Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Normativa acadèmica de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Graus

1.1. Finalitat

Els ensenyaments de grau tenen com a finalitat l’obtenció d’una formació general, en una o més disciplines, orientada a preparar l’estudiant per a l’exercici d’activitats de caràcter professional.

1.2. Crèdits i càrrega lectiva

El crèdit europeu (ECTS), tal com es defineix en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, és la unitat de mesura de l’ensenyament i representa la quantitat de treball de l’estudiant. Aquesta unitat de mesura incorpora tant els ensenyaments teòrics i pràctics com altres activitats acadèmiques dirigides, incloent-hi les hores d’estudi i de treball que l’estudiant ha de dur a terme per assolir els objectius formatius propis de cada una de les assignatures del Pla d’estudis. Els plans d’estudi de grau tenen una càrrega lectiva de 240 crèdits que es distribueix a raó de 60 crèdits per a cada curs acadèmic.

Cada crèdit ECTS correspon a 25 hores de feina. A més del treball presencial, mitjançant classes en grup, classes en grups reduïts, seminaris o classes pràctiques, l’estudiant assisteix a tutoritzacions, desenvolupa un treball fora de l’aula dirigit pel professor i porta a terme també el treball autònom i de grup necessari per superar l’avaluació de les diferents assignatures. Ordinàriament, llevat del Treball Final de Grau (TFG) i del Pràcticum, la dedicació per a cada crèdit ECTS es distribueix de la manera següent:

 • 8 hores de treball presencial

 • 8 hores de treball dirigit fora de l’aula i tutoritzacions

 • 9 hores de treball autònom

En el cas del Treball Final de Grau, la dedicació és la següent:

 • 2,5 hores de treball presencial

 • 2,5 hores de treball dirigit fora de l’aula i tutoritzacions

 • 20 hores de treball autònom

En el cas del Pràcticum, la dedicació varia depenent de si hi ha o no alguna matèria adscrita.

Distribució d’hores quan hi ha una matèria adscrita:

 • 15 hores d’estades en centres

 • 2,5 hores de treball presencial

 • 2,5 hores i mitja de treball dirigit fora de l’aula i tutoritzacions

 • 5 hores de treball autònom

Distribució d’hores quan no hi ha cap matèria adscrita:

 • 20 hores d’estades en centres

 • 2,5 hores de treball presencial

 • 2,5 hores de treball dirigit fora de l’aula i tutoritzacions

1.3. Estructura dels estudis de grau i tipus d’assignatures

Els plans d’estudi de grau s’estructuren en assignatures de diferent creditatge ECTS. Les assignatures poden ser de diferents tipus d’acord amb la classificació següent:

 • Formació bàsica: són assignatures de caràcter bàsic per a la formació inicial de l’estudiant o de caràcter transversal.

A partir del curs 2016-2017, els estudiants matriculats dels graus que hagin modificat els seus plans d’estudis s’hauran d’anar ajustant als canvis de la Normativa acadèmica referents a les modificacions dels seus plans respectius, que s’aplicaran de manera progressiva curs a curs.

2.1. La matriculació s’ha de formalitzar dins dels terminis que s’estableixin per a cada curs. En el moment d’efectuar-la, s’han de tenir els requisits i la documentació adequada (vegeu Documentació necessària per a la preinscripció i matrícula). La data i l’hora s’anunciaran degudament mitjançant un missatge de correu electrònic, en el cas de l’estudiant de nou ingrés, i a través de la plataforma virtual o correu electrònic, en el cas de l’estudiant que ja està cursant els estudis a la Facultat.

En general, l’estudiant que iniciï els estudis s’haurà de matricular del primer curs complet. No obstant això, es preveu la possibilitat d’oferir-li més flexibilitat en el nombre de crèdits mínims de què cal matricular-se. En concret, s’oferirà la possibilitat de seguir un pla personalitzat que faci possibles els estudis a temps parcial amb l’objectiu que els pugui cursar fent-los compatibles amb la vida laboral, familiar o amb qualsevol altra circumstància raonada i documentada que pugui al·legar, emplenant, en el moment de la preinscripció o abans de la matrícula, una sol·licitud de reducció de creditatge. En aquests casos, es podrà arribar a matricular com a mínim al 50 % dels crèdits previstos. Pel que fa a la resta dels cursos, s’haurà de matricular a un mínim de 30 crèdits i a un màxim de 78 cada curs (a excepció dels estudiants de segona titulació dels graus en Educació i dels dobles graus).

2.2. L’alumne es matricularà cada semestre al seminari corresponent.

 1. 2.2.1. En el cas dels alumnes amb estudis de reconeixement de crèdits per trasllat d’expedient amb més de 30 ECTS susceptibles de ser reconeguts o itineraris personalitzats, l’equip de gestió acadèmica de cada Grau valorarà a quin seminari caldrà que es matriculin en funció del seu contingut pedagògic.

2.3. Els estudiants dels estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Gestió Esportiva, Logopèdia, i Psicologia tenen una assignatura obligatòria a 2n curs per poder assolir el nivell B2 d’anglès. A l’hora de matricular-se a l’assignatura, es recomana als estudiants que tinguin assolit un nivell B1 de llengua anglesa.

2.4. Els alumnes que iniciïn els seus estudis de grau o de doble grau a la FPCEE Blanquerna-URL el curs 2017-2018 o posteriors no es podran matricular a cap assignatura de 3r curs si no han superat un mínim de 90 crèdits.

2.5. Si una assignatura o un seminari de formació bàsica, obligatòria, pràctiques o Treball Final de Grau no se supera (inclou la qualificació de No Presentat) en el curs en què ha estat matriculat, s’haurà de tornar a matricular en el curs successiu fins a superar-lo.

 1. 2.5.1. Només en el cas de les assignatures optatives no caldrà tornar-s’hi a matricular, donat que són assignatures abandonables. L’estudiant que vulgui abandonar una assignatura optativa suspesa (és a dir, no matricular-s’hi de cara al curs següent per poder triar una altra optativa en el seu lloc), caldrà que ho demani emplenant una sol·licitud oberta. Un cop acceptada la seva sol·licitud, no es podrà tornar a matricular a l’assignatura abandonada.

2.6.Obtenció del títol de DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) al Grau en Educació Infantil i al Grau en Educació Primària després d’haver cursat un altre Grau a la FPCEE Blanquerna.
Per obtenir el títol de DECA, un estudiant haurà de cursar i superar les assignatures Persona, cultura, religió i valors; Cristianisme i cultura; Teoria i didàctica de la religió catòlica I (DECA I) i Teoria i didàctica de la religió catòlica II (DECA II).

En el cas que la passarel·la de reconeixement entre graus contempli el reconeixement de l’assignatura Persona, cultura, religió i valors, aquesta podrà contemplar-se com 6 ECTS del recorregut per obtenir el títol de DECA. La matèria “Cristianisme i cultura”, en el cas que estigui reconeguda per la passarel·la de reconeixement, s’haurà de cursar obligatòriament per obtenir la DECA.

2.7. El preu total de la matriculació d’un curs acadèmic es calcularà d’acord amb el nombre de crèdits matriculats més l’import dels seminaris que no s’hagin superat en primera instància, si és el cas, i que s’hauran de tornar a matricular en cursos successius fins a superar-los.

2.8. A fi de facilitar l’assistència a classe, en el cas que un estudiant hagi de repetir alguna assignatura, haurà d’evitar les incompatibilitats horàries entre les assignatures dels diferents cursos en la matrícula (matriculant les assignatures pendents en torn contrari, si el grau en disposa).

2.9. En tots els graus, l’estudiant només es podrà matricular al Treball Final de Grau (TFG) quan tingui matriculats els seminaris de 1r i 2n i 3r curs del grau corresponent. Per veure les incompatibilitats corresponents a cada grau, consulteu l’annex 2.

2.10. Durant la formació de grau, l’estudiant que hagi obtingut la qualificació de matrícula d’honor en alguna assignatura tindrà dret, en el curs següent i consecutiu de la mateixa carrera, a matricular-se gratuïtament a l’equivalent al nombre de crèdits de l’assignatura en la qual ha obtingut aquesta qualificació, fins a un màxim de tres crèdits per assignatura.

L’estudiant de l’últim curs de la carrera podrà obtenir aquest benefici si en el curs següent es matricula en una altra titulació oficial de grau o de màster universitari en qualsevol de les facultats de Blanquerna-URL, excepte en el grau en Farmàcia, que es regeix per una normativa diferent.

2.11. Modificacions de matrícula. L’estudiant que vulgui fer una modificació de matrícula l’haurà de demanar adreçant-se directament a la Secretaria Acadèmica de la Facultat abans del 20 de setembre (inclòs) per a les assignatures de primer semestre o anuals i abans del 13 de febrer (inclòs), per a les assignatures del segon semestre. Pel que fa a la modificació d’assignatures optatives, s’admetran modificacions de matrícula fins al darrer dia abans d’iniciar el període lectiu.

 1. 2.11.1. Pel que fa a la modificació d’assignatures optatives matriculades, l’estudiant haurà d’adreçar la seva petició a la coordinació del Grau corresponent. Amb el vistiplau de la coordinació, farà arribar la seva demanda a la Secretaria Acadèmica ([email protected]). La Secretaria Acadèmica no farà cap canvi que no vingui precedit d’una autorització via correu electrònic de la coordinació del grau corresponent.

Dins del mateix termini (20 de setembre i 13 de febrer):

2.11.2. Només es podran demanar desmatriculacions d’assignatures quan estiguin justificades pels casos següents:

 • Presentació d’un contracte de treball que demostri la dificultat entre la conciliació acadèmica i laboral. En aquells contractes en què no en figuri la durada, caldrà presentar un certificat del temps previst emès per l’empresa. Si es considera pertinent, es podrà demanar la presentació de documentació complementària.
 • Canvis greus en les circumstàncies personals. Caldrà aportar documentació acreditativa de la situació.
 • Modificacions als horaris amb posterioritat a la formalització de la matrícula que hagin provocat solapaments d’assignatures matriculades o dificultats entre la conciliació acadèmica i laboral.

L’estudiant que es trobi en un d’aquests casos i vulgui demanar desmatricular-se d’alguna assignatura, haurà d’emplenar una sol·licitud oberta i adjuntar-hi la documentació que doni suport a la seva demanda. En el cas que no adjunti a la sol·licitud els documents que justifiquin la demanda, l’estudiant, en un termini màxim de cinc dies hàbils, haurà d’esmenar la mancança; si no ho fa, la seva sol·licitud es desestimarà.

2.12. Canvis de torn (a excepció dels alumnes de 1r curs). El lliurament d’una sol·licitud de canvi de torn no garanteix la concessió d’aquest. Dependrà, en tots els casos, de la disponibilitat de places en el curs/torn sol·licitat.

Només es podran sol·licitar canvis de torn en els casos següents:

 • Presentació d’un contracte de treball que demostri la dificultat entre la conciliació acadèmica i laboral. En aquells contractes en què no figuri l’horari de la jornada laboral i/o la durada, caldrà presentar un certificat del temps previst emès per l’empresa on quedi recollida aquesta informació. Es valorarà l’antiguitat del contracte així com el número d’hores de la jornada laboral. En tots els casos haurà d’anar acompanyat del certificat de vida laboral corresponent.

 • Canvis greus en les circumstàncies personals. Caldrà aportar documentació acreditativa de la situació.

 • Dificultats en la conciliació acadèmica i esportiva en esportistes d’alt nivell (EAN). Caldrà aportar la documentació acreditativa de la situació.

2.12.1. L’estudiant que es trobi en un d’aquests casos podrà demanar un canvi de torn emplenant una sol·licitud de canvi de torn, abans del dia 31 de juliol (inclòs). Aquestes sol·licituds es resoldran al llarg de la primera setmana del mes de setembre.

En cas de lliurar la sol·licitud de canvi de torn passat el 15 de juliol i abans del 15 de gener, el canvi, si és acceptat, tindrà efectes a partir del 2n semestre. Aquestes sol·licituds es resoldran al llarg de la segona quinzena del mes de gener.

En cas de lliurar la sol·licitud de canvi de torn un cop iniciat el segon semestre, d’acord amb la data d’inici que consti en el calendari acadèmic vigent, el canvi serà valorat per al següent curs acadèmic i es regirà pel que regula el primer paràgraf d’aquest mateix apartat.

2.12.2. En el cas que no s’adjuntin a la sol·licitud els documents que justifiquin la demanda, la sol·licitud serà desestimada.

A la Facultat, el grau en Psicologia, el grau en Educació Primària i el grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport ofereixen diferents mencions dins dels seus itineraris.

En els enllaços següents trobareu la relació de les mencions de cada grau, així com de les matèries específiques de cada menció:

Aquells graduats que vulguin incorporar una nova menció a la seva titulació, caldrà que facin la preinscripció corresponent, personalment, al SIOE de la FPCEE Blanquerna-URL durant el període de sol·licitud de plaça.

L’estudiant de la Facultat que vulgui cursar estudis simultàniament en un altre centre de la URL, o d’una altra universitat, haurà de sol·licitar-ho al centre on s’incorpori. En cas que sigui acceptada la simultaneïtat, haurà de presentar el document d’acceptació a la Secretaria Acadèmica de la FPCEE Blanquerna-URL, on abonarà les taxes corresponents al trasllat d’expedient per simultaneïtat.

L’estudiant d’un altre centre de la URL o d’una altra universitat que vulgui dur a terme estudis simultàniament a la nostra Facultat haurà de sol·licitar-ho al secretari acadèmic de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) Blanquerna-URL, emplenant, durant el període de sol·licitud de plaça, una sol·licitud de simultaneïtat d’estudis i adjuntant la documentació que allà es demana. A més, haurà de fer els tràmits exigits per la universitat de procedència.

L’estudiant de la FPCEE Blanquerna-URL que vulgui simultaniejar els seus estudis amb un altre grau a la mateixa Facultat haurà de sol·licitar-ho al secretari acadèmic de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) Blanquerna-URL, emplenant una sol·licitud de simultaneïtat d’estudis-FPCEE, i adjuntant la preinscripció al grau corresponent, durant el període de sol·licitud de plaça.

IMPORTANT: L’estudiant podrà sol·licitar el reconeixement d’assignatures dels estudis que està cursant sempre que aquestes no hagin estat superades.

Tot i que sempre s’hauran de matricular, el reconeixement de crèdits no tindrà cap cost en els casos següents:

 • Si en el moment de l’accés a un grau, per trasllat d’expedient, un estudiant pot reconèixer 30 o més crèdits (fins a un màxim de 120 crèdits).

 • Si es tracta de crèdits cursats dins la Fundació Blanquerna.

En tots els altres casos, les assignatures reconegudes tindran un cost del 75 % de l’import total (vegeu Procés de sol·licitud de reconeixements). El preu del crèdit reconegut serà el preu del crèdit del curs en què l’estudiant incorpori l’assignatura/assignatures al seu expedient.

5.1. Reconeixement de crèdits a partir de crèdits obtinguts en titulacions oficials en altres universitats (fins a un màxim de 120 crèdits).

L’estudiant que vulgui incorporar-se als estudis de grau de la FPCEE Blanquerna-URL amb estudis de diplomatura, llicenciatura o grau iniciats o finalitzats en una altra facultat, haurà de fer la preinscripció als estudis corresponents. Així mateix, haurà d’emplenar una sol·licitud d’estudi previ de reconeixement de crèdits, adjuntant una fotocòpia de l’expedient acadèmic de la titulació iniciada i una fotocòpia dels programes de les assignatures que hagi cursat segellada pel centre d’origen.

Per sol·licitar el reconeixement d’assignatures, l’estudiant haurà de descarregar-se la sol·licitud de reconeixement i, degudament emplenada i signada, enviar-la per correu electrònic a [email protected] durant la segona quinzena de setembre i la primera quinzena d’octubre, o bé durant la primera quinzena del mes de febrer.

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent (en el cas que no l’hagi lliurat el dia de la inscripció):

 • Programes dels mòduls/assignatures aprovades segellats pel centre d’origen.

 • Certificat acadèmic original, o fotocòpia compulsada, que acrediti la superació d’aquesta assignatura o assignatures, amb la indicació dels crèdits corresponents.

Excepcionalment, en el cas de documents originals o programes de plans docents, i si l’estudiant ho prefereix, aquests es podran lliurar presencialment a la Secretaria Acadèmica de la Facultat.

5.2. Reconeixement de crèdits cursats dins la Fundació Blanquerna (FPCEE Blanquerna – FCS Blanquerna – FCRI Blanquerna)

L’estudiant que vulgui incorporar-se als estudis de grau de la FPCEE Blanquerna-URL amb estudis de diplomatura, llicenciatura o grau iniciats o finalitzats en una altra facultat de la Fundació Blanquerna, haurà de fer la preinscripció als estudis corresponents. Així mateix, haurà d’emplenar una sol·licitud d’estudi previ de reconeixement de crèdits-FB.

Per sol·licitar el reconeixement d’assignatures, l’estudiant haurà de descarregar-se la sol·licitud de reconeixement i, degudament emplenada i signada, enviar-la per correu electrònic a [email protected] durant la segona quinzena de setembre i la quinzena setmana d’octubre, o bé durant la primera quinzena del mes de febrer.

5.3. Reconeixement de crèdits per cicles formatius de grau superior.

D’acord amb el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior, les persones titulades d’un cicle formatiu de grau superior (CFGS) poden sol·licitar la convalidació de crèdits obtinguts en aquests ensenyaments, segons les correspondències establertes per a les titulacions de la FPCEE Blanquerna-URL. En podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Per sol·licitar el reconeixement de crèdits per cicles formatius de grau superior, l’estudiant haurà de descarregar-se la sol·licitud de reconeixement corresponent i, degudament omplerta i signada, enviar- la per correu electrònic a [email protected] durant la segona quinzena de setembre i la primera quinzena d’octubre, o bé durant la primera quinzena del mes de febrer. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada del certificat acadèmic original, o fotocòpia compulsada, que acrediti la superació d’aquests estudis.

Podeu trobar les sol·licituds de reconeixement de crèdits per a CFGS en aquest enllaç.

Els crèdits objecte de reconeixement per procedir de CFGS no es qualifiquen numèricament ni computen a efectes del càlcul de la mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de l’estudiant. Per aquest motiu, la concessió d’aquest reconeixement de crèdits pot ser incompatible amb la renovació de la beca del Ministeri per al pròxim curs. Es recomana consultar la normativa vigent de beques al web del Ministeri.

5.4. Reconeixement de l’assignatura d’Anglès.

L’estudiant que pugui acreditar, mitjançant un certificat oficial reconegut, haver assolit el nivell B2, el C1 o el C2 d’anglès, pot demanar el reconeixement de l’assignatura d’Anglès. Consulteu la taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua.

Per sol·licitar el reconeixement de l’assignatura d’Anglès, l’estudiant haurà de descarregar-se la sol·licitud de reconeixement i, degudament emplenada i signada, enviar-la per correu electrònic a [email protected] durant la segona quinzena de setembre i la primera quinzena d’octubre, o durant la primera quinzena del mes de febrer, o bé durant el mes de maig. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada del certificat acadèmic original, o fotocòpia compulsada, que acrediti la superació d’aquests estudis.

El reconeixement de l’assignatura d’Anglès no es qualifica numèricament ni computa a efectes del càlcul de la mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de l’estudiant. Per aquest motiu, la concessió d’aquest reconeixement de crèdits pot ser incompatible amb la renovació de la beca del Ministeri per al pròxim curs. Es recomana consultar la normativa vigent de beques al web del Ministeri.

5.5. En el cas de simultaneïtat d’estudis, no es pot demanar reconeixement de crèdits que es cursin en el mateix curs acadèmic.

5.6. La sol·licitud de reconeixement, juntament amb la documentació corresponent, serà revisada pel secretari acadèmic de la Facultat, qui valorarà si la proposta té els requisits mínims de forma i de fons per tramitar-la.

Les sol·licituds de reconeixement es faran arribar a la Comissió de Reconeixements i Convalidacions de la URL per a la resolució definitiva, que serà inapel·lable i que serà comunicada al sol·licitant.

Per resoldre el reconeixement d’assignatures, la Comissió de Reconeixements i Convalidacions tindrà en compte l’adequació entre les competències i els coneixements dels crèdits cursats i les corresponents de les assignatures que es volen reconèixer.

5.7. Les assignatures reconegudes es faran constar com a tals en l’expedient de l’estudiant. El que es disposa en aquest article serà també d’aplicació en aquells CFGS que gaudeixin de reconeixement de crèdits en els estudis de grau.

5.8. Qualsevol sol·licitud de reconeixement de crèdits que no s’ajusti als criteris previstos en aquesta normativa no es tindrà en consideració.

5.9. L’estudiant podrà renunciar al reconeixement d’alguna assignatura després de la resolució de la Comissió de Reconeixements i Convalidacions de la URL emplenant una sol·licitud oberta, en un termini màxim d’un mes a partir de la data de comunicació del reconeixement. Un cop efectuada la renúncia, no s’hi podrà tornar a acollir en cap cas.

Quan un estudiant pugui obtenir 6 ECTS per activitats no integrades en els plans d’estudi, podrà deixar de matricular-se a una assignatura optativa. Per fer aquest tràmit, l’estudiant haurà de presentar el document acreditatiu corresponent a la Secretaria Acadèmica de la Facultat.

 • En el cas dels Graus amb mencions, si l’estudiant deixa de matricular una assignatura optativa de menció aquest no podrà obtenir-la.

6.1. L’estudiant podrà deixar de matricular-se a un màxim de 6 ECTS d’optativitat quan acumuli 6 crèdits per la participació en les activitats relacionades a continuació, i en totes aquelles que aprovi l’Equip Deganal de la Facultat:

---------------------------------

REPRESENTACIÓ DELS ESTUDIANTS

 1. Delegats de classe en un centre de Blanquerna (1 ECTS/any acadèmic)
 2. Càrrec del Consell d’Estudiants de la URL (2 ECTS/any acadèmic)
 3. Mentoratge Mobilitat / BUDDY (1 ECTS/semestre)
 4. Tasques de suport o representació institucional (1 ECTS/per 25h)

---------------------------------

SOLIDARITAT

Assistència participativa a les pràctiques de solidaritat que organitza la URL (1 ECTS/per 25h)

---------------------------------

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Assistència participativa a un projecte de cooperació internacional (1 ECTS/per 25h)

---------------------------------

ACTIVITATS CULTURALS

Assistència participativa a la lliga de debat de la URL (1 ECTS/per 25h)

Assistència participativa a l’aula de teatre de la URL (1 ECTS/per 25h)

Assistència participativa al Cor de la URL (1 ECTS/per 25h)
Assistència participativa al Cor Blanquerna (1 ECTS/per 25h)

Convenis específics de Facultat en aquest àmbit (1 ECTS/per 25h)

Cursos d’extensió universitària de la FPCEEB (1 ECTS/per 25h)

---------------------------------

ACTIVITATS ESPORTIVES

Lleure: Assistència participativa a sortides de lleure (1 ECTS/per 25h)

Salut: Assistència participativa a activitat física dirigida (1 ECTS/per 25h)

Rendiment: Representació de la URL a les competicions esportives (2 ECTS/per entrenament setmanal i competició)

ACTIVITATS FOTMATIVES

Universitat d’Estiu

Cursos que aprova la Junta Acadèmica de la URL

Cursos d’Estiu de l’Institut Joan Lluís Vives

Cursos, congressos i jornades aprovades per la FPCEEB

Escoles d’Estiu

Convenis específics de Facultat en aquest àmbit

* De 10 a 19 hores: 0,5 ECTS

*De 20 a 29 hores: 1 ECTS

*De 30 a 39 hores: 1,5 ETCS

*A partir de 40 hores: 2 ECTS

---------------------------------

6.2. Els crèdits de representació estudiantil, en cas que s’acrediti més d’un tipus de representació, no són acumulables en un mateix any, tret de la participació en comissions internes o externes al Consell d’Estudiants de la URL.

6.3. . La comptabilitat de crèdits es fa per titulació i no es poden transferir d’una titulació a una altra en cas de canvi.

6.4. D’acord amb l’article 5.5. del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, els crèdits reconeguts per a activitats no integrades en el Pla d’estudis no seran qualificats numèricament ni tampoc es tindran en compte per al càlcul de la mitjana de l’expedient acadèmic.

6.5. Els crèdits corresponents a activitats no integrades en els plans d’estudi es reconeixeran només si s’assoleixen mentre es cursin els estudis, i s’incorporaran a l’expedient de l’alumne quan aquest ho sol·liciti a la Secretaria Acadèmica, sempre abans de tramitar el seu títol.

En el cas de pràctiques acadèmiques externes, vegeu la Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels graus en Educació Infantil i en Educació Primària i la Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels graus en Psicologia, CAFE, Logopèdia i Gestió Esportiva.

Pel que fa a les pràctiques acadèmiques extracurriculars universitàries de la FPCEE Blanquerna-URL, aquestes es regiran pel funcionament que la Facultat determini en cada convocatòria.

8.1. Els alumnes que iniciïn els seus estudis de grau o doble grau a la FPCEE Blanquerna-URL el curs 2017-2018 o posteriors hauran de superar un mínim de 18 crèdits en el 1r any de matrícula per poder continuar al grau. Així mateix, aquests alumnes hauran de superar un mínim de 18 crèdits en el seu 2n any de matrícula, i no es podran matricular a cap assignatura de 3r curs si no han superat un mínim de 90 crèdits.

8.2. Els estudiants que el curs 2017-2018 o posteriors es matriculin per primera vegada a qualsevol Pràcticum, podran fer-ho com a màxim dues vegades, ja que, si en la segona matriculació del mateix Pràcticum no se supera, l’estudiant no podrà continuar al grau. La resta d’estudiants de la FPCEE Blanquerna-URL es podran matricular a un mateix Pràcticum com a màxim tres vegades; si en la tercera matriculació no se supera favorablement, l’estudiant no podrà continuar al grau.

8.3. Si un estudiant decideix no continuar els estudis i donar-se de baixa del centre durant el curs acadèmic en què està matriculat, haurà de presentar una sol·licitud de baixa, degudament signada, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat. Un cop rebuda la sol·licitud, l’expedient acadèmic de l’estudiant es tancarà i ja no serà possible introduir-hi cap més qualificació. Així mateix, a partir de la data de sol·licitud de baixa, la Facultat deixarà d’emetre els rebuts que poguessin quedar pendents fins a la finalització del curs acadèmic.

 • 8.3.1. La baixa no comporta en cap cas la devolució dels imports ja abonats.

8.4. En el cas que es detecti que un estudiant té més de tres rebuts retornats del pagament ajornat de la matrícula, si no es posa al dia de l’estat econòmic abans del quart pagament, i després d’estudiar el seu cas, se li podria bloquejar l’usuari (accés a l’SCALA i a la xarxa Blanquerna) i, excepcionalment, l’accés a la Facultat.

8.5. Continuïtat d’estudis. En cas de voler continuar els estudis en cursos posteriors, després de tramitar una baixa o d’abandonar els estudis, l’estudiant haurà d’emplenar una sol·licitud de continuïtat d’estudis durant el període de sol·licitud de plaça. L’acceptació de la sol·licitud de continuació d’estudis no garantirà el manteniment del torn dels estudis iniciats anteriorment.

 • 8.5.1. En cas de presentar la sol·licitud a meitat d’un curs acadèmic, l’acceptació sempre s’entendrà per a l’inici del següent curs.

 • 8.5.2. En el cas que l’estudiant tingui rebuts pendents d’abonament, no podrà reincorporar-se a la Facultat fins que els hagi abonat.

9.1. L’estudiant que desitgi continuar a la FPCEE Blanquerna-URL estudis ja iniciats en una altra Facultat haurà de fer la preinscripció als estudis corresponents, així com la prova d’admissió a la Facultat en la data que sigui convocat. Així mateix, haurà d’emplenar una sol·licitud d’estudi previ de reconeixement de crèdits, adjuntant una fotocòpia de l’expedient acadèmic de la titulació iniciada i una fotocòpia dels programes de les assignatures que hagi cursat segellada pel centre d’origen.

9.1.1. Un cop rebuda la resposta a la seva sol·licitud d’estudi previ de reconeixement:

 • Si pot reconèixer un mínim de 30 crèdits, des de la Secretaria Acadèmica de la Facultat se li farà arribar un missatge de correu electrònic amb les indicacions per formalitzar la seva matrícula. En el període establert, haurà de sol·licitar el reconeixement de crèdits corresponents (vegeu l’article 5).

 • Si no pot reconèixer un mínim de 30 crèdits, haurà de seguir el procés normal d’admissió i sol·licitar en el període establert, si així ho desitja, el reconeixement dels crèdits cursats (vegeu l’article 5).

9.1.2. L’obtenció d’una plaça a la FPCEE Blanquerna-URL comportarà el trasllat de l’expedient acadèmic corresponent, que haurà de ser tramitat per la universitat de procedència, un cop l’estudiant acrediti haver estat admès a la URL.

9.1.3. La documentació de les sol·licituds denegades es dipositarà al SIOE durant un any. Transcorregut aquest període, es destruirà si l’estudiant no ha passat a recollir-la.

9.2. L’estudiant de la FPCEE Blanquerna-URL que desitgi continuar estudis en una altra universitat:

 • 9.2.1. Sol·licitarà al centre al qual vol accedir l’anàlisi de trasllat d’expedient. Si se li concedeix, aportarà a la Secretaria Acadèmica de la FPCEE Blanquerna-URL la carta d’admissió.

 • 9.2.2. Emplenarà una sol·licitud de trasllat d’expedient, la farà arribar per correu electrònic a la Secretaria Acadèmica de la Facultat i abonarà les taxes corresponents a la FPCEE Blanquerna- URL.

 • 9.2.3. Des de Secretaria Acadèmica s’enviarà al centre de destinació el certificat de notes oficial.

9.3. L’estudiant que desitgi un canvi dels estudis iniciats a la FPCEE Blanquerna-URL, haurà d’emplenar una sol·licitud de canvi d’estudis durant el període de sol·licitud de plaça. Les sol·licituds s’estudiaran i es resoldran d’acord amb la disponibilitat de places. En el cas que la seva sol·licitud sigui acceptada, la comunicació de resposta que rebrà l’estudiant inclourà, si és el cas, la relació de crèdits susceptibles de ser reconeguts al Grau de destí.

 • 9.3.1. En el cas que no pugui reconèixer un mínim de 30 crèdits al Grau de destí, l’estudiant haurà de fer la preinscripció als estudis corresponents i haurà de seguir el procés normal d’admissió.

L’avaluació del progrés de l’estudiant es fa partint de les competències que es treballen en cadascuna de les assignatures que configuren el Pla d’estudis. Així, doncs, les assignatures en cada cas són les unitats d’avaluació.

10.1. Normativa general

El criteri fonamental per a l’avaluació de l’assignatura serà el de l’avaluació integradora. Es tracta de valorar globalment si l’estudiant ha assolit la maduresa suficient en relació amb les competències atribuïdes a l’assignatura.

En el marc de l’avaluació formativa i continuada, el professorat informarà l’estudiant del seu grau d’aprofitament de manera regular al llarg del semestre.

El professor podrà fer diverses activitats avaluatives durant el semestre i no tindrà l’obligació de repetir-les per a aquell estudiant que no hagi assistit a classe el dia de la prova. Durant el període fixat per a les proves finals al calendari acadèmic, el professorat de l’assignatura podrà fer proves avaluatives orals, escrites o lliurament de treballs d’avaluació continuada.

En el cas que, a judici del professorat responsable, un estudiant no superi determinades competències d’una assignatura en la primera convocatòria, el suspendrà, però podrà recuperar-la si s’ha fet un seguiment durant el semestre del desenvolupament de competències. Si no supera una assignatura en cap de les dues convocatòries de què s’ha matriculat en un mateix curs acadèmic, s’hi haurà de tornar a matricular i els haurà de cursar en les condicions que s’estableixin en el Pla docent.Pel que fa al sistema de qualificacions, el nivell d’aprenentatge aconseguit per l’estudiant s’expressarà mitjançant qualificacions numèriques, d’acord amb els criteris fixats en l’article 5 sobre sistema de qualificacions del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre. Els resultats obtinguts es qualificaran segons una escala del 0 al 10 amb l’expressió d’un decimal, a la qual podrà afegir-se la qualificació qualitativa corresponent:

 • 0 - 4,9: suspens (SS)

 • 5,0 - 6,9: aprovat (AP)

 • 7,0 - 8,9: notable (NT)

 • 9,0 - 10: excel·lent (EX)

La menció de matrícula d’honor (MH) podrà ser atorgada a estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0, sense que excedeixi el 5 % dels alumnes matriculats. En el cas que el nombre d’estudiants sigui inferior a 20, se’n podrà concedir una de sola.

 • L’estudiant que hagi obtingut la qualificació de matrícula d’honor d’alguna assignatura tindrà dret, el curs següent, a inscriure gratuïtament l’equivalent al nombre de crèdits de l’assignatura en la qual ha obtingut aquesta qualificació, fins a un màxim de tres crèdits per assignatura.

 • Les estudiants d’últim curs podran obtenir aquest benefici si el curs següent s’inscriuen en una altra titulació oficial de grau o de màster universitari de Blanquerna-URL, excepte al Grau en Farmàcia, que es regeix per una normativa pròpia

En el cas d’evidències raonables d’irregularitats en la realització d’una prova avaluativa, el degà de la FPCEE Blanquerna-URL podrà invalidar-la.

10.1.1. L’estudiant té dret a saber quins són els criteris d’avaluació que s’aplicaran per considerar superada l’assignatura; aquests criteris estan definits en el Pla docent de l’assignatura.

10.1.2. L’estudiant té dret a consultar les proves d’avaluació que ha fet i la correcció que se n’ha fet, a més de rebre assessorament del professor responsable, a fi de possibilitar un millor aprofitament acadèmic.

10.1.3. La realització fraudulenta d’alguna prova avaluativa comportarà a l’estudiant el suspens de l’assignatura (0,0) en aquell curs acadèmic.

10.1.4. Una assignatura superada no es podrà tornar a avaluar.

10.1.5. Al final de cada curs acadèmic té lloc l’acte institucional de graduació dels alumnes que acaben els seus estudis a la FPCEE Blanquerna-URL. Es tracta, doncs, d’un acte de comiat de la promoció que té previst acabar els seus estudis. Per participar en els actes de graduació de final de grau cal que l’estudiant estigui en disposició de superar un mínim del 75 % dels crèdits de la carrera en acabar el curs.

10.1.6. En cas de fer-se, les proves finals s’han de dur a terme en el període fixat pel centre en el calendari acadèmic.

10.1.6.1. Amb el temps necessari, el centre farà pública la data, l’hora i l’aula de les proves finals de les convocatòries (gener-febrer, juny-juliol).

10.1.6.2. No es podrà canviar la data, llevat dels següents casos:

 • Circumstàncies greus justificades (mort d’un familiar o hospitalització clínica).

 • Coincidència de dia i hora (solapament total o parcial) de proves finals.

 • Situacions de malalties cròniques o agudes amb processos de recuperació llargs, adequadament justificades i imprevistes (malaltia aguda o hospitalització), ja que en altres situacions previsibles es poden cercar solucions alternatives.

 • Participació en programes de relacions internacionals.

 • En el cas d’esportistes d’alt nivell, si s’acredita una convocatòria exprés per part del club o federació, la direcció del grau corresponent intentarà resoldre la incompatibilitat sempre que el marge temporal ho permeti.

 • Coincidència amb la participació en processos d’oposicions, judicials o actes d’alta rellevància objectivable, de caràcter professional inajornable i insubstituïble de l’àmbit cultural, artístic o esportiu.

10.1.6.3. La petició de canvi de data s’haurà de fer arribar al director/a del grau corresponent, i, en cas d’estudiants amb necessitat específica de suport educatiu a l’educació superior (NESES), a un professional del SOP, tant per a la primera convocatòria com per a la segona, com a mínim, cinc dies naturals abans de les dates d’inici del període d’exàmens.

10.1.7. Un cop iniciada la prova, cap estudiant podrà abandonar l’aula fins al cap de trenta minuts; durant aquest període de temps s’hi podran incorporar alumnes que arribin tard. A partir d’aquest marge de temps, no es permetrà que n’entri cap; l’alumne que arribi més tard es considerarà com a no presentat. L’estudiant que decideixi abandonar l’aula sense haver respost la prova podrà fer-ho signant-ne el full d’assistència; en aquest cas, podrà demanar al professor que se’l consideri com a no presentat. En aquest dos casos es podrà considerar un NP sempre i quan l’estudiant no estigui fent avaluació continuada.

10.1.8. Quan l’estudiant doni per acabada la prova i la lliuri al professor, haurà de signar davant seu un full d’assistència.

10.1.9. L’estudiant té dret a sol·licitar al professor un justificant documental en acabar la prova com a comprovant que l’ha duta a terme.

10.1.10. El professorat té dret a demanar la identificació a l’estudiant mitjançant el DNI, el carnet de la Facultat, el carnet de conduir o el passaport, en qualsevol moment de les proves avaluatives.

10.1.11. El professorat ha de guardar el material de les proves d’avaluació com a mínim durant dos cursos acadèmics, i, en el cas de recurs, fins que s’hagi resolt.

10.2. Nombre de convocatòries. Cada assignatura té un pla docent en el qual es defineixen els criteris d’avaluació, amb la possibilitat de disposar de dues convocatòries d’avaluació (gener-febrer o juny- juliol) durant el mateix curs acadèmic.

Les dues convocatòries són:

 • Assignatures de primer semestre: gener-febrer

 • Assignatures de segon semestre: juny-juliol

 • Assignatures anuals: juny-juliol

10.2.1. L’estudiant que es matriculi als últims crèdits per finalitzar els estudis pot sol·licitar una convocatòria avançada d’aquelles assignatures que ja hagin estat matriculades i no superades en cursos anteriors, sempre que els crèdits que li manquin per acabar siguin com a màxim 24.

La convocatòria avançada no significa que l’estudiant disposi de tres convocatòries durant el curs acadèmic, sinó que s’entén com l’avançament d’una de les dues convocatòries a què dona dret la matrícula oficial.

Aquesta convocatòria s’ha de demanar emplenant una sol·licitud de convocatòria avançada abans d’acabar el mes d’octubre.

10.2.2. Una vegada concedida la convocatòria avançada, no s’hi podrà renunciar.

10.2.3. La concessió de la convocatòria avançada podria suposar, en el cas que l’estudiant tingui el pagament de la matrícula repartit en mensualitats i vulgui tramitar el títol, la variació d’aquestes, atès que per tramitar el seu títol l’estudiant haurà d’haver abonat l’import total de la matrícula.

10.3. Normativa de processos extraordinaris d’avaluació
10.3.1. Revisió de qualificació final. L’estudiant podrà sol·licitar la revisió de la qualificació final

d’una assignatura en el termini màxim de set dies hàbils després de la data de comunicació de qualificacions en el cas de disconformitat amb la qualificació esmentada.

 • 10.3.1.a. L’estudiant haurà d’emplenar una sol·licitud de revisió de qualificació final indicant-ne els motius i lliurar-la a la Secretaria del Vicedeganat Acadèmic de Graus i Innovació. El professor que imparteixi l’assignatura haurà de respondre per escrit en un termini no superior als set dies hàbils,2 i adreçarà la resposta a la Secretaria del Vicedeganat Acadèmic de Graus i Innovació perquè la trameti a l’alumne.

 • 10.3.1.b. Si la revisió comporta la modificació de la qualificació, es rectificarà l’acta corresponent.

10.3.2. Tribunal extraordinari. En cas que es mantingui la disconformitat sobre la qualificació definitiva de l’assignatura, l’estudiant disposa de set dies hàbils després de la data en què se li comunica la resposta del professor que imparteix l’assignatura per seguir el procediment de recurs i sol·licitar la valoració d’un tribunal extraordinari. Per fer aquesta sol·licitud, caldrà que, necessàriament, primer s’hagi fet la revisió a què es fa referència en el punt 10.3.1.

10.3.2.a. La sol·licitud de constitució de tribunal extraordinari es presentarà a la Secretaria de Deganat a títol individual. El degà nomenarà un tribunal constituït per tres professors del departament a què s’adscriu l’assignatura objecte de recurs i, en cap cas, no en formarà part el professorat de l’assignatura recorreguda. La funció d’aquest tribunal serà la de resoldre els recursos plantejats pels estudiants en relació amb l’avaluació. El tribunal decidirà i es comunicarà el resultat a l’estudiant per escrit en el termini màxim de deu dies hàbils des de la constitució del tribunal.

10.3.2.a.1. El tribunal, amb caràcter previ a la resolució, podrà dur a terme les actuacions següents:

 • Fer una nova correcció de les proves d’avaluació.

 • Desestimar el recurs, un cop considerat el cas.

 • Quan es tracti d’un examen oral, convocar l’estudiant perquè el torni a fer.

 • En cas d’examen escrit, no el podrà anul·lar ni totalment ni parcialment.

  Malgrat això, podrà fer alguna prova complementària.

 • Demanar tota la documentació referent a la qualificació d’una assignatura per tal de poder valorar en el seu conjunt l’evolució acadèmica de l’estudiant.

10.3.2.b. En darrer terme, i d’acord amb els estatuts de la URL, l’estudiant es podrà adreçar al rector d’aquesta universitat dins del termini reglamentari, que serà de quatre mesos hàbils des de la data de notificació del resultat del recurs a l’estudiant. Un cop el rector ho hagi resolt no hi haurà possibilitat de nou recurs.

10.3.2.c. El fet que un estudiant hagi sol·licitat la revisió de la qualificació final d’una assignatura i estigui pendent que es resolgui no l’eximeix de presentar-se a la convocatòria que pugui estar en curs. En cas que la resolució de la primera convocatòria sigui favorable, la segona quedaria anul·lada

10.3.3. Impugnació d’un acte acadèmic d’avaluació. Per iniciativa d’un estudiant, grup d’estudiants o consell de facultat, i en cas de disconformitat amb aspectes formals rellevants d’un acte acadèmic d’avaluació, se’n podrà demanar, mitjançant petició al degà, la impugnació. En aquest cas, el degà podrà, si escau, fer repetir l’acte acadèmic d’avaluació o delegar l’estudi del cas a un tribunal constituït ad hoc, que resoldrà en un termini no superior als quinze dies hàbils. En qualsevol cas, el degà, ateses les possibles anomalies detectades en qualsevol acte acadèmic d’avaluació, podrà decidir anul·lar-lo o bé repetir-lo.

10.3.4. Avaluació per compensació. L’estudiant a qui resti només una assignatura per finalitzar els estudis i que hagi suspès com a mínim en sis convocatòries (sense comptar les no presentades), podrà sol·licitar una avaluació per compensació d’aquesta assignatura, sempre que compleixi els requisits següents:

 • En el moment de presentar la sol·licitud, haver exhaurit com a mínim 6 convocatòries (sense comptar les no presentades) de la darrera assignatura que falta per acabar la carrera.

 • En el curs en què es presenta la sol·licitud, tenir matriculada l’assignatura de la qual es demana avaluació per compensació.

 • Tenir una nota mínima de 4 en una escala del 0 al 10, amb el 5 com a aprovat,o,si se n’empra una altra, la nota que el tribunal consideri com a estadísticament equivalent.

 • En cas d’alumnes adaptats a un nou pla d’estudis o traslladats d’una altra universitat, computaran les convocatòries suspeses ja exhaurides en el pla anterior de procedència.

10.3.4.a. Per demanar-la, l’estudiant haurà d’emplenar una sol·licitud d’avaluació per compensació abans que hagin passat cinc dies des de la publicació de les qualificacions finals de la convocatòria (consulteu el calendari acadèmic). L’estudiant rebrà resposta a la seva demanda en un període màxim de cinc dies a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

10.3.4.b. No són objecte de compensació el Pràcticum ni el Treball Final de Grau de cap dels graus, ni les assignatures següents:

 • Grau en Logopèdia: Lingüística Aplicada
 • Grau en Educació Infantil: Llengua Catalana –C1– i Llengua Castellana –C1–Comunicació oral, escrita i digital Coneixement i activitat matemàtica en educació infantil
 • Grau en Educació Primària: Llengua Catalana –C1– i Llengua Castellana –C1–Comunicació oral, escrita i digital Coneixement i activitat matemàtica en educació primària

10.3.4.c. La compensació només es podrà demanar un sol cop.

12.1. Les proves d’admissió s’adaptaran, si és el cas, en temps, forma i procediment als estudiants amb algun tipus de discapacitat o necessitat específica de suport educatiu a l’educació superior (NESES), d’acord amb les seves necessitats particulars. L’estudiant que hi estigui interessat haurà d’acreditar la seva discapacitat o NESES per un professional reconegut extern i de manera actualitzada, i demanar prèviament una entrevista amb els responsables del programa SOP-ATENES per poder definir les mesures i suports corresponents. L’entrevista es podrà concertar a través del SIOE (carrer Císter, 34, al telèfon 93 253 30 06, o a l’adreça de correu electrònic [email protected]).

12.2. L’estudiant s’avaluarà seguint els mateixos criteris equitatius establerts per a la resta d’estudiants per passar les proves d’admissió (amb les mesures i suports necessaris). Si les supera, i així ho sol·licita, accedirà al 5 % de places reservades a cada estudi per a alumnes amb discapacitats.

12.3. Un cop conegudes les necessitats, el SOP-ATENES, conjuntament amb la coordinació dels estudis, prendrà les mesures oportunes per tal d’assegurar a l’estudiant amb alguna discapacitat o NESES la màxima accessibilitat tant als diversos espais i equipaments de la Facultat com a la informació.

12.4. L’estudiant que iniciï estudis haurà de matricular-se del primer curs complet. Davant les circumstàncies que ho justifiquin, l’estudiant podrà sol·licitar, prèvia valoració del cas per part del SOPATENES, una reducció del nombre de crèdits a matricular. Podrà fer-ho emplenant una sol·licitud de reducció de creditatge. Aquesta petició es valorarà i la resolució es comunicarà per escrit a l’estudiant.

12.5. L’estudiant amb algun tipus de discapacitat o NESES podrà demanar als seus professors aquells materials de seguiment i suport de l’assignatura que tinguin previstos per a les sessions de classe al llarg del curs. Per poder anticipar aquestes necessitats, i de manera coordinada amb els responsables del SOP-ATENES, pot sol·licitar, si és necessari, amb temps suficient, una entrevista amb el professor corresponent, de manera que, si fos el cas, tingui temps suficient per fer-hi les adaptacions oportunes (com a màxim 15 dies abans de concloure el semestre). En el cas que les adaptacions necessàries no estiguessin al seu abast, el docent ho faria avinent al programa SOP-ATENES..

12.6. Les proves acadèmiques de valoració de les competències assolides s’adaptaran, si és el cas, en temps, forma i procediment a l’estudiant amb algun tipus de discapacitat o NESES, d’acord amb les seves necessitats particulars, i sense que això suposi una modificació en les competències i el nivell d’assoliment que l’estudiant ha de demostrar en aquella assignatura.

12.7. Pel que fa a possibles exempcions parcials o totals de l’assignatura de la tercera llengua dels estudiants amb discapacitat auditiva acreditada, es tindran en compte les recomanacions del document del Consell Interuniversitari de Catalunya i l’informe de valoració del SOP-ATENES.

12.8. S’activaran mesures per promoure la participació dels estudiants amb una NESES a programes de mobilitat internacional (vegeu la Normativa de relacions internacionals).

14.1. El Certificat Acadèmic Oficial (CAO) es pot sol·licitar des del Portal de l’Alumne a SCALA. Cal abonar-lo amb targeta de crèdit (s’aplicaran les taxes corresponents) i, de manera automàtica, quedarà disponible al dipòsit de documents. El certificat s’emetrà en l’idioma que triï l’estudiant (català, castellà o anglès) amb codi QR i CSV.

14.2. La qualificació mitjana dels estudis cursats serà la mitjana ponderada de les notes de l’expedient acadèmic. Aquesta mitjana ponderada es farà multiplicant el valor numèric de la qualificació pel nombre de crèdits de l’assignatura corresponent. Després se sumaran tots els productes i es dividirà el total pel nombre de crèdits de l’estudi corresponent.

14.3. D’acord amb el Reial decret 1044/2003, d’1 d’agost, també apareixerà en la certificació acadèmica oficial la mitjana ponderada o amb les equivalències següents:

 • Suspens: 0

 • Aprovat: 1

 • Notable: 2

 • Excel·lent: 3

 • Matrícula d’honor: 4

 • Reconeixement: Aquells reconeixements de crèdits en què no hi hagi una qualificació no es tindran en compte als efectes de ponderació.

15.1. Podrà sol·licitar el títol de grau l’estudiant que hagi aprovat tots els crèdits de les assignatures, així com els seminaris corresponents, d’acord amb el Pla d’estudis, i que, un cop publicades les qualificacions (consulteu el calendari acadèmic), l’estat del seu expedient a SCALA o PortAL consti com a “Tancat i amb disposició de títol”.

15.2. El títol de grau es podrà tramitar de dues maneres:
15.2.1. En línia, a través d’SCALA/PortAL. Consulteu el manual amb les indicacions en aquest enllaç.
15.2.2. Personalment, a la Secretaria Acadèmica del centre. En el moment de fer els tràmits caldrà lliurar la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI vigent per ambdues cares (no és vàlid un document caducat).

 • – Fotocòpia del títol amb el qual va accedir als estudis (papereta de PAU, cicles formatius de grau superior, títol de 2n grau d’FP, papereta de la prova per a majors de 25 anys, etc.).

 • Els alumnes que hagin cursat una doble titulació hauran de lliurar una fotocòpia del resguard del títol anterior.

 • Pagament dels drets per a l’expedició de títol.

 • Seguint noves directrius de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a partir del 20 de gener de 2022 aquells alumnes del grau en Educació Infantil i del grau en Educació Primària que compleixin els requisits per a l’obtenció del títol de DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) hauran de fer el tràmit directament amb la CEE. Tota la informació es recull a: https://www.conferenciaepiscopal.es/deca/

15.3. Important: La data en què es faci el tràmit de títol, tant si es fa presencialment com per autoservei, serà la data de finalització d’estudis que constarà en el diploma/títol definitiu.

15.4. Una vegada expedit el títol ha de ser retirat personalment per l’interessat. En cas de no poder- ho fer, l’estudiant podrà autoritzar una altra persona, sempre amb poder notarial, perquè el reculli en nom seu (BOE de 13 de juliol de 1988).

Annexos

ANNEX 1: PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS

REQUISITS PROCEDIMENT TERMINI RESOLUCIÓ OBSERVACIONS
REDUCCIÓ DE CREDITATGE (Art. 2.1.) (Art. 12.4.) L’estudiant haurà de tenir circumstàncies raonades i que puguin ser documentades (laborals, familiars…), que justifiquin la reducció de creditatge Emplenar una sol·licitud de reducció de creditatge. En el cas d’estudiants amb necessitats educatives especials (art. 12.4.), l’estudiant, prèvia valoració del cas per part del SOP-ATENES, també haurà d’emplenar una sol·licitud de reducció de creditatge. Resposta per correu electrònic del secretari acadèmic a l’estudiant.
ABANDONAMENT D’ASSIGNATURES OPTATIVES SUSPESES (Art. 2.5.1.) Ser estudiant de la Facultat, haver suspès una assignatura optativa i no voler-s’hi matricular en el curs següent, per poder triar una altra assignatura optativa. Emplenar una sol·licitud oberta. Resposta per correu electrònic del secretari acadèmic a l’estudiant. Un cop acceptada la seva sol·licitud, l’estudiant no es podrà tornar a matricular a l’assignatura abandonada.
MODIFICACIONS DE MATRÍCULA (Art. 2.11.) Ser estudiant de la FPCEE Blanquerna-URL i voler fer una modificació a la matrícula. Adreçar-se a la Secretaria Acadèmica de la Facultat. Abans del 19 de setembre (inclòs) o del 13 de febrer (inclòs). Concessió automàtica o resposta per correu electrònic del secretari acadèmic, en funció de cada cas
MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA D’ASSIGNATURES OPTATIVES (Art. 2.11.1.) Ser estudiant de la FPCEE Blanquerna-URL i voler fer una modificació de les optatives matriculades. L’alumne s’haurà d’adreçar a la coordinació del grau corresponent per tal que aquesta autoritzi, si és el cas, la modificació enviant un missatge de correu electrònic a la Secretaria Acadèmica. Abans del 20 de setembre (inclòs) o del 13 de febrer (inclòs). Concessió automàtica si la demanda ve precedida d’una autorització via correu electrònic de la coordinació del grau corresponent.
DESMATRICULACIONS D’ASSIGNATURES (Art. 2.11.2.)

Ser estudiant de la FPCEE Blanquerna-URL i trobarse en un d’aquests casos:

 • Presentació d’un contracte de treball que demostri la dificultat entre la conciliació acadèmica i laboral. En aquells contractes en què no figuri la durada, caldrà presentar un certificat del temps previst emès per l’empresa.
 • Canvis greus en les circumstàncies personals. Caldrà aportar documentació acreditativa de la situació.
 • Modificacions als horaris amb posterioritat a la formalització de la matrícula que hagin provocat solapaments d’assignatures matriculades o dificultats entre la conciliació acadèmica i laboral.
Emplenar una sol·licitud oberta. Abans del 19 de setembre (inclòs) o del 13 de febrer (inclòs). Resposta per correu electrònic del secretari acadèmic a l’estudiant.
CANVIS DE TORN (Art. 2.12.)

Ser estudiant de la FPCEE Blanquerna-URL (a excepció dels alumnes de 1r curs) i trobar-se en un d’aquests casos:

 • Presentació d’un contracte de treball que demostri la dificultat entre la conciliació acadèmica i laboral. En aquells contractes en què no figuri l’horari de la jornada laboral i/o la durada, caldrà presentar un certificat del temps previst emès per l’empresa on quedi recollida aquesta informació. Es valorarà l’antiguitat del contracte així com el número d’hores de la jornada laboral.
 • Canvis greus en les circumstàncies personals. Caldrà aportar documentació acreditativa de la situació.
 • Dificultats en la conciliació acadèmica i esportiva en esportistes d’alt nivell (EAN). Caldrà aportar la documentació acreditativa de la situació.
Emplenar una sol·licitud de canvi de torn, adjuntant la documentació acreditativa corresponent. Abans del dia 15 de juliol (inclòs): per al següent curs acadèmic. - Del 15 de juliol i abans del 15 de gener: per al 2n semestre. - Un cop iniciat el 2n semestre, es valorarà per al següent curs acadèmic.

Resposta per correu electrònic del secretari acadèmic a l’estudiant:

 • 1r termini: al llarg de la primera setmana de setembre.
 • 2n termini: segona quinzena del mes de gener.
Les sol·licituds lliurades a partir de la resolució del tercer termini es regiran pel que regula el primer termini.
MENCIONS (Art. 3) Haver cursat un grau en Psicologia, Educació Primària o Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, i voler obtenir una menció diferent a l’obtinguda en el seu moment. Fer la preinscripció corresponent, presencialment, al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) de la Facultat. Durant el període de sol·licitud de plaça.
SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS (Art. 4) Ser estudiant de la Facultat, d’un altre centre de la URL o d’una altra universitat i voler cursar estudis simultàniament a la FPCEE Blanquerna-URL. Emplenar una sol·licitud de simultaneïtat d’estudis, adjuntant la documentació requerida. Cas de voler simultaniejar estudis dins la mateixa FPCEE Blanquerna, cal emplenar una sol·licitud de simultaneïtat d’estudis-FPCEE Durant el període de sol·licitud de plaça. Resposta per correu electrònic del secretari acadèmic a l’estudiant. L’estudiant de la FPCEE Blanquerna-URL que vulgui cursar estudis simultàniament en un altre centre de la URL o d’una altra universitat haurà de sol·licitar-ho al centre on s’incorpori.
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS A PARTIR DE TITULACIONS OFICIALS (Art. 5.1.) Haver cursat estudis universitaris oficials Descarregar una sol·licitud de reconeixement i, degudament emplenada i signada, enviar-la per correu electrònic a [email protected]. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada del programa dels mòduls/assignatures aprovades segellat pel centre d’origen (en cas que no el lliurés el dia de la matriculació) i el certificat de notes original o fotocòpia compulsada (en cas que no el lliurés el dia de la matriculació). Segona quinzena del mes de setembre i primera quinzena del mes d’octubre o primera quinzena del mes de febrer. Resposta per escrit de la Comissió de Reconeixements i Convalidacions de la URL a l’estudiant.

Tot i que les assignatures sempre s’hauran de matricular, no tindran cap cost: a) Si en el moment de l’accés a un grau un estudiant pot reconèixer 30 o més crèdits (fins a un màxim de 120 crèdits) i b) aquells crèdits cursats dins la Fundació Blanquerna.

En tots els altres casos, tindran un cost del 75 % del cost total.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS CURSATS A LA FUNDACIÓ BLANQUERNA – Art. 5.2.) Haver cursat estudis universitaris en una de les facultats de la Fundació Blanquerna. Descarregar una sol·licitud de reconeixement i, degudament emplenada i signada, enviar-la per correu electrònic a [email protected]. Segona quinzena del mes de setembre i primera quinzena del mes d’octubre o primera quinzena del mes de febrer. Els crèdits reconeguts cursats dins de la Fundació Blanquerna no tindran cap cost.
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (Art. 5.3.) Haver cursat estudis de cicle formatiu de grau superior (consulteu aquest enllaç) Descarregar la sol·licitud de reconeixement per CFGS corresponent i, degudament emplenada i signada, enviar-la per correu electrònic a [email protected]. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada del certificat acadèmic original que acrediti la superació del CFGS, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat. Els enllaços a les sol·licituds de reconeixement per CFGS els trobareu en aquest enllaç. Segona quinzena del mes de setembre i primera quinzena del mes d’octubre o primera quinzena del mes de febrer. Resposta per escrit de la Comissió de Reconeixements i Convalidacions de la URL a l’estudiant. Dels crèdits dels quals es concedeixi reconeixement, l’alumne abonarà el 75 % del cost total.
RECONEIXEMENT DE L’ASSIGNATURA D’ANGLÈS (Art. 5.4.) Ser estudiant dels graus en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Gestió Esportiva, Logopèdia o Psicologia de la Facultat i haver assolit el nivell B2, C1 o C2. Descarregar una sol·licitud de reconeixement i, degudament emplenada i signada, enviar-la per correu electrònic a [email protected], juntament amb la documentació acreditativa de superació del nivell. Segona quinzena del mes de setembre i primera quinzena del mes d’octubre, primera quinzena del mes de febrer o primera quinzena del mes de maig. Resposta per escrit de la Comissió de Reconeixements i Convalidacions de la URL a l’estudiant. Dels crèdits dels quals es concedeixi reconeixement, l’alumne abonarà el 75 % del cost total.
RENÚNCIA AL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS (Art. 5.9.) Haver rebut el reconeixement d’alguna assignatura per part de la Comissió de Reconeixements i Convalidacions de la URL. Emplenar una sol·licitud oberta. Màxim un mes després de la comunicació de la concessió del reconeixement. Resposta per escrit de la Comissió de Reconeixements i Convalidacions de la URL a l’estudiant. Un cop efectuada la renúncia, no s’hi podrà tornar a acollir en cap cas.
CRÈDITS DERIVATS D’ACTIVITATS NO INTEGRADES EN ELS PLANS D’ESTUDI (Art. 6.) Participar en activitats recollides al quadre d’activitats susceptibles de ser reconegudes i voler deixar de matricular un màxim de 6 crèdits d’optativitat. Adreçar-se a la Secretaria Acadèmica de la Facultat. Durant tot el curs acadèmic. Concessió automàtica si es compleixen els requisits previstos a la Normativa acadèmica. Els crèdits corresponents a activitats no integrades en els plans d’estudi es reconeixeran només si s’assoleixen mentre es cursin els estudis.
BAIXA AL CENTRE (Art. 8.3.) Ser estudiant de la FPCEE Blanquerna-URL i decidir no continuar els estudis donant-se de baixa. Presentar una sol·licitud per causar baixa, degudament emplenada i signada, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat. Durant el curs acadèmic. Concessió automàtica. La baixa no comporta en cap cas la devolució dels imports ja abonats.
CONTINUÏTAT D’ESTUDIS (Art. 8.5.) Haver causat baixa a la FPCEE Blanquerna-URL voluntàriament en cursos anteriors o haver abandonat els estudis abans de finalitzar-los. Emplenar una sol·licitud de continuïtat d’estudis. Durant el període de sol·licitud de plaça. Resposta per correu electrònic del secretari acadèmic a l’estudiant. L’acceptació de la sol·licitud no garantirà el manteniment del torn dels estudis iniciats anteriorment.
TRASLLAT D’EXPEDIENT PER A ESTUDIANTS D’ALTRES FACULTATS (Art. 9.1.) Ser estudiant d’una altra facultat i voler continuar els seus estudis a la FPCEE Blanquerna-URL.

L’estudiant haurà de fer la preinscripció als estudis corresponents, així com la prova d’admissió a la Facultat, i haurà d’emplenar una sol·licitud d’estudi previ de reconeixement de crèdits, adjuntant una fotocòpia de l’expedient acadèmic de la titulació iniciada i una fotocòpia dels programes de les assignatures que hagi cursat segellada pel centre d’origen.

 • Si l’estudiant pot reconèixer un mínim de 30 crèdits, des de la Secretaria Acadèmica se li farà arribar un correu electrònic amb les indicacions per formalitzar la matrícula.
 • Si l’estudiant no pot reconèixer un mínim de 30 crèdits, haurà de seguir el procés normal d’admissió.
Durant el període de sol·licitud de plaça. Resposta per correu electrònic del secretari acadèmic a l’estudiant. L’obtenció d’una plaça a la Facultat comportarà el trasllat de l’expedient corresponent, que haurà de ser tramitat per la universitat de procedència, un cop l’estudiant acrediti haver estat admès a la URL.
TRASLLAT D’EXPEDIENT PER A ESTUDIANTS DE LA FPCEE BLANQUERNA-URL (Art. 9.2.) Ser estudiant de la FPCEE Blanquerna-URL i voler continuar els estudis en una altra universitat. L’estudiant haurà de sol·licitar al centre al qual vol accedir l’anàlisi de trasllat d’expedient. Si se li concedeix, haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica de la FPCEE Blanquerna la carta d’admissió i una sol·licitud de trasllat d’expedient, emplenada i signada, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat. Així mateix, haurà d’abonar les taxes corresponents. Concessió automàtica Des de la Secretaria Acadèmica de la FPCEE Blanquerna-URL s’enviarà al centre de destinació el certificat de notes oficial.
CANVI D’ESTUDIS (Art. 9.3.) Ser estudiant de la FPCEE Blanquerna-URL i desitjar un canvi dels estudis iniciats. Emplenar una sol·licitud de canvi d’estudis. Durant el període de sol·licitud de plaça. Resposta per correu electrònic del secretari acadèmic a l’estudiant. Les sol·licituds s’estudiaran i es resoldran d’acord amb la disponibilitat de places.
CONVOCATÒRIA AVANÇADA (Art. 10.2.1.) Ser estudiant de la FPCEE Blanquerna-URL i tenir matriculats els últims crèdits per finalitzar els estudis. Podrà sol·licitar convocatòria avançada d’aquelles assignatures que ja hagin estat matriculades i no superades en cursos anteriors, sempre que els crèdits que li manquin per acabar siguin com a màxim 24. Emplenar una sol·licitud de convocatòria avançada. Abans d’acabar el mes d’octubre. Resposta per correu electrònic del secretari acadèmic a l’estudiant. La convocatòria avançada no significa que l’estudiant disposi de tres convocatòries durant el curs acadèmic, sinó que s’entén com l’avançament d’una de les dues convocatòries a què dona dret la matrícula oficial. Una vegada concedida, no s’hi podrà renunciar.
REVISIÓ DE QUALIFICACIÓ FINAL (Art. 10.3.1.) Estar disconforme amb la qualificació final d’una assignatura. Presentar una sol·licitud de revisió de qualificació final, degudament emplenada i signada, a la Secretaria del Vicedeganat Acadèmic de Graus i Innovació. En un termini màxim de set dies hàbils després de la data de publicació de les qualificacions. Resposta per escrit del professor/a a l’estudiant
CONSTITUCIÓ DE TRIBUNAL EXTRAORDINARI (Art. 10.3.2.) Haver demanat la revisió de la qualificació final d’una assignatura i mantenir la seva disconformitat sobre la qualificació. Presentar una sol·licitud de constitució de tribunal extraordinari, degudament emplenada i signada, a la Secretaria de Deganat. En un termini màxim de set dies hàbils després de la data en què se li comunica la resposta del professor de l’assignatura. Resposta per escrit del degà a l’estudiant. El fet que l’estudiant sol·liciti la revisió de la qualificació final i estigui pendent que es resolgui no l’eximeix de presentar-se a la convocatòria que pugui estar en curs.
AVALUACIÓ PER COMPENSACIÓ (Art. 10.3.4.) Haver suspès com a mínim sis convocatòries (sense comptar les no presentades) de l’única assignatura que li resti per finalitzar els seus estudis, i complir la resta de requisits assenyalats a la Normativa Acadèmica. Per veure les assignatures que no són objecte de compensació, consulteu l’article 10.3.4. Emplenar una sol·licitud d’avaluació per compensació. Abans que hagin passat 5 dies des de la publicació de les qualificacions finals de la convocatòria (consulteu el calendari acadèmic) Resposta per escrit del secretari acadèmic a l’estudiant. L’assignatura haurà de tenir una nota mínima de 4 en una escala del 0 al 10. En cas d’alumnes adaptats a un nou pla d’estudis o traslladats d’una altra universitat, computaran les convocatòries suspeses ja exhaurides en el Pla anterior de procedència.
TRAMITACIÓ DE TÍTOLS (Art. 15) L’estudiant que hagi aprovat tots els crèdits de les assignatures, així com els seminaris corresponents, d’acord amb el Pla d’estudis, i que, un cop publicades les qualificacions (consulteu el calendari acadèmic), l’estat del seu expedient a SCALA o PortAL consti com a “Tancat i amb disposició de títol”.

El títol es podrà tramitar de dues maneres:

 • En línia, a través d’SCALA/PortAL. Consulteu el manual amb les indicacions en aquest enllaç.
 • Personalment, a la Secretaria Acadèmica del centre. En el moment de fer els tràmits, l’estudiant haurà de lliurar la documentació següent:
  • Fotocòpia del DNI vigent per ambdues cares (no és vàlid un document caducat).
  • Fotocòpia del títol amb el qual va accedir als estudis.En el cas dels alumnes que han cursat una segona titulació, fotocòpia del resguard del títol anterior.
  • Els alumnes del grau en Educació Infantil o del grau en Educació Primària que compleixin els requisits per a l’obtenció de la DECA hauran de fer el tràmit directament amb la CEE (https://www.conferenciaepiscopal.es/deca/ )

Per dur a terme aquest tràmit, sigui en línia o personalment, l’estudiant haurà d’abonar els drets per a l’expedició de títol.

Important: la data en què es faci el tràmit del títol, tant si es fa presencialment com per autoservei, serà la data de finalització d’estudis que constarà en el diploma/títol definitiu.

El títol ha de ser retirat per la persona interessada. En cas de no poder fer-ho, podrà autoritzar una altra persona perquè el reculli, sempre amb un poder notarial.

BEQUES I AJUTS ECONÒMICS BLANQUERNA-URL Consulteu l’apartat de Beques i ajuts econòmics Blanquerna-URL de la pàgina web de la Fundació Blanquerna.
BEQUES ACADÈMIQUES Consulteu l’apartat de Beques acadèmiques de la pàgina web de la Fundació Blanquerna
AJUTS PÚBLICS

Consulteu l’apartat d’Ajuts públics de la pàgina web de la Fundació Blanquerna.

IMPORTS DELS DOCUMENTS EXPEDITS PER LA SECRETARIA ACADÈMICA

Consulteu aquest enllaç.

ANNEX 2: INCOMPATIBILITATS ACADÈMIQUES

Per a tots els graus

A fi de facilitar l’assistència a classe, en el cas que un estudiant hagi de repetir alguna assignatura, haurà d’evitar les incompatibilitats horàries entre les assignatures dels diferents cursos en la matrícula.

Grau en Psicologia

Cal tenir en consideració:

 • Al segon semestre del 3r curs, l’estudiant s’haurà de matricular a dues de les tres assignatures optatives ofertes.
 • Al primer semestre del 4t curs, l’estudiant s’haurà de matricular a tres assignatures optatives de les ofertes en aquest mateix semestre.
 • Al segon semestre del 4t curs, l’estudiant s’haurà de matricular a tres assignatures optatives de les ofertes en aquest mateix semestre.
 • Pràcticum Per cursar el Pràcticum, cal haver superat 130 crèdits de la formació del grau en Psicologia.
 • Treball Final de Grau. Per cursar el Treball Final de Grau, cal haver superat 130 crèdits de la formació del grau en Psicologia.

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Cal tenir en consideració:

 • Al segon semestre del 4t curs caldrà matricular-se a:
  • Optativitat II (6 ECTS)
  • Optativitat III (6 ECTS)
  • Optativitat IV (6 ECTS)
 • Treball Final de Grau. Per cursar el Treball Final de Grau, cal haver superat 130 crèdits de la carrera.
 • Pràcticum I Per cursar el Pràcticum I, cal haver superat 90 crèdits de la carrera.
 • Pràcticum II Per cursar el Pràcticum II, cal haver superat 130 crèdits de la carrera que, necessàriament, han d’incloure el Pràcticum I.

Grau en Logopèdia

Cal tenir en consideració:

 • Mètodes d’Investigació Per cursar l’assignatura Mètodes d’Investigació, cal haver superat l’assignatura Fonaments del Mètode Científic.
 • Coneixements i Estratègies per Aprendre a la Universitat II Per cursar l’assignatura Coneixements i Estratègies per Aprendre a la Universitat II, cal haver superat les proves escrites específiques de llengua catalana i castellana (aplicable a alumnes matriculats abans del curs 2017-2018).
 • Pràcticum I i II Per cursar Pràcticum I i II, cal haver superat 90 crèdits de la carrera.
 • Pràcticum III i IV Per cursar Pràcticum III i IV, cal haver superat Pràcticum I i II i un mínim de 120 crèdits de la carrera.
 • Treball Final de Grau Per cursar el Treball Final de Grau, cal haver superat un mínim de 140 crèdits de la carrera.

Grau en Educació Infantil

 • Teologia i Didàctica de la Religió Catòlica - DECA I (optativa) Per cursar Teologia i didàctica de la religió catòlica – DECA I, cal haver matriculat i cursat l’assignatura Cristianisme i Cultura.
 • Teologia i Didàctica de la Religió Catòlica - DECA II (optativa) Per cursar Teologia i didàctica de la religió catòlica – DECA II, cal haver matriculat i cursat Teologia i didàctica de la religió catòlica – DECA I.
 • Pràcticum II Aquesta matèria només es pot matricular en cas de tenir superat o reconegut el Pràcticum I.
 • Pràcticum III Aquesta matèria només es pot matricular en cas de tenir superat o reconegut el Pràcticum II.

Grau en Educació Primària

 • Pràcticum II Aquesta matèria només es pot matricular en cas de tenir superat o reconegut el Pràcticum I.
 • Pràcticum III Aquesta matèria només es pot matricular en cas de tenir superat o reconegut el Pràcticum II.
 • Teologia i Didàctica de la Religió Catòlica - DECA I (optativa) Per cursar Teologia i didàctica de la religió catòlica – DECA I, cal haver superat l’assignatura Persona, Cultura, Religió i Valors. Per cursar Teologia i didàctica de la religió catòlica – DECA I, cal haver matriculat i cursat l’assignatura Cristianisme i Cultura.
 • Teologia i Didàctica de la Religió Catòlica - DECA II (optativa) Per cursar Teologia i didàctica de la religió catòlica – DECA II, cal haver superat les assignatures Persona, Cultura, Religió i Valors, i Cristianisme i Cultura. Per cursar Teologia i didàctica de la religió catòlica – DECA II, cal haver matriculat i cursat Teologia i didàctica de la religió catòlica – DECA I.
 • L’activitat Científica. L’Activitat Matemàtica (optativa) Per cursar L’activitat Científica. L’activitat Matemàtica, cal haver superat l’assignatura Coneixement i Activitat Matemàtica a l’Educació Primària.
 • L’activitat Científica. Ciències Experimentals i Socials (optativa) Per cursar L’activitat Científica. Ciències Experimentals i Socials, cal haver superat l’assignatura Didàctica de les Ciències Experimentals.
 • Coneixement i Utilització Didàctica dels Recursos TIC i d’Internet (optativa) Per cursar Coneixement i Utilització Didàctica dels Recursos TIC i d’Internet, cal haver superat l’assignatura Gestió de la Informació i TIC.
 • Disseny de Materials Didàctics i Entorns d’Aprenentatge Digitals (optativa) Per cursar Disseny de Materials Didàctics i Entorns d’Aprenentatge Digitals, cal haver superat l’assignatura Gestió de la Informació i TIC.
 • Didàctica de l’Expressió Visual i Plàstica I (optativa) Per cursar Didàctica de l’Expressió Visual i Plàstica I, cal haver superat l’assignatura Desenvolupament de l’Expressió Plàstica i la seva Didàctica.
 • Llenguatge Musical Aplicat (optativa) Per cursar Llenguatge Musical Aplicat, cal haver superat l’assignatura Desenvolupament de l’Expressió Musical i la seva Didàctica.
 • Tecnologia i Cultura Musical (optativa) Per cursar Tecnologia i Cultura Musical, cal haver superat l’assignatura Desenvolupament de l’Expressió Musical i la seva Didàctica.
 • Creació, Improvisació i Direcció (optativa) Per cursar Creació, Improvisació i Direcció, cal haver superat l’assignatura Desenvolupament de l’Expressió Musical i la seva Didàctica.
 • La Veu i el Cos, Elements de Producció i Expressió Musical (optativa) Per cursar La Veu i el Cos, Elements de Producció i Expressió Musical, cal haver superat l’assignatura Desenvolupament de l’Expressió Musical i la seva Didàctica.
 • Didàctica i Metodologia: So i Audició (optativa) Per cursar Didàctica i Metodologia: So i Audició, cal haver superat l’assignatura Desenvolupament de l’Expressió Musical i la seva Didàctica.

Grau en Gestió Esportiva

Cal tenir en consideració:

 • Al segon semestre del 3r curs caldrà matricular-se a:
  • Optativitat I (6 ECTS)
  • Optativitat II (6 ECTS)

Al primer semestre del 4t curs caldrà matricular-se a:

 • Optativitat III (6 ECTS)

Al segon semestre del 4t curs caldrà matricular-se a:

 • Optativitat IV (6 ECTS)
  • Optativitat V (6 ECTS)
 • Pràcticum I Per cursar el Pràcticum I, cal haver superat 90 crèdits de la carrera.
 • Pràcticum II Per cursar el Pràcticum II, cal haver superat 130 crèdits de la carrera que, necessàriament, han d’incloure el Pràcticum I.
 • Treball Final de Grau Per cursar el Treball Final de Grau, cal haver superat 130 crèdits de la carrera.

ANNEX 3: ENLLAÇOS A LES SOL·LICITUDS

Avaluació per compensació

Baixa

Canvi d’estudis

Canvi de torn

Constitució de tribunal extraordinari

Continuïtat d’estudis

Convocatòria avançada

Estudi previ de reconeixement de crèdits

Estudi previ de reconeixement de crèdits cursats dins la Fundació Blanquerna

Oberta

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits per CFGS

Reducció de creditatge

Revisió de qualificació final

Simultaneïtat d’estudis

Simultaneïtat d’estudis - FPCEE

Trasllat d’expedient

Màsters Universitaris

La Llei orgànica 11/83, de 25 d'agost, de reforma universitària, estableix en l'article 28.3. que les universitats, fent ús de la seva autonomia, poden impartir ensenyaments conduents a l'obtenció de títols i diplomes propis.

D’acord amb aquest article, a l’Estat espanyol conviuen títols oficials i títols propis.

Els títols oficials de grau, màster i doctorat, compten amb l’aval de la universitat que els atorga i amb el reconeixement de l’Estat. Aquests estudis són sotmesos a un complet procés d’avaluació que garanteix la seva qualitat i que permet la seva inclusió en el Registre d’Universitats, Centres i Títolss (RUCT) del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Els títols propis (màster, diploma d’especialització universitària i títol d’expert universitari) són sotmesos als processos de qualitat interna de cada Universitat i són avalats pel prestigi de la Universitat que els atorga. El seu reconeixement és a nivell professional, sense que tinguin el caràcter oficial previst a l’article 28.1. de l’esmentada Llei orgànica.

Presentació

Els programes oficials de màster i doctorat comprenen el segon i el tercer cicle universitari; són, doncs, programes de formació que tenen com a finalitat l’especialització dels graduats en la seva formació acadèmica, professional o investigadora. Aquests programes es regulen d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que el modifica, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, sobre els ensenyaments de doctorat, modificats posteriorment pel Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, el Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, i el Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre.

Màster universitari

Els estudis de màster universitari inclouen la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, amb l’objectiu de garantir l’especialització acadèmica o professional en un camp determinat i, si escau, la formació investigadora. Tenen una extensió mínima de 60 ECTS i una de màxima de 120. Un cop acabats s’obté un títol oficial de màster universitari. Els continguts i les denominacions dels màsters els decideixen les universitats, amb l’informe favorable previ de la comunitat autònoma i del Consell de Coordinació Universitària.

Introducció

1. El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i, posteriorment, el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, modificats pel Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, i pel Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, estableixen una nova organització del sistema d’ensenyament universitari espanyol d’acord amb una estructura de grau, màster i doctorat en el camí cap a la construcció d’un espai europeu d’educació superior (EEES) comú per a tots els països integrants de la Unió Europea.

2. En síntesi, aquests reials decrets determinen el marc jurídic que regula els ensenyaments oficials de màster i doctorat que ha de permetre a les universitats espanyoles dissenyar, amb flexibilitat i autonomia, la seva proposta quant a la formació especialitzada i investigadora.

1.1. Per accedir als estudis oficials de màster caldrà tenir un títol universitari oficial espanyol, o bé un altre d’expedit per una institució d’educació superior de l’espai europeu d’ensenyament superior que en el país d’expedició del títol doni accés a estudis de màster.

1.2. Els estudiants que tinguin un títol estranger d’educació superior podran accedir als estudis oficials de màster després de l‘homologació amb un títol espanyol que hi doni accés i d’acord amb el Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre.

1.3. Tanmateix, les universitats podran admetre titulats de sistemes educatius estrangers sense la necessitat de l’homologació del títol, després de la comprovació prèvia que acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols, i que faculta per a l’accés a estudis de postgrau en el país en què s’ha expedit. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol estranger ni el seu reconeixement a qualsevol altre efecte que no sigui el de cursar estudis de postgrau.

1.4. Els estudiants podran accedir a qualsevol programa oficial de màster, relacionat o no científicament amb el seu currículum universitari, sempre que hagi estat admès d’acord amb els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits que la universitat determini, i que s’estableixen en els requisits d’accés de cada programa.

1.5. Podran optar a matricular-se condicionadament els alumnes que no hagin obtingut encara la titulació de Grau i que, per finalitzar-lo, els restin, com màxim, 9 crèdits i/o el Treball Final de Grau (vegeu article 4.3.).

1.6. Les universitats garantiran la prioritat en la matrícula de les persones que disposin del títol universitari oficial de graduat o graduada.

2.1. Els estudis universitaris de postgrau que condueixen a l’obtenció del títol oficial de màster tindran una extensió mínima de 60 ECTS i una màxima de 120, i contindran tota la informació teòrica i pràctica que l’estudiant ha d’adquirir: matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits i treball final de màster.

2.2. Crèdits i càrrega lectiva

El crèdit europeu (ECTS), tal com es defineix en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, és la unitat de mesura de l’ensenyament i representa la quantitat de treball de l’estudiant. Aquesta unitat de mesura incorpora tant els ensenyaments teòrics i pràctics com altres activitats acadèmiques dirigides, incloent-hi les hores d’estudi i de treball que l’estudiant ha de dur a terme per assolir els objectius formatius propis de cada una de les matèries del Pla d’estudis.

Cada crèdit ECTS correspon a 25 hores de feina. A més del treball presencial, mitjançant classes en grup, classes en grups reduïts, seminaris o classes pràctiques, l’estudiant assisteix a tutoritzacions, desenvolupa un treball fora de l’aula dirigit pel professorat i porta a terme també el treball autònom i de grup necessaris per superar l’avaluació dels diferents mòduls i matèries. Ordinàriament, llevat del Treball Final de Màster (TFM) i del Pràcticum, la dedicació per a cada crèdit ECTS es distribueix de la manera següent:

 • 8 hores de treball presencial

 • 8 hores de treball dirigit fora de l’aula i tutoritzacions

 • 9 hores de treball autònom

En el cas del Treball Final de Màster, la dedicació és la següent:

 • 2,5 hores de treball presencial

 • 2,5 hores de treball dirigit fora de l’aula i tutoritzacions

 • 20 hores de treball autònom

En el cas del Pràcticum, la dedicació varia depenent de si té o no alguna matèria adscrita.

Distribució d’hores quan hi ha una matèria adscrita:

 • 15 hores d’estades en centres

 • 2,5 hores de treball presencial

 • 2,5 hores de treball dirigit fora de l’aula i tutoritzacions

 • 5 hores de treball autònom

Distribució d’hores quan no hi ha cap matèria adscrita:

 • 20 hores d’estades en centres

 • 2,5 hores de treball presencial

 • 2,5 hores de treball dirigit fora de l’aula i tutoritzacions

2.3. Els estudis oficials de màster s’estructuraran en mòduls o assignatures de continguts que habitualment tindran una càrrega lectiva de 6 o 9 ECTS.

3.1. La Universitat assignarà un nombre determinat de crèdits a cadascuna de les assignatures i activitats formatives del programa.

3.2. La Facultat responsable del desenvolupament del programa fixarà el nombre mínim de crèdits, així com les assignatures del programa que ha de cursar cada estudiant, segons la seva formació prèvia. En qualsevol cas, per obtenir el títol de màster serà necessari cursar dintre del programa un mínim de 60 ECTS.

4.1. La matriculació s’ha de formalitzar dins dels terminis que s’estableixin en cada curs. En el moment d’efectuar-la, s’han de tenir els requisits i la documentació adequats. La data i l’hora s’anunciaran degudament per correu electrònic i a web de la Facultat.

4.2. El preu total de la matriculació en un curs acadèmic es calcularà d’acord amb el nombre corresponent de crèdits. El preu de cada assignatura es determinarà pel nombre de crèdits que contingu.

4.3. En funció de si ja es disposa, o no, de la via d’accés al màster, la persona admesa pot trobar-se en una d’aquestes dues modalitats de matrícula:

 • Matrícula condicionada: Estudiants que no han obtingut encara la titulació de Grau i que, per finalitzar-lo, els restin, com a màxim, 9 crèdits i/o el Treball Final de Grau.

o Per poder optar a la matrícula condicionada, és necessari que l’estudiant estigui matriculat als crèdits pendents del Grau i signi aquest document informatiu acceptant les particularitats de la seva matrícula condicionada. .

o Mentre l’estudiant no hagi superat el Grau que li dona la via d’accés, no podrà defensar el Treball Final de Màster i, per tant, no podrà obtenir la titulació de Màster.

 • Matrícula definitiva: Estudiants que disposen de la via d’accés al màster. La formalització de la matrícula és el tràmit final per obtenir la plaça al màster.

4.4. L’estudiant que vulgui incorporar-se a un Màster universitari per trasllat d’expedient haurà de passar una entrevista amb la coordinació del màster en el que està interessat. Aquesta entrevista es durà a terme quan l’estudiant es preinscrigui al Màster. Sense el vistiplau de la coordinació, no podrà dur a terme la matrícula.

4.5. L’estudiant que iniciï el màster universitari haurà de matricular-se com a mínim a temps parcial. Davant les circumstàncies que ho justifiquin, l’estudiant podrà sol·licitar, prèvia valoració del cas per part del SOP-ATENES, una reducció del nombre de crèdits a matricular. Podrà fer-ho emplenant una sol·licitud de reducció de creditatge. Aquesta petició es valorarà i la resolució es comunicarà per escrit a l’estudiant.

4.6. L’estudiant que hagi obtingut la qualificació de matrícula d’honor en alguna assignatura de grau tindrà dret, en el curs següent, a matricular-se gratuïtament en el màster universitari de l’equivalent al nombre de crèdits de l’assignatura en què ha obtingut aquesta qualificació, fins a un màxim de sis crèdits per assignatura. Així mateix, l’estudiant que hagi obtingut la qualificació de matrícula d’honor en alguna assignatura de màster universitari tindrà dret, només en el curs següent i consecutiu, a matricular-se gratuïtament en un altre màster universitari de l’equivalent al nombre de crèdits de l’assignatura en què hagi obtingut aquesta qualificació, fins a un màxim de sis crèdits per assignatura.

4.7. Modificacions de matrícula. L’estudiant que vulgui fer una modificació de matrícula l’haurà de demanar adreçant-se directament a la Secretaria Acadèmica de la Facultat abans del 13 d’octubre (inclòs) per a les assignatures de primer semestre o anuals i abans del 6 de febrer (inclòs), per a les assignatures del segon semestre.

Dins del mateix termini:
4.7.1. Només es podran demanar desmatriculacions d’assignatures quan estiguin justificades

pels casos següents:

 • Presentació d’un contracte de treball que demostri la dificultat entre la conciliació acadèmica i laboral. En aquells contractes en què no en figuri la durada, caldrà presentar un certificat del temps previst emès per l’empresa. Si es considera pertinent, es podrà demanar la presentació de documentació complementària.

 • Canvis greus en les circumstàncies personals. Caldrà aportar documentació acreditativa de la situació.

L’estudiant que es trobi en un d’aquests casos i vulgui demanar desmatricular-se d’alguna assignatura, haurà d’emplenar una sol·licitud oberta i adjuntar-hi la documentació que doni suport a la seva demanda.

4.7.2. Pel que fa a la modificació d’assignatures optatives matriculades, la Secretaria Acadèmica no farà cap canvi que no vingui precedit d’una autorització via correu electrònic de la coordinació del màster corresponent.

4.8. La FPCEE Blanquerna-URL es reserva el dret d’iniciar un estudi determinat en el cas de no arribar al nombre mínim de matriculacions necessàries.

5.1. L’estudiant podrà sol·licitar al centre el reconeixement de crèdits cursats i aprovats en els màsters universitaris que corresponguin a una titulació diferent, fins a un màxim del 50 % del creditatge del màster al qual es matricula. Per tal de poder fer un estudi previ de reconeixement de crèdits, l’estudiant haurà de fer la preinscripció als estudis corresponents i haurà d’emplenar una sol·licitud d’estudi previ de reconeixement de crèdits, adjuntant una fotocòpia de l’expedient acadèmic de la titulació iniciada, o dels estudis realitzats, i una fotocòpia dels programes de les assignatures que hagi cursat segellada pel centre d’origen.

5.2. La sol·licitud de reconeixement es farà una sola vegada per a tots aquells crèdits que es vulguin demanar. Només es podrà tornar a presentar la sol·licitud en el cas de crèdits d’altres estudis oficials cursats després de la data de concessió del reconeixement.

5.3. Per sol·licitar el reconeixement, l’estudiant haurà de descarregar-se una sol·licitud de reconeixement i, degudament emplenada i signada, enviar-la per correu electrònic a [email protected] durant la segona quinzena de setembre i la primera quinzena d’octubre. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:

 • Certificat acadèmic personal que acrediti les assignatures aprovades objecte de reconeixement i el nombre de crèdits d’aquestes assignatures.

 • Programes de les assignatures objecte de reconeixement, segellats pel centre on s’hagin cursat.

 • En el cas del reconeixement de crèdits per acreditació d’experiència laboral i professional, l’estudiant haurà de presentar el certificat de vida laboral i el contracte laboral del període de temps per al qual es demana el reconeixement.

Excepcionalment, en el cas de documents originals o programes de plans docents, i si l’estudiant ho prefereix, aquests es podran lliurar presencialment a la Secretaria Acadèmica de la Facultat.

5.4. L’estudiant podrà sol·licitar al centre el reconeixement de crèdits per acreditació d’experiència laboral i professional d’acord amb el que estableix el Reial decret 13/2007, modificat pel 861/2010, segons el qual l’estudiant pot reconèixer fins al 15 % del total de crèdits que tingui el màster universitari. En cas de tenir 60 ECTS, se’n podran reconèixer com a màxim 9.

5.5. En el cas de simultaneïtat d’estudis, no es pot demanar el reconeixement d’assignatures que es cursin en el mateix curs acadèmic..

5.6. Les assignatures o els mòduls de titulacions que donen accés a estudis de postgrau no són objecte de reconeixement perquè ja s’han tingut en compte en el procés d’admissió previ.

5.7. D’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball Final de Màster.

5.8. En el cas del màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, i atès que la matrícula és per mòduls i no per matèries, el reconeixement serà a través de la reducció d’hores de pràctiques en el centre formador. Per sol·licitar aquest reconeixement, l’estudiant haurà d’emplenar una sol·licitud oberta, adjuntant la corresponent documentació acreditativa, durant la segona quinzena de setembre i la primera quinzena d’octubre. La resposta a la sol·licitud la farà arribar directament la coordinació del Màster.

5.9. Tot i que sempre s’hauran de matricular, el reconeixement de crèdits no tindrà cap cost en el cas de crèdits cursats dins la Fundació Blanquerna.

En tots els altres casos, les assignatures reconegudes tindran un cost del 75 % de l’import total (vegeu Procés de sol·licitud de reconeixements). El preu del crèdit reconegut serà el preu del crèdit del curs en què l’estudiant incorpori l’assignatura/assignatures al seu expedient.

5.10. La Facultat farà arribar les sol·licituds de reconeixement a la Comissió de Reconeixements i Convalidacions de la URL per a la resolució definitiva, que serà inapel·lable i que serà comunicada al sol·licitant.

5.11. Per reconèixer una assignatura, la Comissió de Reconeixements i Convalidacions de la URL tindrà en compte la coincidència de continguts (com a mínim, un 75 %) i la càrrega lectiva. En cap cas es podrà reconèixer un nombre més alt de crèdits dels cursats.

5.12. Les assignatures que hagin estat reconegudes tindran una qualificació equivalent en punts a la qualificació obtinguda al centre de procedència.

5.13. Els reconeixements tenen una vigència de tres anys si no es formalitza la matriculació.

5.14. L’estudiant podrà renunciar al reconeixement en el termini d’un mes a partir de la comunicació de la concessió emplenant una sol·licitud oberta. Un cop efectuada la renúncia, no s’hi podrà tornar a acollir en cap cas.

Pel que fa a les pràctiques extracurriculars, es poden fer amb caràcter voluntari durant el període de formació de l’estudiant i, tot i tenir la mateixa finalitat que les pràctiques curriculars, no formen part del Pla d’estudis corresponent. No obstant això, es tindran en compte en el suplement europeu al títol (SET) segons determini la normativa vigent.

Per cursar les pràctiques extracurriculars, caldrà que l’estudiant s’hagi matriculat i, alhora, hagi cursat i aprovat les pràctiques curriculars obligatòries. Excepcionalment, es podran cursar de manera simultània amb una autorització prèvia de la coordinació del màster universitari.

L’estudiant es podrà matricular de 6, 9, 12 o un màxim de 15 crèdits ECTS de pràctiques extracurriculars. Aquests crèdits podran formalitzar-se en una única matrícula o en diverses matrícules consecutives, abonant el 25 % de l’import, i no es podran realitzar durant el mes d’agost.

No es permet que ni les pràctiques extracurriculars ni les curriculars, per motius jurídics i acadèmics, es facin en empreses en les quals l’estudiant tingui una vinculació laboral, estatutària o contractual (consulteu la Normativa de pràctiques acadèmiques externes). En tots els casos, la vinculació que s’estableix entre l’estudiant i el centre de pràctiques és estrictament acadèmica i no laboral, i la relació entre les parts es formalitza mitjançant la signatura del Document d’inscripció de l’estudiant en el programa de pràctiques acadèmiques externes, que és incompatible amb un contracte laboral.

7.1. Per poder continuar els estudis de màster universitari a la Facultat, l’estudiant haurà de superar com a mínim 12 crèdits d’entre tots els que tingui inscrits, sense comptar els reconeguts, en el cas que en tingués, en les dues convocatòries corresponents al curs acadèmic en què els ha iniciat.

7.2. L’estudiant que després de sis convocatòries d’una mateixa assignatura no l’hagi superada no podrà continuar els estudis en aquell màster universitari.

 • 7.2.1. En el cas del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, l’estudiant que després de quatre convocatòries de Pràcticum I o de Pràcticum II no l’hagi superat, no podrà continuar els estudis en aquest màster universitari.

7.3. Si un estudiant decideix no continuar els estudis i donar-se de baixa del centre durant el curs acadèmic en què està matriculat, haurà de presentar una sol·licitud de baixa, degudament signada, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat. Un cop rebuda la sol·licitud, l’expedient acadèmic de l’estudiant es tancarà i ja no serà possible introduir-hi cap més qualificació. Així mateix, a partir de la data de sol·licitud de baixa, la Facultat deixarà d’emetre els rebuts que poguessin quedar pendents fins a la finalització del curs acadèmic.

 • 7.3.1. La baixa no comporta en cap cas la devolució dels imports ja abonats.

 • 7.3.2. Continuïtat d’estudis. En cas de voler continuar els estudis en cursos posteriors, l’estudiant haurà d’emplenar una sol·licitud de continuïtat d’estudis durant el període de sol·licitud de plaça.

L’avaluació del progrés de l’estudiant es fa partint de les competències que es treballen en cadascun dels mòduls o les assignatures que configuren el Pla d’estudis. Així, doncs, els mòduls i les assignatures en cada cas són les unitats d’avaluació.

8.1. Normativa general

 • La unitat d’avaluació és el mòdul o l’assignatura. Es tracta de valorar globalment si l’estudiant ha assolit la maduresa suficient en relació amb les competències atribuïdes al mòdul o a l’assignatura.
 • L’estudiant té dret a saber quins són els criteris d’avaluació que s’aplicaran a qualsevol assignatura.

 • El professorat ha de guardar els materials d’avaluació com a mínim durant dos cursos acadèmics, i, en el cas de recurs, fins que aquest s’hagi resolt.

 • L’estudiant té dret a consultar el resultat i els criteris de la correcció de l’avaluació, així com a rebre assessorament del professor responsable, a fi de possibilitar un millor aprofitament acadèmic.

 • El professorat comunicarà les qualificacions provisionals a l’estudiant i li donarà un dia i una hora en una data anterior a la junta d’avaluació per atendre qualsevol consulta.

 • Una assignatura superada no es podrà tornar a avaluar.

Tanmateix, quan l’estudiant s’hagi de tornar a matricular d’un mòdul de 12 o més crèdits ECTS, haurà d’abonar el 50 % de l’import quan la qualificació del mòdul no superat hagi estat igual o superior a 4 punts sobre 10. En el cas d’haver de tornar-se a matricular d’una assignatura, caldrà pagar-la íntegrament. Així mateix, un seminari no superat també s’haurà de pagar segons el preu que s’estableix per a cada curs acadèmic.

Pel que fa al sistema de qualificacions, el nivell d’aprenentatge aconseguit pels estudiants s’expressarà mitjançant qualificacions numèriques, d’acord amb els criteris fixats en l’article 5 sobre sistema de qualificacions del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre. Els resultats obtinguts per l’estudiant es qualificaran segons una escala del 0 al 10 amb l’expressió d’un decimal, a la qual podrà afegir-se la qualificació qualitativa corresponent:

 • 0 - 4,9: suspens (SS)

 • 5,0 - 6,9: aprovat (AP)

 • 7,0 - 8,9: notable (NT)

 • 9,0 - 10: excel·lent (EX)

La menció de matrícula d’honor (MH) podrà ser atorgada a estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0 del total d’una assignatura. Aquesta menció serà decisió del professor/a de l’assignatura. El nombre de matrícules d’honor atorgades en una assignatura, per grup, no podrà ser superior al 5 % dels estudiants matriculats, tret que el nombre sigui inferior a 20; en aquest cas, se’n podrà concedir només una de sola.

 • L’estudiant que hagi obtingut la qualificació de matrícula d’honor d’alguna assignatura tindrà dret, el curs següent, a inscriure gratuïtament l’equivalent al nombre de crèdits de l’assignatura en la qual ha obtingut aquesta qualificació, fins a un màxim de tres crèdits per assignatura.

 • Les estudiants d’últim curs podran obtenir aquest benefici si el curs següent s’inscriuen en una altra titulació oficial de grau o de màster universitari de Blanquerna-URL, excepte al Grau en Farmàcia, que es regeix per una normativa pròpia.

En el cas d’evidències raonables d’irregularitats en la realització d’una prova avaluativa, el degà de la FPCEE Blanquerna-URL podrà invalidar-la.

En el cas que, a judici del professorat responsable, un estudiant no superi determinades competències d’una assignatura d’un màster universitari en la primera convocatòria, podrà recuperar-la en la segona del mateix curs acadèmic. Si un mòdul o una assignatura no se superen en cap de les dues convocatòries, caldrà tornar-s’hi a matricular i cursar-los sencers.

La realització fraudulenta d’alguna prova avaluativa comportarà suspendre l’assignatura (0,0) en aquell curs acadèmic.

8.2. Normativa de processos extraordinaris d’avaluació

8.2.1. L’estudiant podrà sol·licitar la revisió de la qualificació final d’una assignatura en el termini màxim de set dies hàbils(Lectius de dilluns a divendres. Els períodes de vacances no es consideraran hàbils en aquests casos) després de la data de comunicació de qualificacions en el cas de disconformitat amb la qualificació esmentada.

8.2.1.a. L’estudiant haurà d’emplenar una sol·licitud de revisió de qualificació final i indicar-ne els motius. Aquesta sol·licitud s’haurà d’adreçar al professor i l’haurà de lliurar a la Secretaria de Màsters Universitaris. El professor haurà de respondre-hi per escrit, en un termini no superior a set dies hàbils, i haurà d’adreçar la resposta a la Secretaria dels estudis perquè aquesta la trameti a l’alumne.

8.2.1.b. Si la revisió comporta la modificació de la qualificació, s’haurà de rectificar l’acta corresponent.

8.2.2. En cas que es mantingui la disconformitat sobre la qualificació definitiva de l’assignatura, l’estudiant disposa de set dies hàbils després de la data en què se li comunica la resposta del professor per seguir el procediment de recurs i sol·licitar la constitució de tribunal extraordinari. Per fer aquesta sol·licitud, caldrà que, necessàriament, primer s’hagi produït la revisió a què es fa referència en el punt 8.2.1.

8.2.2.a. La sol·licitud de constitució de tribunal extraordinari es presentarà a la Secretaria de Deganat a títol individual. El degà, excepte en el cas de defecte de forma, nomenarà un tribunal ad hoc que, necessàriament, s’haurà de constituir en un termini màxim de deu dies hàbils des de la data del nomenament, i que serà l’òrgan competent per resoldre el recurs. El tribunal decidirà i comunicarà per escrit el resultat a l’estudiant en un termini màxim de deu dies hàbils des de la data de constitució del tribuna

8.2.2.a.1. El tribunal estarà constituït per tres professors del departament a què s’adscriu l’assignatura objecte del recurs i, en cap cas, no en formarà part cap professor de l’assignatura recorreguda.

8.2.2.a.2. El tribunal, amb caràcter previ a la seva resolució, podrà dur a terme les actuacions següents:

 • Fer una nova correcció de la prova d’avaluació.

 • Desestimar el recurs un cop considerat el cas.

 • Quan es tracti d’un examen oral, convocar l’estudiant perquè el torni a fer.

 • En cas d’examen escrit, no el podrà anul·lar ni totalment ni parcialment.

  Malgrat això, podrà fer alguna prova complementària.

 • Demanar tota la documentació referent a la qualificació de l’assignatura, per tal de poder valorar en el seu conjunt l’evolució acadèmica de l’estudiant.

8.2.2.b. En darrera instància, i d’acord amb els estatuts de la URL, l’estudiant es podrà adreçar al rector de la Universitat dins del termini reglamentari, que serà de quatre mesos hàbils des de la data de notificació del resultat del recurs a l’estudiant. Un cop el rector ho hagi resolt, no hi haurà possibilitat de nou recurs.

8.2.3. Per iniciativa d’un estudiant, d’un grup d’estudiants o del Consell de Facultat, i en cas de disconformitat amb aspectes formals rellevants d’un acte acadèmic d’avaluació, se’n podrà demanar, mitjançant petició al degà, la impugnació. En aquest cas, el degà podrà, si escau, fer repetir l’acte acadèmic d’avaluació o delegar l’estudi del cas a un tribunal constituït ad hoc que el resoldrà en un termini no superior als quinze dies hàbils. En qualsevol cas, el degà, ateses les possibles anomalies detectades en qualsevol acte acadèmic d’avaluació, podrà decidir anul·lar- lo o bé repetir-lo.

8.3. Avaluació del treball final de màster

Abans d’acabar els estudis, l’estudiant haurà de lliurar un treball final de màster de recerca o d’intervenció que serà tutoritzat per un professor doctor adscrit al màster. Aquest treball es defensarà públicament davant d’una comissió formada per professors i doctors del programa de màster. En el cas de l’itinerari de recerca, el director del treball i els membres de la comissió hauran d’estar acreditats per l’ANECA, per l’AQU o per una agència equivalent.

Es lliuraran dues còpies impreses i/o una còpia en format PDF del treball final de màster al coordinador del màster, que les farà arribar als membres de la Comissió d’Avaluació en els terminis indicats. Per a la defensa, l’estudiant disposarà de deu minuts, durant els quals haurà de prioritzar les qüestions que consideri més rellevants del treball, del qual haurà de fer una síntesi clara, precisa i completa. Un cop acabada la seva argumentació, haurà de respondre a les observacions, als comentaris i a les preguntes que li facin els membres de la comissió.

El treball final de màster es podrà escriure en català, castellà, anglès o bé en una altra llengua. En cas de fer servir una llengua diferent del català o del castellà, caldrà presentar-ne un resum del projecte en una d’aquestes llengües.

Els criteris per avaluar el treball final de màster fan referència a les competències assolides en l’elaboració del treball escrit, la seva defensa i les pràctiques de recerca o d’intervenció. Per ser avaluat positivament, cal haver superat l’avaluació dels tres apartats. En conseqüència, la qualificació final serà el resultat de diferents valoracions parcials:

 • Treball escrit. Pel que fa al producte elaborat, es valoraran els diferents aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques a l’hora de garantir la coherència i la qualitat dels treballs d’investigació o d’intervenció.

 • Defensa oral del treball. Respecte a les competències assolides en la defensa oral, es valorarà la claredat, la precisió, l’originalitat i la qualitat de l’exposició oral del treball, tenint en compte que es considera una part substancialment diferent del treball, en la qual cal prioritzar i ajustarse a les condicions que exigeix la comunicació oral davant d’un tribunal.

8.4. Convocatòries d’avaluació

Els estudiants inscrits als màsters universitaris de la FPCEE Blanquerna-URL tenen dret a dues convocatòries d’avaluació durant el mateix curs acadèmic.

8.4.1. Les dues convocatòries són:

 • Mòduls o assignatures de primer semestre: febrer-setembre

 • Mòduls o assignatures de segon semestre: juny-setembre

 • Mòduls o assignatures anuals: juny-setembre

8.4.2. A efectes de certificació acadèmica, només són computables les convocatòries en què l’estudiant hagi estat avaluat seguint els criteris especificats en cada cas.

8.5. Els estudiants de màster podran demanar convocatòria avançada quan només els quedin per superar els crèdits de Treball Final de Màster i hi estiguin matriculats.

La convocatòria avançada no significa que l’estudiant disposi de tres convocatòries durant el curs acadèmic, sinó que s’entén com l’avançament d’una de les dues convocatòries a què dona dret la matrícula oficial.

Aquesta convocatòria s’ha de demanar emplenant una sol·licitud de convocatòria avançada abans d’acabar el mes d’octubre.

 • 8.5.1. La concessió de la convocatòria avançada suposarà, en cas que l’estudiant tingui el pagament de la matrícula repartit en mensualitats, la variació d’aquestes, atès que s’ha d’haver abonat l’import total de la matrícula en el moment de finalitzar els estudis.

 • 8.5.2. Una vegada concedida la convocatòria avançada, no s’hi podrà renunciar.

9.1. Les proves d’admissió s’adaptaran, si és el cas, en temps, forma i procediment als estudiants amb algun tipus de discapacitat o necessitat específica de suport educativa l’educació superior (NESES), d’acord amb les seves necessitats particulars. L’estudiant que hi estigui interessat haurà d’acreditar la seva discapacitat o NESES per un professional reconegut extern i de manera actualitzada, i demanar prèviament una entrevista amb els responsables del programa SOP-ATENES per poder definir les mesures i suports corresponents. L’entrevista es podrà concertar a través del SIOE (carrer Císter, 34, al telèfon 93 253 30 06 o a l’adreça de correu electrònic [email protected]).

9.2. L’estudiant s’avaluarà seguint els mateixos criteris equitatius establerts per a la resta d’estudiants per passar les proves d’admissió (amb les mesures i suports necessaris). Si les supera, i així ho sol·licita, accedirà al 5 % de places reservades per a cada programa de màster universitari per a alumnes amb discapacitats.

9.3. Un cop conegudes les necessitats, el SOP-ATENES, conjuntament amb la coordinació del màster universitari matriculat, prendrà les mesures oportunes per tal d’assegurar a l’estudiant amb alguna discapacitat o NESES la màxima accessibilitat tant als diversos espais i equipaments de la Facultat com a la informació.

9.4. L’estudiant que iniciï el màster universitari haurà de matricular-se com a mínim a temps parcial. Davant les circumstàncies que ho justifiquin, l’estudiant podrà sol·licitar, prèvia valoració del cas per part del SOP-ATENES, una reducció del nombre de crèdits a matricular. Podrà fer-ho emplenant una sol·licitud de reducció de creditatge. Aquesta petició es valorarà i la resolució es comunicarà per escrit a l’estudiant.

9.5. L’estudiant amb algun tipus de discapacitat o NESES podrà demanar als seus professors aquells materials de seguiment i suport de l’assignatura que tinguin previstos per a les sessions de classe al llarg del curs. Per poder anticipar aquestes necessitats, i de manera coordinada amb els responsables del SOP-ATENES, pot sol·licitar, si és necessari, amb temps suficient una entrevista amb el professor corresponent, de manera que, si fos el cas, tingui temps suficient per fer-hi les adaptacions oportunes (com a màxim 15 dies abans de concloure el semestre). En el cas que les adaptacions necessàries no estiguessin al seu abast, el docent ho faria avinent al programa SOP-ATENES.

9.6. Les proves acadèmiques de valoració de les competències assolides s’adaptaran, si és el cas, en temps, forma i procediment a l’estudiant amb algun tipus de discapacitat o NESES, d’acord amb les seves necessitats particulars, i sense que això suposi una modificació en les competències i nivell d’assoliment que l’estudiant ha de demostrar en aquella matèria..

11.1. El Certificat Acadèmic Oficial (CAO) es pot sol·licitar des del Portal de l’Alumne a SCALA. Cal abonar-lo amb targeta de crèdit (s’aplicaran les taxes corresponents) i, de manera automàtica, quedarà disponible al dipòsit de documents. El certificat s’emetrà en l’idioma que triï l’estudiant (català, castellà o anglès) amb codi QR i CSV.

11.2. La qualificació mitjana dels estudis cursats serà la mitjana ponderada de les notes de l’expedient acadèmic. Aquesta mitjana ponderada es farà multiplicant el valor numèric de la qualificació pel nombre de crèdits del mòdul corresponent. Després se sumaran tots els productes i es dividirà el total pel nombre de crèdits de l’estudi corresponent.

11.3. D’acord amb el Reial decret 1044/2003, d’1 d’agost, i el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, que modifiquen parcialment el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, també apareixerà en la certificació acadèmica oficial la mitjana ponderada, obtinguda de la mateixa manera que la de l’apartat anterior, però amb les equivalències següents:

 • Aprovat: 1

 • Notable: 2

 • Excel·lent: 3

 • Matrícula d’honor: 4

 • Reconeixement: Aquells reconeixements de crèdits en què no hi hagi qualificació no es tindran en compte als efectes de ponderació.

12.1. Podrà sol·licitar el títol de màster l’estudiant que hagi aprovat tots els crèdits d’acord amb el Pla d’estudis, i que, un cop publicades les qualificacions (consulteu el calendari acadèmic), l’estat del seu expedient a SCALA o PortAL consti com a “Tancat i amb disposició de títol”.

12.2. Pel que fa als programes oficials de postgrau interuniversitaris, el conveni que se subscrigui amb aquesta finalitat haurà d’especificar quina de les universitats participants en el programa de postgrau serà la responsable de la tramitació dels expedients de l’estudiant, així com de l’expedició i el registre d’un únic títol conjunt oficial de postgrau, o bé si cada universitat expedirà el títol corresponent, d’acord amb els requisits establerts.

12.3. Els tràmits per a l’obtenció del títol es podran fer de dues maneres:


12.3.1. En línia, a través d’SCALA/PortAL. Consulteu el manual amb les indicacions en aquest enllaç.

12.3.2. Personalment, a la Secretaria Acadèmica del centre. En el moment de fer els tràmits, caldrà lliurar la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI vigent per ambdues cares (no és vàlid un document caducat).

 • Fotocòpia del document que acrediti la via d’accés al màster.

 • Pagament dels drets per a l’expedició del títol.

12.4. Important: la data en què es faci el tràmit de títol, tant si es fa presencialment com per autoservei, serà la data de finalització d’estudis que constarà en el diploma/títol definitiu.

12.5. Una vegada expedit, el títol ha de ser retirat personalment per l’interessat. Si no ho pot fer, podrà autoritzar una altra persona, sempre amb poder notarial, perquè el reculli en el seu nom (BOE de 13 de juliol de 1988).

Annexos

ANNEX 1: PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS

REQUISITS PROCEDIMENT TERMINI RESOLUCIÓ OBSERVACIONS
REDUCCIÓ DE CREDITATGE (Art. 4.5.) (Art. 9.4.) L’estudiant haurà de tenir circumstàncies raonades i que puguin ser documentades (laborals, familiars…), que justifiquin la reducció de creditatge. Davant les circumstàncies que ho justifiquin, l’estudiant podrà sol·licitar, prèvia valoració del cas per part del SOP-ATENES, una reducció del nombre de crèdits a matricular. Podrà fer-ho emplenant una sol·licitud de reducció de creditatge. Resposta per correu electrònic del secretari acadèmic a l’estudiant.
MODIFICACIONS DE MATRÍCULA (Art. 4.7.) Ser estudiant de la FPCEE Blanquerna-URL i voler fer una modificació a la matrícula. Adreçar-se a la Secretaria Acadèmica de la Facultat. Abans del 12 d’octubre (inclòs) o de l’11 de febrer (inclòs) Concessió automàtica o resposta per escrit del secretari acadèmic, en funció de cada cas.
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS (Art. 5.1.) Ser estudiant de màster universitari i haver cursat i aprovat crèdits en una titulació oficial diferent a la que s’està cursant. Descarregar una sol·licitud de reconeixement i, degudament emplenada i signada, enviar-la per correu electrònic a [email protected], juntament amb un certificat acadèmic personal que acrediti les assignatures aprovades objecte de reconeixement i el nombre de crèdits d’aquestes assignatures, així com els programes de les assignatures objecte de reconeixement, segellats pel centre on s’hagin cursat. Per sol·licitar el reconeixement de crèdits al MUFPS (art. 5.8.) caldrà emplenar una sol·licitud oberta, adjuntant la corresponent documentació acreditativa. La resposta a la sol·licitud la farà arribar directament la coordinació del Màster. Segona quinzena del mes de setembre i primera quinzena del mes d’octubre. Resposta per escrit de la Comissió de Reconeixements i Convalidacions de la URL a l’estudiant. En el cas de simultaneïtat d’estudis, no es pot demanar el reconeixement d’assignatures que es cursin en el mateix curs acadèmic. Les assignatures o els mòduls de titulacions que donen accés a estudis de postgrau no són objecte de reconeixement perquè ja s’han tingut en compte en el procés d’admissió previ.Ser estudiant de màster universitari i haver demanat revisió de la qualificació final d’un mòdul o assignatura i mantenir la seva disconformitat sobre la qualificació.
RENÚNCIA AL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS (Art. 5.14.) Ser estudiant de màster universitari i haver rebut el reconeixement d’alguna assignatura per part de la Comissió de Reconeixements i Convalidacions de la URL. Emplenar una sol·licitud oberta. Com a màxim, un mes després de la comunicació de la concessió del reconeixement. Resposta per escrit de la Comissió de Reconeixements i Convalidacions de la URL a l’estudiant. Un cop efectuada la renúncia, no s’hi podrà tornar a acollir en cap cas.
BAIXA AL CENTRE (Art. 7.3.) Ser estudiant de la FPCEE Blanquerna-URL i decidir no continuar els estudis i donar-se de baixa. Presentar una sol·licitud per causar baixa, degudament emplenada i signada, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat. Durant el curs acadèmic. Concessió automàtica. La baixa no comporta en cap cas la devolució dels imports ja abonats.
CONTINUÏTAT D’ESTUDIS (Art. 7.3.2.) Haver causat baixa a la FPCEE Blanquerna-URL voluntàriament en cursos anteriors. Emplenar una sol·licitud de continuïtat d’estudis. Durant el període de sol·licitud de plaça. Resposta per escrit del secretari acadèmic a l’estudiant.
REVISIÓ DE QUALIFICACIÓ FINAL (Art. 8.2.1.) Ser estudiant de màster universitari i estar disconforme amb la qualificació final d’un mòdul o assignatura. Presentar una sol·licitud de revisió de qualificació final, degudament emplenada i signada, a la Secretaria de Màsters Universitaris. En un termini màxim de set dies hàbils després de la data de publicació de les qualificacions. Resposta per escrit del professor a l’estudiant.
CONSTITUCIÓ DE TRIBUNAL EXTRAORDINARI (Art. 8.2.2.) Ser estudiant de màster universitari i haver demanat revisió de la qualificació final d’un mòdul o assignatura i mantenir la seva disconformitat sobre la qualificació. Presentar una sol·licitud de constitució de tribunal extraordinari, degudament emplenada i signada, a la Secretaria de Deganat. En un termini màxim de set dies hàbils després de la data en què se li comunica la resposta del professor de l’assignatura. Resposta per escrit del degà a l’estudiant.
CONVOCATÒRIA AVANÇADA (Art. 8.5.) Ser estudiant de màster universitari, tenir pendents de superar, només, els crèdits del treball final de màster, i tenir-los matriculats. Emplenar una sol·licitud de convocatòria avançada.
 • Per avançar la convocatòria del mes de juny: abans d’acabar el mes d’octubre.
 • Per avançar la convocatòria del mes de setembre: abans d’acabar el mes de març.
Resposta per escrit del secretari acadèmic a l’estudiant. La convocatòria avançada no significa que l’estudiant disposi de tres convocatòries durant el curs acadèmic, sinó que s’entén com l’avançament d’una de les dues convocatòries a què dona dret la matrícula oficial. Una vegada concedida, no s’hi podrà renunciar.
TRAMITACIÓ DE TÍTOLS DE MÀSTER UNIVERSITARI (Art. 12) L’estudiant que hagi aprovat tots els crèdits d’acord amb el Pla d’estudis, i que, un cop publicades les qualificacions (consulteu el calendari acadèmic), l’estat del seu expedient a SCALA o PortAL consti com a “Tancat i amb disposició de títol”.

El títol es podrà tramitar de dues maneres:

 • En línia, a través d’SCALA/PortAL. Consulteu el manual amb les indicacions en aquest enllaç.
 • Personalment, a la Secretaria Acadèmica del centre. En el moment de fer els tràmits, l’estudiant haurà de lliurar la documentació següent:
  • Fotocòpia del DNI vigent per ambdues cares (no és vàlid un document caducat).
  • Fotocòpia del document que acrediti la via d’accés al màster.

Per dur a terme aquest tràmit, sigui en línia o personalment, l’estudiant haurà d’abonar els drets per a l’expedició de títol.

Important: la data en què es faci el tràmit del títol serà la data de finalització d’estudis que constarà en el diploma/títol definitiu. El títol ha de ser retirat per la persona interessada. En cas de no poder fer-ho, podrà autoritzar una altra persona perquè el reculli, sempre amb un poder notarial.

BEQUES I AJUTS ECONÒMICS MÀSTERS UNIVERSITARIS Consulteu l’apartat de Beques i ajuts econòmics: màster universitari de la pàgina web de la Fundació Blanquerna.
IMPORTS DELS DOCUMENTS EXPEDITS PER LA SECRETARIA ACADÈMICA Consulteu aquest enllaç.

ANNEX 2: ENLLAÇOS A LES SOL·LICITUDS

Baixa

Constitució de tribunal extraordinari

Continuïtat d’estudis

Convocatòria avançada

Estudi previ de reconeixement de crèdits

Oberta

Reconeixement de crèdits

Reducció de creditatge

Revisió de qualificació final

Doctorat

Presentació

Els programes oficials de màster i doctorat comprenen el segon i el tercer cicle universitari; són, doncs, programes de formació que tenen com a finalitat l’especialització dels graduats en la seva formació acadèmica, professional o investigadora. Aquests programes es regulen d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que el modifica, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, sobre els ensenyaments de doctorat, modificats posteriorment pel Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, i el Reial decret 43/2015, de 2 de febrer.

Doctorat

L’objectiu dels estudis de doctorat és formar investigadors d’alt nivell mitjançant l’aprofundiment en metodologies, tècniques i habilitats per a la investigació. El doctorat culmina amb l’elaboració i la presentació d’una tesi doctoral que consisteix en un treball original de recerca dirigit per un doctor reconegut com a investigador acreditat. La superació d’aquests estudis donarà dret a l’obtenció del títol de doctor per la URL, que representa el nivell més elevat de l’educació superior.

L’accés als estudis de doctorat requereix l’obtenció prèvia del títol de màster universitari o la superació de 60 ECTS en programes oficials de postgrau. En qualsevol cas, l’estudiant haurà d’haver completat un mínim de 300 ECTS entre els estudis de grau i postgrau per accedir a un programa de doctorat.

Introducció

1. El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i, posteriorment, el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, modificats pel Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, estableixen una nova organització del sistema d’ensenyament universitari espanyol d’acord amb una estructura de grau, màster i doctorat en el camí cap a la construcció d’un espai europeu d’educació superior (EEES) comú per a tots els països integrants de la Unió Europea.

2. En síntesi, aquests reials decrets determinen el marc jurídic que regula els ensenyaments oficials de màster i doctorat, que ha de permetre a les universitats espanyoles dissenyar, amb flexibilitat i autonomia, la seva proposta quant a la formació especialitzada i investigadora.

1.1. De manera general, per accedir a un programa oficial de doctorat caldrà estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalents, i de màster universitari.

1.2. Així mateix, hi podrà accedir qui es trobi en algun dels supòsits següents:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’espai europeu d’educació superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 hauran de ser de nivell de màster

 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat, la durada del qual, d’acord amb les normes de dret comunitari, equivalgui a almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, llevat que el Pla d’estudis del títol de grau inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster.

 • Els titulats universitaris que, amb l’obtenció prèvia de plaça en formació en la prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada corresponent, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 • Estar en possessió d’un títol obtingut d’acord amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologació, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que posseeixi l’interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.

 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor obtingut d’acord amb anteriors ordenacions universitàries

1.3. Cada programa de doctorat establirà els requisits específics d’admissió al tercer cicle.

1.4. Un cop admès, l’estudiant haurà de formalitzar la inscripció com a estudiant del programa de doctorat corresponent. Aquesta inscripció li donarà dret a la tutela acadèmica, a fer servir els recursos que la Facultat posi al seu servei per desenvolupar el seu treball i a gaudir de tots els drets de participació que corresponguin als estudiants de programes oficials de postgrau.

1.5. Per sol·licitar plaça a un programa de doctorat, els interessats, a més dels documents administratius requerits (fotocòpia del DNI vigent -no és vàlid un document caducat-, expedient acadèmic amb la qualificació de les assignatures cursades i nota mitjana de la titulació, certificat expedit per l’òrgan competent que acrediti que els estudis d’accés faculten, en el país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau, quan es tracti de sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya), hauran de presentar al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) de la Facultat la documentació següent:

 • Carta de motivacions.
 • Currículum.
 • Documents opcionals que ponderaran favorablement en el procés de selecció:
  • Carta de recomanació de l’investigador principal d’un grup de recerca de la URL, en què comuniqui que el sol·licitant col·labora amb el grup o té un perfil adient per formar-se com a investigador.
  • Carta de recomanació d’un altre doctor acreditat en recerca.

  • Acreditació de nivell d’anglès B2.1 o superior.

2.1. Els estudis de doctorat, segons el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, tenen com a finalitat la formació avançada del doctorand en les tècniques de recerca i tenen una durada de tres o de cinc anys (vegeu l’article 3 de la Normativa acadèmica).

2.2. La superació del programa dona dret a l’obtenció del títol de doctor, que representa el nivell més alt en l’educació superior i capacita per a la docència i la recerca.

2.3. L’alumne que vulgui fer la tesi en un programa de doctorat de la FPCEE Blanquerna-URL haurà de presentar la seva candidatura a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) corresponent i seguir el procés d’admissió establert

2.4. El candidat adquirirà la condició de doctorand un cop s’hagi matriculat en el programa de doctorat. Aquesta matrícula s’haurà de renovar anualment.

2.5. Tutor. Un cop s’hagi matriculat en el programa de doctorat, la corresponent CAPD assignarà un tutor al candidat. El nomenament d’aquest tutor podrà ser modificat per la comissió, a proposta del doctorand, en qualsevol moment del període del doctorat, sempre que s’addueixin raons justificades. Per demanar el canvi de tutor, caldrà que el doctorand empleni una sol·licitud de canvi de tutor. La sol·licitud haurà d’adjuntar un fitxer que contingui una carta dels implicats, degudament signada, donant suport a la demanda plantejada.

2.6. Document d’activitats del doctorand (DAD). És un document que recull totes les activitats d’interès per al desenvolupament de la formació del doctorand. El DAD serà revisat regularment pel tutor i el director de tesi, i avaluat anualment per la CAPD.

2.7. Director de tesi. En un termini màxim de tres mesos des de la primera matriculació de l’investigador en formació, la CAPD li assignarà un director de tesi, que podrà coincidir o no amb el tutor. Per ser director de tesi doctoral s’haurà de ser doctor amb experiència investigadora acreditada per una agència nacional o estrangera externa (ANECA, AQU o d’altres), o ser professor titular o catedràtic d’una universitat espanyola o de categoria equivalent d’una universitat estrangera.

2.8. En casos degudament justificats, la CAPD podrà autoritzar i assignar un o més codirectors. El nomenament del director i, si escau, codirectors podrà ser modificat per la comissió, una vegada recollida la proposta del doctorand, en qualsevol moment del període del doctorat, sempre que s’addueixin raons justificades. Per tal de demanar el canvi de director i/o codirectors, caldrà que el doctorand empleni una sol·licitud de canvi de director. A la sol·licitud hi haurà d’adjuntar un fitxer que contingui una carta dels implicats, degudament signada, donant suport a la demanda plantejada.

2.9. Document de compromís. Un cop el doctorand té assignat un director de tesi, s’estableix un compromís documental (document de compromís), signat pel president de la CAPD, el doctorand, el tutor i el director, que inclou un procediment de resolució de conflictes i preveu aspectes de drets de propietat intel·lectual, industrial i de confidencialitat.

2.10. Pla de recerca. Abans de la finalització del primer any, el doctorand elaborarà un pla de recerca que inclourà, com a mínim, la metodologia que utilitzarà i els objectius que vol assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. El pla de recerca serà aprovat per la CAPD, es podrà millorar i detallar al llarg de la seva estada en el programa de doctorat i ha d’estar avalat pel tutor i el director de tesi (article 11.6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener).

2.11. Avaluació del procés de formació.
Avaluació fins al lliurament de la tesi doctoral: al final de cada curs acadèmic, la CAPD avaluarà l’elaboració (1r curs) i la realització (resta de cursos) del pla de recerca i el seguiment del programa d’activitats formatives del doctorand, establertes en el programa de doctorat. Els instruments d’avaluació seran: el primer curs, l’acta de presentació i defensa del pla de recerca davant d’un tribunal i informe favorable de la Comissió d’Ètica i Recerca de la facultat en relació amb els aspectes ètics del pla. En cursos següents, el DAD i l’informe o informes del(s) codirectors(s) de tesi, i del tutor/a, si escau. La qualificació serà apte, no apte i no presentat. Si el resultat de l’avaluació és no apte o no presentat, el doctorand disposarà de sis mesos per fer les millores establertes per la CAPD. Si l’avaluació torna a ser negativa, s’haurà de donar de baixa del programa (article 11.7, Reial decret 99/2011, de 28 de gener).

En l’avaluació del primer curs és requisit que, quan el doctorand presenti el pla de recerca, hagi cursat els seminaris del programa de formació. No serà necessari en aquells casos en què la CAPD consideri que acredita formació prèvia suficient.

3.1. La durada dels estudis de doctorat (article 3.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener) és d’un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar des de l’admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral (data d’admissió a dipòsit). No obstant això, i amb l’autorització prèvia de la CAPD, es poden fer estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, aquests estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de l’admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral (data d’admissió a dipòsit).

Per tal de demanar la realització dels estudis de doctorat a temps parcial, caldrà que el doctorand empleni una sol·licitud per cursar els estudis de doctorat a temps parcial. Hi haurà d’adjuntar un fitxer que contingui un informe del director/tutor, degudament signat, donant suport a la demanda plantejada.

3.2. Si transcorregut el termini de tres anys esmentat no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la CAPD podrà autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més, que, excepcionalment, es podria ampliar a un altre any addicional en les condicions que s’hagin establert en el programa de doctorat corresponent. En el cas d’estudis a temps parcial, la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més que, així mateix, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional. Per tal de demanar una pròrroga per a l’aprovació i defensa de la tesi doctoral, caldrà que el doctorand empleni una sol·licitud de pròrroga. Hi haurà d’adjuntar un fitxer que contingui un informe del director/tutor, degudament signat, donant suport a la demanda plantejada.

Als efectes del còmput del període anterior no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

3.3. El doctorand pot sol·licitar la baixa temporal en el programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. Per tal de demanar una baixa temporal, caldrà que el doctorand empleni una sol·licitud oberta adreçada a la CAPD justificant la seva demanda. Hi haurà d’adjuntar un fitxer que contingui una carta del director/tutor, degudament signada, donant suport a la demanda plantejada. La CAPD es pronunciarà sobre la procedència d’accedir o no a la sol·licitud. En el cas que el doctorand no es matriculi en el període indicat per fer-ho i no hagi sol·licitat una baixa temporal, serà considerat com a baixa definitiva al Programa de Doctorat.

4.1. Aprovació del pla de recerca. El tema de la tesi doctoral és el que estableix el pla de recerca aprovat per la CAPD. Per canviar el títol o el tema del pla de recerca, el doctorand ho ha de sol·licitar a la CAPD de manera raonada, amb el vistiplau del director de la tesi.Per tal de demanar el canvi de títol o de tema de la seva tesi doctoral, caldrà que el doctorand empleni una sol·licitud de canvi de títol o de tema. Hi haurà d’adjuntar un fitxer que contingui un informe del director/tutor, degudament signat, donant suport a la demanda plantejada.

4.2. Admissió a tràmit i presentació de la tesi doctoral:

4.2.1. Un cop acabada la recerca, el doctorand es posarà en contacte amb la Secretaria de Doctorat per rebre les instruccions oportunes per iniciar el procés de dipòsit a través de l’aplicatiu MAMBO.

El procés de dipòsit es durà a terme d’acord amb les instruccions per al tràmit d’una tesi doctoral de la Universitat Ramon Llull. La documentació requerida està disponible al següent enllaç.

Per iniciar el procés de dipòsit de tesi, cal estar matriculat/da al programa de doctorat. En el cas que el lliurament de la tesi doctoral a la Secretaria de Doctorat es realitzi més tard del dia 30 de setembre, caldrà formalitzar i abonar la matrícula del curs acadèmic corresponent.

4.2.2. La tesi podrà estar escrita i, si escau, defensada en els idiomes habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement (article 13.4 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener).

L’estil de redacció i els aspectes formals hauran de seguir el que determinen les Normes generals d’organització dels estudis de doctorat a la URL.

4.2.3. La CAPD, la Comissió de Doctorat de la URL i, finalment, el tribunal que avaluï la tesi han de disposar del DAD. El DAD ha de reflectir les seves activitats formatives realitzades segons els objectius previstos en el programa de formació i ha de ser avaluat positivament per la CAPD. Aquest document de seguiment no dona lloc a una puntuació quantitativa, però sí que constitueix un instrument d’avaluació qualitativa que complementa l’avaluació de la tesi doctoral (article 14.3 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener).

4.2.4. A efectes de proposar la data de defensa de la tesi, el doctorand i el director hauran de preveure un termini mínim aproximat de tres mesos a partir de la data en què hagi estat lliurada a la Secretaria de Doctorat a través de l’aplicatiu MAMBO. Aquest termini es podria incrementar si, a conseqüència del procés de revisió, s’hi haguessin de fer correccions.

4.2.5. La CAPD, a proposta del responsable del programa de doctorat, designarà el tribunal per jutjar la tesi doctoral, format per tres membres titulars i dos de suplents. Un dels titulars, com a màxim, serà professor de la URL o les institucions col·laboradores en el programa. En tot cas, tots tres hauran d’estar vinculats a diferents universitats. Dels suplents també hi haurà d’haver, com a màxim, un professor de la URL o d’institucions col·laboradores. En cap cas, el director, el codirector o el tutor podran ser membres del tribunal. Els membres del tribunal per jutjar una tesi hauran d’estar en possessió del títol de doctor i tenir experiència investigadora acreditada (article 14.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener) o hauran de ser professors habilitats de la universitat pública o de categoria equivalent d’una universitat estrangera; hauran d’acreditar la seva experiència investigadora amb el número de funcionari, en cas de ser titular o catedràtic d’universitat pública, amb el número de la seva acreditació de recerca, en cas de ser professor d’universitat privada, o amb el seu currículum, en cas de ser professional. La Comissió de Doctorat de la URL, després d’estudiar els mèrits en recerca i innovació, podrà acreditar un doctor de reconegut prestigi en l’àmbit de la tesi amb la finalitat de formar part del tribunal.

Quan el doctorand opti a la menció internacional en el títol de doctor (vegeu l’article 5 de la Normativa acadèmica), la FPCEE Blanquerna-URL es farà càrrec de les despeses de viatge del membre del tribunal procedent d’alguna institució de recerca no espanyola. Quan el doctorand no opti a aquesta menció i un membre del tribunal procedeixi d’alguna institució de recerca no espanyola, la Facultat es farà càrrec de les despeses depenent del pressupost anual del Vicedeganat Acadèmic de Postgrau i de Recerca.

4.2.6. Informes previs. Un mínim de tres experts —que podran formar part del tribunal proposat per a l’avaluació de la tesi i que en qualsevol cas hauran de complir les mateixes condicions establertes per ser membres del tribunal— faran un informe previ a la defensa. Cada informe serà signat per l’expert que l’hagi elaborat i presentat a la Comissió de Doctorat de la URL en el moment de la tramitació dels processos de lectura i defensa final. Es necessitarà unanimitat en la valoració positiva d’aquests informes per tal de poder iniciar els tràmits que portaran a la defensa.

4.2.7. Una vegada superat aquest tràmit, la Secretaria de Doctorat farà arribar l’exemplar de la tesi a la CAPD, juntament amb els informes previs d’avaluació i la resta documentació. La CAPD, d’acord amb els informes d’avaluació rebuts, valorarà la necessitat de demanar modificacions en la tesi abans de la seva aprovació. En aquest cas, la CAPD farà arribar al director de tesi els comentaris dels informes, anonimitzats. La CAPD, si és el cas, notificarà a la Comissió de Doctorat de la URL l’adequació de la tesi doctoral per procedir amb el procés de dipòsit.

4.2.8. El doctorand lliurarà a la Secretaria de Doctorat un exemplar definitiu de la tesi, que haurà de portar obligatòriament la portada de la URL. Haurà de ser el mateix document del TDX.

L’estil de redacció i els aspectes formals hauran de seguir el que determinen les Normes generals d’organització dels estudis de doctorat a la URL.

4.2.9. La Comissió de Doctorat de la URL admetrà a tràmit la tesi, si escau, i la deixarà en dipòsit durant 19 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la reunió, tot garantint-ne la publicitat mitjançant el tauler d’anuncis de la Facultat i el web de la URL, per tal que els doctors que ho desitgin hi puguin formular les observacions oportunes (article 13.3 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener). En cas que no s’admeti a tràmit, la Comissió de Doctorat de la URL comunicarà per escrit al doctorand, al director tesi, al tutor i a la CAPD les raons de la seva decisió. El doctorand tindrà un termini d’una setmana des de la data de notificació per formular un recurs adreçat al president de la Comissió de Doctorat de la URL. Un cop passat el temps de dipòsit, la Comissió de Doctorat de la Universitat, tenint en compte les consideracions rebudes i havent consultat prèviament els especialistes que consideri oportuns, decidirà si autoritza o no la defensa. En aquest segon cas, la Comissió de Doctorat de la Universitat haurà de comunicar per escrit al doctorand, al director, al tutor (si és el cas) i al responsable dels programes de doctorat les raons de la seva decisió.

4.2.10. Si s’autoritza la defensa de la tesi, la Comissió de Doctorat de la URL ho comunicarà per escrit al doctorand, al director, al tutor (si és el cas) i al responsable dels programes de doctorat. Així mateix, nomenarà el tribunal de tesi i en designarà, entre els seus membres, el president i el secretari. En cas de renúncia per causa justificada d’un membre titular del tribunal, el president el substituirà pel suplent corresponent.

4.2.11. El nomenament oficial del tribunal es farà, si escau, durant els cinc dies posteriors a la finalització del període de dipòsit.

4.2.12. Un cop admesa a tràmit, el període màxim per a la defensa d’una tesi doctoral serà de sis mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització del dipòsit

4.3. Acte de lectura i defensa de la tesi

 • 4.3.1. L’acte de defensa serà convocat pel president i comunicat pel secretari a la Comissió de Doctorat de la URL amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la seva presentació.

 • 4.3.2. La tesi doctoral s’ha d’avaluar en l’acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i que consisteix en l’exposició i defensa del doctorand del treball de recerca elaborat davant els membres del tribunal. Els membres del tribunal hauran d’expressar la seva opinió i formular qüestions i observacions a les quals el doctorand haurà de respondre. Els doctors presents en l’acte públic poden formular qüestions en el moment i la forma que assenyali el president del tribunal (article 14.4 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener). En circumstàncies excepcionals, determinades per la CAPD, es podran introduir mesures complementàries de protecció de la confidencialitat durant la defensa oral, que anunciarà el president del tribunal a l’inici de l’acte de defensa.

 • 4.3.3. El tribunal ha d’emetre un informe sobre l’acte de la defensa i la qualificació global de la tesi en termes de no apte, aprovat, notable i excel·lent. El tribunal podrà atorgar la menció de cum laude si la qualificació global és d’excel·lent i s’emet en tal sentit el vot secret positiu per unanimitat (article 2 del Reial decret 534/2013, de 13 de juliol). La Secretaria de Doctorat del centre farà l’escrutini del vot secret per a la concessió de la menció cum laude en una sessió diferent de la corresponent a la defensa. En cas de concessió, emetrà el document corresponent, que s’annexarà a l’acta de grau, per tal de poder tramitar el títol de doctor amb l’esmentada menció.

 • 4.3.4. El Vicerectorat competent en matèria de doctorat notificarà per escrit la resolució definitiva del tribunal a l’interessat, amb còpia al director i als codirectors de la tesi. El títol de doctor podrà incloure a l’anvers la menció de doctor internacional, sempre que es donin les circumstàncies descrites en l’article 15 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que es recullen en la normativa sobre la menció internacional en el títol de doctor a la URL, que es troba al document Normes generals d’organització dels estudis de doctorat a la URL.

 • 4.3.5. Un cop defensada la tesi doctoral, la URL l’arxivarà en format electrònic obert en un repositori institucional i en remetrà, en format electrònic i als efectes oportuns, un exemplar amb tota la informació complementària necessària al Ministeri d’Educació. En casos excepcionals, la Comissió de Doctorat de la URL determinarà la possibilitat de publicar registres parcials que en protegeixin els aspectes confidencials.

5.1. El doctorat internacional atorgat per la URL complementa el títol homologat i oficial de doctor per aquesta universitat. Segons l’article 15 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, es podrà incloure en l’anvers del títol de doctor la menció doctor internacional, sempre que concorrin les circumstàncies següents:

 • 5.1.1. Que durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctor el doctorand hagi fet una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, cursant-hi estudis o fent-hi treballs de recerca.

  • 5.1.1.1. L’estada internacional i les activitats han de ser avalades pel director i autoritzades per la CAPD, i s’han d’incorporar al DAD.

  • 5.1.1.2. Per tal de demanar l’autorització de la CAPD, caldrà que el doctorand empleni aquesta sol·licitud d’estada internacional. Hi haurà d’adjuntar un fitxer que contingui una carta del director/tutor, degudament signada, donant suport a la demanda plantejada, així com un document que acrediti l’acceptació per part de la institució de l’estada.

 • 5.1.2. Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i sigui presentada en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d’un país de parla hispana.

 • 5.1.3. Que un mínim de dos doctors experts que pertanyin a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyol hagin emès un informe de la tesi.

 • 5.1.4. Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyola, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l’estada esmentada en l’apartat 5.1.1., hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.

La defensa ha de ser efectuada en la mateixa universitat espanyola en què estigui inscrit el doctorand o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que identifiquin els convenis de col·laboració

El candidat haurà de presentar, en el moment de la tramitació de la tesi:

El candidat haurà de presentar, en el moment d’inici del procés de dipòsit de tesi, un document original que certifiqui la realització de l’estada internacional. Aquest document haurà de ser emès per la institució que l’ha acollit, durant el període mínim que estableix el punt 5.1.1.

6.1. Una tesi doctoral per compendi de publicacions estarà formada per un mínim de tres articles sobre una mateixa línia d’investigació.

6.2. Només s’acceptaran articles publicats pel doctorand en revistes científiques indexades en:

Journal Citation Reports (JCR) de l’Institute for Scientific Information (ISI); JCR, Arts & Humanities. Scopus (SCimago Journal & Country Rang); Web of Science (Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index Science / Index Social); Current Contents: Social & Behavioral Sciences; SciELO Citation Index; FECYT. DICE (Ciencias Sociales y Jurídicas); ERIH. CARHUS Plus+. MIAR-ICDS.

Es podran acceptar altres índexs segons cada cas. En tots els casos, hauran de ser sempre revistes amb peer review.

6.3. Obligatòriament s´hi farà constar la filiació a la FPCEE Blanquerna-URL i a la URL.

6.4. Només s’acceptaran articles publicats, o amb l’acceptació per ser publicats, duts a terme amb data posterior a la primera matriculació del doctorand als estudis de doctorat. Excepcionalment, la CAPD podrà acceptar un article publicat durant el màster universitari. El/la doctorand/a i el seu director de tesi hauran d’argumentar-ne la inclusió en la sol·licitud formal que presentarà a la CAPD sis mesos abans del dipòsit de la tesi (article 6.9. d’aquesta normativa).

6.5. Els coautors dels articles publicats donaran la conformitat per escrit a la utilització de l’article com a part de la tesi del doctorand.

6.6. Els coautors dels articles publicats no formaran part del tribunal de la tesi.

6.7. Els coautors dels articles publicats i utilitzats en una tesi que no tinguin el grau de doctor renunciaran per escrit a utilitzar l’article en una altra tesi. La CAPD podrà considerar excepcions justificades en l’aplicació d’aquesta norma, com per exemple quan els articles publicats siguin de més d’un equip de recerca i duguin el vistiplau de la Comissió de Doctorat de la URL.

6.8. La tesi constarà d’una introducció general que presenti els treballs publicats, una justificació de la unitat temàtica i la contribució específica del doctorand, una còpia de cada treball publicat, un resum global dels resultats, la seva discussió i les conclusions finals.

6.9. El doctorand que vulgui presentar una tesi doctoral per compendi de publicacions haurà de presentar sempre, com a mínim sis mesos abans del dipòsit de la tesi, una sol·licitud formal a la CAPD, que vetllarà per la qualitat de les publicacions que es volen presentar per a la tesi, i donarà la seva l’acceptació als articles i revistes presentats. A aquesta sol·licitud s’afegirà també un informe del director en el qual s’indiqui quina és la contribució específica del doctorand i de la resta d’autors en el treball presentat, si escau. Així mateix, haurà de presentar a la Comissió de Doctorat de la URL, en el moment de la tramitació ordinària de la tesi, l’acta d’aprovació de la CAPD i el document d’acceptació dels coautors dels articles a la seva utilització com a part de la tesi del doctorand. En cas de produir-se canvis en el pla provisional de publicacions, s’haurà de presentar una sol·licitud a la CAPD amb l’autorització del director.

6.10. En conseqüència, el procediment per presentar una tesi doctoral per compendi de publicacions serà:

7.1. L’objectiu d’aquesta normativa és fomentar i desenvolupar la col·laboració científica en el marc dels estudis de doctorat entre la URL i altres universitats, i facilitar la mobilitat dels doctorands.

7.1.1. Requisits d’accés:

 • Els estudiants hauran de tenir la titulació d’accés al doctorat que requereixi la legalitat vigent a la universitat o centre en què s’ha expedit el títol.
 • Els estudiants hauran de seguir els passos habituals per a l’admissió en un programa de doctorat de la URL.

7.1.2. Requisits de procediment:

 • La CAPD elevarà al rector les propostes de conveni, després d’haver-ho notificat a la Secretaria Tècnica de la Comissió de Doctorat de la URL. Les dues o més universitats signaran un conveni de cotutela que especifiqui.

a) Requisitsdeseradmèsalsdos(omés)programes.

b) Durada de l’estada en cadascuna de les universitats.

c) Nomdelsdirectorsdetesi.

d) Requisits d’inscripció de tesi a cada universitat.

e) Explicació del procediment de la universitat on es defensi la tesi. La composició del tribunal s’ajustarà a la legislació vigent dels dos (o més) països.

f) Compromís de reconèixer la validesa de la tesi doctoral defensada en el marc del conveni i, per tant, d’expedir el títol de doctor.

 • El doctorand tindrà assignat un director de tesi en cadascuna de les universitats.

 • La tesi s’inscriurà en ambdues (o més) universitats, però només s’abonaran els drets d’expedició del títol en una.

 • El tribunal encarregat de jutjar la tesi serà establert de comú acord entre les universitats.

 • Hi haurà un únic acte de defensa de la tesi en una de les universitats, s’aplicarà la normativa de la universitat on es defensi i el tribunal s’acordarà entre les dues (o més) universitats. En el cas que els directors hagin de formar part del tribunal, aquest tribunal serà, com a mínim, de sis membres i la seva constitució haurà de respectar sempre els mínims establerts pel marc jurídic del país/universitat on es defensa.

 • S’enviarà una còpia literal de l’acta de grau de doctor a l’altra (o altres) universitat que hi hagin participat.

 • La protecció del tema de la tesi i dels drets d’explotació i publicació dels resultats estaran garantits d’acord amb les disposicions específiques de cada país.

 • Per obtenir el títol de doctor s’han de complir els requisits de cadascuna de les universitats per a la presentació de la tesi doctoral d’acord amb la legislació vigent.

 • La Comissió de Doctorat de la URL farà un seguiment de les tesis doctorals amb règim de cotutela.

9.1. La URL podrà atorgar cada curs acadèmic un premi extraordinari de doctorat per a cada programa de doctorat, sempre que s’hagin complert les condicions d’aquesta normativa.

9.2. La concessió del premi extraordinari figurarà en l’expedient de l’alumne i en el títol de doctor.

9.3. La CAPD acordarà la concessió dels premis durant el mes de juliol, que es farà en un acte públic a partir del mes de setembre del curs acadèmic següent.

9.4. La CAPD nomenarà per a cada programa un tribunal, format per tres professors, per jutjar quina és la tesi que mereix el premi d’entre les del programa a considerar. Cap dels membres del tribunal pot ser director d’alguna de les tesis que han de ser jutjades

9.5. Els tribunals es reuniran durant la primera quinzena de setembre i prendran en consideració les tesis doctorals defensades abans del 31 d’agost.

9.6. Perquè el tribunal pugui constituir-se per decidir el premi, hi ha d’haver un mínim de cinc tesis doctorals defensades en el programa durant aquell curs o bé acumulades de cursos anteriors fins a la data de 31 d’agost. Les tesis doctorals només poden ser considerades per al premi en una única ocasió.

9.7. El tribunal només podrà atorgar el premi a una tesi si la qualificació obtinguda té la menció cum laude i la recomanació positiva per unanimitat del tribunal que la va jutjar; aquesta recomanació s’haurà hagut de fer constar en un certificat específic. El premi pot quedar desert.

9.8. El tribunal decidirà la tesi que mereix el premi extraordinari, exposarà per escrit els motius de la decisió i farà la proposta corresponent a l’Equip Deganal per a la seva aprovació i comunicació a la Comissió de Doctorat de la URL, que farà l’aprovació definitiva dels premis extraordinaris de doctorat de cada curs, i podrà desestimar-la només quan s’incompleixi algun aspecte formal o de procediment

9.9. La Comissió de Doctorat de la URL redactarà l’acta de concessió dels premis de manera conjunta per a tota la Universitat.

9.10. La Comissió de Doctorat de la URL rebrà les possibles reclamacions en un termini màxim de tres mesos a partir de la seva resolució i podrà donar explicació sobre els motius pels quals s’ha atorgat un determinat premi extraordinari.

Annexos

ANNEX 1: PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS (DOCTORAT)

REQUISITS PROCEDIMENT TERMINI RESOLUCIÓ OBSERVACIONS
CANVI DE TUTOR DE TESI (Art. 2.5.) Ser doctorand i voler proposar un canvi del tutor assignat per la CAPD Emplenar una sol·licitud de canvi de tutor. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’un fitxer que contingui una carta dels implicats, degudament signada, donant suport a la demanda plantejada En qualsevol moment del període del doctorat, sempre que s’addueixin raons justificades. Resposta per escrit de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) a l’estudiant.
CANVI DE DIRECTOR I/O CODIRECTORS DE TESI (Art. 2.8.) Ser doctorand i voler proposar un canvi de director i/o codirector assignat per la CAPD. Emplenar una sol·licitud de canvi de director i/o codirectors. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’un fitxer que contingui una carta dels implicats, degudament signada, donant suport a la demanda plantejada. En qualsevol moment del període del doctorat, sempre que s’addueixin raons justificades. Resposta per escrit de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) a l’estudiant.
ESTUDIS DE DOCTORAT A TEMPS PARCIAL (Art. 3.1.) Ser doctorand i voler cursar els estudis a temps parcial Emplenar una sol·licitud per cursar els estudis de doctorat a temps parcial. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’un fitxer que contingui un informe del director/tutor, degudament signat, donant suport a la demanda plantejada. Resposta per escrit de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) a l’estudiant. En cas de concessió, aquests estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de l’admissió al programa i fins a la presentació de la tesi doctoral.
PRÒRROGA PER A L’APROVACIÓ I DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL (Art. 3.2.) Ser doctorand i no haver presentat el dipòsit de la tesi en el termini de tres anys. Emplenar una sol·licitud oberta adreçada a la CAPD justificant la seva demanda. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’un fitxer que contingui una carta del director/tutor, degudament signada, donant suport a la demanda plantejada Resposta per escrit de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) a l’estudiant. En el cas d’estudis a temps parcial, la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més i, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional. Per fer el còmput, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.
BAIXA TEMPORAL (Art. 3.3.) Ser doctorand i voler demanar una baixa temporal per un període màxim d’un any Emplenar una sol·licitud de canvi de títol o tema. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’un fitxer que contingui un informe del director/tutor, degudament signat, donant suport a la demanda plantejada.
CANVI DE TÍTOL O DE TEMA DE LA TESI DOCTORAL (Art. 4.1.) Ser doctorand i voler canviar el títol o el tema de la seva tesi doctoral. Emplenar una sol·licitud de canvi de títol o tema. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’un fitxer que contingui un informe del director/tutor, degudament signat, donant suport a la demanda plantejada. Resposta per escrit de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) a l’estudiant.
ESTADA INTERNACIONAL (Art. 5.1.1.) Ser doctorand i voler disposar de la menció internacional en el títol de doctor Emplenar una sol·licitud d’estada internacional. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’un fitxer que contingui una carta del director/tutor, degudament signada, donant suport a la demanda plantejada, així com un document que acrediti l’acceptació per part de la institució de l’estada Durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctor. L’estada mínima serà de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, cursant-hi estudis o fent-hi treballs de recerca.
PRESENTACIÓ DE TESI PER COMPENDI DE PUBLICACIONS (Art. 6) Ser doctorand i voler presentar una tesi per compendi de publicacions. Emplenar una sol·licitud de tesi doctoral per compendi de publicacions. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada, per a cadascuna de les tres publicacions, d’un fitxer amb el document del pla provisional de la publicació. A més, s’adjuntarà un informe del director. Resposta per escrit de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) a l’estudiant. Vegeu l’article 6.10. per a més informació.
BEQUES I AJUTS ECONÒMICS DOCTORAT Consulteu l’apartat de Beques i ajuts econòmics: doctorat de la pàgina web de la Fundació Blanquerna
IMPORTS DELS DOCUMENTS EXPEDITS PER LA SECRETARIA Consulteu aquest enllaç.
DOCUMENTS GENÈRICS DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL Consulteu aquest enllaç.

ANNEX 2: ENLLAÇOS A LES SOL·LICITUDS

Canvi de director i/o codirector

Canvi de títol o de tema

Canvi de tutor

Doctorat a temps parcial

Estada internacional

Oberta adreçada a la CAPD

Pròrroga

Tesi doctoral per compendi de publicacions

Títols Propis

La Llei orgànica 11/83, de 25 d'agost, de reforma universitària, estableix en l'article 28.3. que les universitats, fent ús de la seva autonomia, poden impartir ensenyaments conduents a l'obtenció de títols i diplomes propis.

D’acord amb aquest article, a l’Estat espanyol conviuen títols oficials i títols propis.

Els títols oficials de grau, màster i doctorat, compten amb l’aval de la universitat que els atorga i amb el reconeixement de l’Estat. Aquests estudis són sotmesos a un complet procés d’avaluació que garanteix la seva qualitat i que permet la seva inclusió en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Els títols propis (màster, diploma d’especialització universitària i títol d’expert universitari) són sotmesos als processos de qualitat interna de cada Universitat i són avalats pel prestigi de la Universitat que els atorga. El seu reconeixement és a nivell professional, sense que tinguin el caràcter oficial previst a l’article 28.1. de l’esmentada Llei orgànica

Presentació

Títols propis

La FPCEE Blanquerna-URL desenvolupa aquests ensenyaments propis amb el mateix rigor i excel·lència que els estudis oficials que imparteix a fi de proporcionar a l’estudiant una experiència rica i professionalitzadora.

1.1. Els títols propis de la Facultat estan formats per les titulacions següents:

 • Màsters: tenen un mínim de 60 ECTS i un màxim de 120 ECTS. Es caracteritzen per tenir plans docents definits en sistema ECTS i un treball de màster obligatori per a l’obtenció de la titulació. En cas d’accedir-hi mitjançant una titulació universitària, s’obté el títol de màster; en cas d’accés sense titulació universitària, s’obté un diploma d’extensió universitària.

 • Diplomes d’especialització universitària: tenen un mínim de 30 ECTS i un màxim de 59 ECTS. Tenen les mateixes característiques que els màsters, i és recomanable però no obligatori que el títol inclogui un treball final de màster per a l’obtenció del títol. En cas d’accedir-hi mitjançant una titulació universitària, s’obté el títol de diploma d’especialització universitària; en cas d’accés sense titulació universitària, s’obté un diploma d’extensió universitària.

 • Títol d’expert universitari: tenen un mínim de 15 ECTS i un màxim de 29 ECTS. En cas d’accedir- hi mitjançant una titulació universitària, s’obté el títol de diploma d’expert universitari; en cas d’accés sense titulació, s’obté un certificat d’extensió universitària.

Cal tenir en compte que els màsters propis no donen accés al doctorat.

1.2. La FPCEE Blanquerna-URL fa pública anualment la proposta de formació de postgrau a realitzar durant el curs acadèmic següent. Un cop impartit un postgrau, la Facultat es reserva el dret de no tornar-lo a repetir durant el curs acadèmic següent o d’efectuar les modificacions que estimi pertinents per garantir-ne la qualitat.

Segons la normativa establerta per la URL, per accedir als estudis de postgrau cal:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol (incloent-hi els títols universitaris de diplomatures, enginyeries, etc. anteriors a la implementació de l’EEES).
 • Estar en possessió d’un títol universitari que en el país d’origen de l’estudiant doni accés als ensenyaments de postgrau.

En el cas que un estudiant sense estar en possessió d’una titulació universitària vulgui realitzar aquests estudis, també hi podrà accedir, però, en finalitzar, obtindrà el document acreditatiu a què fa referència el punt 1.1.

El procés de sol·licitud de plaça d’un títol propi consta de tres passos: preinscripció, admissió i matriculació.

3.1. Per tal de fer la preinscripció, caldrà que el candidat accedeixi a través del web de la Facultat al títol propi i, des d’allà, clicar al botó “Inscripció online”.

 • 3.1.1. Seguidament, caldrà emplenar les dades personals que es demanen i pujar una fotocòpia del DNI, passaport o NIE (no és vàlid un document caducat) i el currículum vitae. En algunes formacions concretes, s’hi hauran d’adjuntar altres documents.

 • 3.1.2. El procés de preinscripció finalitza amb el pagament de les taxes de preinscripció (50 €).

  El procés de preinscripció també es pot fer de manera presencial al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la FPCEE Blanquerna.

3.2. Per a l’admissió a un títol propi, cal el vistiplau del coordinador i haver lliurat tota la documentació sol·licitada. Així, doncs, un cop feta la preinscripció es proposarà al candidat una data per fer una entrevista amb la coordinació, qui valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes envers el curs al qual aplica. Acabada la valoració, s’informarà l’estudiant sobre el resultat de l’entrevista i, si s’escau, dels procediments per matricular-se.

Abans de la matrícula, el candidat haurà de pujar al dipòsit de documents el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats. En cas que no se’n disposi, es podrà cursar la formació però no es rebrà el títol i, en el seu lloc, s’obtindrà un certificat/diploma d’extensió universitària.

4.1. Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d’estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder dur a terme la seva matrícula. La matriculació representa l’obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s’indiquin en el correu electrònic de confirmació.

4.2. En el moment de la matrícula l’estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer efectiu l’import de la matrícula mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà realitzar de manera fraccionada, sense cap tipus d’interès, mitjançant domiciliació bancària.

4.3. El preu total de la matriculació en un curs acadèmic es calcularà d’acord amb el nombre corresponent de crèdits. Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic.

4.4. La matrícula es fa per al curs complet i no es contemplen matrícules parcials, exceptuant casos justificats de màsters de llarga durada. En aquests casos, l’estudiant haurà d’emplenar una sol·licitud oberta.

4.5. La FPCEE Blanquerna-URL no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de sol·licituds necessàries. En aquest cas, l’import abonat en concepte de preinscripció es retornarà íntegrament.

4.6. Un cop formalitzada la matrícula, no es podrà fer cap tipus de modificació i l’import abonat no es retornarà en cap cas.

4.7. La preinscripció i la matrícula podran romandre obertes fins 15 dies abans de l’inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Els títols propis no preveuen reconeixement de crèdits a partir de crèdits obtinguts en titulacions cursades anteriorment. Les excepcions, si és el cas, es reflectirien en la informació del curs.

6.1. Si un estudiant decideix no continuar els estudis i donar-se de baixa del centre durant el curs acadèmic en què està matriculat, haurà de presentar una sol·licitud de baixa, degudament signada, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat. Un cop rebuda la sol·licitud, l’expedient acadèmic de l’estudiant es tancarà i ja no serà possible introduir-hi cap més qualificació.

6.2. Així mateix, a partir de la data de sol·licitud de baixa, la Facultat deixarà d’emetre els rebuts que poguessin quedar pendents fins a la finalització del curs.

6.3. Continuïtat d’estudis. En cas de voler continuar els estudis en cursos posteriors, després de tramitar una baixa o d’abandonar els estudis, l’estudiant haurà d’emplenar una sol·licitud de continuïtat d’estudis durant el període de sol·licitud de plaça.

   6.3.1. En cas de presentar la sol·licitud a meitat d’un curs acadèmic, l’acceptació sempre s’entendrà per a l’inici del següent curs.

   6.3.2. En el cas que l’estudiant tingui rebuts pendents d’abonament, no podrà reincorporar-se a la Facultat fins que els hagi abonat.

En el cas que la titulació requereixi fer pràctiques, cada títol en regularà les condicions a fi d’adaptar- les a les seves necessitats específiques.

L’avaluació del progrés de l’estudiant es farà partint de les competències que es treballin i que configuren el Pla d’estudis de cada títol.

8.1. Normativa general

Pel que fa al sistema de qualificacions, el nivell d’aprenentatge aconseguit pels estudiants s’expressarà mitjançant qualificacions numèriques, d’acord amb els criteris fixats en l’article 5 sobre sistema de qualificacions del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre. Els resultats obtinguts per l’estudiant es qualificaran segons una escala de 0 a 10 amb l’expressió d’un decimal, a la qual podrà afegir-se la qualificació qualitativa corresponent:

 • 0 - 4,9: suspens (SS)

 • 5,0 - 6,9: aprovat (AP)

 • 7,0 - 8,9: notable (NT)

 • 9,0 - 10: excel·lent (EX)

La menció de matrícula d’honor (MH) podrà ser atorgada a estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0, sense que excedeixi el 5 % dels alumnes, tret que el nombre sigui inferior a 20; en aquest cas se’n podrà concedir només una.

   8.1.1. L’estudiant té dret a saber quins són els criteris d’avaluació que s’aplicaran per avaluar el títol.

   8.1.2. El professorat ha de guardar les evidències d’avaluació al llarg de dos cursos acadèmics i, en cas de recurs, fins que aquest recurs s’hagi resolt.

   8.1.3. L’estudiant té dret a consultar el resultat i els criteris de la correcció de l’avaluació, així com a rebre assessorament del professor responsable, a fi de millorar l’aprofitament acadèmic.

   8.1.4. El professorat comunicarà les qualificacions provisionals a l’estudiant i li facilitarà la revisió.

   8.1.5. Una assignatura superada no es podrà tornar a avaluar.

8.2. En el cas que, a judici del professorat responsable, un estudiant no superi determinades competències d’una assignatura en la primera convocatòria, podrà recuperar-la en la segona convocatòria del mateix curs acadèmic si així ho contempla el pla docent de cada títol.

8.3. Si una assignatura no se supera en cap de les convocatòries en el curs en què ha estat matriculada, haurà de tornar-s’hi a matricular en un curs següent abonant l’import corresponent de crèdits. En el cas que una assignatura no s’ofereixi, la Facultat habilitarà un sistema de tutories per poder seguir l’assignatura en qüestió.

8.4. La realització fraudulenta d’alguna prova d’avaluació comportarà que se suspengui l’assignatura (0,0) en aquell curs acadèmic.

8.5. Convocatòries d’avaluació. Els estudiants tenen dret a dues convocatòries d’avaluació durant el mateix curs acadèmic o el que s’estableixi en el pla docent de cada títol.

8.6. Normativa de processos extraordinaris d’avaluació

 • 8.6.1. L’estudiant podrà sol·licitar la revisió de la qualificació final d’una assignatura en el termini màxim de set dies hàbils després de la data de comunicació de qualificacions en el cas de disconformitat amb la qualificació esmentada.

  • 8.6.1.a. L’estudiant haurà d’emplenar una sol·licitud de revisió de qualificació final indicant- ne els motius. La sol·licitud s’haurà d'adreçar al professor i lliurar-la a la Secretaria Títols Propis. El professor haurà de respondre-hi per escrit, en un termini no superior als set dies hàbils,4 i haurà d’adreçar la resposta a la Secretaria de Títols Propis perquè la trameti a l’alumne.

  • 8.6.1.b. Si la revisió comporta la modificació de la qualificació, s’haurà de rectificar l’acta corresponent.

 • 8.6.2. En cas que es mantingui la disconformitat sobre la qualificació definitiva de l’assignatura, l’estudiant disposa de set dies hàbils després de la data en què se li comunica la resposta del professor per contactar amb el coordinador del títol propi.

Els certificats d’estudis es demanaran a la Secretaria Acadèmica del centre, on es guarda l’expedient acadèmic de l’estudiant. Es lliuraran en el termini de deu a quinze dies després de fer la petició. Per recollir-los, s’hauran de pagar les taxes corresponents.

10.1. Podrà sol·licitar el títol propi l’estudiant que hagi aprovat tots els crèdits de les assignatures, així com els seminaris corresponents, d’acord amb el Pla d’estudis, i que, un cop publicades les qualificacions (consulteu el calendari acadèmic), l’estat del seu expedient a SCALA o PortAL consti com a “Tancat i amb disposició de títol”.

 • 10.2. Els tràmits per a l’obtenció del títol es podran fer de dues maneres:
  • 10.2.1. En línia, mitjançant correu electrònic a la Secretaria Acadèmica de la Facultat ([email protected]), adjuntant la següent documentació:
 • Fotocòpia del DNI vigent per ambdues cares (no és vàlid un document caducat).
 • Fotocòpia del document que acrediti la via d’accés per ambdues cares (llicenciatura, diplomatura o grau)

 • Full de sol·licitud d’expedició de títol propi degudament emplenat i signat.

  • 10.2.1.1. Després de rebre la documentació, la Secretaria Acadèmica farà arribar a l’estudiant el full de pagament dels drets per a l’expedició del títol, que haurà d’abonar mitjançant transferència bancària.

 • 10.2.2. Personalment, a la Secretaria Acadèmica del centre. En el moment de fer els tràmits caldrà abonar els drets per a l’expedició de títols i lliurar la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI vigent per ambdues cares (no és vàlid un document caducat).

  • Fotocòpia del document que acrediti la via d’accés per ambdues cares (llicenciatura, diplomatura o grau).

10.3. La Secretaria Acadèmica de la Facultat cursarà oficialment a la URL la documentació per a la tramitació del títol.

10.4. Una vegada expedit, el títol ha de ser retirat personalment per l’interessat o, en cas de no poderho fer, el podrà recollir una altra persona degudament autoritzada i en cas de viure fora del país s’habilitarà un tràmit per correu postal.

10.6. Pel que fa als programes interuniversitaris, el conveni que se subscrigui amb aquesta finalitat especificarà quina de les universitats participants en el programa de postgrau serà la responsable de la gestió de l’expedient de l’estudiant, així com de l’expedició i el registre d’un únic títol conjunt oficial de postgrau.

Aquesta normativa és aplicable a tota l’oferta formativa de títols propis de la FPCEE Blanquerna-URL. En el cas dels estudis de títols propis que es realitzin en centres col·laboradors, els articles 3, 4, 5, 6 i 8.6 seran regulats per les normatives pròpies dels centres on s’imparteixi la formació.

Annexos

ANNEX 1: PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS

REQUISITS PROCEDIMENT TERMINI RESOLUCIÓ OBSERVACIONS
MATRÍCULA PARCIAL (Art. 4.4.) Ser estudiant d’un títol propi de llarga durada de la FPCEE Blanquerna-URL. Emplenar una sol·licitud oberta. Resposta per escrit del responsable de títols propis i formació continuada.
BAIXA AL CENTRE (Art. 6.1.) Ser estudiant de la FPCEE Blanquerna-URL, decidir no continuar els estudis i donar-se de baixa Presentar una sol·licitud per causar baixa, degudament emplenada i signada, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat Durant el curs acadèmic. Concessió automàtica. La baixa no comporta en cap cas la devolució dels imports ja abonats.
CONTINUITAT D'ESTUDIS (Art. 6.3) Haver causat baixa a la FPCEE Blanquerna-URL voluntàriament en cursos anteriors o haver abandonat els estudis abans de finalitzar-los. Emplenar una sol·licitud de continuïtat d’estudis. Durant el període de sol·licitud de plaça. Resposta per correu electrònic del secretari acadèmic a l’estudiant
REVISIÓ DE QUALIFICACIÓ FINAL (Art. 8.6.1.a.) Estar disconforme amb la qualificació final d’una assignatura Presentar una sol·licitud de revisió de qualificació final, degudament emplenada i signada, a la Secretaria de Títols Propis En un termini màxim de set dies hàbils després de la data publicació de les qualificacions. Resposta per escrit del professor a l’estudiant
TRAMITACIÓ DE TÍTOLS (Art. 10) Estudiants que hagin aprovat tots els crèdits de les assignatures d’acord amb el Pla d’estudis.

Lliurar a la Secretaria Acadèmica de la Facultat (presencialment, o mitjançant el correu electrònic FPCEE [email protected]) la documentació següent:

Per dur a terme aquest tràmit, l’estudiant haurà d’abonar els drets per a l’expedició del títol.

IMPORTS DELS DOCUMENTS EXPEDITS PER LA SECRETARIA ACADÈMICA Consulteu aquest enllaç.

ANNEX 2: ENLLAÇOS A LES SOL·LICITUDS

Baixa

Continuitat d'estudis

Expedició de títol propi

Oberta

Revisió de qualificació final

logo

Excel·lència és futur