Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Política de protecció de dades

La Fundació Blanquerna, en el desenvolupament de les seves activitats, tracta dades personals complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal i garantia dels drets digitals.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades és la Fundació Blanquerna, amb domicili al Passeig de Sant Gervasi, 47 de Barcelona (CP 08022), CIF R5800622B, tel. 932 53 30 00, [email protected], inscrita en el Registre d'Entitats Religioses amb el número de registre 000286 (103/SE/F).
La Fundació Blanquerna és un centre d’ensenyament superior integrant de la Universitat Ramon Llull Fundació.

Quina funció té el delegat de protecció de dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la nostra política de protecció de dades i que vetlla perquè es tractin adequadament i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la nostra adreça postal i telèfon o directament a l’adreça electrònica [email protected].

Amb quines finalitats tractem les dades?

Tractem les dades personals pensant en tot moment en els drets de les persones i sempre de manera proporcional. Això vol dir que tractem en cada cas les dades adequades, pertinents i limitades al compliment de les finalitats explícites que en van motivar l’obtenció. En alguns casos es demanen més dades, com ara per conèixer opinions o valoracions dels nostres serveis. En aquest cas les respostes es tracten estadísticament i de manera dissociada de les dades identificatives de la persona que contesta.
La Fundació Blanquerna tracta les dades personals sobretot per prestar serveis acadèmics, per informar d'activitats i serveis i per al desenvolupament de relacions comercials amb proveïdors.

 • Gestió acadèmica. La Fundació Blanquerna registra les dades de les persones que es preinscriuen i posteriorment formalitzen la matrícula a fi i efecte de deixar-ne constància i, d'acord amb això, prestar els serveis educatius d’ensenyament superior. Les dades aportades i les que resulten de l’activitat acadèmica permeten fer un seguiment i serveixen de base per a l’avaluació. La gestió de l’expedient acadèmic de l’alumne és el tractament de dades més rellevant. Les dades dels alumnes també s’utilitzen amb finalitats de gestió administrativa per identificar-los com a usuaris dels serveis de la Universitat, fer possible l’accés a aquests serveis, enviar informació del seu interès, tramitar i expedir els títols i, finalment, fer el seguiment de la inserció laboral.
 • Selecció de personal. Recollim i custodiem els currículums vitae que ens adrecen persones interessades a treballar amb nosaltres i també tractem dades personals en el desenvolupament dels processos de selecció de personal amb la finalitat d’analitzar l’adequació del perfil dels candidats depenent dels llocs vacants o de nova creació. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim d’un any també les dades de les persones que no acabin essent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o nou lloc de treball. Això no obstant, en aquest darrer cas, eliminem immediatament les dades si la persona interessada ens ho demana.
 • Informació d’activitats i serveis. Amb l’autorització explícita de cada alumne, un cop finalitzats els estudis utilitzem les seves dades de contacte per enviar informació dels nostres serveis i de les nostres activitats.
 • Gestió de les dades dels proveïdors. Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, les destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.
 • Videovigilància. En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa, si escau, de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètols homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els quals és justificat per garantir la seguretat dels béns i de les persones i les imatges s’usen únicament per aquesta finalitat.
 • Servei d’Ajuts Econòmics. Recollim i custodiem les dades necessàries dels estudiants que sol·liciten un ajut econòmic amb la finalitat de gestionar i tramitar aquests ajuts. Les dades es conservaran durant 4 anys per acreditar la correcta realització del procés de valoració i atorgament o denegació de l’ajut corresponent.
 • Usuaris del web. El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l'ús dels protocols d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha, entre d'altres, l'adreça IP o el nom de domini de l'ordinador emprat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web. La nostra web no utilitza galetes («cookies») que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc. L'ús de les galetes es reserva per recollir informació tècnica que permet facilitar l'accessibilitat i l’ús eficient del lloc. La nostra web utilitza galetes que faciliten la navegació i ens proporcionen informació sobre els nostres usuaris i els seus interessos. Segons el seu navegador, a continuació pot accedir a les instruccions per eliminar les galetes.

- Per a Firefox.
- Per a Chrome.
- Per a Explorer.
- Per a Safari.
- Per a Safari (IOS).
- Per a Opera.

Com obtenim les dades?

 • Canals d’obtenció de dades. Obtenim dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com ara la recepció de correus electrònics i trucades telefòniques. En tots els casos, les dades es destinen només a les finalitats explícites que en justifiquen la recollida i el tractament.
 • En la majoria de casos, les dades provenen directament dels interessats i les obtenim sobretot per mitjà dels formularis preparats a aquest efecte. Una font important d’informació l’obtenim en les jornades de portes obertes, en les sessions informatives que fem en centres educatius i mitjançant la participació en fires on presentem la nostra oferta.
 • En el desenvolupament de la relació amb els alumnes, amb els docents i amb els proveïdors de serveis es generen altres dades que s’incorporen als sistemes de la Fundació Blanquerna.
 • Un volum més limitat de dades pot provenir d’administracions públiques competents en matèria d’ensenyament superior o d’altres institucions acadèmiques.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que duem a terme tenen diversos fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament. Classifiquem els principals tractaments de dades que efectuem seguint les bases legals de l’article 6.1 del Reglament General de Protecció de Dades.

 • Per a la prestació de serveis educatius. Un cop admesos, els nostres alumnes obtenen serveis educatius de la Fundació Blanquerna. La prestació de serveis a l’alumne constitueix una relació de caràcter contractual, amb obligacions de cada part, el dret de l’alumne a rebre una bona formació i el dret i l'obligació de la Fundació Blanquerna de tractar les seves dades. Aquest tractament té la seva base legal en la Llei orgànica 6/2001, de 23 de desembre, d’universitats, en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i en la seva normativa de desenvolupament.
 • En compliment d’una relació precontractual. És el cas de les dades de persones interessades en l’oferta docent de la Fundació Blanquerna. Per altres motius, però amb una legitimació similar, tractem les dades de possibles clients o proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual. També és el cas del tractament de dades de persones que ens han fet arribar els seus curriculums vitae o que participen en processos selectius.
 • En compliment d'una relació contractual. Cas de les relacions amb els nostres clients i proveïdors i totes les actuacions i usos de les dades que aquestes relacions comercials comporten.
 • En compliment d'obligacions legals. La prestació del servei d’ensenyament superior determina que hàgim de complir diverses normes que comporten tractaments de dades. En aquest sentit, la Fundació Blanquerna comunica dades dels seus alumnes a la Universitat Ramon Llull Fundació per als tràmits de reconeixement i expedició dels títols corresponents als estudis impartits. També és en compliment d’obligacions legals (normativa fiscal) que comuniquem dades a l’Administració tributària. Seria també en compliment d’obligacions legals que comunicarem dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat, si ho requereixen.
 • En base al consentiment. Quan enviem informació de les nostres activitats o serveis fem servir dades de contacte amb el consentiment explícit de la persona que la rebrà. També és en base al consentiment que obtenim dades de navegació de la persona que visita el nostre web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant les galetes.
 • Per interès legítim. Les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per l’interès legítim de la nostra institució de preservar els seus béns i les seves instal·lacions. El nostre interès legítim també justifica el tractament de les dades que obtenim dels formularis de contacte.

A qui es comuniquen les dades?

 • Com a criteri general, únicament comuniquem dades en compliments d’obligacions legals. En els apartats precedents hem explicat les comunicacions de dades dels nostres alumnes, necessàries per fer possible la prestació dels serveis educatius, i dels nostres clients i proveïdors, en el desenvolupament de les relacions econòmiques i comercials. Les dades de contacte dels alumnes poden ser comunicades a altres institucions del nostre grup sempre que l’alumne ho hagi autoritzat.
 • S’efectuen transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional) per a la gestió de la mobilitat internacional dels alumnes i per respondre a ofertes de treball d’empreses no europees. En tots dos casos, el tractament es fonamenta en el consentiment de l’alumne.
 • En un altre sentit, per a determinades tasques, obtenim els serveis d’empreses o de persones que ens aporten la seva experiència i especialització, les quals en algunes ocasions han d’accedir a dades personals. En els termes del Reglament General de Protecció de Dades es tracta d’un encàrrec de tractament. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades en servidors, de serveis de suport informàtic o d’assessories jurídiques, comptables o fiscals.

Quant de temps conservem les dades?

 • El temps de conservació de les dades ve determinat per diversos factors. Incideix en la seva conservació sobretot el fet que les dades continuïn essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de la Fundació Blanquerna i per atendre qualsevol requeriment de les administracions públiques o dels òrgans judicials. En conseqüència, les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar-ne el valor legal o informatiu i per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari per a les finalitats del tractament («limitació del termini de conservació» exigència del Reglament General de Protecció de Dades).
 • En el cas de la informació que acredita la formació rebuda pels alumnes les dades es conserven de manera permanent per preservar els drets d’aquests alumnes.
 • En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i en la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. La normativa reguladora de fundacions especifica que algunes dades de naturalesa comptable es conservaran durant deu anys (compliment de la Llei 10/2010, del 28 d'abril).
 • En el cas de les dades que es tracten exclusivament a partir del consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.
 • Finalment, en el cas de les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància, es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d’incidents que ho justifiquin es conserven el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública i els dictàmens de les comissions qualificadores són un referent determinant en el moment de decidir la conservació o l'eliminació de les dades vinculades a l’exercici de serveis d’interès públic.

Quins drets tenen les persones amb relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

 • A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, independentment de si hi ha hagut una relació prèvia.
 • A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les quals es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.
 • A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la qual es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si escau) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
 • A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
 • A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies, existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides i que en van justificar el tractament.
 • A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
 • A la portabilitat. És el dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable, o a demanar que es transfereixin d’aquesta manera a un altre responsable del tractament. Aquest dret es reconeix quan l’interessat ha facilitat les dades personals i ha donat el seu consentiment o quan el tractament és necessari per executar un contracte. No es reconeix quan el tractament té una base jurídica diferent del consentiment o del contracte.
 • A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que es deixin de tractar les seves dades en el grau o en la mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o la defensa davant reclamacions.
 • A no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no continuar rebent informació de les nostres activitats i dels nostres serveis quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets enumerats es poden exercir adreçant una sol·licitud a la Fundació Blanquerna a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets, és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per mitjà dels formularis o dels altres canals accessibles des del seu web www.apd.cat.

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça [email protected].

logo

Excel·lència és futur