Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Donacions

El mercat laboral és competitiu i global. Els costos de l'educació superior són molt elevats i la capacitat de finançament de les universitats pot marcar la diferència. Amb l'objectiu de facilitar la igualtat d'oportunitats a tots els estudiants que escullin el nostre projecte educatiu (basat en la qualitat, la personalització i la innovació), a Blanquerna hem buscat una fórmula alternativa per captar fonts de finançament extraordinàries. Les persones que ho desitgin, poden contribuir en la formació de futurs estudiants i recercadors amb aportacions econòmiques que es destinaran a beques i a projectes de recerca. Un cop feta la donació, el nom del particular o de l'empresa apareixerà a la Memòria de Sostenibilitat el curs vinent, tot i que es pot demanar mantenir l'anonimat.

3.890

estudiants que han rebut una beca o ajut

2M€

en beques i ajuts

5

instituts de recerca

24

grups de recerca

Alumnes treballant a la classe

Donatius per a beques

Contribueix a finançar els costos de l'educació superior i facilita la igualtat d'accés a les oportunitats.

Donatius per a recerca

A Blanquerna prioritzem la recerca amb impacte social, és a dir, la que contribueix a la societat amb beneficis econòmics, socials i culturals que ajudin a avançar i millorar en els àmbits en el que som experts: Salut, Educació, Esport, Comunicació i Relacions Internacionals. Actualment, tenim dos projectes de recerca que requereixen un finançament específic: "Projecte Batec" i GRoW Healthier".

Incentius fiscals al mecenatge

La Fundació Blanquerna és una entitat sense fins lucratius que s’acull a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Per fomentar la col·laboració econòmica amb les fundacions que s’acullen a la Llei esmentada, s’estableixen unes deduccions de la quota de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (en cas que el donant sigui una persona física) i de l’Impost sobre societats (en cas que el donant sigui una persona jurídica) per a les donacions que s’efectuïn a aquestes entitats.

D'acord amb l'article 19 de la Llei 49/2002 del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, segons l'article 69.1 de la llei 35/2006 de l'impost sobre la renda de les persones físiques els imports que donen dret a la deducció no poden superar el 10% de la base liquidable del contribuent.

  • 75% de desgravació dels primers 150€ anuals. Podràs desgravar-te el 75% dels donatius fets a Blanquerna fins un màxim de 150€.
  • 30% de desgravació afegida superior als 150€ anuals. Podràs desgravar-te el 30% de l'import del teu donatiu que excedeixi els primers 150€.
  • 35% de desgravació per a donacions plurianuals. Si és el tercer any que col·labores, amb una quantitat igual o superior, en lloc del 30% et podràs desgravar un 35% per l'excés sobre els 150€.

D'acord amb l'article 20.1 de la llei 49/2002 del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Tanmateix, segons l'article 20.2 de la mateixa llei, la base d'aquesta deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable del període impositiu.

  • 35% de desgravació per a donacions generals. Podeu deduir-vos de la quota íntegra de l'Impost de Societats el 35% del valor de les donacions a Blanquerna.
  • 40% de desgravació per a donacions plurianuals. Si és el tercer any que col·laboreu, amb una quantitat igual o superior, podeu deduir-vos de l'Impost de Societats el 40% de la vostra aportació.
  • Convenis de col·laboració. Tota la quantitat aportada mitjançant un conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general es considerarà despesa deduïble de la base imposable de l'Impost de Societats (art. 25.2 de la llei 49/2002).
logo

Excel·lència és futur