Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Comitès d'ètica de recerca

L'ètica en l'àmbit de la recerca és fonamental. Els Instituts de Recerca de les facultats compten amb el suport dels dictàmens dels Comitès d’Ètica de Recerca (CER-URL) per a avaluar i qualificar projectes que tinguin implicacions ètiques.

Amb aquests òrgans es garanteix que els projectes d'investigació en diversos àmbits de coneixement acompleixen els requisits ètics, especialment quan la investigació demana la participació de persones i/o institucions. Els comitès vetllen la integritat i la validesa dels projectes, assessoren i avaluen en la recerca segons el codi deontològic concret de l'àmbit en el qual es desenvolupa la investigació, prenent com a aspectes fonamentals el consentiment informat de la investigació i la confidencialitat. A més, aquest òrgan identifica aspectes ètics sobre els quals convé formació dels estudiants i fa propostes en aquest sentit.

Comitè d'Ètica de Recerca

Per la seva especificitat en l'àmbit de les ciències de la salut, la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna disposa d'un Comitè d'Ètica de Recerca (CER-FCSB) propi que vetlla per garantir el caràcter ètic de la recerca. Està integrat dins del Comitè d’ètica de la recerca de la Universitat Ramon Llull (CER-URL) i en segueix les recomanacions.

Per sol·licitar un dictamen, enllaceu pel procediment a realitzar, i cal enviar a la Secretaria del CER-FCSB: [email protected] el document de sol.licitud si és un TFM o bé un projecte d'investigació a més del projecte o TFM a avaluar (en PDF).

Per a l'avaluació dels TFM i projectes, es tindran en compte un seguit de requisits.

A banda, els sol·licitants han de tenir dos documents de referència: el consentiment informat i l'estructura del projecte de recerca.

El CER-FCSB es reunirà mensualment durant tot el curs acadèmic. En iniciar el curs acadèmic, farà públic el calendari de trobades.

 • Les d'aquest curs 24-25, són: 18 de setembre.

Només s’avaluaran els projectes enviats fins a 14 dies abans de la reunió establerta.

El CER-FCSB es reserva el dret de convocar reunions extraordinàries en cas de demanda específica i amb l’aprovació de la presidència del CER i una majoria dels membres.

Objectius

 1. Fomentar el caràcter ètic de la recerca específica de la FCSB.
 2. Vetllar per la integritat ètica dels projectes de recerca que es realitzen a la FCSB.
 3. Emetre recomanacions per garantir la validesa dels projectes d’investigació que es volen realitzar a la FCSB (TFM, propis i altres).
 4. Elaborar documentació que orienti la recerca de la FCSB per tal de garantir-ne el caràcter ètic.
 5. Col·laborar amb el CER-URL, amb altres CEI i amb l’Oficina de suport de la recerca (OSuRe) de la FCSB.

Funcions

 1. Identificar aspectes d’ètica de la recerca sobre la qual convindria formació i suport per tal d’orientar la recerca en els diferents nivells formatius (grau, postgraus, màsters i doctorat), en estreta col·laboració amb l’Oficina de suport de la recerca (OSuRe) de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (FCSB).
 2. Assessorar sobre qüestions ètiques de la recerca en la FCSB, formant part de la Comissió de Recerca de la FCSB i de l’OSuRe.
 3. Avaluar els projectes d’investigació que es volen realitzar a la FCSB (TFM, propis i altres) on es treballi amb persones, i/o mostres biològiques i/o dades personals identificables.
  1. Els projectes de convocatòries competitives amb finançament en nom de la Universitat Ramon Llull no són competència del CER-FCSB i han de passar l’avaluació del CER-URL.
 4. Elaborar documents de referència en ètica de la recerca per a la FCSB: Guia de bones pràctiques ètiques en la recerca; Guia elaboració fulls de verificació informació; Document de consentiment informat; Requeriments ètics de la recerca en TFG, TFM, tesis, etc.
 5. Col·laborar amb el CER-URL i amb altres CEI. Un membre del CER-FCSB forma part del CER-URL, l’informa de la tasca que es realitza al CER-FCSB i fa de pont entre els dos comitès. Quan escau, cadascun d’aquests dos comitès pot sol·licitar assessorament a l’altre. I el CER-FCSB pot emprar els serveis jurídics i el delegat de protecció de dades (DPD) del CER-URL en cas de necessitar-los. A nivell formal, les dues secretaries estan relacionades.

Composició del CER de la Facultat de Ciències de la Salut

 • Presidència: Marta Hernández Hernández (Vicedegana de Recerca), delega en Elena Carrillo Alvarez com a cap de recerca, la presidència de les reunions.
 • Secretaria del CER: Xavier Cardona Iguacen (Càtedra Ramon Llull)- Rep les sol·licituds dels dictàmens, les envia a la resta de membres del CER de la Facultat, organitza les avaluacions que cal realitzar, gestiona consultes, i és la responsable de custodiar els documents que són avaluats pel CER i dels dictàmens realitzats. I per delegació de la presidència convoca les reunions, elabora les actes de les reunions i envia els dictàmens del CER a l’investigador que l’hagi sol·licitat.
 • Vocals: experts en bioètica de la Càtedra Ramon Llull, un dels quals representa el CER-FSCB al CER-URL, experts en metodologia quantitativa i qualitativa, en infermeria, en fisioteràpia, en nutrició i en farmàcia, i un representant dels estudiants de doctorat, si escau.
  • Càtedra Ramon Llull i representant CER-URL: Maria del Mar Rosàs Tosas
  • Metodologia quantitativa: Raimon Milà Villarroel
  • Metodologia qualitativa: Olga Canet Velez
  • Fisioteràpia: Natàlia Gómara Toldrà i Jordi Vilaró Casamitjana
  • Nutrició i Dietètica: Paula Gabriela Jakszyn Filosof
  • Farmàcia: José Antonio Cordero Rigol
 • Tots els membres compleixen els criteris de confidencialitat de les reunions, actes, dictàmens i processos de deliberació.
 • En cas que una persona integrant del CER de la Facultat tingui un conflicte d’interès, deixarà de tenir vot en la resolució de la deliberació del projecte en qüestió.
 • El CER de la Facultat es reserva el dret, quan el cas ho requereixi, de convocar algun expert extern que tindria veu, però no vot, en el dictamen d’algun projecte en particular. També es reserva el dret de convocar l’IP del projecte si es considerés convenient sol·licitar-li algun aclariment.

El Comitè d’Ètica de Recerca és un òrgan assessor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la URL, que du a terme les següents funcions:

 • Assessorar l’Equip Directiu en el desplegament i avaluació del Pla General de Recerca de la Facultat, especialment en relació tant a la qualitat i al rigor metodològic dels projectes com al seu ajustament als criteris ètics.
 • Avaluar els projectes de recerca que participin en el concurs per a l’atorgament d’ajuts als grups de recerca i elevar a l’Equip Directiu la corresponent proposta de concessió; en el cas que es tracti de grups que sol·licitin la renovació de l’ajut, podrà analitzar la “Memòria” que aquests grups reglamentàriament hagin presentat a la fi de curs.
 • Assessorar, en cas de possibles conflictes relatius al desplegament dels projectes de recerca.
 • Verificar, quan es consideri oportú, els resultats dels grups de recerca que hagin obtingut finançament intern.
 • Avaluar les sol·licituds de constitució, fusió, separació o supressió de grups de recerca de la Facultat i elevar al Degà la corresponent proposta.
 • Vetllar per la qualitat investigadora i ètica dels grups i dels projectes de recerca de la Facultat.
 • Emetre, a petició de l’Equip Directiu, l’informe corresponent de l’activitat investigadora sigui d’un grup sigui d’un investigador.
 • Els projectes de convocatòries competitives amb finançament en nom de la Universitat Ramon Llull no són competència del CER de la Facultat i han de passar l’avaluació del Comitè d’ètica de la recerca de la Universitat Ramon Llull (CER-URL).

Composició del CER a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
La CER estarà formada pel president i quatre vocals:

 • El President: Dr. Jordi Riera
 • Secretari: Dra. Sacra Morejón
 • Director de la càtedra Ramon Llull: Dr. Francesc Torralba
 • Dos investigadors de reconegut prestigi, al menys un d’ells extern a la Facultat: Dra. Montserrat Castelló de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL; i Dr. Joan Manuel Batista (Esade-URL).

Funcionament
En tant que òrgan de la Facultat, la CER depèn del Degà i tindrà sempre un caràcter assessor, les seves deliberacions seran sempre lliures i secretes, i els seus acords podran ser per unanimitat o per majoria. Cada membre podrà fer constar, arribat el cas, el seu punt de vista particular.

La CER es reunirà amb caràcter ordinari dos cops durant el curs acadèmic. La reunió serà convocada pel president, per escrit i adjuntant l’ordre del dia, amb una antelació mínima de quinze dies. De cada reunió se n’estendrà un acta que serà aprovada, o en el seu cas modificada, a l’inici de la reunió següent. De l’acta se’n facilitarà una còpia a tots els membres.

En el cas de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, aquesta tasca la desenvolupa el Comitè d'Ètica de la Recerca de la URL (CER-URL), que possibilita a tots els centres que ho requereixin accedir a la consulta, assessorament i dictamen dels projectes de recerca a implementar.

Algunes de les seves funcions són:

 • Emetre informes sol·licitats per les diferents institucions federades de la Universitat Ramon Llull (i els centres que aquestes gestionen), o directament pel personal investigador o grups de recerca, relacionats amb projectes de recerca que pel seu contingut o objectius es duguin a terme amb persones, fent ús de dades personals o de mostres biològiques d’origen humà, o utilitzant agents biològics o organismes modificats genèticament, o bé mitjançant experimentació animal.
 • Valorar, a demanda del personal investigador, qualsevol altre projecte de recerca que, malgrat no exigir preceptivament l’informe del CER-URL, pugui afectar directament alguns d’aquests camps: els drets fonamentals de la persona i la seva dimensió bio-psico-social, la justícia social i econòmica, la pau, el medi ambient, i l’adequat tracte als animals.
 • Elaborar informes, a demanda dels òrgans de govern i de les institucions federades de la Universitat Ramon Llull, sobre l’activitat del CER-URL o sobre aspectes ètics rellevants de la recerca que es fa a la Universitat.
 • Qualsevol altra funció que li pugui venir delegada dels òrgans de govern de la URL, en relació a aspectes ètics de la recerca a la Universitat.
logo

Excel·lència és futur