Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Ajuts Blanquerna de renovacions (estudiants de 2n en endavant)

Blanquerna-URL, una institució sense ànim de lucre

Blanquerna-URL destina, per als estudiants que es matriculen a una titulació de grau en una de les seves facultats, un fons limitat per concedir ajuts econòmics i fer front al finançament d'una part del cost dels estudis. L'estudiant que rep l'ajut pot renovar-lo cada curs sempre que compleixi els criteris establerts. L'ajut es fa efectiu mitjançant un descompte en les mensualitats (d'octubre a juny) que ha de pagar per l'estudiant a partir de l'inici de curs. L'ajut no cobreix l'import abonat en el moment de formalitzar la matrícula.

Els ajuts econòmics de Blanquerna-URL són compatibles amb altres beques o ajuts econòmics públics i privats, sempre que aquests així ho disposin. La suma de l'import de la beca de Blanquerna-URL i la que atorga el Ministerio de Educación y Formación Profesional (aplicable a la gestió de l'AGAUR) en concepte d'«exención de precios públicos por servicios académicos» no podrà superar el cost total fixat per Blanquerna-URL per a cada curs acadèmic.

Per renovar l'ajut econòmic Blanquerna, l'estudiant ha de mantenir les condicions inicials per les quals se li va atorgar, a més d'haver superat el 80% dels crèdits cursats el curs anterior.

Procés de sol·licitud: cal lliurar l’imprès de sol·licitud degudament formalitzat juntament amb la documentació requerida (s'especifica més avall) entrant al web https://apps.blq.url.edu/diposit amb el teu usuari i paraula de pas de SCALA.

La Comissió d'Ajuts Econòmics, després d'estudiar cada sol·licitud, determinarà l'adjudicació o la denegació de l'ajut. L'estudiant rebrà la resposta per correu electrònic els primers dies del mes d'octubre de l’any en curs. S'haurà de donar la conformitat de l'acceptació de l'ajut.

Terminis de sol·licitud: del 5 de juny al 9 de juliol de 2023 fins a les 20 h. En cap cas s'acceptaran sol·licituds fora d'aquest termini.

1. Estar matriculat en una de les titulacions de grau de les Facultats Blanquerna-URL i haver superat el 80% dels crèdits cursats el curs anterior.
2. No superar els 16.000 euros bruts anuals per membre de la unitat familiar. També es tindran en compte els ingressos per rendiment de capital mobiliari i/o immobiliari i també els elements patrimonials.
3. Es valoraran situacions especials de la unitat familiar (família nombrosa, nombrosa especial, monoparental, malalties, defuncions, inestabilitat laboral...); tanmateix, aquestes situacions no representaran l'adjudicació directa i automàtica de l'ajut.
4. Estar al corrent de les obligacions econòmiques amb la Facultat (pagament de mensualitats i cost matrícula).
5. Es valorarà la presentació de sol·licitud de la beca pública del Ministerio de Educación y Formación Profesional o AGAUR, així com beques d'altres comunitats autònomes.

Nota: El fet de complir aquestes condicions no garanteix la concessió de l'ajut.

1. Sol·licitud de beca: Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
2. Volant de convivència de l'empadronament en què constin totes les persones que conviuen/resideixen amb el sol·licitant, amb una data màxima de tres mesos.
3. Declaració de la renda: En cas d'haver fet la declaració de la renda l'últim any, còpia completa de la declaració de renda de l'any 2022 del sol·licitant i de totes les persones que convisquin amb l'estudiant. En cas de separació o divorci, i amb guarda i custòdia compartida pels cònjuges, s'hauran de presentar les declaracions de renda de les dues parts.
4. En cas de no haver de presentar la declaració de renda, cal aportar:

 • Certificat conforme no s'ha presentat la declaració de la renda
 • Certificat de vida laboral
 • Certificat d'ingressos i retencions de tots els membres de la unitat familiar en actiu.

5. Nòmines: Fotocòpia de les dues últimes (més recents) nòmines del sol·licitant i dels familiars (pare, mare, germans, parella...) que estiguin en actiu i que convisquin amb l'estudiant.
6. Documentació d'empresaris i autònoms: Els empresaris o autònoms hauran d'adjuntar, a més a més de la seva declaració de renda personal, documentació acreditativa del resultat de les seves activitats i de les societats participades. En concret cal presentar la documentació que s’escaigui de la següent:

 • Impost de societats. Model 200 o 202.
 • 4 últimes declaracions de l’IRPF de les activitats econòmiques. Models 130, 131 o similars
 • 4 últimes declaracions trimestrals de l'IVA. Model 303
 • Declaració anual de l'IVA. Model 390

7. Prestacions: Certificació dels ingressos de la unitat familiar provinents de l'atur i de pensions (incapacitat, viudetat, orfandat...) o bé justificació de no percepció d'aquestes prestacions, si escau. També, còpia del període concedit de l'atur o de qualsevol altra prestació, si escau. Així mateix, si durant l'any 2021 s'ha produït una situació de suspensió laboral (ERO, ERTO), caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent.
8. Sentència de separació o divorci i conveni regulador, si escau.
9. Altres documents: Qualsevol altre document que acrediti la situació descrita en l'imprès de sol·licitud.

Nota: la Comissió d'Ajuts Econòmics no valorarà les sol·licituds que no aportin tota la documentació sol·licitada de tots els membres de la unitat familiar. En cas que sigui necessari per a la valoració final, el Servei d'Ajuts Econòmics es reserva el dret de sol·licitar més documentació.

Podeu penjar la documentació aquí.
Tutorial per saber com penjar la documentació.

logo

Excel·lència és futur