Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció TANCADA
grauGSIC

1. Presentació

El treball de final de grau (TFG) té com a objectiu principal avaluar la integració de les competències bàsiques adquirides en la titulació. Essencialment consisteix en l’elaboració d’un treball d’investigació o bé el disseny d’un programa d’intervenció que permeti a l’estudiant demostrar la integració de competències pròpies de la titulació.
El TFG es duu a terme a 4t curs. L’estudiant decideix el tema sobre el qual vol fer el treball, així com la seva tipologia, i el tutoritza un professor-tutor especialitzat en l’àmbit, el qual fa el seguiment al llarg de tot el curs en l’espai de Seminari. Els temes podran estar relacionats amb qualsevol dels àmbits propis de la professió o fer-hi referència. 

Competències generals:

• Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
• Generar propostes innovadores i competitives en investigació en l’activitat professional.

Competències transversals:

• Organitzar i planificar amb l’objectiu d’establir un pla a desenvolupar en un període determinat.
• Cercar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d’informació.
• Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
• Dissenyar i gestionar projectes.
• Comprometre’s de manera ètica en la qualitat de l’actuació.

Competències específiques:

1. Utilitzar les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental. 

2. Saber analitzar i interpretar les dades en el marc del coneixement disciplinari establert. 

3. Ser capaç de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat. 

4. Comprendre i expressar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera, majoritàriament vehicular de la comunitat científica. 

5. Saber aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions. 

6. Adquirir independència i autonomia, així com responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les pròpies habilitats.
 
7. Difondre el coneixement derivat dels resultats de la investigació, de les revisions teòriques i de productes i serveis generats.

2. Orientació i tipologia

Per a l’elaboració del TFG, l’estudiant pot decidir fer un projecte d'investigació o bé un disseny d'un programa d'intervenció, i els temes podran estar relacionats amb qualsevol dels àmbits propis de la professió o fer-hi referència. A continuació s’indiquen les característiques concretes de cada tipologia de TFG en el Grau en Psicologia:

a) Projecte d'investigació: 

• Desenvolupar un procés d'investigació seguint les fases, supòsits i requisits del mètode científic (definició de problemes, formulació d'hipòtesi, disseny i execució d'investigacions, anàlisi de dades, redacció d’informes científics). 

• Elaborar un marc teòric en relació amb l'estat actual del tema: selecció de documents, anàlisi i interpretació de dades quantitatives i qualitatives procedents d'investigacions. 

• Conèixer, seleccionar i administrar tècniques d'avaluació i d’anàlisi de dades. 

• Redactar un article científic. 

b) Disseny d'un programa d'intervenció: 

• Introduir i definir la demanda (i, si escau, el rol que es té en l'organització o centre). 

• Elaborar un marc teòric conceptual (en relació amb la demanda). 

• Desenvolupar un marc d'intervenció, en el qual consti la descripció de l'organització o el centre (en particular d'aquells elements que puguin tenir més relació amb la intervenció). 

• Desenvolupar una proposta d'intervenció tenint en compte el marc teòric.

3. Definició de la forma de treball

El treballs es duran a terme de forma individual. Estaran redactats en català, castellà o anglès. En qualsevol cas, el treball haurà d’incloure un resum en anglès, català i castellà. 

4. Seguiment

L’elaboració del TFG tindrà una durada de dos semestres i el supervisarà un professor-tutor, tant individualment com al llarg de les sessions de Seminari. Per tant, hi haurà un espai de dues hores setmanals en què el professor-tutor farà sessions de Seminari en grup per posar en comú el procés que s’està duent a terme (establir pautes i organitzar l’activitat, triar el tema, aportar documentació, planificar les activitats, etc.). Aquestes sessions de Seminari s’alternaran amb un seguiment/tutories individualitzades (en què cada tutor farà un seguiment personalitzat del treball elaborat).
Cada grup de Seminari estarà constituït per uns 10-12 estudiants amb un tutor, i l’assistència serà obligatòria per a tots els integrants del grup.
En un dels semestres, preferiblement el primer, es duran a terme sessions de tallers formatius en què es tractaran temes relacionats amb mètodes d’investigació i estadística aplicada a fi i efecte de proporcionar als estudiants més suport metodològic per a l’elaboració del TFG.
En el cas que l’estudiant tingui un programa de mobilitat internacional, el TFG podrà ser tutoritzat totalment o parcialment de manera virtual.
La funció bàsica del professor-tutor és l’orientació metodològica i dels continguts al llarg de tot el procés d’elaboració del TFG. 

5. Avaluació

Hi haurà tres sistemes i moments d’avaluació:

1. El tutor assignat farà un seguiment continuat de cada treball al llarg de tot el curs. Durant aquest període, l’estudiant haurà de presentar informes de progrés. El tutor proposarà una nota a partir del treball dut a terme als seminaris i a les tutories, del progrés de l’estudiant, etc. En concret s’avaluaran:

•    Iniciativa, viabilitat i originalitat de la proposta o tema
•    Disseny, organització i gestió del treball
•    Ús de les eines de recerca i dels mitjans apropiats
•    Habilitat per superar les dificultats
•    Grau d’autonomia i rigor mostrat per l’alumne
•    Acompliment de les pautes i dels terminis establerts pel tutor

2. Presentació i defensa pública davant una comissió d’avaluació, constituïda per dos professors de l’àrea, un dels quals pot ser el tutor. Per poder defensar el treball, caldrà prèviament el vistiplau del professor-tutor de Seminari, que garanteix que el treball respon als mínims exigits per a la seva defensa. La qualificació es farà per consens; si no hi ha consens, cada membre del tribunal atorgarà una qualificació i se’n farà la mitjana. En concret, s’avaluaran:

•    Claredat i precisió de l’exposició
•    Correcció lingüística
•    Originalitat, organització i qualitat dels continguts
•    Resultats i elaboració de les conclusions
•    Adequació de les respostes a preguntes formulades pels membres de la comissió avaluadora
•    Adequació de la presentació al contingut del treball escrit

En aquest sentit, en el calendari d’exàmens caldrà preveure dos dies destinats a la presentació de projectes. La presentació oral de l’alumne no excedirà de 15 minuts.

3.- Treball escrit: serà corregit pel professor-tutor. En concret, s’avaluaran fonamentalment:
•    Correcció lingüística i bona estructuració de les parts
•    Originalitat de les idees, contribució a la creació de coneixement i aportacions personals
•    Correcció metodològica
•    Adequació de la interpretació de resultats i les conclusions
•    Claredat d’expressió
•    Ús adequat de la bibliografia

Davant d’errors formals, en el treball escrit o en la defensa oral, i sempre que el professor-tutor consideri que són perfectament resolubles en un període de temps breu, cabria la possibilitat de tornar a avaluar el TFG durant la convocatòria del mes de juny.

La repercussió en la nota final de cadascun dels sistemes d’avaluació serà:

•    Avaluació del procés (professor-tutor) 35%
•    Avaluació de la presentació i la defensa pública 25%
•    Avaluació del treball escrit/article científic (professor-tutor) 40%

La propietat intel•lectual del TFG serà de l’estudiant-autor del treball. Tot i així, entenent que el professor-tutor també ha contribuït a la seva elaboració, en el cas que es divulgui o que es modifiqui, es requerirà el consentiment tant de l’autor com del tutor, i serà necessari que consti el nom del professor-tutor com a coautor en segon terme.