Grau en Educació Infantil

Preinscripció online
Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGDEI

El mestre d'Educació Infantil

Els graduats/des en Educació Infantil de la FPCEE Blanquerna responen a la necessitat d'assegurar una educació de qualitat basada en un conjunt de coneixements, actituds i valors que permetin al mestre/a ser innovador i emprenedor en els àmbits relacionats amb l’educació de l’infant de 0-6. El mestre/a en Educació Infantil tindrà una sòlida formació perquè pugui impulsar avanços i pràctiques pedagògiques en els cicles 0-3 anys (llar d’infants) i 3-6 anys (parvulari) en el marc d’una escola oberta a les famílies i a l’entorn, així com assolir diferents nivells de compromís i responsabilitat en el marc educatiu en general i en l’escolar en particular.

Per accedir-hi, segons la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, es requereix superar una Prova d'Aptitud Personal (PAP), i a Blanquerna t'oferim la possibilitat de fer unes sessions de preparació.

El nostre valor afegit

La formació del mestre en Educació Infantil que ofereix Blanquerna, avalada pels més de 65 anys d’experiència en la formació de mestres, l’èxit acadèmic i professional, i la presència en el món educatiu, es caracteritza per una formació de qualitat que permet donar resposta a les necessitats de l’educació actual. La nostra proposta es fonamenta en una pedagogia personalitzada en la qual destaquen el treball en grups reduïts i seminari de 12 a 15 estudiants; les activitats pràctiques en tots els cursos del Grau, que es duen a terme en centres educatius de prestigi reconegut, tant de caràcter nacional com internacional, i sota la supervisió i el seguiment d’un tutor; el nivell d’internacionalització dels estudis, tant pel que fa a la competència lingüística en anglès com a la possibilitat de fer part del seu currículum formatiu en universitats estrangeres, o la realització de pràctiques en escoles de l’estranger. Aquesta metodologia activa, d’apropament al món professional i el rigor científic contrastat, fa de Blanquerna un centre amb un estil propi de fer universitat que permet, en un clima de diàleg i participació, fomentar la capacitat emprenedora, creativa, i l’esperit crític necessaris per poder donar resposta a les necessitats de l’escola d’avui.

La segona titulació en Educació Primària

Durada: 1 curs acadèmic (un cop feta l'adaptació)
Horari habitual: tarda

La nostra proposta formativa per a l’obtenció de la segona titulació en Educació Primària requereix un model propi de Blanquerna de Segona Titulació. La proposta consisteix en què un cop obtingut un grau en educació a Blanquerna, l’estudiant té la possibilitat d’obtenir la Segona Titulació en l’altre grau a partir de la convalidació i l’adaptació de crèdits depenent del seu itinerari particular, i pot cursar els crèdits restants en una durada d’un curs acadèmic per obtenir el segon títol de Graduat.

Aquest model permet als estudiants de Blanquerna la inserció en el món laboral als quatre anys; l’obtenció de les dues titulacions de Magisteri en cinc anys (Educació Infantil + Educació Primària); la formació en la segona titulació des d’un enfocament globalitzador a partir de grups reduïts, seminaris professionalitzadors de 12 a 15 estudiants i pràctiques tutoritzades per professors de la universitat i per mestres, i dutes a termes en centres de reconegut prestigi.

La segona titulació en Educació Primària per a diplomats en Magisteri a Blanquerna

Càrrega lectiva: 84 ECTS
Durada: 1 curs acadèmic (un cop feta l'adaptació)
Horari habitual: tarda*

*Els alumnes que provinguin de pla vell i que vulguin fer la segona titulació hauran de fer algunes assignatures en torn de matí, amb els alumnes de primera titulació, donat que l'horari de segona titulació actual contempla la passarel·la de pla nou a pla nou.

 

Servei d'atenció als Esportistes d’Alt Nivell

El servei de tutoria pels alumnes que són esportistes d’alt nivell (EAN) a la FPCEE Blanquerna va néixer durant el curs 2003-04, només dos anys després que s’iniciessin els estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i com a demanda creixent de qualitat universitària. L’objectiu genèric del servei és el de facilitar a aquests alumnes la incorporació i seguiment dels estudis universitaris amb una atenció personalitzada d’excel·lència i rigor acadèmic. Mesures d’atenció a la diversitat que ja es contemplen en els estudis de secundària i batxillerat i que, en bona lògica, han de tenir la seva continuïtat a la universitat. Pots consultar més informació en el següent enllaç.