Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Doctorat en Ciències de l'Educació i de l'Esport

Preinscripció oberta

phd_edu i sport
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  3 anys (Temps Complet) / 5 anys (Temps Parcial)
 • Data d'inici
  Octubre 2024
 • Places
  15
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

  Blanquerna-URL - Passeig Sant Gervasi, 47. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Objectius del programa

Formar investigadors/es qualificats/des en el camp científic de l'educació i l'activitat física i també professionals competitius/ves.

Oferir un programa de doctorat de qualitat, basat en principis de coherència epistemològica, conceptual i metodològica, orientat al coneixement i la investigació sobre processos educatius en contextos i escenaris diversos, així com sobre la interacció entre educació, esport i societat

Potenciar la difusió dels treballs d’investigació i de les tesis en desenvolupament a través de la participació en congressos, fòrums científics i publicacions rellevants de l’àmbit d’estudi

Impulsar la mobilitat i la internacionalització dels investigadors en formació del programa, així com la seva participació en xarxes d’investigació

Generar estudis de la màxima competència en les línies d’investigació impulsades des dels grups d’investigació dels departaments de Ciències de l’Educació i de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la URL

A qui va dirigit

El perfil d’ingrés al programa és preferentment el d’estudiants amb experiència en investigació en els àmbits de l’educació i de l’esport. Es valora que l'estudiant de nova incorporació, en el títol universitari previ, hagi fet un TFM orientat cap al que serà el seu projecte d’investigació o demostri mèrits curriculars avalats per un grup d’investigació. A aquest efecte, per valorar-ho, a més d’acreditar bons resultats en l'expedient acadèmic, farà una entrevista amb el/la coordinador/a del programa, i podrà avalar la seva sol·licitud amb una carta d’admissió firmada per l’/la investigador/a principal d’un grup d’investigació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.

El programa de doctorat en Ciències de l'Educació i de l'Esport (RD 99/2011) és un programa interdepartamental adscrit als departaments de Ciències de l'Educació, Educació Social, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Fisioteràpia de tres facultats de la URL: la FPCEE, la FCS i la Facultat de Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

taules de la biblioteca de la FPCEE

Perfil de sortida

Docència universitària

Publicació científica

Comunitat acadèmica i científica i la societat en general, integrant-se en xarxes d’investigació de la comunitat científica internacional i la societat del coneixement

Procediment d'assignació de la tutoria i la direcció de la tesi

Després de l'admissió al programa de doctorat, la CAPD (Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat) assignarà al doctorand o doctoranda un tutor o tutora de tesi, que haurà de pertànyer al claustre de professorat del programa de doctorat. El nomenament del tutor o tutora podrà ser modificat per la CAPD en qualsevol moment, sempre que el doctorand o doctoranda exposi raons justificades en la seva petició.

En un termini de tres mesos, l'estudiant de doctorat haurà de proposar a la CAPD un/a doctor/a com a director/a de tesi. Pot ser de nacionalitat espanyola o estrangera, amb experiència acreditada en investigació, amb independència de la universitat, el centre o la institució on presti els serveis. Si és extern a la URL, la proposta haurà d’acompanyar la corresponent certificació d’aquesta acreditació. La CAPD també pot aprovar una codirecció de la tesi. L'estudiant o el/la director/a poden sol·licitar a la CAPD un canvi en la direcció, si així ho consideren.

Línies de recerca

La transformació educativa: mediació i canvi familiar

Innovació pedagògica amb el suport de les TIC i les noves xarxes

Alumne biblioteca fpcee

Mobilitat (Relacions Internacionals)

La Facultat té com a prioritat la internacionalització de la investigació i de la formació de l'alumnat de doctorat i preveu que el programa de doctorat impulsi la realització d’estades de formació en investigació i la mobilitat. El grup d’investigació en el qual s’integra l'estudiant promou que participi en projectes d’investigació en xarxa i que també pugui fer estades de formació a altres centres, tant nacionals com internacionals.

A més, la Facultat:

 • Facilita els contactes amb universitats i centres externs, a través dels convenis establerts amb la Facultat.
 • Facilita que l'estudiant pugui assistir a congressos nacionals i internacionals vinculats a la seva línia d’investigació.
 • Promou la codirecció de tesis doctorals entre doctors acreditats en investigació de la URL i d’universitats i centres externs.

Seguiment de l'alumnat

El/la director/a de tesi marcarà els objectius del Pla d’investigació de l'estudiant, l’acompanyarà en la consecució i li facilitarà les millors condicions possibles per a la seva futura carrera científica. S'hi reunirà per facilitar-li formació sobre el contingut de la investigació, la metodologia i els procediments. El/la tutor/a o director/a revisarà regularment el DAD i farà els informes sobre el desenvolupament del Pla d’investigació i la seva formació.

Calendari

JULIOL

Publicació dels candidats preinscrits admesos

SETEMBRE

Procés de matrícula

Presentació dels plans d’investigació (segona convocatòria)

OCTUBRE

Inauguració del curs dels estudis de màsters oficials i doctorat

Primera sessió de presentació dels programes de doctorat (primer curs)

Defensa dels plans d’investigació (segona convocatòria)

Inici dels seminaris de primer curs

DESEMBRE

Propostes de direcció de tesis

GENER

Nomenament de directors de tesis (CAPD)

FEBRER

Presentació i defensa de plans d’investigació (convocatòria extraordinària)

Inici dels seminaris optatius de doctorat (segon i resta de cursos)

ABRIL

Entrega dels documents de compromís

Fi dels seminaris de primer curs

Presentació dels plans d’investigació (primera convocatòria)

MAIG

Defensa dels plans d’investigació (primera convocatòria)

Emplenament del Document d’activitats

JULIOL

Publicació de les qualificacions dels plans d’investigació (primera convocatòria)

SETEMBRE

Presentació dels plans d’investigació (segona convocatòria)

OCTUBRE

Defensa dels plans d’investigació (segona convocatòria)

Emplenament del Document d’activitats

Publicació de les qualificacions els plans d’investigació

Notícies

Informació acadèmica

alumnes escolten al professor

El pla de formació preveu que l'estudiant de doctorat, al llarg dels quatre cursos, faci altres activitats formatives, guiades i supervisades pel tutor/a, que és un professor/a-investigador/a del grup d’investigació de la FPCEE Blanquerna-URL en el qual es forma.

 1. Assistència a un congrés o una jornada científica. Activitat obligatòria, planificada per portar-la a terme al llarg del primer any de doctorat.
 2. Presentar una comunicació o pòster en un congrés científic. Activitat obligatòria, planificada per fer el segon any. L'estudiant hi pot presentar una comunicació o pòster sobre resultats preliminars de la seva investigació en un congrés vinculat a l’àrea de referència de la seva investigació, o també sobre els resultats d’una investigació realitzada en el grup d’investigació, supervisat pel tutor/a.
 3. Assistir al Seminari anual de grup d’investigació. Activitat obligatòria. L'estudiant, durant tot el programa doctoral, ha d’assistir als seminaris sobre tendències en investigació que porta a terme cada grup d’investigació en funció de les línies d’investigació de cada equip.
 4. Sotmetre a publicació un article a una revista científica. Activitat obligatòria, planificada per fer-la el tercer any. Una de les competències fonamentals de l'alumnat de doctorat serà l’elaboració i la publicació de textos científics d’alta qualitat. Aquesta és la raó per la qual, en diferents seminaris i activitats del programa de doctorat, es formen en la publicació científica i la redacció de textos científics.
 5. Estada d’investigació (activitat opcional). L'estudiant pot fer una estada d’investigació a una altra universitat o institució dedicada a la investigació, supervisada pel tutor/a i el director/a de tesi, preferentment fora de l’àmbit de Catalunya o Espanya. Si l’estada es fa a un altre país, durant un mínim de tres mesos, i compleix la resta de condicions establertes per la normativa acadèmica, pot optar a la Menció Internacional de Doctorat
 6. Docència supervisada (activitat opcional). L'estudiant pot fer col·laboracions docents, especialment en l’àmbit de grau, supervisades pel tutor/a o director/a de tesi.

Avaluació de la formació del doctorat

El Reial Decret 99/201, de 28 de gener de 2011, i les normes generals d’organització de la Universitat Ramon Llull regulen que anualment la CAPD ha d’avaluar el Pla d’investigació i el DAD, junt amb els informes que emeten el tutor/a i el director/a de la tesi doctoral. Aquesta avaluació es concreta en l’Informe d’avaluació del doctorand (IAD) que la CAPD emet al final de cada curs acadèmic.

Les activitats de formació de l'estudiant seran registrades en el DAD. Es registraran les activitats normalitzades, com els seminaris i els tallers, les assistències anuals a congressos i jornades científiques, l’assistència a seminaris dels grups d’investigació, la presentació de comunicacions o pòsters, la publicació de textos o articles en publicacions científiques, la docència supervisada en els estudis de grau, les estades internacionals o la mobilitat, i també les sessions de supervisió del tutor i director, així com les reunions amb el grup d’investigació. Aquestes activitats seran la base per a l’avaluació anual de l'estudiant per part de la CAPD. Igualment, el tutor/a o director/a emetrà, al final de l’any, un informe de seguiment.

Les activitats seran avaluades a l’IAD amb al·lusió explícita a tres nivells de desenvolupament: baix/mitjà/alt.

Competències, activitats formatives i criteris d’avaluació

1r any

CE03 - CE01, CB13, CA01-CA05

Seminari “Objectius i estructura del Pla d’Investigació”

Seminari “Ètica i investigació”

Seminari “La publicació científica: estratègies i recursos documentals

Seminari “Formació avançada en metodologies d’investigació quantitativa”

Seminari “Formació avançada en metodologies d’investigació qualitativa”

El primer curs s’avalua en base a aquests objectius: (1) assistència als seminaris transversals, (2) presentació i defensa del Pla d’Investigació, (3) assistència als seminaris del grup d’investigació, (4) assistència a un congrés o jornada científica.

2n any

CE01 - C305, CB13, CA05

Seminari de “Formació avançada en metodologies d’investigació quantitativa II” (optatiu)

Seminari “Formació avançada en metodologies d’investigació qualitativa II” (optatiu)

Seminari “Publicació científica en educació o ciències de l’esport"

(altres seminaris optatius)

Treballs d’investigació: de laboratori o de camp

Estada d’investigació (optativa)

La resta de cursos s’avaluen en base a aquests objectius (al llarg del període de formació):

OBLIGATORIS: (1) desenvolupament del pla d’investigació (treballs de laboratori o de camp), (2) assistència (continuada) als seminaris del grup d’investigació, (3) presentació d’una comunicació o un pòster a un congrés o jornada científica i (4) coautoria en una publicació científica (revista).

OPTATIUS: (1) assistència a seminaris, (2) estada d’investigació i (3) docència supervisada.

3r any

CA01, CB13, CA05

Docència supervisada en els estudis de grau

Treballs d’investigació: de laboratori o de camp

La resta de cursos s’avaluen en base a aquests objectius (al llarg del període de formació):

OBLIGATORIS: (1) desenvolupament del pla d’investigació (treballs de laboratori o de camp), (2) assistència (continuada) als seminaris del grup d’investigació, (3) presentació d’una comunicació o un pòster a un congrés o jornada científica i (4) coautoria en una publicació científica (revista).

OPTATIUS: (1) assistència a seminaris, (2) estada d’investigació i (3) docència supervisada.

4t any (via parcial)

CA01 - CA05, CB13

(continuació de les activitats)

La resta de cursos s’avaluen en base a aquests objectius (al llarg del període de formació):

OBLIGATORIS: (1) desenvolupament del pla d’investigació (treballs de laboratori o de camp), (2) assistència (continuada) als seminaris del grup d’investigació, (3) presentació d’una comunicació o un pòster a un congrés o jornada científica i (4) coautoria en una publicació científica (revista).

OPTATIUS: (1) assistència a seminaris, (2) estada d’investigació i (3) docència supervisada.

5è any (via parcial)

CA01 - CA05, CB13

(continuació de les activitats)

La resta de cursos s’avaluen en base a aquests objectius (al llarg del període de formació):

OBLIGATORIS: (1) desenvolupament del pla d’investigació (treballs de laboratori o de camp), (2) assistència (continuada) als seminaris del grup d’investigació, (3) presentació d’una comunicació o un pòster a un congrés o jornada científica i (4) coautoria en una publicació científica (revista).

OPTATIUS: (1) assistència a seminaris, (2) estada d’investigació i (3) docència supervisada.

Complements de formació

La CAPD en Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull té previst que l'alumnat de doctorat que hagi estat admès a cursar el programa hagi de fer una formació complementària. Aquests complements de formació correspondran a matèries o assignatures de formació bàsica en mètodes i tècniques d’investigació, estadística general i epistemologia de la investigació, que no superin el màxim de 18 crèdits ECTS. La CAPD en Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull determinarà el nombre específic de crèdits per a cada estudiant en funció de la seva formació d’origen.

Tal com consta en la normativa acadèmica, pel que fa a l’avaluació del primer any del programa de formació, la CAPD haurà d’aprovar el Pla d’Investigació de l'estudiant en el termini d’un any. Per fer l’avaluació, es fan dues convocatòries: una al mes de maig i l’altra al setembre de cada curs (en els casos que ho requereixin, es podrà obrir una convocatòria extraordinària al mes de febrer de l’any següent). L'estudiant de doctorat que vulgui ser avaluat en primera convocatòria ha d’entregar el seu document (PDF) del Pla d’investigació a la carpeta de tasca assignada en el campus virtual (Scala, apartat “Pla de recerca”) del doctorat (consulteu el calendari específic de cada curs).

 1. Es convocarà un tribunal de dos doctors/es davant del qual l'estudiant farà una presentació oral. El tribunal informarà la CAPD si el Pla d’investigació mereix ser apte. Si el seu informe no fos favorable, l'estudiant hi farà les correccions o millores recomanades i el tornarà a presentar en la convocatòria de setembre.
 2. Secretaria del Vicedeganat envia el Pla d’investigació a la Comissió d’Ètica i Investigació (CER), que n’avaluarà la qualitat dels aspectes ètics. La CER també informarà la CAPD i, de la mateixa manera, si l’informe és desfavorable, l'estudiant hi farà les millores corresponents i el tornarà a presentar en la segona convocatòria (setembre).
 3. Quan l’informe de la CER és favorable, en el moment que ho vulgui, l'estudiant podrà sol·licitar a la Secretaria de Vicedeganat d’Estudis de Postgrau i Investigació el certificat que acredita que ha rebut una avaluació favorable de la CER. Aquest certificat pot ser útil, per exemple, quan l’hi demani alguna entitat a la qual hagi de portar a terme el treball de camp de la seva investigació doctoral.
 4. En una data anunciada prèviament es comunicarà a l'alumnat de doctorat el resultat dels informes, tant el del tribunal de doctors/ores com el de la CER. El doctorand/a hi podrà presentar al·legacions, mitjançant una sol·licitud oberta. Finalment, la CAPD es reunirà en la Junta d’Avaluació i en la data anunciada en el calendari acadèmic es comunicaran oficialment les avaluacions finals al web de la Facultat (consulteu el calendari específic de cada curs).
 5. En el calendari específic de cada curs s’hi anunciaran els terminis de la primera i la segona convocatòries.

En el document adjunt s’hi presenta l’estructura i l’estil de presentació que ha de tenir el Pla d’investigació.

Competències formatives

 • Competències bàsiques:

CB11 - Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i els mètodes d’investigació relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d’investigació o creació.

CB13 - Capacitat per contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una investigació original.

CB14 - Capacitat de fer una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general pel que fa als seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d’ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement.

 • Capacitats i destreses personals:

CA01 - Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes clau que cal respondre per resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i la defensa intel·lectual de solucions.

 • Altres competències:

CE01 - Saber utilitzar les tecnologies de la comunicació i de la informació en el context científic en l’àmbit de l’educació i l’esport.

CE02 - Saber comunicar i utilitzar el llenguatge precís relacionat amb l’activitat científica en l’àmbit de l’educació i de l’esport.

CE03 - Saber utilitzar mètodes, procediments i instruments d’investigació en l’àmbit de l’educació i de l’esport.

CE04 - Generar, gestionar i utilitzar coneixement útil per al disseny, l’anàlisi i la intervenció en l’àmbit de la investigació educativa i esportiva en entorns diversos.

CE05 - Saber utilitzar coneixements, informacions i dades precises amb l’objecte d’innovar en el saber científic en l’àmbit de l’educació i de l’esport.

Programa de formació

A continuació es presenten les activitats i el sistema d’avaluació que es desenvolupen al llarg del programa de formació. El primer grup són les activitats transversals, que són seminaris distribuïts entre el primer any i la resta d’anys del programa. Els seminaris del primer any són d’assistència obligatòria i durant la resta d’anys el doctorand/a pot triar cursar els seminaris optatius que vulgui.

Primer any - seminaris obligatoris:

 1. Seminari “Objectives i estructura del Pla d’investigació”. Seminari dirigit a millorar el disseny del Pla d’investigació durant el primer any del programa de doctorat. En aquest seminari s’hi tracten els aspectes següents: a) la concreció temàtica d’investigació, b) els referents teòrics, c) el disseny metodològic, d) els objectius, e) els instruments i f) la planificació temporal. El seminari s’estructura a partir dels focus d’interès investigador de l'alumnat del programa.

 2. Seminari “La publicació científica: estratègies i recursos documentals”. Seminari dedicat a treballar, des d’un punt de vista metodològic, les estratègies, els recursos i les eines existents en les publicacions científiques i en l’elaboració d’articles científics en revistes indexades de qualitat. Des dels grups d’investigació i en les reunions amb el tutor/a o director/a, s’impulsarà l'estudiant a l’elaboració de textos i la publicació, sobretot, en revistes científiques indexades.

 3. Seminari “Ètica i investigació”. Seminari dedicat a l’estudi teòric de les implicacions ètiques de la investigació científica en educació i activitat física, els principis de l’ètica aplicada, les tradicions angloamericanes i europees, les metodologies en la presa de decisions en equips interdisciplinaris i multidisciplinaris, els codis europeus i internacionals en la investigació amb éssers humans i l’anàlisi de protocols ètics més actualitzats segons els referents internacionals.

 4. Seminari “Formació avançada en metodologies de la investigació quantitativa I”. Aquest seminari formarà l'alumnat de doctorat en les eines metodològiques quantitatives fonamentals per a l’elaboració de mostrejos i del processament de dades estadístiques, així com per al maneig de tècniques, instruments i de software específic en aquest camp. El seminari s’aplicarà a la realitat de les investigacions de cada estudiant.

 5. Seminari “Formació avançada en metodologies de la investigació qualitativa I”. Aquest seminari incorpora l’aprofundiment en les metodologies qualitatives que són rellevants en aquests últims anys en els estudis internacionals en el camp de la psicologia, en relació amb la recollida de dades, el seu processament, l’anàlisi de resultats i la seva interpretació en contextos específics.

 6. Seminari anual de grup d’investigació. Assistència de l'estudiant als seminaris sobre tendències en investigació que fa cada grup d’investigació en funció de les línies d’investigació de cada equip. Com a mínim, és obligatòria l’assistència a dos seminaris de quatre hores anuals (TC) o a un (TP). Aquests seminaris compten amb la participació d’investigadors/ores internacionals de les universitats amb què hi ha conveni de col·laboració.

Resta d’anys - seminaris optatius:

A partir del segon any del programa de doctorat s’ofereix a l'alumnat un grup de seminaris que, en funció de les característiques i l’estat del Pla d’investigació, de les seves necessitats específiques de formació i amb l’assessorament del tutor/a, podran cursar de manera optativa i constaran en el seu DAD. Són els següents:

1) Seminaris d’escriptura científica. S’ofereixen dos seminaris: “Iniciació a l’escriptura i la publicació científica” i “Escriure i publicar el primer article d’investigació”. Tots dos tenen com a objectiu preparar l'alumnat de doctorat per afrontar amb èxit l’escriptura i la publicació d’articles científics al llarg dels estudis. No obstant això, tenen objectius específics relacionats amb el grau de coneixement i experiència dels qui hi participen.

1.1) Seminari “Iniciació a l’escriptura i publicació científica”. En aquest seminari es prepara l'alumnat perquè puguin conèixer i utilitzar els recursos discursius més prototípics d’articles científics, així com identificar quines publicacions del seu àmbit d’investigació són més adequades en funció del tipus de temàtica i d’investigació que estiguin desenvolupant.

1.2) Seminari “Escriure i publicar el primer article d’investigació”. Es tracta d’un seminari de nivell avançat. En acabar-lo, l'alumnat serà capaç de conèixer i emprar les estratègies discursives que permeten fer visible la pròpia veu com a autor/a acadèmic. També podran identificar quina de les publicacions del seu àmbit d’investigació és més adequada en funció del tipus de temàtica i investigació que estiguin desenvolupant. En el seminari es treballa amb les dades que l'estudiant ha recollit en el seu treball de camp per tal que redacti un article científic i el pugui ajustar en funció de les característiques de la publicació a la qual es vulgui dirigir.

2) Seminari “Formació avançada en metodologies d’investigació quantitativa II”. Aquest seminari amplia i aprofundeix en continguts estadístics que s’han treballat en el seminari obligatori de primer any: repàs de khi quadrat, correlació i t-Student, ANOVA i proves no paramètriques, anàlisi univariada i multivariada, regressió i MANOVA, qüestionari i anàlisi factorial. A més d’ampliar els coneixements, l’objectiu és que l'estudiant els pugui aplicar al seu Pla d’investigació de la tesi.

3) Seminari “Formació avançada en metodologies d’investigació qualitativa II”. Aquest seminari amplia i aprofundeix en continguts estadístics que s’han treballat en el seminari obligatori de primer any. Els temes que s’hi tracten són: característiques de la investigació qualitativa (II), paradigmes en investigació qualitativa (II), mostreig en investigació qualitativa, recollida de dades en investigació qualitativa, anàlisi qualitativa, criteris de rigor i qualitat en una investigació qualitativa i redacció de la investigació qualitativa. A més d’ampliar els coneixements, l’objectiu és que l'estudiant els pugui aplicar al seu Pla d’investigació de la tesi.

4) Seminari “Revisió sistemàtica i metanàlisi”. El creixement exponencial que la producció científica ha experimentat recentment representa un gran pas en l’obtenció de coneixement, però també una dificultat per arribar a conèixer tot el saber generat. Calen procediments que integrin i sintetitzin aquesta acumulació de coneixement sobre gairebé totes les qüestions; és amb aquest objectiu que sorgeixen els procediments de revisió sistemàtica i metanàlisi. Aquest seminari introdueix l'estudiant en aquesta forma d’investigació, de manera que en acabar pugui conèixer què és una revisió sistemàtica, sigui capaç d’entendre i interpretar correctament les dades que conté una metanàlisi i pugui fer els primers passos en la confecció d’una revisió sistemàtica i metanalítica.

5) Seminari “Introducció a l’ús del programa ATLAS.ti en l’anàlisi de dades”. L’ATLAS.ti és un dels programes més utilitzats en investigació qualitativa en ciències socials i de la salut. És un suport informàtic que facilita la tasca de l’investigador/a en l’anàlisi de dades qualitatives, estiguin presentades en format de text, imatge, àudio o vídeo. Aquest seminari ofereix una introducció pràctica als instruments bàsics i avançats de l’ATLAS.ti, i ajuda a integrar les funcions del programa a les fases de preparació, anàlisi, lectura i presentació de resultats. A més, es reservarà un espai per al treball directe amb els projectes de tothom qui hi assisteixi.

6) Seminari “Creativitat i investigació”. En aquest seminari es treballen els objectius d’aprendre dels desafiaments de la vida com a font de desenvolupament de la nostra creativitat, i aplicar aquest aprenentatge al nostre Pla d’investigació. Els continguts giren al voltant de com innovar en les ciències de l’educació i l’activitat física i l’esport, com ser creatiu en la investigació en l’educació i l’activitat física i com treballar el procés creatiu en un Pla d’investigació.

Document de compromís

Les normes generals d’organització de la Universitat Ramon Llull preveuen procediments per garantir la correcta supervisió de l'estudiant de doctorat en el marc del programa i faciliten la transparència de la informació respecte a les normes fonamentals en la relació entre l’estudiant i el programa, que recull la memòria del programa. El document de compromís el firmen el tutor/a del doctorand/a (assignat per la CAPD), el director/a de tesi o directors (que nomena la CAPD a proposta del doctorand), el coordinador/a del programa i l'estudiant.

Document d'activitats del doctorand

El Document d’Activitats del Doctorand (DAD) és el registre individualitzat de control de totes les activitats formatives i d’investigació que l'estudiant porta a terme al llarg del seu procés de formació doctoral. Està regulat pel Reial Decret 99/2011 (articles 2.5 i 11.5) i per les normes generals d’organització de la Universitat Ramon Llull.

Guia de bones pràctiques

La Guia de bones pràctiques per a la investigació, la direcció i el seguiment de les activitats formatives dels programes de doctorat de la FPCEE Blanquerna és un conjunt de recomanacions, compromisos i suggeriments sobre la pràctica de la investigació que té com a objectius afavorir la qualitat de la investigació que es fa en els programes, prevenir problemes d’integritat en la investigació i afavorir un bon ambient de treball entre els membres de la comunitat científica i acadèmica de la Facultat. El seu contingut complementa el que disposa la normativa legal, el Reial Decret 99/2011 i les normes generals d’organització de la Universitat Ramon Llull, i també es basa en els principis i les exigències de la Carta Europea de l’Investigador (2005) i altres documents de bones pràctiques acadèmiques i científiques: el Codi de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Investigació Mèdica (AATRM), el Servei Català de la Salut i l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) de Barcelona.

Cotutela de tesis - Normativa

La cotutela de tesis té com a objectiu estimular la col·laboració científica en el marc dels estudis de doctorat entre la Universitat Ramon Llull i altres universitats europees, així com facilitar la mobilitat dels estudiants de doctorat. Està regulada per les normes generals d’organització de la Universitat Ramon Llull (20 de desembre de 2021).

El procediment es pot consultar en la Normativa per a la realització d’una tesi doctoral en règim de cotutela.

Desenvolupament acadèmic d'un projecte a partir d'una hipòtesi fonamentada en una solidesa metodològica

Normes generals d’organització dels estudis de doctorat a la Universitat Ramon Llull

Relació de tesis defensades dels diversos programes de doctorat de la Facultat

Títol: PEDAGOGIA DEL TOPOGRAMA. Com repensar l'espai en la formació inicial dels mestres
Com repensar l'espai en la formació inicial dels mestres

Doctorand: Maria Antonia Miret Ferrer
Directora: Dra. Anna Pagès Santacana
Data defensa: 14/01/2022

Títol: Using Flipped Learning to Teach English as an Additional Language in Higher Education: A case study
Doctorand: Maria Elena Ruiz Laiseca
Directora: Dra. Maria Gonzalez Davies
Data defensa: 25/01/2022

Títol: Efectos y relación entre el control Postural, la Propiocepción y la Doble Tarea
Doctorand: Ainhoa Nieto Guisado
Directors: Dra. Monica Solana Tramunt i Dr. Jose Morales Aznar
Data defensa: 04/02/2022

Títol: Influencia de las variables contextuales y de juego en el rendimiento de los equipos de hockey sobre patines
Doctorand: Jordi Arboix Alio
Director: Dr. Bernat Buscà Safont-Tria
Data defensa: 22/02/2022

Títol: Educación Física de Calidad: una aproximación al caso de Ecuador
Doctorand: Pablo Del Val Martin
Directors: Dr. Enric Ma. Sebastiani Obrador i Dr. Domingo Blaquez Sanchez
Data defensa: 08/04/2022

Títol: Marco de aprendizaje para el desarrollo de competencias clave en la industria de la Hospitalidad
Doctorand: Gisela Dominguez Picart
Director: Dr. Albert Fornells Herrera
Data defensa: 23/02/2021

Títol: La justícia restaurativa: una transformació ètica de la justícia penal tradicional
Doctorand: Aida Covadonga Rodríguez Giménez
Directors: Dra. Esther Giménez-Salinas i Dr. Paco López Jiménez
Data defensa: 21/05/2021

Títol: Anàlisi de la relació entre la passió vers la funció directiva escolar i les creences prèvies sobre aprenentatge i lideratge. Estudi en una mostra de Directius Escolars de Catalunya
Doctorand: Eva Rodríguez Garcia
Directors: Dr. Jordi Riera Romaní i Dr. Jordi Longás Mayayo
Data defensa: 28/05/2021

Títol: Arte y resiliencia. Los relatos de la mediación artística en los contextos de vulnerabilidad y exclusión, desde el propio sujeto
Doctorand: Maria de los Angeles Paczkowski Reloba
Directors: Dr. Paco Lopez Jimenez i Dra. Ascensión Moreno Gonzalez
Data defensa: 10/06/2021

Títol: Estudio de las lesiones y análisis electromiográfico de la actividad muscular de los brazos en niños que practican karting de competición
Doctorand: Salvio Octavio Delmuns Carvajal
Directores: Dra. Maria Giné Garriga i Dra. Eulàlia Vidal Garcia
Data defensa: 17/06/2021

Títol: Evaluación del control motor lumbopélvico a través de retroalimentación por presión en población deportista y su relación con las características del deporte, su incidencia lesional y el sexo de sus practicante
Doctorand: Alberto Ortegón Piñero
Directora: Dra. Monica Solana Tramunt
Data defensa: 20/09/2021

Títol: Aproximación a la relación de Coaching en Educación con las Competencias Emocionales de los docentes. Estudio de caso en un centro escolar de E.S.O. en Barcelona
Doctorand: Claudia Chianese
Director: Dr. Miquel Angel Prats Fernández
Data defensa: 21/09/2021

Títol: La efectividad de los programas de desarrollo competencial emocional en la universidad. Evaluación del impacto de un Programa de Auto Liderazgo en las competencias emocionales del alumnado en Masters de Management en la Ciudad de Barcelona
Doctorand: Adolfo Montalvo Garcia
Directors: Dr. Josep Gallifa Roca i Dra. Margarita Marti Ripoll
Data defensa: 22/09/2021

Títol: Efectos de Programas de Promoción de la Salud a través de la Actividad Física en Adultos y Adultos Mayores en el País Vasco: Evaluación de la Capacidad Funcional y Biomarcadores de Salud
Doctorand: Xabier Río de Frutos
Directors: Dr. Aitor Coca Nuñez i Dra. Miriam Guerra Balic
Data defensa: 27/10/2021

Títol: Educational innovation in tourism and hospitality studies: Addressing accessibility and gender equality-related challenges
Doctorand: Daniela Freund de Klumbis
Directores: Dra. Montserrat Castelló Badia i Dra. Anna Iñesta Codina
Data defensa: 16/11/2021

Títol: Acute effects of suspension training and other perturbative sources on lower limb strength tasks
Doctorand: Joan Aguilera Castells
Directors: Dr. Bernat Buscà Safont-Tria i Dr. Javier Peña Lopez
Data defensa: 13/12/2021

Títol: El Método Meziéres para el "uso de sí" en personas con dolor lumbar. Estudio Mixto
Doctorand: Margareth Alfonso Mora
Directors: Dra. Myriam Guerra Balic i Dr. Ricardo Sanchez Martin
Data defensa: 13/12/2021

Títol: El treball amb famílies des dels centres socioeducatius: propostes pedagògiques per la millora de les competències parentals
Doctorand: Xavier Escribano Segura
Directors: Dr. Paco Lopez Jimenez i Dra. Txus Morata Garcia
Data defensa: 18/02/2020

Títol: Thermoregulation in male endurance runners: Role of skin temperature during an incremental maximal exercise test
Doctorand: Jonatan Galan Carracedo
Directores: Dra. Myriam Guerra Balic i Andrea Suarez Segade
Data defensa: 18/02/2020

Títol: Hacia la construcción de las bases de un modelo de ejecución penal en base al concepto de ciudadanía activa. Estudio de tres casos en el sistema de ejecución penal español y catalán
Doctorand: Jordi Enjuanes Llop
Directores: Dra. Ma Jesús Morata García i Dra. Esther Giménez-Salinas Colomer
Data defensa: 03/03/2020

Títol: Análisis del comportamiento neuromuscular de la rodilla durante el salto en población no deportista: Estudio comparativo según sexo y actividad físíca
Doctorand: Alesander Badiola Zabala
Directors: Dr. Nuria Masso Ortigosa i Dr. Josep Cabedo Sanromà
Data defensa: 07/07/2020

Títol: Evaluación del rendimiento físico, fisiológico, perceptivo y psicológico con privación del sueño en personal sanitario
Doctorand: Alexandre Yañez de la Cal
Director: Dr. Jose Morales Aznar
Data defensa: 17/07/2020

Títol: L'eficàcia del patrocini esportiu en els esports de motor. Estudi de cas del Campionat del Món de Superbikes (WorldSBK)
Doctorand: Marta Visa Carol
Directors: Dr. Sixte Abadia Naudí i Dr. Francesc Xavier De Blas Foix
Data defensa: 27/11/2020

Títol: Hackejar l'educació: avaluació de l'impacte socieducatiu de les hackatons cíviques de transformació educativa
Doctorand: Héctor Gardó Huerta
Director: Dr. Jordi Riera Romaní
Data defensa: 10/12/2020

Títol: Working within the Plurilingual Paradigm. Use of Translation to Enrich Additional Language Learning and Plurilingual Competence in Secondary Education in Catalonia
Doctorand: Jaclyn Wilson
Directora: Dra. Maria Gonzalez Davies
Data defensa: 11/12/2020

Títol: Estudio intercultural de la distribución calórico-dietética y su impacto en la autopercepción corporal en varones no competidores de musculación
Doctorand: Sònia Ruiz Pérez
Directores: Dra. Myriam Guerra Balic i Dra. Emília Sánchez Ruiz
Data defensa: 18/01/2019

Títol: Lideratge social per a la construcció de comunitats cohesionades des d'entitats de lleure educatiu i d'acció social. Estudi de casos
Doctorand: Eva Palasí Luna
Directors: Dra. Maria Jesús Morata García i Dr. Jaume Trilla Bernet
Data defensa: 24/01/2019

Títol: "Als esportius de tot el món!” El fenomen esportiu i la causa republicana a Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola
Doctorand: Frederic Corderas Ibarz
Director: Dr. Xavier Pujadas Martí
Data defensa: 02/07/2019

Títol: El lideratge de la innovació educativa per implementar l'AICLE als centres educatius: Estudi de casos
Doctorand: David Soler Ortínez
Directores: Dra. Maria González Davies i Dra. Anna Iñesta Codina
Data defensa: 18/07/2019

Títol: Efectos de diversas modalidades de feedback en el aprendizaje de una tarea motora compleja en el fútbol
Doctorand: Marc Quintana Recasens
Director: Dr. Bernat Buscà Safont-Tria
Data defensa: 19/07/2019

Títol: Teixint vincles des de la formació fins a la professió: El paper del capital social dels futurs mestres i dels mestres novells en el seu desenvolupament professional a través de l'anàlisi de les xarxes socials
Doctorand: Susana López Solé
Directora: Dra. Mireia Civís Zaragoza
Data defensa: 28/10/2019

Títol: La experiencia de leer y escribir en la escuela: hacia la comprensión de uno mismo en términos narrativos
Doctorand: Anna Llongueras Aparicio
Directores: Dra. Anna Pagès Santacana i Dra. Julieta Piastro Behar
Data defensa: 03/12/2019

Títol: El desarrollo personal y profesional de un docente de educación física a partir de su formación y sus experiencias educativas. Un análisis basado en relatos autobiográficos
Doctorand: José María Córdoba Jiménez
Directors: Dr. Jordi Riera Romaní i Dr. Enric Maria Sebastiani Obrador
Data defensa: 11/12/2019

Títol: Arte comunitario desde el trabajo de calle para la promoción social de adolescentes en situación de riesgo social. El caso de espacio mestizo de León; una buena práctica europea en acción comunitaria intercultural
Doctorand: Héctor Alonso Martinez
Directors: Dra. María Jesús Morata García i Dr. Enrique Javier Díez Gutierrez
Data defensa: 19/01/2018

Títol: Model de Desenvolupament Cultural Comunitari a partir de l'anàlisi d'experiències internacionals i locals d'art comunitari
Doctorand: Laia Serra Sangüesa
Directora: Dra. María Jesús Morata García
Data defensa: 25/01/2018

Títol: Anàlisi de la necessitat d'un canvi del model educatiu presencial cap a un model b-learning en l'àmbit del batxillerat a Catalunya, segons les percepcions dels principals agents educatius vinculats a l'etapa. Estudi de casos múltiple
Doctorand: Xavier Sans Antolí
Director: Dr. Miquel Angel Prats Fernández
Data defensa: 02/03/2018

Títol: Identifying Effective CLIL Teaching Practice in Higher Education: A Case Study of Integrated Practices in Pre-Service Teacher Education
Doctorand: Maria del Carmen Flores Muxí
Directores: Dra. Maria González Davies i Dra. Cristina Corcoll López
Data defensa: 16/07/2018

Títol: Estudio de las competencias culinarias y su relación con el tipo de alimentación y la adherencia a la dieta mediterránea en estudiantes universitarios
Doctorand: Pedro Sainz Garcia
Directores: Dra. Emília Sánchez Ruiz i Dra. Carmen Ferrer Svodoba
Data defensa: 16/07/2018

Títol: La Bildung como teología de la educación. Análisis hermenéutico de la obra de Edith Stein (1891-1942)
Doctorand: Francesc Torralba Rosselló
Directora: Dra. Anna Pagès Santacana
Data defensa: 28/09/2018

Títol: Els hàbits alimentaris i la seva relació amb la condició física en alumnes de 3r curs de primària del Baix Montseny
Doctorand: Glòria Gómez López
Directores: Dra. Emília ​Sánchez Ruiz i Dra. Blanca Román Viñas
Data defensa: 09/11/2018

Títol: El comportament dels acompanyants a les competicions esportives de futbol en edat escolar
Doctorand: Sara Suárez Pubill
Director: Dr. Enric Maria Sebastiani Obrador
Data defensa: 14/12/2018

Títol: Diseño y validación de un Modelo de Competencias TIC Docentes en Chile. Taxonomía para evaluar desempeños docentes en contextos educativos municipales de primer ciclo básico
Doctorand: Laura Alejandra Jiménez Pérez
Directors: Dr. Miquel Angel Prats Fernández i Dr. Marcelo Careaga Butter
Data defensa: 31/03/2017

Títol: Influencia de los valores y las orientaciones motivacionales del entrenador sobre el compromiso en la práctica deportiva de nadadores con discapacidad física
Doctorand: Maria Ángeles Arévalo Navinés
Director: Dr. Jordi Segura Bernal
Data defensa: 22/05/2017

Títol: A plurilingual approach to language teaching and learning in Catalonia: Using heritage languages in the additional language classroom
Doctorand: Caterina Sugrañes Ernest
Directora: Dra. Maria González Davies
Data defensa: 12/06/2017

Títol: Control de la joventut i instrumentalització de l'educació física universitària. El cas de la Universitat de Barcelona sota el primer Franquisme (1939-1958)
Doctorand: Raquel Mirabet Agulled
Director: Dr. Xavier Pujadas Martí
Data defensa: 15/06/2017

Títol: Demanda d'assistència sanitària d'un col·lectiu d'esportistes d'alt rendiment durant tres temporades esportives consecutives: 2006-2009
Doctorand: Carmen Porcar Rivero
Directora: Dra. Myriam Guerra Balic
Data defensa: 19/06/2017

Títol: Adequació del perfil del mestre davant les necessitats socioeducatives actuals: Consideracions i propostes per a la formació inicial
Doctorand: Anna Isabel Fontanet Caparrós
Directora: Dra. Mireia Civís Zaragoza
Data defensa: 29/06/2017

Títol: La integració de l'Art en Educació: el cas d' Art i Escola del Centre d'Arts Contemporànies de Vic (ACVIC)
Doctorand: Margarida Llevadot González
Directora: Dra. Anna Pagès Santacana
Data defensa: 06/07/2017

Títol: Les competències dels professors d'Educació Física des de la perspectiva dels alumnes. Validació i prova pilot d'un instrument ad hoc per a la seva anàlisi
Doctorand: Margarida Llevadot González
Directora: Dra. Anna Pagès Santacana
Data defensa: 10/07/2017

Títol: Una nova aproximació a la pobresa infantil. Aplicació de l’indicador europeu “reference budgets” a Catalunya per a àrees densament poblades
Doctorand: Irene Maria Cussó Parcerisas
Director: Dr. Jordi Riera Romaní
Data defensa: 14/07/2017

Títol: Activitat física i condició física en adolescents: percepcions, barreres i motivacions. Estudi quantitatiu i qualitatiu
Doctorand: Isabel​ Fernández Prieto
Directores: Dra. Maria Giné Garriga i Dra. Olga Canet Vélez
Data defensa: 18/07/2017

Títol: El psicopedagogo como mediador del proceso enseñanza-aprendizaje, una mirada desde los programas de Integración en Chile
Doctorand: Nancy Tello Muñoz
Directors: Dr. Eduardo Cabezón Contreras i Dr. Jorge Urquhart Matheu
Data defensa: 18/09/2017

Títol: El malestar docente en educación Básica y Media Superior (un estudio comparativo entre los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria)
Doctorand: Luís Fernando García Hernandez
Directora: Dra. Montserrat Alguacil De Nicolàs
Data defensa: 13/12/2017

Títol: Estudio y protocolización del proceso de inclusión del deporte de competición de las personas con discapacidad en las federaciones deportivas convencionales en el Estado Español
Doctorand: José Oriol Martinez Ferrer
Directors: Dr. Jordi Segura Bernal i Dra. Myriam Guerra Balic
Data defensa: 18/01/2016

Títol: Empirical approach to the effect of social capital on the lifestyle, eating habits and weight status of a sample of Catalan adolescents. A specific focus on the family environment in different socioeconomic contexts
Doctorand: Elena Carrillo Alvarez
Director: Dr. Jordi Riera Romaní
Data defensa: 20/01/2016

Títol: Valoración de la calidad de los servicios deportivos municipales de ayuntamientos del Baix Llobregat
Doctorand: Laureà Fanega Macías
Directors: Dr. Francesc Solanellas Donato i Dr. Sixte Abadia Naudí
Data defensa: 21/01/2016

Títol: Dones, esport i dictadura: la memòria oral d'esportistes catalanes durant la primera etapa del franquisme
Doctorand: Maria Dolors Ribalta Alcalde
Director: Dr. Xavier Pujadas Martí
Data defensa: 21/01/2016

Títol: Anàlisi del contacte plantar i l’equilibri en bipedestació estàtica en joves amb la Síndrome de Down sotmesos a un programa d’activitat física basat en la dansa
Doctorand: Lourdes Gutiérrez Vilahú
Directores: Dra. Myriam Guerra Balic i Dra. Núria Massó Ortigosa
Data defensa: 22/01/2016

Títol: Proposta d’un model d’avaluació de les competències socials dels alumnes d’educació primària des de l’àrea d’Educació Física
Doctorand: Elena Vila Alvarez
Directors: Dra. Montserrat Alguacil De Nicolàs i Dr. Enric Maria Sebastiani Obrador
Data defensa: 26/01/2016

Títol: Las finalizaciones en posiciones 1 y 2 de waterpolo en el mundial de natación de Barcelona 2013
Doctorand: Yurema Sabio Lago
Directors: Dra. Myriam Guerra Balic i Dr. Josep Solà Santesmases
Data defensa: 29/01/2016

Títol: La competència comunicativa oral a la Universitat: disseny, implementació d'un programa de comunicació oral a través de presentacions en públic per a docents universitaris de l'àmbit de l'economia i l'empresa i valoració d'impacte entre l'alumnat
Doctorand: Carme Hernández Escolano
Directora: Dra. Montserrat Alguacil De Nicolàs
Data defensa: 02/02/2016

Títol: Qui són els patinadors urbans? Esport, identitat i passió a la Barcelona contemporània
Doctorand: Mateu Capell Maymó
Directors: Dr. Xavier Pujadas Martí i Dr. Andrés Chamarro Lusar
Data defensa: 04/02/2016

Títol: Les necessitats educatives específiques dels infants adoptats en el context escolar. Proposta per a la millora de la intervenció psicopedagògica
Doctorand: Cristina Sallés Domènech
Directora: Dra. Mercè Pañellas Valls
Data defensa: 04/02/2016

Títol: La inserció al mercat laboral ordinari d’un grup de titulars universitaris amb discapacitat a Catalunya. Fortaleses i febleses
Doctorand: Montserrat Llinares Fité
Directora: Dra. Mariona Dalmau Montalà
Data defensa: 05/02/2016

Títol: Community of Inquiry (COI) and Self-Directed Learning (SDL) in Online Environments: An Exploratory, Correlational and Critical Analysis of MOOCs. Introduction to Cybersecurity MOOC Case Study
Doctorand: Teresa Ferrer Mico
Directora: Dra. Mariona Dalmau Montalà
Data defensa: 05/02/2016

Títol: Relaciones entre competencias genéricas y géneros de escritura académica. Las percepciones de los estudiantes universitarios
Doctorand: Fabiola Hernández Navarro
Directora: Dra. Montserrat Castelló Badia
Data defensa: 08/02/2016

Títol: CAP A UNA ESCOLA JUSTA: la incorporació de la justícia restaurativa en l'àmbit escolar
Doctorand: Mònica Albertí Cortés
Directora: Dra. Maria Carme Boqué Torremorell
Data defensa: 09/02/2016

Títol: Les Competències Bàsiques a l’Educació Primària. Elements de Concreció
Doctorand: Dolors Camarasa Solé
Directora: Dra. Eva Liesa Hernández
Data defensa: 09/02/2016

Títol: Las Concepciones de los Estudiantes sobre el Aprendizaje de la Lectoescritura
Doctorand: Ornella Yacometti Zunino
Directora: Dra. Montserrat Castelló Badia
Data defensa: 10/02/2016

Títol: The effect of contemporary art perception: Study of younger and older adults' art appreciation in museum experiences
Doctorand: Andrea Granell Querol
Directors: Dr. Jordi Segura Bernal i Dra. Ellen Winner
Data defensa: 21/06/2016

Títol: Deporte, ocio y sociabilidad en las Islas Canarias Occidentales (1850-1936)
Doctorand: Víctor Lorenzo Alonso Delgado
Director: Dr. Xavier Pujadas Martí
Data defensa: 14/01/2015

Títol: L'aprenentatge dels estudiants adolescents utilitzant les TIC: entre l'escola i les xarxes? Anàlisi de l'entorn personal d'aprenentatge (PLE) dels estudiants de secundària en els nous contextos sociodigitals
Doctorand: Francesc Xavier Àvila Morera
Director: Dr. Jordi Riera Romaní
Data defensa: 26/02/2015

Títol: Les competències professionals de l'entrenador de tennis. La visió dels seus formadors a nivell internacional
Doctorand: Josep Campos Rius
Directors: Dr. Enric Ma. Sebastiani Obrador i Dr. Miguel Crespo Celda
Data defensa: 08/04/2015

Títol: Avaluació dels PPAF per promocionar l'activitat física des dels CAP. Assaig clínic aleatori controlat
Doctorand: Maria Carmen Martín Borràs
Directora: Dra. Myriam Guerra Balic
Data defensa: 27/04/2015

Títol: La Escala d'Intensitat dels Suports per a Infants i Adolescents. Un nuevo escenario para el desarrollo de planes personalizados de apoyo
Doctorand: Ana Luisa Adam Alcocer
Director: Dr. Climent Giné Giné
Data defensa: 04/06/2015

Títol: Ser persona: Vida, pensament i acció pedagògica de Pau López Castellote (1929-1994)
Doctorand: Valentí Feixas Sibila
Director: Dr. Josep Gallifa Roca
Data defensa: 11/12/2015

Títol: Modernización, actividad física y reproducción social. Una antropología de las culturas deportivas contemporáneas
Doctorand: Ricardo Sánchez Martín
Directors: Dr. Francesc Xavier Medina Luque i Dra. Maria Jesús Buxó Rey
Data defensa: 17/12/2015

Títol: Measure and effects of physical activity in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
Doctorand: David Donaire González
Directora: Dra. Judith Garcia Aymerich
Data defensa: 18/12/2015

Títol: Les percepcions de l’esport en edat escolar en els alumnes entre 10 i 16 anys: Un estudi de cas múltiple a l’Escola Pia Balmes (Barcelona), Southwark Primary School i Djanogly City Academy (Nottingham)
Doctorand: Marc Franco Sola
Directores: Dra. Sara Figueras Comas i Dra. Myriam Guerra Balic
Data defensa: 21/12/2015

Títol: Elaboració, validació i aplicació d'un qüestionari puntuable per avaluar l'estil de vida saludable en adolescents a Catalunya
Doctorand: Lluís Costa Tutusaus
Directora: Dra. Myriam Guerra Balic
Data defensa: 21/02/2014

Títol: Elaboració i validació d'un protocol per a l'avaluació de la qualitat educativa dels menjadors de parvulari
Doctorand: Maria Àngels Geis Balagué
Directors: Dra. Roser Vendell Mañós i Dr. Ignasi Cifre León
Data defensa: 28/02/2014

Títol: La sistematización de un protocolo clínico para la inclusión de la musicoterapia en la rehabilitación de niños y adultos con parálisis cerebral
Doctorand: Catherine Clancy Abercrombie
Directores: Dra. Carme Solé Resano i Dra. Melissa Mercadal-Brotons
Data defensa: 29/04/2014

Títol: Les dones que presideixen els clubs esportius a Catalunya. Factors que incideixen en l'accés i en l'exercici del càrrec, i estil de lideratge
Doctorand: Marta Moragas Rovira
Directora: Dra. Núria Puig Barata
Data defensa: 16/05/2014

Títol: El fenomen de la infermeria penitenciària: una proposta formativa
Doctorand: Antonia Bernardina Coll Cámara
Directora: Dra. Montserrat Alguacil De Nicolàs
Data defensa: 20/06/2014

Títol: Medida del equilibrio estático en corredores de maratón mediante baropodometría optométrica
Doctorand: Agustín Montañola Vidal
Directors: Dra. Myriam Guerra Balic i Dr. Josep Cabedo Sanromà
Data defensa: 18/07/2014

Títol: Aproximació a les competències digitals musicals i la seva didàctica als estudis de Grau de mestre en Educació Primària
Doctorand: Antoni Miralpeix Bosch
Directors: Dr. Miquel Àngel Prats Fernàndez i Godoy Tomàs, Dr. Joan de la Creu
Data defensa: 21/07/2014

Títol: Valoración funcional y niveles de actividad física en personas con discapacidad intelectual; efectos de un programa de actividad física aeróbico, de fuerza y equilibrio
Doctorand: Guillermo Ruben Oviedo
Directora: Dra. Myriam Guerra Balic
Data defensa: 22/07/2014

Títol: The effectiveness of educational collaborative networks: The leadership of collaborative innovation
Doctorand: Jordi Díaz Gibson
Directora: Dra. Mireia Civís Zaragoza
Data defensa: 06/11/2014

Títol: Evaluación de la salud docente. Estudio psicométrico del cuestionario de salud docente
Doctorand: Victòria Fernández Puig
Directors: Dr. Ander Chamarro Lusar i Dr. Jordi Longás Mayayo
Data defensa: 06/11/2014

Títol: Factores de riesgo y de protección en la adopción internacional
Doctorand: Inés Aramburu Alegret
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dr. Manel Salamero Baró
Data defensa: 28/11/2014

Títol: Estudio clínico y de resonancia magnética del rendimiento cognitivo en síndromes neurológicos aislados sugestivos de esclerosis múltiple
Doctorand: María Jesús Arévalo Navinés
Director: Dr. Xavier Montalbán Gairín
Data defensa: 03/12/2014

Una vegada defensades i aprovades les tesis doctorals, la Universitat Ramon Llull les arxiva en format electrònic i es poden consultar en accés obert en aquest repositori de tesis doctorals a la xarxa TDX, tal com prescriu la normativa (capítol 9 de les NORMES GENERALS d’organització dels programes de doctorat de la URL).

Projecció professional del doctorat

fpcee stock

Fundacions

Aula a la biblioteca de la FCRI

Universitats

fcri stock

Altres entitats de Catalunya i Espanya

fcri stock

Altres entitats internacionals

Empreses que confien en les persones que fan el doctorat amb nosaltres

Logo FPCEE Blanquerna
Blanquerna
Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Procés d'admissió als doctorats de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Procés de sol·licitud de plaça

El procés de sol·licitud té dos moments:

 • La preinscripció: l’estudiant pot fer la preinscripció presencialment a la facultat o en línia. En el moment de formalitzar-la, obtindrà el resguard corresponent en què se li indicarà el codi de preinscripció (CIB) i les dades de preinscripció.

Tothom qui ho sol·liciti haurà de fer una entrevista amb el coordinador/a del programa. La Comissió Acadèmica dels Programes de Doctorat valorarà la informació i farà la selecció de les persones candidates, ponderant els criteris següents:

 1. Valoració de l’entrevista i la documentació presentada (ponderada amb un 50%)
 2. Valoració del currículum vitae (ponderada amb un 40%)
 3. Valoració de la carta de motivacions (ponderada amb un 10%)
 • La matrícula: implica l’acceptació de la plaça després de la seva assignació.

Cal omplir el formulari que trobareu a http://preinscripcio.blanquerna.edu i seguir el procés que s'indica. Amb aquesta modalitat el pagament corresponent als drets de preinscripció (100 €) es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.

Cal fer arribar, abans de la data de finalització del procés de preinscripció, la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE.
 • Expedient acadèmic (original o còpia compulsada) amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació, si es disposa en el moment de la preinscripció o sol·licitud de plaça.
  • Sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten, en el país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.
 • Currículum vitae de l'aspirant.
 • Carta d’exposició de motivacions.
 • Experiència de recerca en l’àmbit (si se'n disposa).
 • Nivell d’anglès B2.1 o superior (si se'n disposa).
 • Cartes de recomanació d’investigadors d’algun grup de recerca de la Universitat Ramon Llull (si se'n disposa).

Cal adreçar-se al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat amb la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI
 • Expedient acadèmic (original o còpia compulsada) amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació, si es disposa en el moment de la preinscripció o sol·licitud de plaça.
  • Sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten, en el país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.
 • Currículum vitae de l'aspirant.
 • Carta d’exposició de motivacions.
 • Experiència de recerca en l’àmbit (si se'n disposa).
 • Nivell d’anglès B2.1 o superior (si se'n disposa).
 • Cartes de recomanació d’investigadors d’algun grup de recerca de la Universitat Ramon Llull (si se'n disposa).
 • 100 € en concepte de drets de preinscripció. El pagament es pot fer en efectiu o mitjançant una targeta de crèdit o dèbit.

És responsabilitat de l’estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Qui ho sol·liciti, podrà demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l’obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d’accés i admissió. Una vegada s'hagi admès l'aspirant i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d’admissió a Secretaria Acadèmica abonant-ne les taxes corresponents.

Matrícula

El dia i hora de matriculació s’informarà personalment a cada sol·licitud juntament amb el resultat de la seva admissió. En el moment de la matrícula, caldrà portar la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del títol que dona accés al curs o del resguard de sol·licitud.
 • 1 fotografia de mida carnet.

La Facultat no assegura la realització dels cursos en cas de no arribar al nombre mínim de matriculacions necessàries.

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al doctorat. La data de matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, representarà l’obtenció definitiva de la plaça. En el moment de matricular-s'hi, l’estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer efectiu el cost total de la matrícula, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres). Una vegada formalitzada la matrícula, l’import abonat no es retornarà per cap concepte.​

 1. Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d’ensenyament entre l’estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment del pagament. Aquest pagament s’ha de fer efectiu en els dos dies laborables següents a la data de matrícula en les formes de pagament esmentades.
 2. El pagament inclou l’assegurança corresponent i, per a menors de vint-i-vuit anys, l’assegurança escolar obligatòria.
 3. Si es renuncia a la plaça, es perdrà integrament qualsevol quantitat ja abonada.
 4. L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna.
 5. Les dades personals de l’estudiant seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució. D’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’estudiant té el dret d’accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s’indiqui quin dret vol exercir a l’adreça següent: Secretaria de la Fundació Blanquerna / Passeig de Sant Gervasi, 47 / 08022 Barcelona.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les Condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment d’efectuar la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l’estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

Contacte

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
93 253 30 06
[email protected]

Requisits d'accés

D’acord amb el Reial Decret 99/2011, de 18 de juliol de 2023, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, amb caràcter general per accedir al programa de doctorat en Ciències de l’Educació i de l’Esport de la URL cal:

- Estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s’hagin superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquests ensenyaments.

- Complir algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o títol espanyol equivalent sempre que s’hagin superat com a mínim 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquests ensenyaments i acreditar un nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior.

b) Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), sense necessitat d’homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat en el país d’expedició.

c) Estar en possessió d’un títol obtingut en sistemes educatius estrangers aliens a l’EEES, sense necessitat d’homologació, previa comprovació per la universitat de que aquest acredita un nivel de formación equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster universitari i que faculta en el país d’expedició del títol per a l’accés a estudis de doctorat.

d) Estar en possessió d’un altre títol de Doctora o Doctor.

e) Titulats universitaris que, prèvia obtenció de la plaça en formación en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva com a mínim dos anys de formación d’un programa per l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat resoldrà l’admissió en base als criteris establerts. Els/les estudiants admesos/es hauran de formalitzar la seva inscripció com a estudiants de tercer cicle. Aquesta inscripció donarà dret a la tutela acadèmica, a utilitzar els recursos que la Facultat posi al seu servei per desenvolupar el seu treball i a gaudir de tots els drets de participació que corresponen a l'alumnat de programes oficials de postgrau.

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

Preu

Preu del curs 2024-2025
1.040€ per curs
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts

Doctorat acreditat per l'AQU

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur