Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Ajuts Blanquerna de renovacions (estudiants de 2n en endavant)

Blanquerna-URL, una institució sense ànim de lucre

Blanquerna-URL destina, per als estudiants que es matriculen a una titulació de grau en una de les seves facultats, un fons limitat per concedir ajuts econòmics i fer front al finançament d'una part del cost dels estudis. L'estudiant que rep l'ajut pot renovar-lo cada curs sempre que compleixi els criteris establerts. L'ajut es fa efectiu mitjançant un descompte en les mensualitats (d'octubre a juny) que ha de pagar per l'estudiant a partir de l'inici de curs. L'ajut no cobreix l'import abonat en el moment de formalitzar la matrícula.

Els ajuts econòmics de Blanquerna-URL són compatibles amb altres beques o ajuts econòmics públics i privats, sempre que aquests així ho disposin. La suma de l'import de la beca de Blanquerna-URL i la que atorga el Ministerio de Educación y Formación Profesional (aplicable a la gestió de l'AGAUR) en concepte d'«exención de precios públicos por servicios académicos» no podrà superar el cost total fixat per Blanquerna-URL per a cada curs acadèmic.

Per renovar l'ajut econòmic Blanquerna, l'estudiant ha de mantenir les condicions inicials per les quals se li va atorgar, a més d'haver superat el 80% dels crèdits cursats el curs anterior.

Procés de sol·licitud: Emplenar la sol·licitud adjuntant tota la documentació que cal presentar a través d’aquest enllaç o bé entrant a SCALA: PortAL>Estudis de Grau>Sol·licitud d’Ajuda Econòmica.
S'accedeix amb el nom d'usuari i la paraula de pas de SCALA.

La Comissió d'Ajuts Econòmics, després d'estudiar cada sol·licitud, determinarà l'adjudicació o la denegació de l'ajut. L'estudiant rebrà la resposta per correu electrònic els primers dies del mes d'octubre de l’any en curs. S'haurà de donar la conformitat de l'acceptació de l'ajut.

Terminis de sol·licitud: del 15 de maig al 7 de juliol de 2024. En cap cas s'acceptaran sol·licituds fora d'aquest termini.

 1. Estar matriculat en una de les titulacions de grau de les Facultats Blanquerna-URL (mínim 30 crèdits).
 2. Haver superat el 80% dels crèdits cursats el curs anterior.
 3. No superar els 16.000 euros bruts anuals per membre de la unitat familiar. També es tindran en compte els ingressos per rendiment de capital mobiliari i/o immobiliari i també els elements patrimonials.
 4. Es valoraran situacions especials de la unitat familiar (família nombrosa, nombrosa especial, monoparental, estudiants independitzats, malalties, defuncions, inestabilitat laboral…); tanmateix, aquestes situacions no representaran l'adjudicació directa i automàtica de l'ajut.
 5. Estar al corrent de les obligacions econòmiques amb la Facultat (pagament de mensualitats i cost de matrícula).
 6. Es valorarà la presentació de sol·licitud de la beca pública del Ministerio de Educación y Formación Profesional o AGAUR, així com beques d'altres comunitats autònomes.

Nota: El fet de complir aquestes condicions no garanteix la concessió de l'ajut.

 1. Fotografia.
 2. Volant de convivència de l'empadronament en què constin totes les persones que conviuen/resideixen amb el sol·licitant, amb una data màxima de tres mesos.
 3. Declaració de la renda: En cas d'haver fet la declaració de la renda l'últim any, còpia completa de la declaració de renda de l'any 2022 del sol·licitant i de totes les persones que convisquin amb l'estudiant. A partir del mes de juny del 2024 serà imprescindible presentar la renda de l'any 2023. En cas de separació o divorci, i amb guàrdia i custòdia compartida pels cònjuges, s'hauran de presentar les declaracions de renda de les dues parts.
 4. En cas de no haver de presentar la declaració de renda, cal aportar:
  1. Certificat segons no s'ha presentat la declaració de la renda
  2. Certificat de vida laboral
  3. Certificat d'ingressos i retencions de tots els membres de la unitat familiar en actiu.
 5. Nòmines: Les dues últimes nòmines (les més recents) del sol·licitant i dels familiars (pare, mare, germans, parella…) que estiguin en actiu i que convisquin amb l'estudiant.
 6. Documentació d'empresaris i autònoms: Els empresaris o autònoms hauran d'adjuntar, a més a més de la seva declaració de renda personal, documentació acreditativa del resultat de les seves activitats i de les societats participades. En concret cal presentar la documentació que s’escaigui de la següent:
  1. Impost de societats. Model 200 o 202.
  2. 4 últimes declaracions de l’IRPF de les activitats econòmiques. Models 130, 131 o similars
  3. 4 últimes declaracions trimestrals de l'IVA. Model 303
  4. Declaració anual de l'IVA. Model 390
 7. Prestacions: Certificació dels ingressos de la unitat familiar provinents de l'atur i de pensions (incapacitat, viudetat, orfandat…) o bé justificació de no percepció d'aquestes prestacions, si escau. També, còpia del període concedit de l'atur o de qualsevol altra prestació, si escau. Així mateix, si durant l'any 2021 s'ha produït una situació de suspensió laboral (ERO, ERTO), caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent.
 8. Sentència de separació o divorci i conveni regulador, si escau.
 9. Altres documents: Qualsevol altre document que acrediti la situació descrita en l'imprès de sol·licitud.

Nota: la Comissió d'Ajuts Econòmics no valorarà les sol·licituds que no aportin tota la documentació sol·licitada de tots els membres de la unitat familiar. En cas que sigui necessari per a la valoració final, el Servei d'Ajuts Econòmics es reserva el dret de sol·licitar més documentació.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Informem que les dades personals seran tractats per Fundació Blanquerna com a Responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i tramitar ajudes econòmiques. Les dades sobre la base del seu consentiment i es tracten en compliment d'una obligació legal i de missió d'interès públic. Es poden comunicar les dades personals a organismes públics per a la tramitació i justificació de beques i ajudes oficials. Les dades es conservaran durant tres anys per a acreditar la correcta realització del procés de valoració i atorgament o denegació de l'ajuda corresponent. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició en el tractament i sol·licitud de la limitació del tractament, dirigint-se a la Fundació Blanquerna (Passeig Sant Gervasi, 47, 08022 Barcelona, 93 253 30 00 o [email protected]). Es pot consultar informació addicional i detallada sobre el tractament de dades i l'exercici de drets en www.blanquerna.edu.

logo

Excel·lència és futur