Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Ajuts puntuals Blanquerna

Blanquerna-URL, una institució sense ànim de lucre

Blanquerna-URL també disposa d'ajuts especials de caràcter puntual per als estudiants ja matriculats de 1r, 2n, 3r i 4t curs que visquin una situació de canvi que afecti l'economia familiar i que dificulti seriosament la continuïtat del curs acadèmic. L’estudiant que es trobi en aquestes circumstàncies pot contactar directament amb el Servei d'Ajuts Econòmics ([email protected] /93 253 31 81) o a través del SIOE/Secretaria de la Facultat en qualsevol moment de l'any. En el cas dels estudiants de 1r curs s'ha d'acreditar que la situació descrita ha variat respecte de la que presentava en el moment de formalitzar la matrícula.

Cal lliurar l'imprès de sol·licitud degudament formalitzat, juntament amb la documentació que cal presentar (s'especifica més avall). Accés al web https://apps.blq.url.edu/diposit amb el teu usuari i paraula de pas de SCALA.

El Servei de Beques es reserva el dret de fer una entrevista, si ho creu oportú.

La Comissió d'Ajuts Econòmics, després d'estudiar cada sol·licitud, determinarà l'adjudicació o la denegació de l'ajut.

La resolució de l'ajut es comunicarà a través d'un correu electrònic en què s'especificarà la quantitat assignada. S'haurà de donar la conformitat de l'acceptació de l'ajut.

Nota: aquest mena d'ajut està supeditat a la situació de dificultat que visqui l'estudiant en el curs vigent. L'ajut es farà efectiu a través d'un descompte en les mensualitats a partir de la data de concessió i fins al final de curs. L'ajut no és renovable. Tanmateix, en cas que la situació persisteixi, es pot tornar a iniciar el procés de sol·licitud en els cursos següents.

1. Estar matriculat en una de les titulacions de grau de les Facultats Blanquerna-URL i haver superat el 80% dels crèdits cursats el curs anterior.
2. No superar els 15.000 euros bruts anuals per membre de la unitat familiar. També es tindran en compte els ingressos per rendiment de capital mobiliari i/o immobiliari i també els elements patrimonials.
3. Es valoraran situacions especials de la unitat familiar (família nombrosa, nombrosa especial, monoparental, malalties, defuncions, inestabilitat laboral...); tanmateix, aquestes situacions no representaran l'adjudicació directa i automàtica de l'ajut.
4. Estar al corrent de les obligacions econòmiques amb la Facultat (pagament de mensualitats i cost matrícula).
5. Es valorarà la presentació de sol·licitud de la beca pública del Ministerio de Educación y Formación Profesionals o AGAUR i també beques d'altres comunitats autònomes.

1. Sol·licitud de beca: Imprès de sol·licitud de beca degudament emplenat.
2. Volant de convivència de l'empadronament en què constin totes les persones que conviuen/resideixen amb el sol·licitant, amb una data màxima de tres mesos.
3. Declaració de renda: En cas d'haver fet la declaració de la renda l'últim any, còpia completa de la declaració de renda de l'any 2021 del sol·licitant i de totes les persones que convisquin amb l'estudiant. En cas de separació o divorci, i amb pàtria i potestat compartida pels cònjuges, s'hauran de presentar les declaracions de renda de les dues parts.
4. En cas de no haver de presentar la declaració de renda, cal aportar:

  • Certificat conforme no s'ha presentat la declaració de la renda
  • Certificat de vida laboral.
  • Certificat d'ingressos i retencions de tots els membres de la unitat familiar en actiu.

5. Nòmines. Fotocòpia de les dues últimes (més recents) nòmines del sol·licitant i dels familiars (pare, mare, germans, parella...) que estiguin en actiu i que convisquin amb l'estudiant.
6. Documentació d'empresaris o autònoms: Els empresaris o autònoms hauran d'adjuntar document acreditatiu dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d'activitats econòmiques de l'últim any, les quatre últimes declaracions trimestrals de l'IVA, la declaració anual de l'IVA...) i de les societats participades. Així mateix, si durant l'any 2021 s'ha produït una situació de cessament d'activitat, caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent.
7. Prestacions: Certificació dels ingressos de la unitat familiar provinents de l'atur i de pensions (incapacitat, viudetat, orfandat...) o bé justificació de no percepció d'aquestes prestacions, si escau. També, còpia del període concedit de l'atur o de qualsevol altra prestació, si escau. Així mateix, si durant l'any 2021 s'ha produït una situació de suspensió laboral (ERO, ERTO), caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent.
8. Sentència de separació o divorci i conveni regulador, si escau.
9. Altres documents: Qualsevol altre document que acrediti la situació descrita en l'imprès de sol·licitud.

Nota: la Comissió d'Ajuts Econòmics no valorarà les sol·licituds que no aportin tota la documentació sol·licitada de tots els membres de la unitat familiar. En cas de ser necessari per a la valoració final, el Servei d'Ajuts Econòmics es reserva el dret de sol·licitar més documentació.

Podeu penjar la documentació aquí.
Tutorial per saber com penjar la documentació.

logo

Excel·lència és futur