Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGDEI

Qualitat docent

Les diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge estan impartides per professorat que excel•leix en la docència i en les metodologies d’ensenyament-aprenentatge, incorporant totes les possibilitats que ofereix la tecnologia actual. Comptem amb un equilibri entre professors especialistes o investigadors i professors que són també professionals en actiu.

Seminaris

Els seminaris són espais formatius, a cada semestre al llarg de tota la carrera, amb grups reduïts de 10-12 estudiants, guiats per un professor-tutor. Aquests espais faciliten l’aprenentatge interdisciplinari, la reflexió intel•lectual i professional, les metodologies basades en resolució de problemes o en estudi de casos i el seguiment de les pràctiques, dels projectes de recerca o d’intervenció professional. També permeten que sigui possible l’acompanyament personalitzat de cada estudiant. El professor-tutor col•labora en l’orientació acadèmica, personal i vocacional dels estudiants. 

Educació personalitzada

En totes les matèries i mòduls, els estudiants desenvolupen moltes de les activitats en grups reduïts que faciliten el treball per projectes, així com l’aprenentatge col•laboratiu, per tal d’assolir una màxima implicació personal en l’aprenentatge.

Pràctiques professionals

Les pràctiques professionals, que es duen a terme en organitzacions, institucions i escoles pioneres i innovadores, faciliten l’aprenentatge de la professió i l’adquisició d’eines i de contactes per millorar les possibilitats d’inserció laboral. Tenim conveni amb més de mil centres de pràctiques.

Competències professionals

L’estructura del pla d’estudis i l’organització dels espais formatius o l’orientació dels processos d’ensenyament-aprenentatge estan encaminades a facilitar l’adquisició de les competències professionals necessàries per a l’exercici professional en el món d’avui. Un dels trets que més es reconeix a Blanquerna és la bona preparació professional dels seus titulats, fet que es reflecteix també en els elevats índexs d’inserció laboral.

Competències transversals i personals

Els estudis, sobretot en els espais de Seminari, estan organitzats per vertebrar una proposta progressiva d’adquisició de competències genèriques o transversals. Són competències com ara la responsabilitat i l’autonomia, la iniciativa i la creativitat, el treball en equip, l’orientació a resultats, la capacitat comunicativa o les competències emocionals i socials. A la nostra facultat s’adquireixen aquestes competències clau, que són les que més faciliten l’ocupabilitat i que millor caracteritzen el talent i la maduresa personals.

Formació en humanitats

Les matèries de l’àrea d’humanitats incloses en tots els itineraris formatius faciliten tant la formació cultural àmplia com la reflexió personal sobre qüestions de fons de la persona. Ajuden a promoure les visions globals dels problemes i la consideració dels aspectes ètics de la professió.

Formació internacional

La Facultat ofereix la possibilitat de participar en diversos programes d’intercanvi i de fer pràctiques a l’estranger. També ofereix la possibilitat de participar en diversos programes de cooperació internacional.