Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Doctorat en Ciències de l'Educació i de l'Esport

Preinscripció oberta

phd_edu i sport
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  3 anys (TC) / 5 anys (TP)
 • Data d'inici
  Octubre 2022
 • Places
  15
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

  Blanquerna-URL - Passeig Sant Gervasi, 47. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport

Objectius del programa

Formar investigadors/es qualificats/des en el camp de la comunicació i professionals competitius/ves.

Oferir un programa de doctorat de qualitat, basat en principis de coherència epistemològica, conceptual i metodològica, orientat al coneixement i la investigació sobre processos educatius en contextos i escenaris diversos, així com sobre la interacció entre educació, esport i societat

Potenciar la difusió dels treballs d’investigació i de les tesis en desenvolupament a través de la participació en congressos, fòrums científics i publicacions rellevants de l’àmbit d’estudi

Impulsar la mobilitat i la internacionalització dels investigadors en formació del programa, així com la seva participació en xarxes d’investigació

Generar estudis de la màxima competència en les línies d’investigació impulsades des dels grups d’investigació dels departaments de Ciències de l’Educació i de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la URL

A qui va dirigit

El perfil d’ingrés al programa és preferentment el d’estudiants amb experiència en investigació en els àmbits de l’educació i de l’esport. Es valora que l'estudiant de nova incorporació, en el títol universitari previ, hagi fet un TFM orientat cap al que serà el seu projecte d’investigació o demostri mèrits curriculars avalats per un grup d’investigació. A aquest efecte, per valorar-ho, a més d’acreditar bons resultats en l'expedient acadèmic, farà una entrevista amb el/la coordinador/a del programa, i podrà avalar la seva sol·licitud amb una carta d’admissió firmada per l’/la investigador/a principal d’un grup d’investigació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.

El programa de doctorat en Ciències de l'Educació i de l'Esport (RD 99/2011) és un programa interdepartamental adscrit als departaments de Ciències de l'Educació, Educació Social, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Fisioteràpia de tres facultats de la URL: la FPCEE, la FCS i la Facultat de Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

taules de la biblioteca de la FPCEE

Perfil de sortida

Docència universitària

Publicació científica

Comunitat acadèmica i científica i la societat en general, integrant-se en xarxes d’investigació de la comunitat científica internacional i la societat del coneixement

Procediment d'assignació de la tutoria i la direcció de la tesi

Després de l'admissió al programa de doctorat, la CAPD (Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat) assignarà al doctorand o doctoranda un tutor o tutora de tesi, que haurà de pertànyer al claustre de professorat del programa de doctorat. El nomenament del tutor o tutora podrà ser modificat per la CAPD en qualsevol moment, sempre que el doctorand o doctoranda exposi raons justificades en la seva petició.

En un termini de tres mesos, l'estudiant de doctorat haurà de proposar a la CAPD un/a doctor/a com a director/a de tesi. Pot ser de nacionalitat espanyola o estrangera, amb experiència acreditada en investigació, amb independència de la universitat, el centre o la institució on presti els serveis. Si és extern a la URL, la proposta haurà d’acompanyar la corresponent certificació d’aquesta acreditació. La CAPD també pot aprovar una codirecció de la tesi. L'estudiant o el/la director/a poden sol·licitar a la CAPD un canvi en la direcció, si així ho consideren.

Línies de recerca

Ensenyament i aprenentatge de les noves llengües estrangeres

La transformació educativa: mediació i canvi familiar

Innovació pedagògica amb el suport de les TIC i les noves xarxes

L’ensenyament, l’aprenentatge i l’ús de les estratègies de millora de la lectura i l’escriptura en l’educació secundària i en la universitat

Activitat física per a poblacions específiques: tercera edat, adolescents, infants i persones amb patologies cròniques concomitants

Evolució del comportament humà en el cicle vital

Educació per a la salut

Història social de l’esport i l’educació física

Anàlisi psicosocial del rendiment esportiu

Perspectiva antropològica de l’esport i l’educació física

Innovació i anàlisi social

Alumne biblioteca fpcee

Mobilitat (Relacions Internacionals)

La Facultat té com a prioritat la internacionalització de la investigació i de la formació de l'alumnat de doctorat i preveu que el programa de doctorat impulsi la realització d’estades de formació en investigació i la mobilitat. El grup d’investigació en el qual s’integra l'estudiant promou que participi en projectes d’investigació en xarxa i que també pugui fer estades de formació a altres centres, tant nacionals com internacionals.

A més, la Facultat:

 • Facilita els contactes amb universitats i centres externs, a través dels convenis establerts amb la Facultat.
 • Facilita que l'estudiant pugui assistir a congressos nacionals i internacionals vinculats a la seva línia d’investigació.
 • Promou la codirecció de tesis doctorals entre doctors acreditats en investigació de la URL i d’universitats i centres externs.

Seguiment de l'alumnat

El/la director/a de tesi marcarà els objectius del Pla d’investigació de l'estudiant, l’acompanyarà en la consecució i li facilitarà les millors condicions possibles per a la seva futura carrera científica. S'hi reunirà per facilitar-li formació sobre el contingut de la investigació, la metodologia i els procediments. El/la tutor/a o director/a revisarà regularment el DAD i farà els informes sobre el desenvolupament del Pla d’investigació i la seva formació.

Calendari

JULIOL 2020

 • Publicació de les persones candidates preinscrites admeses

SETEMBRE

 • Procés de matrícula
 • Dia 14 - Presentació dels plans d’investigació (segona convocatòria curs 2019-2020)

OCTUBRE

 • Dia 5 - Inauguració del curs dels estudis de màsters oficials i doctorat
 • Dia 7 - Primera sessió de presentació dels programes de doctorat (primer curs)
 • Dies 6 i 7 - Defensa dels plans d’investigació (segona convocatòria curs 2019-2020)
 • Inici dels seminaris de primer curs

DESEMBRE

 • Dia 20 - Propostes de direcció de tesis

GENER 2021

 • Nomenament de directors de tesis (CAPD)

FEBRER

 • Presentació i defensa de plans d’investigació (convocatòria extraordinària curs 2019-2020)
 • Inici dels seminaris optatius de doctorat (segon i resta de cursos)

ABRIL

 • Entrega dels documents de compromís
 • Inici dels seminaris de primer curs
 • Dia 30 - Presentació dels plans d’investigació (primera convocatòria)

MAIG

 • Dies 17 i 18 - Defensa dels plans d’investigació (primera convocatòria)
 • Emplenament del Document d’activitats del curs 2020-2021.

JULIOL

 • Dia 3 - Publicació de les qualificacions dels plans d’investigació (primera convocatòria)

SETEMBRE

 • Dia 10 - Presentació dels plans d’investigació (segona convocatòria)

OCTUBRE

 • Dies 4 i 5 - Defensa dels plans d’investigació (segona convocatòria)
 • Emplenament del Document d’activitats del curs 2020-2021.
 • Dia 16 - Publicació de les qualificacions els plans d’investigació

Notícies

Informació acadèmica

alumnes escolten al professor

Desenvolupament acadèmic d'un projecte a partir d'una hipòtesi fonamentada en una solidesa metodològica

Normes generals d’organització dels estudis de doctorat a la Universitat Ramon Llull

Relació de tesis defensades dels diversos programes de doctorat de la Facultat

Títol: PEDAGOGIA DEL TOPOGRAMA. Com repensar l'espai en la formació inicial dels mestres
Com repensar l'espai en la formació inicial dels mestres

Doctorand: Maria Antonia Miret Ferrer
Directora: Dra. Anna Pagès Santacana
Data defensa: 14/01/2022

Títol: Using Flipped Learning to Teach English as an Additional Language in Higher Education: A case study
Doctorand: Maria Elena Ruiz Laiseca
Directora: Dra. Maria Gonzalez Davies
Data defensa: 25/01/2022

Títol: Efectos y relación entre el control Postural, la Propiocepción y la Doble Tarea
Doctorand: Ainhoa Nieto Guisado
Directors: Dra. Monica Solana Tramunt i Dr. Jose Morales Aznar
Data defensa: 04/02/2022

Títol: Influencia de las variables contextuales y de juego en el rendimiento de los equipos de hockey sobre patines
Doctorand: Jordi Arboix Alio
Director: Dr. Bernat Buscà Safont-Tria
Data defensa: 22/02/2022

Títol: Educación Física de Calidad: una aproximación al caso de Ecuador
Doctorand: Pablo Del Val Martin
Directors: Dr. Enric Ma. Sebastiani Obrador i Dr. Domingo Blaquez Sanchez
Data defensa: 08/04/2022

Títol: Marco de aprendizaje para el desarrollo de competencias clave en la industria de la Hospitalidad
Doctorand: Gisela Dominguez Picart
Director: Dr. Albert Fornells Herrera
Data defensa: 23/02/2021

Títol: La justícia restaurativa: una transformació ètica de la justícia penal tradicional
Doctorand: Aida Covadonga Rodríguez Giménez
Directors: Dra. Esther Giménez-Salinas i Dr. Paco López Jiménez
Data defensa: 21/05/2021

Títol: Anàlisi de la relació entre la passió vers la funció directiva escolar i les creences prèvies sobre aprenentatge i lideratge. Estudi en una mostra de Directius Escolars de Catalunya
Doctorand: Eva Rodríguez Garcia
Directors: Dr. Jordi Riera Romaní i Dr. Jordi Longás Mayayo
Data defensa: 28/05/2021

Títol: Arte y resiliencia. Los relatos de la mediación artística en los contextos de vulnerabilidad y exclusión, desde el propio sujeto
Doctorand: Maria de los Angeles Paczkowski Reloba
Directors: Dr. Paco Lopez Jimenez i Dra. Ascensión Moreno Gonzalez
Data defensa: 10/06/2021

Títol: Estudio de las lesiones y análisis electromiográfico de la actividad muscular de los brazos en niños que practican karting de competición
Doctorand: Salvio Octavio Delmuns Carvajal
Directores: Dra. Maria Giné Garriga i Dra. Eulàlia Vidal Garcia
Data defensa: 17/06/2021

Títol: Evaluación del control motor lumbopélvico a través de retroalimentación por presión en población deportista y su relación con las características del deporte, su incidencia lesional y el sexo de sus practicante
Doctorand: Alberto Ortegón Piñero
Directora: Dra. Monica Solana Tramunt
Data defensa: 20/09/2021

Títol: Aproximación a la relación de Coaching en Educación con las Competencias Emocionales de los docentes. Estudio de caso en un centro escolar de E.S.O. en Barcelona
Doctorand: Claudia Chianese
Director: Dr. Miquel Angel Prats Fernández
Data defensa: 21/09/2021

Títol: La efectividad de los programas de desarrollo competencial emocional en la universidad. Evaluación del impacto de un Programa de Auto Liderazgo en las competencias emocionales del alumnado en Masters de Management en la Ciudad de Barcelona
Doctorand: Adolfo Montalvo Garcia
Directors: Dr. Josep Gallifa Roca i Dra. Margarita Marti Ripoll
Data defensa: 22/09/2021

Títol: Efectos de Programas de Promoción de la Salud a través de la Actividad Física en Adultos y Adultos Mayores en el País Vasco: Evaluación de la Capacidad Funcional y Biomarcadores de Salud
Doctorand: Xabier Río de Frutos
Directors: Dr. Aitor Coca Nuñez i Dra. Miriam Guerra Balic
Data defensa: 27/10/2021

Títol: Educational innovation in tourism and hospitality studies: Addressing accessibility and gender equality-related challenges
Doctorand: Daniela Freund de Klumbis
Directores: Dra. Montserrat Castelló Badia i Dra. Anna Iñesta Codina
Data defensa: 16/11/2021

Títol: Acute effects of suspension training and other perturbative sources on lower limb strength tasks
Doctorand: Joan Aguilera Castells
Directors: Dr. Bernat Buscà Safont-Tria i Dr. Javier Peña Lopez
Data defensa: 13/12/2021

Títol: El Método Meziéres para el "uso de sí" en personas con dolor lumbar. Estudio Mixto
Doctorand: Margareth Alfonso Mora
Directors: Dra. Myriam Guerra Balic i Dr. Ricardo Sanchez Martin
Data defensa: 13/12/2021

Títol: El treball amb famílies des dels centres socioeducatius: propostes pedagògiques per la millora de les competències parentals
Doctorand: Xavier Escribano Segura
Directors: Dr. Paco Lopez Jimenez i Dra. Txus Morata Garcia
Data defensa: 18/02/2020

Títol: Thermoregulation in male endurance runners: Role of skin temperature during an incremental maximal exercise test
Doctorand: Jonatan Galan Carracedo
Directores: Dra. Myriam Guerra Balic i Andrea Suarez Segade
Data defensa: 18/02/2020

Títol: Hacia la construcción de las bases de un modelo de ejecución penal en base al concepto de ciudadanía activa. Estudio de tres casos en el sistema de ejecución penal español y catalán
Doctorand: Jordi Enjuanes Llop
Directores: Dra. Ma Jesús Morata García i Dra. Esther Giménez-Salinas Colomer
Data defensa: 03/03/2020

Títol: Análisis del comportamiento neuromuscular de la rodilla durante el salto en población no deportista: Estudio comparativo según sexo y actividad físíca
Doctorand: Alesander Badiola Zabala
Directors: Dr. Nuria Masso Ortigosa i Dr. Josep Cabedo Sanromà
Data defensa: 07/07/2020

Títol: Evaluación del rendimiento físico, fisiológico, perceptivo y psicológico con privación del sueño en personal sanitario
Doctorand: Alexandre Yañez de la Cal
Director: Dr. Jose Morales Aznar
Data defensa: 17/07/2020

Títol: L'eficàcia del patrocini esportiu en els esports de motor. Estudi de cas del Campionat del Món de Superbikes (WorldSBK)
Doctorand: Marta Visa Carol
Directors: Dr. Sixte Abadia Naudí i Dr. Francesc Xavier De Blas Foix
Data defensa: 27/11/2020

Títol: Hackejar l'educació: avaluació de l'impacte socieducatiu de les hackatons cíviques de transformació educativa
Doctorand: Héctor Gardó Huerta
Director: Dr. Jordi Riera Romaní
Data defensa: 10/12/2020

Títol: Working within the Plurilingual Paradigm. Use of Translation to Enrich Additional Language Learning and Plurilingual Competence in Secondary Education in Catalonia
Doctorand: Jaclyn Wilson
Directora: Dra. Maria Gonzalez Davies
Data defensa: 11/12/2020

Títol: Estudio intercultural de la distribución calórico-dietética y su impacto en la autopercepción corporal en varones no competidores de musculación
Doctorand: Sònia Ruiz Pérez
Directores: Dra. Myriam Guerra Balic i Dra. Emília Sánchez Ruiz
Data defensa: 18/01/2019

Títol: Lideratge social per a la construcció de comunitats cohesionades des d'entitats de lleure educatiu i d'acció social. Estudi de casos
Doctorand: Eva Palasí Luna
Directors: Dra. Maria Jesús Morata García i Dr. Jaume Trilla Bernet
Data defensa: 24/01/2019

Títol: "Als esportius de tot el món!” El fenomen esportiu i la causa republicana a Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola
Doctorand: Frederic Corderas Ibarz
Director: Dr. Xavier Pujadas Martí
Data defensa: 02/07/2019

Títol: El lideratge de la innovació educativa per implementar l'AICLE als centres educatius: Estudi de casos
Doctorand: David Soler Ortínez
Directores: Dra. Maria González Davies i Dra. Anna Iñesta Codina
Data defensa: 18/07/2019

Títol: Efectos de diversas modalidades de feedback en el aprendizaje de una tarea motora compleja en el fútbol
Doctorand: Marc Quintana Recasens
Director: Dr. Bernat Buscà Safont-Tria
Data defensa: 19/07/2019

Títol: Teixint vincles des de la formació fins a la professió: El paper del capital social dels futurs mestres i dels mestres novells en el seu desenvolupament professional a través de l'anàlisi de les xarxes socials
Doctorand: Susana López Solé
Directora: Dra. Mireia Civís Zaragoza
Data defensa: 28/10/2019

Títol: La experiencia de leer y escribir en la escuela: hacia la comprensión de uno mismo en términos narrativos
Doctorand: Anna Llongueras Aparicio
Directores: Dra. Anna Pagès Santacana i Dra. Julieta Piastro Behar
Data defensa: 03/12/2019

Títol: El desarrollo personal y profesional de un docente de educación física a partir de su formación y sus experiencias educativas. Un análisis basado en relatos autobiográficos
Doctorand: José María Córdoba Jiménez
Directors: Dr. Jordi Riera Romaní i Dr. Enric Maria Sebastiani Obrador
Data defensa: 11/12/2019

Títol: Arte comunitario desde el trabajo de calle para la promoción social de adolescentes en situación de riesgo social. El caso de espacio mestizo de León; una buena práctica europea en acción comunitaria intercultural
Doctorand: Héctor Alonso Martinez
Directors: Dra. María Jesús Morata García i Dr. Enrique Javier Díez Gutierrez
Data defensa: 19/01/2018

Títol: Model de Desenvolupament Cultural Comunitari a partir de l'anàlisi d'experiències internacionals i locals d'art comunitari
Doctorand: Laia Serra Sangüesa
Directora: Dra. María Jesús Morata García
Data defensa: 25/01/2018

Títol: Anàlisi de la necessitat d'un canvi del model educatiu presencial cap a un model b-learning en l'àmbit del batxillerat a Catalunya, segons les percepcions dels principals agents educatius vinculats a l'etapa. Estudi de casos múltiple
Doctorand: Xavier Sans Antolí
Director: Dr. Miquel Angel Prats Fernández
Data defensa: 02/03/2018

Títol: Identifying Effective CLIL Teaching Practice in Higher Education: A Case Study of Integrated Practices in Pre-Service Teacher Education
Doctorand: Maria del Carmen Flores Muxí
Directores: Dra. Maria González Davies i Dra. Cristina Corcoll López
Data defensa: 16/07/2018

Títol: Estudio de las competencias culinarias y su relación con el tipo de alimentación y la adherencia a la dieta mediterránea en estudiantes universitarios
Doctorand: Pedro Sainz Garcia
Directores: Dra. Emília Sánchez Ruiz i Dra. Carmen Ferrer Svodoba
Data defensa: 16/07/2018

Títol: La Bildung como teología de la educación. Análisis hermenéutico de la obra de Edith Stein (1891-1942)
Doctorand: Francesc Torralba Rosselló
Directora: Dra. Anna Pagès Santacana
Data defensa: 28/09/2018

Títol: Els hàbits alimentaris i la seva relació amb la condició física en alumnes de 3r curs de primària del Baix Montseny
Doctorand: Glòria Gómez López
Directores: Dra. Emília ​Sánchez Ruiz i Dra. Blanca Román Viñas
Data defensa: 09/11/2018

Títol: El comportament dels acompanyants a les competicions esportives de futbol en edat escolar
Doctorand: Sara Suárez Pubill
Director: Dr. Enric Maria Sebastiani Obrador
Data defensa: 14/12/2018

Títol: Diseño y validación de un Modelo de Competencias TIC Docentes en Chile. Taxonomía para evaluar desempeños docentes en contextos educativos municipales de primer ciclo básico
Doctorand: Laura Alejandra Jiménez Pérez
Directors: Dr. Miquel Angel Prats Fernández i Dr. Marcelo Careaga Butter
Data defensa: 31/03/2017

Títol: Influencia de los valores y las orientaciones motivacionales del entrenador sobre el compromiso en la práctica deportiva de nadadores con discapacidad física
Doctorand: Maria Ángeles Arévalo Navinés
Director: Dr. Jordi Segura Bernal
Data defensa: 22/05/2017

Títol: A plurilingual approach to language teaching and learning in Catalonia: Using heritage languages in the additional language classroom
Doctorand: Caterina Sugrañes Ernest
Directora: Dra. Maria González Davies
Data defensa: 12/06/2017

Títol: Control de la joventut i instrumentalització de l'educació física universitària. El cas de la Universitat de Barcelona sota el primer Franquisme (1939-1958)
Doctorand: Raquel Mirabet Agulled
Director: Dr. Xavier Pujadas Martí
Data defensa: 15/06/2017

Títol: Demanda d'assistència sanitària d'un col·lectiu d'esportistes d'alt rendiment durant tres temporades esportives consecutives: 2006-2009
Doctorand: Carmen Porcar Rivero
Directora: Dra. Myriam Guerra Balic
Data defensa: 19/06/2017

Títol: Adequació del perfil del mestre davant les necessitats socioeducatives actuals: Consideracions i propostes per a la formació inicial
Doctorand: Anna Isabel Fontanet Caparrós
Directora: Dra. Mireia Civís Zaragoza
Data defensa: 29/06/2017

Títol: La integració de l'Art en Educació: el cas d' Art i Escola del Centre d'Arts Contemporànies de Vic (ACVIC)
Doctorand: Margarida Llevadot González
Directora: Dra. Anna Pagès Santacana
Data defensa: 06/07/2017

Títol: Les competències dels professors d'Educació Física des de la perspectiva dels alumnes. Validació i prova pilot d'un instrument ad hoc per a la seva anàlisi
Doctorand: Margarida Llevadot González
Directora: Dra. Anna Pagès Santacana
Data defensa: 10/07/2017

Títol: Una nova aproximació a la pobresa infantil. Aplicació de l’indicador europeu “reference budgets” a Catalunya per a àrees densament poblades
Doctorand: Irene Maria Cussó Parcerisas
Director: Dr. Jordi Riera Romaní
Data defensa: 14/07/2017

Títol: Activitat física i condició física en adolescents: percepcions, barreres i motivacions. Estudi quantitatiu i qualitatiu
Doctorand: Isabel​ Fernández Prieto
Directores: Dra. Maria Giné Garriga i Dra. Olga Canet Vélez
Data defensa: 18/07/2017

Títol: El psicopedagogo como mediador del proceso enseñanza-aprendizaje, una mirada desde los programas de Integración en Chile
Doctorand: Nancy Tello Muñoz
Directors: Dr. Eduardo Cabezón Contreras i Dr. Jorge Urquhart Matheu
Data defensa: 18/09/2017

Títol: El malestar docente en educación Básica y Media Superior (un estudio comparativo entre los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria)
Doctorand: Luís Fernando García Hernandez
Directora: Dra. Montserrat Alguacil De Nicolàs
Data defensa: 13/12/2017

Títol: Estudio y protocolización del proceso de inclusión del deporte de competición de las personas con discapacidad en las federaciones deportivas convencionales en el Estado Español
Doctorand: José Oriol Martinez Ferrer
Directors: Dr. Jordi Segura Bernal i Dra. Myriam Guerra Balic
Data defensa: 18/01/2016

Títol: Empirical approach to the effect of social capital on the lifestyle, eating habits and weight status of a sample of Catalan adolescents. A specific focus on the family environment in different socioeconomic contexts
Doctorand: Elena Carrillo Alvarez
Director: Dr. Jordi Riera Romaní
Data defensa: 20/01/2016

Títol: Valoración de la calidad de los servicios deportivos municipales de ayuntamientos del Baix Llobregat
Doctorand: Laureà Fanega Macías
Directors: Dr. Francesc Solanellas Donato i Dr. Sixte Abadia Naudí
Data defensa: 21/01/2016

Títol: Dones, esport i dictadura: la memòria oral d'esportistes catalanes durant la primera etapa del franquisme
Doctorand: Maria Dolors Ribalta Alcalde
Director: Dr. Xavier Pujadas Martí
Data defensa: 21/01/2016

Títol: Anàlisi del contacte plantar i l’equilibri en bipedestació estàtica en joves amb la Síndrome de Down sotmesos a un programa d’activitat física basat en la dansa
Doctorand: Lourdes Gutiérrez Vilahú
Directores: Dra. Myriam Guerra Balic i Dra. Núria Massó Ortigosa
Data defensa: 22/01/2016

Títol: Proposta d’un model d’avaluació de les competències socials dels alumnes d’educació primària des de l’àrea d’Educació Física
Doctorand: Elena Vila Alvarez
Directors: Dra. Montserrat Alguacil De Nicolàs i Dr. Enric Maria Sebastiani Obrador
Data defensa: 26/01/2016

Títol: Las finalizaciones en posiciones 1 y 2 de waterpolo en el mundial de natación de Barcelona 2013
Doctorand: Yurema Sabio Lago
Directors: Dra. Myriam Guerra Balic i Dr. Josep Solà Santesmases
Data defensa: 29/01/2016

Títol: La competència comunicativa oral a la Universitat: disseny, implementació d'un programa de comunicació oral a través de presentacions en públic per a docents universitaris de l'àmbit de l'economia i l'empresa i valoració d'impacte entre l'alumnat
Doctorand: Carme Hernández Escolano
Directora: Dra. Montserrat Alguacil De Nicolàs
Data defensa: 02/02/2016

Títol: Qui són els patinadors urbans? Esport, identitat i passió a la Barcelona contemporània
Doctorand: Mateu Capell Maymó
Directors: Dr. Xavier Pujadas Martí i Dr. Andrés Chamarro Lusar
Data defensa: 04/02/2016

Títol: Les necessitats educatives específiques dels infants adoptats en el context escolar. Proposta per a la millora de la intervenció psicopedagògica
Doctorand: Cristina Sallés Domènech
Directora: Dra. Mercè Pañellas Valls
Data defensa: 04/02/2016

Títol: La inserció al mercat laboral ordinari d’un grup de titulars universitaris amb discapacitat a Catalunya. Fortaleses i febleses
Doctorand: Montserrat Llinares Fité
Directora: Dra. Mariona Dalmau Montalà
Data defensa: 05/02/2016

Títol: Community of Inquiry (COI) and Self-Directed Learning (SDL) in Online Environments: An Exploratory, Correlational and Critical Analysis of MOOCs. Introduction to Cybersecurity MOOC Case Study
Doctorand: Teresa Ferrer Mico
Directora: Dra. Mariona Dalmau Montalà
Data defensa: 05/02/2016

Títol: Relaciones entre competencias genéricas y géneros de escritura académica. Las percepciones de los estudiantes universitarios
Doctorand: Fabiola Hernández Navarro
Directora: Dra. Montserrat Castelló Badia
Data defensa: 08/02/2016

Títol: CAP A UNA ESCOLA JUSTA: la incorporació de la justícia restaurativa en l'àmbit escolar
Doctorand: Mònica Albertí Cortés
Directora: Dra. Maria Carme Boqué Torremorell
Data defensa: 09/02/2016

Títol: Les Competències Bàsiques a l’Educació Primària. Elements de Concreció
Doctorand: Dolors Camarasa Solé
Directora: Dra. Eva Liesa Hernández
Data defensa: 09/02/2016

Títol: Las Concepciones de los Estudiantes sobre el Aprendizaje de la Lectoescritura
Doctorand: Ornella Yacometti Zunino
Directora: Dra. Montserrat Castelló Badia
Data defensa: 10/02/2016

Títol: The effect of contemporary art perception: Study of younger and older adults' art appreciation in museum experiences
Doctorand: Andrea Granell Querol
Directors: Dr. Jordi Segura Bernal i Dra. Ellen Winner
Data defensa: 21/06/2016

Títol: Deporte, ocio y sociabilidad en las Islas Canarias Occidentales (1850-1936)
Doctorand: Víctor Lorenzo Alonso Delgado
Director: Dr. Xavier Pujadas Martí
Data defensa: 14/01/2015

Títol: L'aprenentatge dels estudiants adolescents utilitzant les TIC: entre l'escola i les xarxes? Anàlisi de l'entorn personal d'aprenentatge (PLE) dels estudiants de secundària en els nous contextos sociodigitals
Doctorand: Francesc Xavier Àvila Morera
Director: Dr. Jordi Riera Romaní
Data defensa: 26/02/2015

Títol: Les competències professionals de l'entrenador de tennis. La visió dels seus formadors a nivell internacional
Doctorand: Josep Campos Rius
Directors: Dr. Enric Ma. Sebastiani Obrador i Dr. Miguel Crespo Celda
Data defensa: 08/04/2015

Títol: Avaluació dels PPAF per promocionar l'activitat física des dels CAP. Assaig clínic aleatori controlat
Doctorand: Maria Carmen Martín Borràs
Directora: Dra. Myriam Guerra Balic
Data defensa: 27/04/2015

Títol: La Escala d'Intensitat dels Suports per a Infants i Adolescents. Un nuevo escenario para el desarrollo de planes personalizados de apoyo
Doctorand: Ana Luisa Adam Alcocer
Director: Dr. Climent Giné Giné
Data defensa: 04/06/2015

Títol: Ser persona: Vida, pensament i acció pedagògica de Pau López Castellote (1929-1994)
Doctorand: Valentí Feixas Sibila
Director: Dr. Josep Gallifa Roca
Data defensa: 11/12/2015

Títol: Modernización, actividad física y reproducción social. Una antropología de las culturas deportivas contemporáneas
Doctorand: Ricardo Sánchez Martín
Directors: Dr. Francesc Xavier Medina Luque i Dra. Maria Jesús Buxó Rey
Data defensa: 17/12/2015

Títol: Measure and effects of physical activity in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
Doctorand: David Donaire González
Directora: Dra. Judith Garcia Aymerich
Data defensa: 18/12/2015

Títol: Les percepcions de l’esport en edat escolar en els alumnes entre 10 i 16 anys: Un estudi de cas múltiple a l’Escola Pia Balmes (Barcelona), Southwark Primary School i Djanogly City Academy (Nottingham)
Doctorand: Marc Franco Sola
Directores: Dra. Sara Figueras Comas i Dra. Myriam Guerra Balic
Data defensa: 21/12/2015

Títol: Elaboració, validació i aplicació d'un qüestionari puntuable per avaluar l'estil de vida saludable en adolescents a Catalunya
Doctorand: Lluís Costa Tutusaus
Directora: Dra. Myriam Guerra Balic
Data defensa: 21/02/2014

Títol: Elaboració i validació d'un protocol per a l'avaluació de la qualitat educativa dels menjadors de parvulari
Doctorand: Maria Àngels Geis Balagué
Directors: Dra. Roser Vendell Mañós i Dr. Ignasi Cifre León
Data defensa: 28/02/2014

Títol: La sistematización de un protocolo clínico para la inclusión de la musicoterapia en la rehabilitación de niños y adultos con parálisis cerebral
Doctorand: Catherine Clancy Abercrombie
Directores: Dra. Carme Solé Resano i Dra. Melissa Mercadal-Brotons
Data defensa: 29/04/2014

Títol: Les dones que presideixen els clubs esportius a Catalunya. Factors que incideixen en l'accés i en l'exercici del càrrec, i estil de lideratge
Doctorand: Marta Moragas Rovira
Directora: Dra. Núria Puig Barata
Data defensa: 16/05/2014

Títol: El fenomen de la infermeria penitenciària: una proposta formativa
Doctorand: Antonia Bernardina Coll Cámara
Directora: Dra. Montserrat Alguacil De Nicolàs
Data defensa: 20/06/2014

Títol: Medida del equilibrio estático en corredores de maratón mediante baropodometría optométrica
Doctorand: Agustín Montañola Vidal
Directors: Dra. Myriam Guerra Balic i Dr. Josep Cabedo Sanromà
Data defensa: 18/07/2014

Títol: Aproximació a les competències digitals musicals i la seva didàctica als estudis de Grau de mestre en Educació Primària
Doctorand: Antoni Miralpeix Bosch
Directors: Dr. Miquel Àngel Prats Fernàndez i Godoy Tomàs, Dr. Joan de la Creu
Data defensa: 21/07/2014

Títol: Valoración funcional y niveles de actividad física en personas con discapacidad intelectual; efectos de un programa de actividad física aeróbico, de fuerza y equilibrio
Doctorand: Guillermo Ruben Oviedo
Directora: Dra. Myriam Guerra Balic
Data defensa: 22/07/2014

Títol: The effectiveness of educational collaborative networks: The leadership of collaborative innovation
Doctorand: Jordi Díaz Gibson
Directora: Dra. Mireia Civís Zaragoza
Data defensa: 06/11/2014

Títol: Evaluación de la salud docente. Estudio psicométrico del cuestionario de salud docente
Doctorand: Victòria Fernández Puig
Directors: Dr. Ander Chamarro Lusar i Dr. Jordi Longás Mayayo
Data defensa: 06/11/2014

Títol: Factores de riesgo y de protección en la adopción internacional
Doctorand: Inés Aramburu Alegret
Directors: Dr. Carles Pérez Testor i Dr. Manel Salamero Baró
Data defensa: 28/11/2014

Títol: Estudio clínico y de resonancia magnética del rendimiento cognitivo en síndromes neurológicos aislados sugestivos de esclerosis múltiple
Doctorand: María Jesús Arévalo Navinés
Director: Dr. Xavier Montalbán Gairín
Data defensa: 03/12/2014

Informacions importants

1. La durada del programa de doctorat és de tres anys, tot i que, si és per una causa justificada, es pot sol·licitar un màxim de dues pròrrogues anuals a la Comissió Acadèmica. A l’hora de matricular-se, l'estudiant de doctorat pot sol·licitar cursar el programa amb dedicació parcial a la Comissió Acadèmica, si és per una causa justificada. Si la sol·licitud s’aprova, tindrà cinc anys, tot i que, si és per una causa justificada, pot sol·licitar un màxim de dues pròrrogues anuals i una tercera amb caràcter extraordinari a la Comissió Acadèmica.

2. Al final del primer any, la Comissió Acadèmica del programa haurà d’aprovar el Pla d’investigació, que l'estudiant portarà a la pràctica durant els anys següents i que conclourà amb la presentació de la tesi doctoral. Si en el transcurs del programa volgués fer una modificació substancial del pla, haurà d’elaborar-lo i sotmetre’l de nou a la Comissió Acadèmica perquè l’aprovi.

3. Un cop rebuda l’avaluació favorable del Pla d’investigació, durant els anys successius del programa acreditarà que ha assolit els objectius formatius que es resumeixen a l’apartat “Organització acadèmica: programa i activitats formatives”. Un cop acreditats, pot començar el dipòsit de la tesi.

4. L’avaluació anual del procés formatiu la fa la Comissió Acadèmica, que comprova l’assoliment dels objectius formatius i l’informe favorable del/de la tutor/a.

5. L’estil de redacció i els aspectes formals de la tesi doctoral seguiran les NORMES GENERALS d’organització dels programes de doctorat de la URL.

6. Durant la fase de dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica del programa sol·licitarà informes a tres doctors acreditats en investigació. Els informes poden recomanar o demanar millores en el contingut de la tesi. Una vegada fets, la Comissió de Doctorat n’aprovarà el trasllat a la Comissió de Doctorat de la URL, la qual, una vegada hagi comprovat que reuneix les condicions per ser definida, en farà l’exposició pública i convocarà l’acte de defensa.

Projecció professional del doctorat

fpcee stock

Fundacions

Aula a la biblioteca de la FCRI

Universitats

fcri stock

Altres entitats de Catalunya i Espanya

fcri stock

Altres entitats internacionals

Empreses que confien en les persones que fan el doctorat amb nosaltres

Logo FPCEE Blanquerna
Blanquerna
Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Procés d'admissió als doctorats de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Procés de sol·licitud de plaça

El procés de sol·licitud té dos moments:

 • La preinscripció: l’estudiant pot fer la preinscripció presencialment a la facultat o en línia. En el moment de formalitzar-la, obtindrà el resguard corresponent en què se li indicarà el codi de preinscripció (CIB) i les dades de preinscripció.

Tothom qui ho sol·liciti haurà de fer una entrevista amb el coordinador/a del programa. La Comissió Acadèmica dels Programes de Doctorat valorarà la informació i farà la selecció de les persones candidates, ponderant els criteris següents:

 1. Valoració de l’entrevista i la documentació presentada (ponderada amb un 50%)
 2. Valoració del currículum vitae (ponderada amb un 40%)
 3. Valoració de la carta de motivacions (ponderada amb un 10%)
 • La matrícula: implica l’acceptació de la plaça després de la seva assignació.

Cal omplir el formulari que trobareu a http://preinscripcio.blanquerna.edu i seguir el procés que s'indica. Amb aquesta modalitat el pagament corresponent als drets de preinscripció (100 €) es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.

Cal fer arribar, abans de la data de finalització del procés de preinscripció, la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE.
 • Expedient acadèmic (original o còpia compulsada) amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació, si es disposa en el moment de la preinscripció o sol·licitud de plaça.
  • Sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten, en el país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.
 • Currículum vitae de l'aspirant.
 • Carta d’exposició de motivacions.
 • Experiència de recerca en l’àmbit (si se'n disposa).
 • Nivell d’anglès B2.1 o superior (si se'n disposa).
 • Cartes de recomanació d’investigadors d’algun grup de recerca de la Universitat Ramon Llull (si se'n disposa).

Cal adreçar-se al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat amb la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI
 • Expedient acadèmic (original o còpia compulsada) amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació, si es disposa en el moment de la preinscripció o sol·licitud de plaça.
  • Sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten, en el país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.
 • Currículum vitae de l'aspirant.
 • Carta d’exposició de motivacions.
 • Experiència de recerca en l’àmbit (si se'n disposa).
 • Nivell d’anglès B2.1 o superior (si se'n disposa).
 • Cartes de recomanació d’investigadors d’algun grup de recerca de la Universitat Ramon Llull (si se'n disposa).
 • 100 € en concepte de drets de preinscripció. El pagament es pot fer en efectiu o mitjançant una targeta de crèdit o dèbit.

És responsabilitat de l’estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Qui ho sol·liciti, podrà demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l’obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d’accés i admissió. Una vegada s'hagi admès l'aspirant i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d’admissió a Secretaria Acadèmica abonant-ne les taxes corresponents.

Matrícula

El dia i hora de matriculació s’informarà personalment a cada sol·licitud juntament amb el resultat de la seva admissió. En el moment de la matrícula, caldrà portar la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del títol que dona accés al curs o del resguard de sol·licitud.
 • 1 fotografia de mida carnet.

La Facultat no assegura la realització dels cursos en cas de no arribar al nombre mínim de matriculacions necessàries.

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al doctorat. La data de matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, representarà l’obtenció definitiva de la plaça. En el moment de matricular-s'hi, l’estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer efectiu el cost total de la matrícula, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres). Una vegada formalitzada la matrícula, l’import abonat no es retornarà per cap concepte.​

 1. Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d’ensenyament entre l’estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment del pagament. Aquest pagament s’ha de fer efectiu en els dos dies laborables següents a la data de matrícula en les formes de pagament esmentades.
 2. El pagament inclou l’assegurança corresponent i, per a menors de vint-i-vuit anys, l’assegurança escolar obligatòria.
 3. Si es renuncia a la plaça, es perdrà integrament qualsevol quantitat ja abonada.
 4. L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna.
 5. Les dades personals de l’estudiant seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució. D’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’estudiant té el dret d’accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s’indiqui quin dret vol exercir a l’adreça següent: Secretaria de la Fundació Blanquerna / Passeig de Sant Gervasi, 47 / 08022 Barcelona.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les Condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment d’efectuar la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l’estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

Contacte

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
93 253 30 06
[email protected]

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

Preu

Preu del curs 2022-2023
975 € per any
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts

Doctorat acreditat per l'AQU

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur