Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Ajuts Blanquerna per a estudiants de 1r curs

Blanquerna-URL, una institució sense ànim de lucre

Blanquerna-URL destina, per als estudiants que es matriculen a una titulació de grau en una de les seves facultats, un fons limitat per concedir ajuts econòmics i fer front al finançament d'una part del cost dels estudis. L'estudiant que rep l'ajut pot renovar-lo cada curs sempre que compleixi els criteris establerts. L'ajut es fa efectiu mitjançant un descompte en les mensualitats (d'octubre a juny) que ha de pagar per l'estudiant a partir de l'inici de curs. L'ajut no cobreix l'import abonat en el moment de formalitzar la matrícula.

Els ajuts econòmics de Blanquerna-URL són compatibles amb altres beques o ajuts econòmics públics i privats, sempre que aquests així ho disposin. La suma de l'import de la beca de Blanquerna-URL i la que atorga el Ministerio de Educación y Formación Profesional (aplicable a la gestió de l'AGAUR) en concepte d'«exención de precios públicos por servicios académicos» no podrà superar el cost total fixat per Blanquerna-URL per a cada curs acadèmic.

Noves sol·licituds

 1. Estar preinscrit en una de les titulacions de grau de les Facultats Blanquerna-URL.
 2. No superar els 15.000 euros anuals bruts per membre de la unitat familiar (suma del total d'ingressos entre tots els membres de la unitat familiar). També es tindran en compte els ingressos per rendiment de capital mobiliari i/o immobiliari i també els elements patrimonials.
 3. Es valoraran situacions especials de la unitat familiar (família nombrosa, nombrosa especial, monoparental, malalties, defuncions, inestabilitat laboral...); tanmateix, aquestes situacions no representaran l'adjudicació directa i automàtica de l'ajut.
 4. Es valorarà la presentació de sol·licitud de la beca pública del Ministerio de Educación y Formación Profesional o AGAUR i també beques d'altres comunitats autònomes.

El fet de complir aquestes condicions no garanteix la concessió de l'ajut. La quantitat assignada pot variar depenent del nombre i de l'ordre de les sol·licituds presentades.

Estar preinscrit en una de les titulacions de grau de les Facultats Blanquerna-URL.

 1. Cal emplenar l’imprès de sol·licitud (format PDF) a partir del moment en què formalitzi la preinscripció.
 2. Lliurament de la sol·licitud degudament formalitzada, juntament amb la documentació que cal presentar (s’especifica més avall). Accés a la pàgina web https://apps.blq.url.edu/diposit amb el nom d'usuari i la paraula de pas de SCALA.
 3. És important mantenir una entrevista amb l'estudiant que sol·licita un ajut per valorar millor tots els elements de la situació que s'exposa. En cas de no demanar-la, el Servei d'Ajuts Econòmics podrà sol·licitar més documentació i, si cal, es posaria en contacte amb l'estudiant per correu electrònic.
 4. La Comissió d'Ajuts Econòmics, després d'estudiar cada sol·licitud, determinarà l'adjudicació o la denegació de l'ajut. L’ajut concedit serà efectiu sempre que l’estudiant superi les proves i condicions d’accés a la titulació preinscrita i que es matriculi en una de les Facultats Blanquerna (pagament matrícula del 50% del cost del curs).
 5. La resolució de l'ajut es comunicarà a l'octubre per correu electrònic, en un termini d'entre 15-20 dies, després de l'entrevista amb l'estudiant i amb tota la documentació presentada. A començaments del mes d'octubre caldrà formalitzar l'acceptació d'aquest ajut.

Terminis:
S’inicia amb el període de preinscripció, el 3 de novembre del 2021, i finalitza a l'inici del curs 2022-23.

 1. Sol·licitud de beca: Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
 2. Volant de convivència de l'empadronament on constin totes les persones que conviuen/resideixen amb el sol·licitant, amb una data màxima de 3 mesos.
 3. Declaració de la renda: En cas d'haver fet la declaració de la renda l'últim any, còpia completa de la declaració de renda de l'any 2020 del sol·licitant i de totes les persones que convisquin amb l'estudiant. A partir del mes de juny del 2022 serà imprescindible presentar la renda de l'any 2021. En cas de separació o divorci, i amb pàtria i potestat compartida pels cònjuges, s'hauran de presentar les declaracions de renda de les dues parts.
 4. En cas de no haver de presentar la declaració de renda, cal aportar
  • Certificat conforme no s'ha presentat la declaració de la renda
  • Certificat de vida laboral
  • Certificat d'ingressos i retencions de tots els membres de la unitat familiar en actiu.
 5. Nòmines: Fotocòpia de les dues últimes (més recents) nòmines del sol·licitant i dels familiars (pare, mare, germans, parella...) que estiguin en actiu i que convisquin amb l'estudiant.
 6. Documentació d'empresaris i autònoms: Els empresaris o autònoms hauran d'adjuntar document acreditatiu dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d'activitats econòmiques de l'últim any, les quatre últimes declaracions trimestrals de l'IVA, la declaració anual de l'IVA...) i de les societats participades. Així mateix, si durant l'any 2021 s'ha produït una situació de cessament d'activitat, caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent.
 7. Prestacions: Certificació dels ingressos de la unitat familiar provinents de l'atur i de pensions (incapacitat, viudetat, orfandat...) o bé justificació de no percepció d'aquestes prestacions, si escau. També, còpia del període concedit de l'atur o de qualsevol altra prestació, si escau. Així mateix, si durant l'any 2021 s'ha produït una situació de suspensió laboral (ERO, ERTO), caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent.
 8. Sentència de separació o divorci i conveni regulador, si escau.
 9. Altres documents: Qualsevol altre document que acrediti la situació descrita en l'imprès de sol·licitud.

Nota: la Comissió d'Ajuts Econòmics no valorarà les sol·licituds que no aportin tota la documentació sol·licitada de tots els membres de la unitat familiar. En cas de ser necessari per a la valoració final, el Servei d'Ajuts Econòmics es reserva el dret de sol·licitar més documentació.

Podeu penjar la documentació aquí.
Tutorial per saber com penjar la documentació.

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur