Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Beques de Recerca Blanquerna

Beques convocades per les facultats Blanquerna destinades als estudiants de màster i doctorat amb l'objectiu de promoure la formació de joves investigadors i donar suport als grups de recerca. La convocatòria es fa pública als taulers d'anuncis de les facultats i al web. La convocatòria es publica en funció de la disponibilitat de places.

Bases de la convocatòria dels ajuts a personal investigador predoctoral en formació (EPIF) de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull convoca 1 ajut en el marc de l’Estatut del Personal Personal Investigador en Formació (EPIF) per a un període de 3 anys.

L'objectiu de la convocatòria és afavorir i impulsar la presentació de tesis doctorals d'alta qualitat en alguna de les línies de recerca següents:

 • Sociologia de la comunicació. Inclou l'estudi del conflicte social, el tractament mediàtic i la percepció social de la violència, la bretxa digital i conflictes intergeneracionals, o la representació de l'altre en els nous mitjans.
 • Comunicació empresarial. Inclou un ampli ventall de temes: auditories de comunicació, el rol de les estratègies de comunicació per a l'impuls del canvi en les organitzacions, estratègies de comunicació corporativa, noves tendències en marques, relacions públiques i cultura corporativa, creativitat publicitària i planificació, issues management i l'ús de les noves tecnologies en la comunicació política.
 • Cinema i televisió. La política i la identitat cultural a través dels mitjans, narratives audiovisuals i transmediàtiques, identitat al cinema, la televisió i el transmèdia. La intersecció entre ciutadania cultural i televisió o noves formes d'exhibició cinematogràfica a l'era digital.
 • Tecnologia, societat i comunicació. Inclou temes com l'estudi de l'impacte de la tecnologia en les pràctiques periodístiques i comunicatives, convergència mediàtica, responsabilitat i ètica periodística, tecnologia i polítiques de comunicació o tecnologia i regulació mediàtica. També s’hi inclou la vinculació entre religió, comunicació i cultura, i aspectes relacionats en la representació mediàtica de col·lectius i comunitats.
 • Periodisme, política i democràcia. Es desenvolupen projectes de recerca sobre el compromís polític, mitjans i ciutadania, comunicació internacional, periodisme professional, participació i audiències actives en l'esfera pública digital, entre altres.
 • Relacions Internacionals. Inclou l'estudi i la recerca de l'àmbit dels affairs internacionals des de l'òptica històrica, política, econòmica, cultural, jurídica, sociològica i de comunicació de la globalització. Aquí es desenvolupen projectes de recerca sobre el compromís que els diferents actors socials assumeixen en la globalització.

Condicions de l’ajut:

 • Matrícula gratuïta al programa de Doctorat en Comunicació de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
 • Remuneració anual bruta inicial de 16.720,13 euros anuals.
 • Incorporació a un grup de recerca de la FCRIB reconegut per la Generalitat de Catalunya.
 • La durada de la beca serà de 3 anys per a la realització de la tesi doctoral.

Responsabilitat del PIF

 • Realitzar la tesi doctoral en un dels temes prioritaris descrits anteriorment.
 • Col·laborar activament amb el grup de recerca assignat.
 • Eventualment, dur a terme tasques de recerca i de docència en el marc del grup de recerca assignat.
 • Finalitzar la tesi doctoral en el termini establert.
 • Iniciar la seva tasca a l’Institut de Recerca el dia 1 d’octubre de 2022.

Requisits

 • Estar en possessió d'un grau o llicenciatura en qualsevol disciplina de les ciències socials, especialment en aquelles vinculades a la Comunicació i a les Relacions Internacionals.
 • Estar en possessió del títol de màster universitari o estar cursant-lo durant el curs 2021-2022 i estar en condicions d'acreditar l'obtenció del títol abans del 30 de setembre de 2022.
 • Coneixement avançat (acreditable) d'anglès.

Documentació

Els aspirants hauran de fer arribar a la Secretaria de Recerca i Postgrau la documentació següent:

 • Proposta argumentada del projecte de recerca per a la tesi doctoral i vinculació a les línies de recerca prioritàries. (3.000 paraules).
 • Certificació acadèmica oficial del grau i/o màster cursats.
 • Acreditació de coneixement de l'anglès o de llengua espanyola per a candidats de països on aquesta no sigui llengua oficial.

Terminis de presentació de la sol·licitud i la documentació es podrà presentar fins al dia 18 de juliol de 2022 per correu electrònic a [email protected].

En la concessió de la beca, es valoraran els aspectes següents:

 • la qualitat de la proposta presentada.
 • la relació amb els àmbits prioritaris de recerca.
 • l’encaix amb les necessitats dels grups de recerca.
 • expedient acadèmic.
 • nivell d’anglès.
 • proposta que es realitzi dins un grup que no hagi gaudit de la beca EPIF en les darreres convocatòries.

Resolució

 • Les sol·licituds presentades seran avaluades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.
 • La resolució de la convocatòria es farà pública, com a màxim, el dia 29 de juliol de 2022.
 • La convocatòria podrà quedar deserta.
 • Els candidats s’incorporaran al seu lloc de treball a partir de l’1 octubre de 2022 al carrer Tallers 77, seu de l’Institut de Recerca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals.

Més informació: Per a més informació, podeu contactar amb la professora i Vicedegana de Recerca Dra. Míriam Díez Bosch.

Bases de la convocatòria dels ajuts per a la contractació d'investigadors predoctorals en formació (PIF) FPCEE Blanquerna-URL

La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna obre convocatòria per a la concessió de dos ajuts per a la contractació d’investigadors predoctorals en formació adscrits als seus grups de recerca en el marc del Pla General de Recerca i Doctorat.

L’objectiu de l’ajut és adquirir les habilitats pròpies de l’investigador en el transcurs de l’elaboració de la tesi doctoral i col·laborar en el desenvolupament del grup de recerca al qual s’adscriu.

La durada de l’ajut és d’un any, prorrogable un segon i un tercer any sempre que hi hagi disposició pressupostària de la FPCEE. Cada any es formalitzaran els contractes corresponents segons l’Estatut del personal investigador predoctoral en formació (RD103/2019 EPIF). Les pròrrogues estan subjectes a l’acompliment dels objectius marcats que es farà constar a la memòria de seguiment que es lliurarà al finalitzar cada període anual. Entre els objectius, en el transcurs d’aquests tres anys, l’investigador en formació ha de:

 • Superar el programa de doctorat
 • Participar en una mobilitat en una universitat
 • Publicar un article en una revista indexada

Requisits dels beneficiaris

 • Estar en possessió del títol de Màster Universitari amb una nota mitjana igual o superior a 1,7 (en l’escala d’1 a 4).
 • Estar matriculat en un programa de doctorat de la FPCEE Blanquerna.

Període i durada

novembre 2023 – novembre 2024.

Quantia

La retribució del contracte és de 17.390,14€ bruts/anuals el primer any. Aquest import es liquidarà en 15 mensualitats, i en pròrrogues posteriors s’ajustarà igualment al que preveu l’EPIF.

Els pagaments es realitzaran a mes vençut, i s’iniciaran un cop la persona beneficiària hagi presentat el document d’acceptació de l’ajut.

Dedicació

La dedicació del contracte és de temps complet (37h setmanals). Dos terços de la dedicació són al grup de recerca al qual s’adscriu l’ajut i un terç a la pròpia recerca conduent a la tesi doctoral.

Incompatibilitats

L’ajut és incompatible amb vinculacions contractuals o estatutàries que puguin restar exclusivitat a la recerca.

Sol·licituds i documentació

Només es valoraran aquelles sol·licituds que s’hagin presentat segons el model normalitzat determinat a la convocatòria i confeccionat amb aquesta finalitat i en el termini i lloc establerts.

Terminis i lloc de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajut estarà obert fins al dimarts 31 d’octubre inclòs i s’ha de fer mitjançant aquest formulari normalitzat.

Resolució

La Comissió d’avaluació de les sol·licituds la formen l’investigador/a principal del grup de recerca al qual s’adscriu l’ajut, el director/a de l’Institut de Recerca, la vicedegana acadèmica de postgrau i de recerca i un director/a de grau al qual estigui vinculada l’àrea de coneixement de recerca de la tesi del sol·licitant.

La resolució de la concessió dels ajuts es farà pública al full informatiu i per correu electrònic durant la segona quinzena de novembre.

Acceptació

L’acceptació de l’ajut s’ha de comunicar en el termini de tres dies hàbils posteriors a la resolució de concessió responent el correu electrònic de notificació d’aquesta.

Memòria

En finalitzar el període de contracte, tots els beneficiaris hauran de lliurar al degà una memòria amb el vist i plau de l’investigador/a principal del grup de recerca al qual estan adscrits en què es deixarà constància de les tasques realitzades fent especial menció de:

 • Progrés en el programa de doctorat.
 • Consecució d’objectius per a la defensa de la tesi doctoral en el període de durada de l’ajut.
 • Mobilitat del doctorand pel que fa a estades en altres centres de recerca o universitats estrangers
 • Participació en projectes presentats a convocatòries competitives
 • Publicacions en revistes indexades
 • Col·laboracions en tasques docents

ANNEX

PIF2324-COMSAL: Grup de Recerca en Comunicació i Salut

PIF2324-PSICOPERSONA: Grup de Recerca en Psicologia, Persona i context

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ D’INVESTIGADORS PREDOCTORALS EN FORMACIÓ BLANQUERNA
logo

Excel·lència és futur