Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Ajuts Blanquerna per a estudiants de 1r curs

Blanquerna-URL, una institució sense ànim de lucre

Blanquerna-URL destina, per als estudiants que es matriculen a una titulació de grau en una de les seves facultats, un fons limitat per concedir ajuts econòmics i fer front al finançament d'una part del cost dels estudis. L'estudiant que rep l'ajut pot renovar-lo cada curs sempre que compleixi els criteris establerts. El primer curs és d’un 18 % com a màxim del cost total de la matrícula i es fa efectiu mitjançant un descompte en les mensualitats (d'octubre a juny) que ha de pagar l'estudiant a partir de l'inici de curs. L'ajut no s'aplica en l'import abonat en el moment de formalitzar la matrícula (50% del cost total).

Els ajuts econòmics de Blanquerna-URL són compatibles amb altres beques o ajuts econòmics públics i privats, sempre que aquests així ho disposin. La suma de l'import de la beca de Blanquerna-URL i la que atorga el Ministerio de Educación y Formación Profesional (aplicable a la gestió de l'AGAUR) en concepte d'«exención de precios públicos por servicios académicos» no podrà superar el cost total fixat per Blanquerna-URL per a cada curs acadèmic.

Noves sol·licituds

 1. Estar preinscrit en una de les titulacions de grau de les Facultats Blanquerna-URL.
 2. No superar els 16.000 euros anuals bruts per membre de la unitat familiar (suma del total d'ingressos entre tots els membres de la unitat familiar). També es tindran en compte els ingressos per rendiment de capital mobiliari i/o immobiliari i també els elements patrimonials.
 3. Es valoraran situacions especials de la unitat familiar (família nombrosa, nombrosa especial, monoparental, estudiants independitzats, malalties, defuncions, inestabilitat laboral…); tanmateix, aquestes situacions no representaran l'adjudicació directa i automàtica de l'ajut.
 4. Es valorarà la presentació de sol·licitud de la beca pública del Ministerio de Educación y Formación Profesional o AGAUR i també beques d'altres comunitats autònomes.

El fet de complir aquestes condicions no garanteix la concessió de l'ajut. La quantitat assignada pot variar depenent del nombre i de l'ordre de les sol·licituds presentades.

Un cop preinscrit en una de les titulacions de grau de les Facultats Blanquerna-URL, cal:

 1. Emplenar la sol·licitud adjuntant tota la documentació que cal presentar a través d’aquest enllaç o bé entrant a SCALA: PortAL>Estudis de Grau>Sol·licitud d’Ajuda Econòmica. Aquí tens un tutorial per si tens cap dubte en el procés.
  S'accedeix amb el nom d'usuari i la paraula de pas de SCALA.
 2. És important mantenir una entrevista amb l'estudiant que sol·licita un ajut per valorar millor tots els elements de la situació que s'exposa. En cas de no demanar-la, el Servei d'Ajuts Econòmics podrà sol·licitar més documentació i, si cal, es posaria en contacte amb l'estudiant per correu electrònic.
 3. La Comissió d'Ajuts Econòmics, després d'estudiar cada sol·licitud, determinarà l'adjudicació o la denegació de l'ajut. L’ajut concedit serà efectiu sempre que l’estudiant superi les proves i condicions d’accés a la titulació preinscrita i que es matriculi en una de les Facultats Blanquerna (pagament matrícula del 50% del cost del curs).
 4. La resolució de la primera convocatòria de l'ajut es comunicarà per correu electrònic, en un termini d'entre 15-20 dies, després de l'entrevista amb l'estudiant i amb tota la documentació presentada. Pel que fa a la segona convocatòria es comunicarà per correu electrònic a l’estudiant a final del mes que s’hagi resolt la sol·licitud.

Terminis:

 • La 1a convocatòria s’inicia el 10 gener de 2024 i finalitza el 31 de juliol de 2024.
 • La 2a convocatòria serà del 2 al 22 de setembre de 2024.

 1. Fotografia.
 2. Volant de convivència de l'empadronament on constin totes les persones que conviuen/resideixen amb el sol·licitant, amb una data màxima de 3 mesos.
 3. Declaració de la renda: En cas d'haver fet la declaració de la renda l'últim any, còpia completa de la declaració de renda de l'any 2022 del sol·licitant i de totes les persones que convisquin amb l'estudiant. A partir del mes de juny del 2024 serà imprescindible presentar la renda de l'any 2023. En cas de separació o divorci, i amb guàrdia i custòdia compartida pels cònjuges, s'hauran de presentar les declaracions de renda de les dues parts.
 4. En cas de no haver de presentar la declaració de renda, cal aportar
  1. Certificat segons no s'ha presentat la declaració de la renda.
  2. Certificat de vida laboral.
  3. Certificat d'ingressos i retencions de tots els membres de la unitat familiar en actiu.
 5. Nòmines: Les dues últimes nòmines (les més recents) del sol·licitant i dels familiars (pare, mare, germans, parella…) que estiguin en actiu i que convisquin amb l'estudiant.
 6. Documentació d'empresaris i autònoms: Els empresaris o autònoms hauran d'adjuntar, a més a més de la seva declaració de renda personal, documentació acreditativa del resultat de les seves activitats i de les societats participades. En concret cal presentar la documentació que s’escaigui de la següent:
  1. Impost de societats. Model 200 o 202.
  2. 4 últimes declaracions de l’IRPF de les activitats econòmiques. Models 130, 131 o similars.
  3. 4 últimes declaracions trimestrals de l'IVA. Model 303.
  4. Declaració anual de l'IVA. Model 390.
 7. Prestacions: Certificació dels ingressos de la unitat familiar provinents de l'atur i de pensions (incapacitat, viudetat, orfandat…) o bé justificació de no percepció d'aquestes prestacions, si escau. També, còpia del període concedit de l'atur o de qualsevol altra prestació, si escau.
 8. Sentència de separació o divorci i conveni regulador, si s'escau.
 9. Altres documents: Qualsevol altre document que acrediti la situació descrita en l'imprès de sol·licitud.

Nota: la Comissió d'Ajuts Econòmics no valorarà les sol·licituds que no aportin tota la documentació sol·licitada de tots els membres de la unitat familiar. En cas de ser necessari per a la valoració final, el Servei d'Ajuts Econòmics es reserva el dret de sol·licitar més documentació.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Informem que les dades personals seran tractats per Fundació Blanquerna com a Responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i tramitar ajudes econòmiques. Les dades sobre la base del seu consentiment i es tracten en compliment d'una obligació legal i de missió d'interès públic. Es poden comunicar les dades personals a organismes públics per a la tramitació i justificació de beques i ajudes oficials. Les dades es conservaran durant tres anys per a acreditar la correcta realització del procés de valoració i atorgament o denegació de l'ajuda corresponent. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició en el tractament i sol·licitud de la limitació del tractament, dirigint-se a la Fundació Blanquerna (Passeig Sant Gervasi, 47, 08022 Barcelona, 93 253 30 00 o [email protected]). Es pot consultar informació addicional i detallada sobre el tractament de dades i l'exercici de drets en www.blanquerna.edu.

logo

Excel·lència és futur