmbit d’investigació són més adequades en funció del tipus de temàtica i d’investigació que estiguin desenvolupant.

1.2) Seminari “Escriure i publicar el primer article d’investigació”. Es tracta d’un seminari de nivell avançat. En acabar-lo, l'alumnat serà capaç de conèixer i emprar les estratègies discursives que permeten fer visible la pròpia veu com a autor/a acadèmic. També podran identificar quina de les publicacions del seu àmbit d’investigació és més adequada en funció del tipus de temàtica i investigació que estiguin desenvolupant. En el seminari es treballa amb les dades que l'estudiant ha recollit en el seu treball de camp per tal que redacti un article científic i el pugui ajustar en funció de les característiques de la publicació a la qual es vulgui dirigir.

2) Seminari “Formació avançada en metodologies d’investigació quantitativa II”. Aquest seminari amplia i aprofundeix en continguts estadístics que s’han treballat en el seminari obligatori de primer any: repàs de khi quadrat, correlació i t-Student, ANOVA i proves no paramètriques, anàlisi univariada i multivariada, regressió i MANOVA, qüestionari i anàlisi factorial. A més d’ampliar els coneixements, l’objectiu és que l'estudiant els pugui aplicar al seu Pla d’investigació de la tesi.

3) Seminari “Formació avançada en metodologies d’investigació qualitativa II”. Aquest seminari amplia i aprofundeix en continguts estadístics que s’han treballat en el seminari obligatori de primer any. Els temes que s’hi tracten són: característiques de la investigació qualitativa (II), paradigmes en investigació qualitativa (II), mostreig en investigació qualitativa, recollida de dades en investigació qualitativa, anàlisi qualitativa, criteris de rigor i qualitat en una investigació qualitativa i redacció de la investigació qualitativa. A més d’ampliar els coneixements, l’objectiu és que el doctorand/a els pugui aplicar al seu Pla d’investigació de la tesi.

4) Seminari “Revisió sistemàtica i metanàlisi”. El creixement exponencial que la producció científica ha experimentat recentment representa un gran pas en l’obtenció de coneixement, però també una dificultat per arribar a conèixer tot el saber generat. Calen procediments que integrin i sintetitzin aquesta acumulació de coneixement sobre gairebé totes les qüestions; és amb aquest objectiu que sorgeixen els procediments de revisió sistemàtica i metanàlisi. Aquest seminari introdueix l'estudiant en aquesta forma d’investigació, de manera que en acabar pugui conèixer què és una revisió sistemàtica, sigui capaç d’entendre i interpretar correctament les dades que conté una metanàlisi i pugui fer els primers passos en la confecció d’una revisió sistemàtica i metanalítica.

5) Seminari “Introducció a l’ús del programa ATLAS.ti en l’anàlisi de dades”. L’ATLAS.ti és un dels programes més utilitzats en investigació qualitativa en ciències socials i de la salut. És un suport informàtic que facilita la tasca de l’investigador/a en l’anàlisi de dades qualitatives, estiguin presentades en format de text, imatge, àudio o vídeo. Aquest seminari ofereix una introducció pràctica als instruments bàsics i avançats de l’ATLAS.ti, i ajuda a integrar les funcions del programa a les fases de preparació, anàlisi, lectura i presentació de resultats. A més, es reservarà un espai per al treball directe amb els projectes de tothom qui hi assisteixi.

6) Seminari “Creativitat i investigació”. En aquest seminari es treballen els objectius d’aprendre dels desafiaments de la vida com a font de desenvolupament de la nostra creativitat, i aplicar aquest aprenentatge al nostre Pla d’investigació. Els continguts giren al voltant de com innovar en psicologia, com ser creatiu en la investigació en psicologia i com treballar el procés creatiu en un Pla d’investigació.

Altres activitats formatives

El pla de formació preveu que l'estudiant de doctorat, al llarg dels quatre cursos, faci altres activitats formatives, guiades i supervisades pel tutor/a, que és un professor/a-investigador/a del grup d’investigació de la FPCEE Blanquerna-URL en el qual es forma.

 1. Assistència a un congrés o una jornada científica. Activitat obligatòria, planificada per portar-la a terme al llarg del primer any de doctorat.
 2. Presentar una comunicació o pòster en un congrés científic. Activitat obligatòria, planificada per fer el segon any. L'estudiant hi pot presentar una comunicació o pòster sobre resultats preliminars de la seva investigació en un congrés vinculat a l’àrea de referència de la seva investigació, o també sobre els resultats d’una investigació realitzada en el grup d’investigació, supervisat pel tutor/a.
 3. Assistir al Seminari anual de grup d’investigació. Activitat obligatòria. L'estudiant, durant tot el programa doctoral, ha d’assistir als seminaris sobre tendències en investigació que porta a terme cada grup d’investigació en funció de les línies d’investigació de cada equip.
 4. Sotmetre a publicació un article a una revista científica. Activitat obligatòria, planificada per fer-la el tercer any. Una de les competències fonamentals de l'alumnat de doctorat serà l’elaboració i la publicació de textos científics d’alta qualitat. Aquesta és la raó per la qual, en diferents seminaris i activitats del programa de doctorat, es formen en la publicació científica i la redacció de textos científics.
 5. Estada d’investigació (activitat opcional). L'estudiant pot fer una estada d’investigació a una altra universitat o institució dedicada a la investigació, supervisada pel tutor/a i el director/a de tesi, preferentment fora de l’àmbit de Catalunya o Espanya. Si l’estada es fa a un altre país, durant un mínim de tres mesos, i compleix la resta de condicions establertes per la normativa acadèmica, pot optar a la Menció Internacional de Doctorat.

Docència supervisada (activitat opcional). L'estudiant pot fer col·laboracions docents, especialment en l’àmbit de grau, supervisades pel tutor/a o director/a de tesi.

Complements de formació

La CAPD en Psicologia de la Universitat Ramon Llull té previst que l'alumnat de doctorat que hagi estat admès a cursar el programa hagi de fer una formació complementària. Aquests complements de formació correspondran a matèries o assignatures de formació bàsica en mètodes i tècniques d’investigació, estadística general i epistemologia de la investigació, que no superin el màxim de 18 crèdits ECTS. La CAPD en Psicologia de la Universitat Ramon Llull determinarà el nombre específic de crèdits per a cada estudiant en funció de la seva formació d’origen.

El Reial Decret 99/201, de 28 de gener de 2011, i les normes generals d’organització de la Universitat Ramon Llull regulen que anualment la CAPD ha d’avaluar el Pla d’investigació i el DAD, junt amb els informes que emeten el tutor/a i el director/a de la tesi doctoral. Aquesta avaluació es concreta en l’Informe d’avaluació del doctorand (IAD) que la CAPD emet al final de cada curs acadèmic.

Les activitats de formació de l'estudiant de doctorat seran registrades en el DAD. Es registraran les activitats normalitzades, com els seminaris i els tallers, les assistències anuals a congressos i jornades científiques, l’assistència a seminaris dels grups d’investigació, la presentació de comunicacions o pòsters, la publicació de textos o articles en publicacions científiques, la docència supervisada en els estudis de grau, les estades internacionals o la mobilitat, i també les sessions de supervisió del tutor i director, així com les reunions amb el grup d’investigació. Aquestes activitats seran la base per a l’avaluació anual de l'estudiant per part de la CAPD. Igualment, el tutor/a o director/a emetrà, al final de l’any, un informe de seguiment.

Les activitats seran avaluades a l’IAD amb al·lusió explícita a tres nivells de desenvolupament: baix/mitjà/alt.

Tal com consta en la normativa acadèmica, pel que fa a l’avaluació del primer any del programa de formació, la CAPD haurà d’aprovar el Pla d’investigació de l'estudiant en el termini d’un any. Per fer l’avaluació, es fan dues convocatòries: una al mes de maig i l’altra al setembre de cada curs (en els casos que ho requereixin, es podrà obrir una convocatòria extraordinària al mes de febrer de l’any següent). L'estudiant de doctorat que vulgui ser avaluat en primera convocatòria ha d’entregar el seu document (PDF) del Pla d’investigació a la carpeta de tasca assignada en el campus virtual (Scala, apartat “Pla de recerca”) del doctorat (consulteu el calendari específic de cada curs).

 1. Es convocarà un tribunal de dos doctors/ores davant del qual l'estudiant farà una presentació oral. El tribunal informarà la CAPD si el Pla d’investigació mereix ser apte. Si el seu informe no fos favorable, l'estudiant hi farà les correccions o millores recomanades i el tornarà a presentar en la convocatòria de setembre.
 2. Secretaria del Vicedeganat envia el Pla d’investigació a la Comissió d’Ètica i Investigació (CER), que n’avaluarà la qualitat dels aspectes ètics. La CER també informarà la CAPD i, de la mateixa manera, si l’informe és desfavorable, l'estudiant hi farà les millores corresponents i el tornarà a presentar en la segona convocatòria (setembre).
 3. Quan l’informe de la CER és favorable, en el moment que ho vulgui, el doctorand/a podrà sol·licitar a la Secretaria de Vicedeganat d’Estudis de Postgrau i Investigació el certificat que acredita que ha rebut una avaluació favorable de la CER. Aquest certificat pot ser útil, per exemple, quan l’hi demani alguna entitat a la qual hagi de portar a terme el treball de camp de la seva investigació doctoral.
 4. En una data anunciada prèviament es comunicarà a l'alumnat de doctorat el resultat dels informes, tant el del tribunal de doctors/ores com el de la CER. El doctorand/a hi podrà presentar al·legacions, mitjançant una sol·licitud oberta. Finalment, la CAPD es reunirà en la Junta d’Avaluació i en la data anunciada en el calendari acadèmic es comunicaran oficialment les avaluacions finals al web de la Facultat (consulteu el calendari específic de cada curs).
 5. En el calendari específic de cada curs s’hi anunciaran els terminis de la primera i la segona convocatòries.

En el document adjunt s’hi presenta l’estructura i l’estil de presentació que ha de tenir el Pla de Recerca.

Document de compromís

Les normes generals d’organització de la Universitat Ramon Llull preveuen procediments per garantir la correcta supervisió de l'estudiant de doctorat en el marc del programa i faciliten la transparència de la informació respecte a les normes fonamentals en la relació entre l’estudiant i el programa, que recull la memòria del programa. El document de compromís el firmen el tutor/a (assignat per la CAPD), el director/a de tesi o directors (que nomena la CAPD a proposta de l'estudiant), el coordinador/a del programa i l'estudiant.

Document d'activitats del doctorand

El Document d’Activitats del Doctorand (DAD) és el registre individualitzat de control de totes les activitats formatives i d’investigació que l'estudiant porta a terme al llarg del seu procés de formació doctoral. Està regulat pel Reial Decret 99/2011 (articles 2.5 i 11.5) i per les normes generals d’organització de la Universitat Ramon Llull.

Guia de bones pràctiques

La Guia de bones pràctiques per a la investigació, la direcció i el seguiment de les activitats formatives dels programes de doctorat de la FPCEE Blanquerna és un conjunt de recomanacions, compromisos i suggeriments sobre la pràctica de la investigació que té com a objectius afavorir la qualitat de la investigació que es fa en els programes, prevenir problemes d’integritat en la investigació i afavorir un bon ambient de treball entre els membres de la comunitat científica i acadèmica de la Facultat. El seu contingut complementa el que disposa la normativa legal, el Reial Decret 99/2011 i les normes generals d’organització de la Universitat Ramon Llull, i també es basa en els principis i les exigències de la Carta Europea de l’Investigador (2005) i altres documents de bones pràctiques acadèmiques i científiques: el Codi de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Investigació Mèdica (AATRM), el Servei Català de la Salut i l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) de Barcelona.

Cotutela de tesis - Normativa

La cotutela de tesis té com a objectiu estimular la col·laboració científica en el marc dels estudis de doctorat entre la Universitat Ramon Llull i altres universitats europees, així com facilitar la mobilitat dels estudiants de doctorat. Està regulada per les normes generals d’organització de la Universitat Ramon Llull (20 de desembre de 2021).

El procediment es pot consultar en la Normativa per a la realització d’una tesi doctoral en règim de cotutela.

Tesi doctoral

Desenvolupament acadèmic d'un projecte a partir d'una hipòtesi fonamentada en una solidesa metodològica

Normes generals d’organització dels estudis de doctorat a la Universitat Ramon Llull

Relació de tesis defensades dels diversos programes de doctorat de la Facultat

Títol: Los estilos de apego y la hiperlaxitud articular en la relación entre ansiedad y los trastornos funcionales gastrointestinales
Doctorand: Mariano Eduardo Robles Lorenzo
Directors: Dra. Úrsula Oberst i Dr. Luis Miguel Martin Lopez
Data defensa: 21/01/2022

Títol: Atención temprana centrada en la familia: impacto de variables del profesional y del programa de intervención
Doctorand: Simon Garcia Ventura
Directores: Dra. Joana Maria Mas Mestre i Dra. Anna Balcells Balcells
Data defensa: 22/04/2022

Títol: Assaig clínic d'un tractament grupal en dones amb depressió a la sanitat pública: Projecte PROM-SA·D
Doctorand: Victor Carretero Pifarré
Directores: Dra. Núria Farriols Hernando i Dra. Carol Palma Sevillano
Data defensa: 02/03/2021

Títol: Factors organitzacionals que afavoreixen la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual en la modalitat de treball amb suport
Doctorand: Miguel Ángel Pellicena Sánchez
Directors: Dr. Climent Giné Gine i Dr. Ignasi Ivern Pascual
Data defensa: 21/05/2021

Títol: Efectos del tratamiento farmacológico estimulante en pacientes con TDAH, influencia sobre el sueño y síntomas nucleares
Doctoranda: Miriam Sanabra Gonzalez
Directors: Dra. Antonia Gomez Hinojosa i Dr. Jose Angel Alda Díez
Data defensa: 28/05/2021

Títol: Adaptación y validación de un instrumento para el estudio de la ética relacional y análisis de su vinculación con la diferenciación del self
Doctoranda:Mercè Rived Ocaña
Director: Dr. Lluís Botella Garcia del Cid
Data defensa: 09/06/2021

Títol: Avaluació neuropsicològica i detecció precoç dels canvis cognitius en l'envelliment, el deteriorament cognitiu lleu i la malaltia d’Alzheimer
Doctoranda: Marta Molins Sauri
Directores: Dra. Olga Bruna Rabassa i Dra. Carmen García Sánchez
Data defensa: 18/06/2021

Títol: Trajectòria professional dels titulats en Psicologia a Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Un estudi longitudinal
Doctorand: Manuel Noguera Ballús
Directors: Dr. Carlos Maria Moreno Pérez i Dr. Antoni Chaves Lechuga
Data defensa: 18/06/2021

Títol: Una mirada al malalt terminal: Experiència de transcendència mitjançant l'estètica
Doctorand: Jorge Octavio Martinez Font
Directors: Dra. Clara Gomis Bofill i Dr. Lluís Botella García del Cid
Data defensa: 23/06/2021

Títol: Study of social behavior through mixed methodology in the context of a social-skills program for children and adolescents with autism spectrum disorder in a community setting
Doctoranda: Carlota Alcover Van de Walle
Directores: Dra. Eulàlia Arias Pujol i Dra. M. Ángeles Mairena García de la Torre
Data defensa: 30/06/2021

Títol: Mindfulness Implicado: explorando la intersección entre práctica meditativa, subjetividad contemporánea y cambio ecosocial
Doctorand: Joseba Azkarraga Etxagibel
Director: Dr. Josep Gallifa Roca
Data defensa: 02/07/2021

Títol: Disseny i estudi pilot d'un instrument de cribratge en salut mental per a la primera infància
Doctoranda: Núria Anglès Virgili
Directores: Dra. Roser Vendrell Maños i Dra. Ana Andrés Valle
Data defensa: 07/07/2021

Títol: El work engagement de los directivos intermedios del sector salud: determinantes organizativo
Doctoranda: Maria Emilia Gil Girbau
Directors: Dr. Carlos Maria Moreno Perez i Dra. Susana Del Cerro Ramon
Data defensa: 12/07/2021

Títol: Modelos estadísticos aplicados al análisis de los fenómenos inexplicados y a las creencias pseudocientíficas en psicología
Doctorand: Alex Escolà Gascon
Directors: Dr. Jordi Rusiñol Estragues, Dr. Josep Gallifa Roca i Dr. Francesc Xavier Marin
Data defensa: 14/07/2021

Títol: Terapia basada en Inteligencia Emocional y Trastorno Límite de la Personalidad en adolescentes institucionalizados
Doctorand: Ferran Burgal Juamartí
Directors: Dr. Jordi Segura Bernal i Dra. Victoria Fernandez Puig
Data defensa: 17/09/2021

Títol: Impacte del Diagnòstic d'una Cardiopatia Congénita en la Família
Doctorand: Mireia Salvador Lluesma
Directores: Dra. Anna Vilaregut Puigdesens i Dra. Elisa Llurba Olivé
Data defensa: 08-10-2021

Títol: Relación facilitadora de cambios en la identidad que favorezcan la emergencia del Ser de la persona. Desarrollo de un modelo de Acción Comunitaria Integral
Doctoranda: Ariadna Salvà Aigé
Directors: Dr. Josep Gallifa Roca i Dra. Silvia Postigo Zegarra
Data defensa: 18/10/2021

Títol: Efectes Emocionals i Cognitius de la Musicoteràpia en Pacients de l'Àmbit Clínic i de la Salut
Doctoranda: Marta Casellas Riera
Director: Dr. Jordi Segura Bernal
Data defensa: 26/10/2021

Títol: Ensayo clínico aleatorizado en pacientes con depresión y transtornos de personalidad: eficacia de una terapia integradora humanista. Proyecto AFRONTA
Doctoranda: Maria Alba Calzada Espanyol
Directores: Dra. Núria Farriols Hernando i Dra. Olga Bruna Rabassa
Data defensa: 08/01/2020

Títol: Análisis lingüístico comparativo de narrativas autobiográficas entre pacientes con depresión y transtorno obsesivo compulsivo
Doctoranda: María Neus Córdoba Cortés
Director: Dr. Sergi Corbella Santomà
Data defensa: 10/01/2020

Títol: Estudio de las consecuencias psicopatológicas de las adversidades relacionales en la infancia y de la transmisión del trauma transgeneracional
Doctorand: Mark Dangerfield
Directors: Dr. Víctor Cabré Segarra i Dr. Jorge Tizón García
Data defensa: 10/01/2020

Títol: Trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos: diferencias y similitudes psicopatológicas y de relaciones parentales con la anorexia nerviosa y población general
Doctoranda: Laura Cañas Vinader
Directora: Dra. Carol Palma Sevillano
Data defensa: 16/01/2020

Títol: Estilos Parentales, Apego y Tolerancia a la Frustración: Transmisión Intergeneracional abuelos-padres-nietos
Doctoranda: Rita Antunes Ribeiro
Director: Dr. José A. Castillo Garayoa
Data defensa: 17/01/2020

Títol: How ICTs can influence psychological wellbeing: an analysis of uses and addiction potential
Doctoranda: Tayana Panova
Director: Dr. Xavier Carbonell Sánchez
Data defensa: 31/01/2020

Títol: Efectos de la actividad física sobre las funciones cognitivas en personas con Deterioro Cognitivo Leve
Doctoranda: Marta Bisbe Gutiérrez
Directores: Dra. Olga Bruna Rabassa i Dra. Montserrat Alegret Llorens
Data defensa: 28/02/2020

Títol: El cultiu de l'espiritualitat com a factor impulsor de la creativitat
Doctorand: Òscar Puigardeu Aramendia
Director: Dr. Francesc-Xavier Marin Torné
Data defensa: 04/03/2020

Títol: Función reflexiva y depresión en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria
Doctoranda: Mª del Carmen Gutiérrez Zapata
Director: Dr. Carles Pérez Testor
Data defensa: 22/05/2020

Títol: Relaciones Sentimentales en Personas con Trastorno Límite de la Personalidad
Doctoranda: Sara Navarro Gómez
Directors: Dra. Carol Palma Sevillano i Dr. Alvaro Frias Alvarez
Data defensa: 02/06/2020

Títol: Process Research and Meaning Reconstruction in Psychotherapy: Development of a System of Categories of psychotherapeutic interventions and aplication to a case of grief
Doctoranda: Adriana Aulet Ruiz
Directores: Dra. Olga Herrero Esquerdo i Dra. Daniela Rodrigues Alves
Data defensa: 23/07/2020

Títol: La competència comunicativa en les persones amb afàsia: traducció i adaptació de la prova Communication Activities of Daily Living 3rd Edition (CADL-3) en llengua castellana i catalana
Doctoranda: Claudia Roca Hoogsteder
Directors: Dra. Olga Bruna Rabassa i Dr. Ignasi Ivern Pascual
Data defensa: 11/10/2020

Títol: El rol de la indagación en la identidad profesional docente: situación actual y retos en la formación inicial
Doctoranda: Mireia Giralt Romeu
Directores: Dra. Montserrat Castelló Badia i Dra. Eva Liesa Hernandez
Data defensa: 21/10/2020

Títol: La construcción de la identidad docente a través del análisis de incidentes críticos en la formación inicial de maestros
Doctorand: Jesús Canelo Calle
Directora: Dra. Eva Liesa Hernández
Data defensa: 28/10/2020

Títol: Promoure l'Aprenentatge d'Habilitats Socials en Infants amb TEA a través del Video Modeling
Doctoranda: Thaïs Rosal Negre
Directors: Dr. Climent Giné Gine i Dr. Ignasi Ivern Pascual
Data defensa: 02/12/2020

Títol: Función de las autolesiones y su relación con la disociación y la organización de la personalidad
Doctoranda: Brenda Tarragona Medina
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dra. Núria Ribas Fitó
Data defensa: 04/12/2020

Títol: An approach for reducing hospitality industry turnover ratio by understanding Millennials' work motivation based on values and their personality traits
Doctoranda: Itziar Ramirez Garcia
Director: Dr. Albert Fornells Herrera
Data defensa: 15/12/2020

Títol: Riesgo de suicidio e inteligencia emocional de los adolescentes en acogimiento residencial
Doctoranda: Cristina Bonet Mas
Directores: Dra. Mercè Gimeno Santos i Dra. Carol Palma Sevillano
Data defensa: 15/12/2020

Títol: Eficàcia dels processos de psicologia coaching. Mesura dels canvis de la desitjabilitat de control, l'autoeficàcia general i l'actitud proactiva en processos de psicologia coaching
Doctorand: Oriol Lugo Real
Directors: Dr. Carlos Moreno Pérez i Dra. Eulàlia Ros Martrat
Data defensa: 25/01/2019

Títol: Apego y psicopatología: Una revisión meta-analítica
Doctorand: Xavier Lopez Martin
Directors: Dr. Josep Anton Castillo Garayoa i Dr. Ignasi Cifre León
Data defensa: 25/01/2019

Títol: Calidad de Vida y Necesidades de Apoyo de las Familias de Personas con Discapacidad en Edades Tempranas en Costa Rica
Doctoranda: Beatriz Cordero Huertas
Director: Dr. Climent Giné Giné
Data defensa: 14/02/2019

Títol: Una intervención domiciliaria en pacientes con psicosis que presentan baja adherencia al tratamiento
Doctoranda: Ona Gomis Zalaya
Directores: Dra. Palma Sevillano i Dra. Núria Farriols Hernando
Data defensa: 07/03/2019

Títol: Mesura de la Fibromiàlgia: millora del perfil social i del dolor dels pacients en població espanyola
Doctoranda: Anna Ayza Puig
Director: Dr. Ignasi Cifré León
Data defensa: 17/05/2019

Títol: La planificación de los apoyos al alumnado con discapacidad intelectual y el desarrollo en el contexto escolar
Doctoranda: Cristina Oliveira Rodríguez
Directors: Dr. Climent Giné Giné i Dra. Mariona Dalmau Montalà
Data defensa: 13/09/2019

Títol: Exclusión residencial y tecnologías de la información y la comunicación: Oportunidades de las redes sociales en línea para mejorar la salud mental de personas en situación de sinhogarismo
Doctorand: Francisco Calvo García
Director: Dr. Xavier Carbonell Sánchez
Data defensa: 27/09/2019

Títol: La salut sexual de les persones amb discapacitat física residents a Catalunya
Doctoranda: Myriam Ponsa Masana
Directors: Dr. Luis Botella García del Cid i Dra. Emília Sánchez Ruiz
Data defensa: 11/10/2019

Títol: Estudio psicopatológico de los hijos de pacientes con trastorno mental severo
Doctoranda: Lorena Sozzi
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dr. Joan Manel Blanqué Lopez
Data defensa: 18/10/2019

Títol: Criterios de valoración en la evaluación pericial en casos de traslado de menores post-divorcio
Doctoranda: Maria del Mar Fábregas Balcells
Directora: Dra. Mila Arch Marín
Data defensa: 13/12/2019

Títol: How do Psychotherapists Understand, Navigate; Experience and Integrate Spirituality in their Professional Encounters with Clients? - A qualitative study with fifteen Western European psychotherapists.
Doctorand: Amalia Elsa Maria Carli
Directora: Dra. Clara Gomis Bofill
Data defensa: 20/12/2019

Títol: Validación y aplicabilidad clínica del Cuestionario de Evaluación de las Relaciones Familiares Básicas (CERFB) en los trastornos relacionados con sustancias
Doctoranda: Laura Mercadal Salort
Directora: Dra. Anna Vilaregut Puigdesens
Data defensa: 04/05/2018

Títol: Doctoral writing and development: A socially situated perspective
Doctoranda: Anna Sala Bubaré
Directora: Dra. Montserrat Castelló Badia
Data defensa: 30/05/2018

Títol: Efectividad del tratamiento psicoeducativo en personas afectadas de esquizofrenia y síndrome metabólico: mejora de la calidad de vida
Doctoranda: María Carmen Ruíz Pérez
Directors: Dra. Antonia María Gómez Hinojosa i Dr. Salvador Llistar Verdu
Data defensa: 23/10/2018

Títol: Relaciones pasadas: explorando sus potencialidades. Conversaciones sobre el impacto de nuestras relaciones pasadas en el yo relacional
Doctoranda: Garbiñe Delgado Raack
Director: Dr. Luís Botella García del Cid
Data defensa: 24/10/2018

Títol: Diseño, aplicación y evaluación de un programa de intervención psicológica para el trastorno de juego por internet
Doctoranda: Alexandra Rodríguez Torres
Directors: Dr. Xavier Carbonell Sánchez i Dr. Mark Griffiths
Data defensa: 25/10/2018

Títol: Consecuencias psicológicas y emocionales de los menores expuestos a la violencia de género en la pareja
Doctorand: Juan Ernesto Bustamante Zapata
Directora: Dra. Elisabeth Ballús Barnils
Data defensa: 07/11/2018

Títol: Más allá de los estilos de apego. Coherencia y Función Reflexiva en una muestra TDAH
Doctorand: Iker Jakue Buruchaga Sabino
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dra. Margarita Ibañez Fané
Data defensa: 14/12/2018

Títol: Self-determination operationalization and conceptualization in young people with and without disabilities
Doctoranda: Cristina Mumbardó Adam
Directors: Dr. Climent Giné Giné i Dr. Joan Guàrdia Olmos
Data defensa: 21/12/2018

Títol: La valoración de las necesidades de apoyo de las familias con un hijo/a con discapacidad intelectual. Validación de una escala
Doctoranda: Natasha Baqués Aguiar
Director: Dr. Climent Giné Giné
Data defensa: 23/03/2017

Títol: La alianza terapéutica en terapia familiar con progenitores separados en conflicto: un modelo del proceso de cambio intrasistema
Doctoranda: Cristina Günther Bel
Directors: Dra. Anna Vilaregut Puigdesens i Dr. Juan Luis Linares Fernández
Data defensa: 18/05/2017

Títol: Influencia de las Motivaciones y los Estilos de Juego en Jugadores de MMORPG
Doctorand: Héctor Fuster Laseca
Director: Dr. Xavier Carbonell Sánchez
Data defensa: 19/05/2017

Títol: From bond to attachment of the internationally adopted adolescent
Doctorand: Josep Mercadal Rotger
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dr. Manel Salamero Baró
Data defensa: 08/06/2017

Títol: La interacción entre la Alianza Terapéutica y el Ajuste Diádico en Terapia de Pareja para la Depresión: Aproximación al proceso terapéutico desde el Diálogo Abierto
Doctoranda: Lourdes Artigas Miralles
Directors: Dra. Anna Vilaregut Puigdesens i Dr. Guillem Feixas Viaplana
Data defensa: 14/07/2017

Títol: Validación de la versión española del Inventory of Personality Organization (IPO): contribución al psicodiagnóstico de la organización límite
Doctorand: Salvatore Cosentino
Directora: Dra. Eulàlia Arias Pujol
Data defensa: 14/07/2017

Títol: Implementación de un programa de danza para personas con Discapacidad Intelectual: Bienestar Emocional
Doctoranda: Silvia Barnet Lopez
Directores: Dra. Myriam Guerra Balic i Dra. Susana Pérez Téstor
Data defensa: 19/07/2017

Títol: Personalidad y preferencias de uso en las redes sociales en línea
Doctoranda: Carla Casado Riera
Director: Dr. Xavier Carbonell Sánchez
Data defensa: 21/07/2017

Títol: Doctoral supervision and researcher development
Doctoranda: Gabriela Gonzalez Ocampo
Directora: Dra. Montserrat Castelló Badia
Data defensa: 26/09/2017

Títol: Diferencias en la autorregulación emocional y la complejidad cognitiva en situaciones terapéuticas críticas entre terapeutas noveles y expertos
Doctoranda: Ainoa Hilari Baldó
Director: Dr. Luis Botella García del Cid
Data defensa: 27/09/2017

Títol: Evaluación y seguimiento a cinco años de un programa de tratamiento para pacientes con Trastornos Límite de la Personalidad en Hospital de Día
Doctoranda: Esther Verdaguer Rosàs
Directors: Dr. Josep A. Castillo Garayoa i Dra. Anna Plaza Estradé
Data defensa: 24/11/2017

Títol: El benestar subjectiu i la participació en la neurorehabilitació de persones amb lesió medul·lar
Doctoranda: Natàlia Gómara Toldrà
Director: Dr. Luis Botella García del Cid
Data defensa: 08/01/2016

Títol: Imatge social de l'adolescent a través de les xarxes socials (Social Networking Sites)
Doctoranda: Ariadna Pijuan Trasobares
Director: Dr. Luis Botella García del Cid
Data defensa: 08/01/2016

Títol: L'aferrament adult en dones adoptades: relació amb la construcció de la identitat
Doctoranda: Laia García Sala
Directora: Dra. Meritxell Pacheco Pérez
Data defensa: 12/01/2016

Títol: Los Frutos Espirituales del Árbol de la Vida: Análisis Narrativo de los Efectos de la Práctica Espiritual
Doctoranda: Asunción Puche Echegaray
Director: Dr. Luis Botella García del Cid
Data defensa: 12/01/2016

Títol: Validación del cuestionario de las relaciones familiares básicas (CERFB)
Doctoranda: Nuria Ibañez Martinez
Directors: Dra. Anna Vilaregut Puigdesens i Dr. Ignasi Gich Saladich
Data defensa: 13/01/2016

Títol: L'adaptació familiar en l'adopció internacional
Doctoranda: Sandra Ger Cabero
Director: Dr. Sergi Corbella Santomà
Data defensa: 13/01/2016

Títol: Valoració del deteriorament cognitiu a través de la velocitat de processament. Adaptació de la prova ‘Quick Test of Cognitive Speed’ (QTCS)
Doctoranda: Judit Subirana Mirete
Directors: Dra. Olga Bruna Rabassa i Dr. Carles Virgili Tejedor
Data defensa: 15/01/2016

Títol: Resiliència i adopció: Validació de l'Inventari de Resiliència Infantil (IRI)
Doctoranda: Elisabet Solórzano Fàbrega
Directors: Dra. Meritxell Pacheco Pérez i Dr. Carles Virgili Tejedor
Data defensa: 20/01/2016

Títol: Universitat i inclusió: contribució a l’establiment d’indicadors de canvi
Doctoranda: Pilar Dotras Ruscalleda
Directors: Dr. Climent Giné Giné i Dr. Daniel Guasch Murillo
Data defensa: 21/01/2016

Títol: Validación y aplicabilidad clínica del Cuestionario de Evaluación de las Relaciones Familiares Básicas (CERFB) en los trastornos de la conducta alimentaria
Doctoranda: Meritxell Campreciós Orriols
Directora: Dra. Anna Vilaregut Puigdesens
Data defensa: 22/01/2016

Títol: El proceso de envejecimiento de las personas con síndrome de Down: estudio multicéntrico para la detección de los cambios neuropsicológicos
Doctoranda: Sara Paula Signo Miguel
Directores: Dra. Olga Bruna Rabassa i Dra. Myriam Guerra Balic
Data defensa: 25/01/2016

Títol: Efectos diferenciales de la EFT (Emotional Freedom Techniques) en los patrones narrativos de los pacientes en psicoterapia
Doctoranda: Maria Teresa Durán Fabré
Director: Dr. Luis Botella García del Cid
Data defensa: 25/01/2016

Títol: Integración en Psicoterapia: Factores Comunes e Ingredientes Específicos y Patrones Diferenciales de Cambio Narrativo
Doctoranda: Joana Maestra Cutura
Director: Dr. Luís Botella García del Cid
Data defensa: 25/01/2016

Títol: El sentido del humor: una fortaleza para promover el trabajo saludable y reducir el estrés
Doctoranda: Susanna Rubiol Vilalta
Director: Dr. Jordi Segura Bernal
Data defensa: 27/01/2016

Títol: Calidad de vida relacionada con la salud de los niños con parálisis cerebral infantil: grado de acuerdo entre hijos y padres
Doctoranda: Anna Gilabert Escorsa
Directora: Dra. Anna Vilaregut Puigdesens
Data defensa: 27/01/2016

Títol: Terapia Dialéctica Conductual Grupal en el Trastorno Límite de la Personalidad: Apego, Alianza Terapéutica y Mejora Sintomática
Doctoranda: Lydia Lossa Chacon
Directors: Dr. Sergi Corbella Santomà i Dr. Joaquim Soler Ribaud
Data defensa: 28/01/2016

Títol: Construcción de la Alianza Terapéutica en Terapia de Pareja con Trastorno Depresivo Mayor
Doctoranda: Clara Mateu Martínez
Directors: Dra. Anna Vilaregut Puigdesens i Sr. Valentín Escudero Carranza
Data defensa: 29/01/2016

Títol: Enfoque ecológico dos determinantes de la calidad del apego a los 36 meses: contribuciones de los contextos parental, marital y familiar
Doctoranda: Marisa Costa Egito Fonseca
Directors: Dra. Isabel Maria Costa Soares i Dr. Lluís Botella García del Cid
Data defensa: 01/02/2016

Títol: Efecto de la Musicoterapia en el Estado Anímico y Calidad de Vida de los Pacientes con Cáncer
Doctoranda: Patrícia Martí Augé
Directores: Dra. Carme Solé Resano i Dra. Melissa Mercadal Brotons
Data defensa: 03/02/2016

Títol: La influencia de la obra de Donald, W Winnicott en las bases conceptuales del psicoanálisis relacional actual. Una contribución a la aplicación psicoterapéutica y una propuesta para la docencia
Doctorand: Francesc Sainz Bermejo
Director: Dr. Víctor Cabré Segarra
Data defensa: 05/02/2016

Títol: Vida adulta activa i saludable en les persones amb Síndrome de Down. Relació entre els aspectes cognitius, emocionals, conductuals i socials en el procés d'envelliment
Doctoranda: Mercè Gimeno Santos
Directores: Dra. Olga Bruna Rabassa i Dra. Roser Fernández Olaria
Data defensa: 28/06/2016

Títol: Autismo, un hermano, otros hermanos, un grupo. Estudio observacional del proceso de un grupo de niños con hermanos diagnosticados de Trastorno del Espectro Autista (TEA)
Doctoranda: Mariella Venturella
Directors: Dr. Víctor Cabré Segarra i Dra. Eulàlia Arias Pujol
Data defensa: 08/07/2016

Títol: Psicología diferencial en regulación emocional adaptativa y desadaptativa
Doctorand: Ramon Company Romero
Directora: Dra. Úrsula Oberst
Data defensa: 08/07/2016

Títol: Ensenyar a escriure per aprendre a la universitat
Doctoranda: Marta Pardo Estruch
Directora: Dra. Montserrat Castelló Badia
Data defensa: 16/01/2015

Títol: Trastorno esquizo-obsesivo: un estudio comparativo
Doctorand: Álvaro Frías Ibáñez
Directores: Dra. Núria Farriols Hernando i Dra. Carol Palma Sevillano
Data defensa: 28/01/2015

Títol: Comparación entre Klein y Lacan en base a sus abordajes de la transferencia
Doctorand: Jesús Ramón Molina Vizcaíno
Director: Dr. Víctor Cabré Segarra
Data defensa: 27/02/2015

Títol: Eficacia comparada del tratamiento presencial, semipresencial y telefónico del tabaquismo en unidades especializadas
Doctorand: Antoni Baena García
Director: Dr. Xavier Carbonell Sánchez
Data defensa: 07/05/2015

Títol: La identidad de los académicos de enfermería: un proceso en construcción
Doctoranda: Mariela Patricia Aguayo Gonzalez
Directors: Dra. Montserrat Castelló Badia i Dr. Carles Monereo Font
Data defensa: 15/06/2015

Títol: Percepció dels estereotips de gènere i la personalitat en usuaris de Facebook
Doctoranda: Vanessa Renau Ruiz
Directors: Dr. Xavier Carbonell Sánchez i Dra. Úrsula Oberst
Data defensa: 15/07/2015

Títol: Estudi de la idea de personalitat a través del rostre: Una aproximació quantitativa
Doctorand: Alex Martínez Miralpeix
Director: Dr. Luis Botella García del Cid
Data defensa: 14/10/2015

Títol: Funciones del psicólogo jurídico y de los peritajes psicológicos en el contexto de familia; su repercusión en las sentencias
Doctorand: Carles Rodríguez Domínguez
Directors: Dr. Xavier Carbonell Sánchez i Dr. Adolfo Jarne Esparcia
Data defensa: 28/10/2015

Títol: El sentido existencial en la construcción del sujeto. Mística judía y psicología
Doctorand: Mario Javier Saban Cuño
Director: Dr. Francesc-Xavier Marin Torné
Data defensa: 06/11/2015

Títol: Efectividad del programa Guttmann NeuropersonalTrainer®-Salud Mental en los primeros episodios de la esquizofrenia y del trastorno esquizoafectivo
Doctoranda: Cristina Torres Rivas
Directors: Dr. Josep Cañete Crespillo i Dra. Carol Palma Sevillano
Data defensa: 18/11/2015

Títol: La mentalización parental durante la primera infancia: Adaptación y Validación de la Parent Development Interview (PDI)
Doctoranda: Marta Golanó Fornells
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dr. Manel Salamero Baró
Data defensa: 27/11/2015

Títol: La Individuación del joven adulto en su familia de origen: Validación de un instrumento y análisis de la Individuación y de los Patrones Familiares Disfuncionales en función del género y del divorcio parental
Doctoranda: Clara Valls Vidal
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dr. Joan Guàrdia Olmos
Data defensa: 27/11/2015

Títol: Proposta d'un model d'equacions estructurals per a l'estudi de l'efecte de l'activitat física en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual
Doctoranda: Maria de les Salines Carbó Carrete
Directors: Dr. Climent Giné Giné i Dr. Joan Guàrdia Olmos
Data defensa: 10/12/2015

Títol: El salario emocional para el equilibrio de la vida personal y profesional en los centros universitarios. Un estudio de FUNITEC (URL), EPSEB (UPC) y EPSEVG (UPC)
Doctorand: Guillem Soler Blanch
Directors: Dr. Carlos Moreno Pérez i Dr. Francesc Salvador Beltran
Data defensa: 22/12/2015

Títol: Constructing Knowledge About University Education: A Study of an Action-Oriented Discipline
Doctorand: Josep Maria Rius Brescó
Directora: Dra. Montserrat Castelló Badia
Data defensa: 17/01/2014

Títol: Detección precoz en los trastornos psicóticos: una comparación de las características sociodemográficas y clínicas entre dos grupos de diagnósticos clínicamente diferenciados
Doctoranda: Noemí Morales Lorenzo
Director: Dr. Víctor Cabré Segarra
Data defensa: 24/01/2014

Títol: Reacciones psicológicas en situaciones de desastre y emergencia: estudio de la vivencia del suceso traumático
Doctoranda: Elisa Saccinto
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dr. Luca Pietrantoni
Data defensa: 02/04/2014

Títol: Uso de internet y videojuegos: personalidad y rendimiento cognitivo
Doctoranda: Diana Ximena Puerta Cortés
Director: Dr. Xavier Carbonell Sánchez
Data defensa: 23/05/2014

Títol: El cuidador principal del paciente con esquizofrenia: calidad de vida, carga del cuidador, apoyo social y profesional
Doctorand: José Miguel Ribé Buitrón
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dr. Manel Salamero Baró
Data defensa: 30/05/2014

Títol: Concepcions sobre l’escriptura i benestar psicològic en els estudis de doctorat: la perspectiva dels estudiants
Doctoranda: Maria Cerrato Lara
Directora: Dra. Montserrat Castelló Badia
Data defensa: 10/06/2014

Títol: Identificación de talento en equipos de ventas y su relación con los resultados de empresas del sector de alimentación
Doctorand: Carlos Antonio Cendrós Cámara
Director: Dr. Carlos Moreno Pérez
Data defensa: 24/07/2014

Títol: Comportamiento sexual en hombres latinoamericanos que tienen sexo con hombres en España: Una triangulación de métodos para entender la vulnerabilidad y el riesgo de infección por el VIH
Doctorand: Rolando Percy Fernández Dávila
Director: Dr. Luís Botella García del Cid
Data defensa: 24/11/2014

Títol: Bridging constructivism and social constructionism: a dialogical and relational apporach to narrative and meaning making
Doctoranda: Berta Vall Castelló
Director: Dr. Luís Botella García del Cid
Data defensa: 13/12/2013

Una vegada defensades i aprovades les tesis doctorals, la Universitat Ramon Llull les arxiva en format electrònic i es poden consultar en accés obert en aquest repositori de tesis doctorals a la xarxa TDX, tal com prescriu la normativa (capítol 9 de les NORMES GENERALS d’organització dels programes de doctorat de la URL).

Projecció professional del doctorat

fpcee stock

Fundacions

Aula a la biblioteca de la FCRI

Universitats

fcri stock

Altres entitats de Catalunya i Espanya

fcri stock

Altres entitats internacionals

Empreses que confien en les persones que fan el doctorat amb nosaltres

Logo FPCEE Blanquerna
Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Procés d'admissió als doctorats de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Procés de sol·licitud de plaça

El procés de sol·licitud té dos moments:

 • La preinscripció: l’estudiant pot fer la preinscripció presencialment a la facultat o en línia. En el moment de formalitzar-la, obtindrà el resguard corresponent en què se li indicarà el codi de preinscripció (CIB) i les dades de preinscripció.

Tothom qui ho sol·liciti haurà de fer una entrevista amb el coordinador/a del programa. La Comissió Acadèmica dels Programes de Doctorat valorarà la informació i farà la selecció de les persones candidates, ponderant els criteris següents:

 1. Valoració de l’entrevista i la documentació presentada (ponderada amb un 50%)
 2. Valoració del currículum vitae (ponderada amb un 40%)
 3. Valoració de la carta de motivacions (ponderada amb un 10%)
 • La matrícula: implica l’acceptació de la plaça després de la seva assignació.

Cal omplir el formulari que trobareu a http://preinscripcio.blanquerna.edu i seguir el procés que s'indica. Amb aquesta modalitat el pagament corresponent als drets de preinscripció (100 €) es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.

Cal fer arribar, abans de la data de finalització del procés de preinscripció, la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE.
 • Expedient acadèmic (original o còpia compulsada) amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació, si es disposa en el moment de la preinscripció o sol·licitud de plaça.
  • Sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten, en el país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.
 • Currículum vitae de l'aspirant.
 • Carta d’exposició de motivacions.
 • Experiència de recerca en l’àmbit (si se'n disposa).
 • Nivell d’anglès B2.1 o superior (si se'n disposa).
 • Cartes de recomanació d’investigadors d’algun grup de recerca de la Universitat Ramon Llull (si se'n disposa).

Cal adreçar-se al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat amb la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI
 • Expedient acadèmic (original o còpia compulsada) amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació, si es disposa en el moment de la preinscripció o sol·licitud de plaça.
  • Sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten, en el país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.
 • Currículum vitae de l'aspirant.
 • Carta d’exposició de motivacions.
 • Experiència de recerca en l’àmbit (si se'n disposa).
 • Nivell d’anglès B2.1 o superior (si se'n disposa).
 • Cartes de recomanació d’investigadors d’algun grup de recerca de la Universitat Ramon Llull (si se'n disposa).
 • 100 € en concepte de drets de preinscripció. El pagament es pot fer en efectiu o mitjançant una targeta de crèdit o dèbit.

És responsabilitat de l’estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Qui ho sol·liciti, podrà demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l’obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d’accés i admissió. Una vegada s'hagi admès l'aspirant i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d’admissió a Secretaria Acadèmica abonant-ne les taxes corresponents.

Matrícula

El dia i hora de matriculació s’informarà personalment a cada sol·licitud juntament amb el resultat de la seva admissió. En el moment de la matrícula, caldrà portar la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del títol que dona accés al curs o del resguard de sol·licitud.
 • 1 fotografia de mida carnet.

La Facultat no assegura la realització dels cursos en cas de no arribar al nombre mínim de matriculacions necessàries.

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al doctorat. La data de matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, representarà l’obtenció definitiva de la plaça. En el moment de matricular-s'hi, l’estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer efectiu el cost total de la matrícula, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres). Una vegada formalitzada la matrícula, l’import abonat no es retornarà per cap concepte.​

 1. Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d’ensenyament entre l’estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment del pagament. Aquest pagament s’ha de fer efectiu en els dos dies laborables següents a la data de matrícula en les formes de pagament esmentades.
 2. El pagament inclou l’assegurança corresponent i, per a menors de vint-i-vuit anys, l’assegurança escolar obligatòria.
 3. Si es renuncia a la plaça, es perdrà integrament qualsevol quantitat ja abonada.
 4. L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna.
 5. Les dades personals de l’estudiant seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució. D’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’estudiant té el dret d’accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s’indiqui quin dret vol exercir a l’adreça següent: Secretaria de la Fundació Blanquerna / Passeig de Sant Gervasi, 47 / 08022 Barcelona.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les Condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment d’efectuar la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l’estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

Contacte

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
93 253 30 06
[email protected]

Requisits d'accés

D’acord amb el Reial Decret 99/2011, de 18 de juliol de 2023, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, amb caràcter general per accedir al programa de doctorat en Psicologia de la URL cal:

- Estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s’hagin superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquests ensenyaments.

- Complir algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o títol espanyol equivalent sempre que s’hagin superat com a mínim 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquests ensenyaments i acreditar un nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior.

b) Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), sense necessitat d’homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat en el país d’expedició.

c) Estar en possessió d’un títol obtingut en sistemes educatius estrangers aliens a l’EEES, sense necessitat d’homologació, previa comprovació per la universitat de que aquest acredita un nivel de formación equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster universitari i que faculta en el país d’expedició del títol per a l’accés a estudis de doctorat.

d) Estar en possessió d’un altre títol de Doctora o Doctor.

e) Titulats universitaris que, prèvia obtenció de la plaça en formación en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva com a mínim dos anys de formación d’un programa per l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat resoldrà l’admissió en base als criteris establerts. Els/les estudiants admesos/es hauran de formalitzar la seva inscripció com a estudiants de tercer cicle. Aquesta inscripció donarà dret a la tutela acadèmica, a utilitzar els recursos que la Facultat posi al seu servei per desenvolupar el seu treball i a gaudir de tots els drets de participació que corresponen a l'alumnat de programes oficials de postgrau.

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

Preu

Preu del curs 2024-2025
1.040 € per curs
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts

Doctorat acreditat per l'AQU

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur