Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

International Ph.D. programme in Applied Psychology: Adaptation and change in contemporary societies

Títol oficial

Curs tancat

biblioteca de la FPCEE
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà, Anglès
 • Durada
  3 anys (TC) / 5 anys (TP)
 • Data d'inici
  Octubre 2024
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

  Blanquerna-URL - Passeig Sant Gervasi, 47. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Doctorat en col·laboració amb

Objectius del programa

Proporcionar un entorn de recerca fort a través d'equips de recerca altament qualificats

Oferir un programa de qualitat, basat en la consistència conceptual i metodològica, que se centra en el coneixement i la recerca de l'estat de l'art en una de les quatre branques de recerca

Fomentar la recerca de qualitat dins dels grups de recerca de les universitats associades

Entrenar investigadors per a una carrera nacional/internacional d'alt nivell

Promoure la mobilitat/internacionalització dels estudiants de doctorat i la seva participació en xarxes de recerca

Maximitzar la difusió internacional de la recerca en contextos rellevants per a l'àmbit de l'estudi

A qui va dirigit

El International Ph.D. programme in Applied Psychology: Adaptation and change in contemporary societies està concebut per a estudiants de doctorat interessats en l'aplicació de la psicologia al llarg de la vida i en relació amb la salut mental i el benestar en el context de les societats contemporànies, caracteritzades per canvis ràpids i complexos problemes socials.

taules de la biblioteca de la FPCEE

Línies de recerca

Relacions humanes al llarg de tota la vida: parella, família i grup

Salut mental i psicopatologia: reptes d'una societat global i canviant

Exclusió: (in)justícia social, conflicte i benestar psicològic

Conductes desadaptatives relacionades amb les tecnologies digitals

Mobilitat (Relacions Internacionals)

Els estudiants s'inscriuen en una de les universitats associades, on passen la major part del temps d'investigació. Cada estudiant té tres supervisors, un de cada universitat, i està obligat a passar almenys 12 mesos en una o dues de les altres universitats associades.

Durant els períodes d'altres universitats, l'estudiant col·laborarà amb l'equip de recerca del seu/ de la seva cosupervisor/a, que assumirà la responsabilitat del progrés del procés d'aprenentatge de l'estudiant durant el període d'allotjament. Els estudiants participaran en els seminaris del grup de recerca dels seus codirectors. Per tant, poden assistir a la formació metodològica avançada en qualsevol de les institucions associades.

A més, l'alumnat pot fer una estada de pràctiques d'1-6 mesos a la tercera universitat, depenent de les necessitats del seu projecte d'investigació. Aquests períodes poden ser ininterromputs o poden ser dividits en períodes més curts, depenent de les necessitats de qualsevol projecte de tesi.

Seguiment de l'alumnat

Cada estudiant s'incorporarà a un grup de recerca i participarà en les activitats i els projectes del grup, en estreta col·laboració amb els supervisors de la tesi.

Notícies

Informació acadèmica

alumnes escolten al professor

Pla d'estudis

El programa de doctorat no té un pla d'estudis com a tal, sinó que s'estructura a partir de les activitats formatives dels doctorands i dels cursos de formació específics del programa mateix. Bàsicament, centrats en eines metodològiques de la recerca. Aquests cursos s'especifiquen al llarg de cadascun dels anys formatius i de redacció de la tesi.

Pràctiques

Els doctorands poden fer una estada de pràctiques d'1-6 mesos a la tercera universitat, depenent de les necessitats del seu projecte d'investigació. Aquests períodes poden ser ininterromputs o poden ser dividits en períodes més curts, depenent de les necessitats de qualsevol projecte de tesi.

Tesi doctoral

L'estudiant de doctorat desenvoluparà la tesi en el marc d'una de les àrees de recerca del programa. Cada estudiant s'incorporarà a un grup de recerca i participarà en les activitats i els projectes del grup, en estreta col·laboració amb els supervisors de la tesi.

La participació en el treball del grup de recerca i les reunions d'equips és una activitat d'aprenentatge clau per dur a terme una peça original de recerca per obtenir un grau de doctorat (planificació de projectes i formulació d'hipòtesis rellevants, laboratori o treball de camp, anàlisi de dades, escriptura d'informes de recerca). En el context d'aquestes reunions, els/les estudiants tindran l'oportunitat d'aprofitar les seves capacitats per difondre la recerca, fer presentacions orals i preparar documents per a la seva publicació.

Equips de recerca implicats en aquest programa:

Projecció professional del doctorat

fcri stock

Posicions postdoctorals i càtedres auxiliars

fcri stock

Càrrecs d'alt nivell en el sector privat o el servei públic

Empreses que confien en les persones que fan el doctorat amb nosaltres

Logo FPCEE Blanquerna
Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Procés d'admissió als doctorats de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Procés de sol·licitud de plaça

El procés de sol·licitud té dos moments:

 • La preinscripció: l’estudiant pot fer la preinscripció presencialment a la facultat o en línia. En el moment de formalitzar-la, obtindrà el resguard corresponent en què se li indicarà el codi de preinscripció (CIB) i les dades de preinscripció.

Tothom qui ho sol·liciti haurà de fer una entrevista amb el coordinador/a del programa. La Comissió Acadèmica dels Programes de Doctorat valorarà la informació i farà la selecció de les persones candidates, ponderant els criteris següents:

 1. Valoració de l’entrevista i la documentació presentada (ponderada amb un 50%)
 2. Valoració del currículum vitae (ponderada amb un 40%)
 3. Valoració de la carta de motivacions (ponderada amb un 10%)
 • La matrícula: implica l’acceptació de la plaça després de la seva assignació.

Cal omplir el formulari que trobareu a http://preinscripcio.blanquerna.edu i seguir el procés que s'indica. Amb aquesta modalitat el pagament corresponent als drets de preinscripció (100 €) es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.

Cal fer arribar, abans de la data de finalització del procés de preinscripció, la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE.
 • Expedient acadèmic (original o còpia compulsada) amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació, si es disposa en el moment de la preinscripció o sol·licitud de plaça.
  • Sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten, en el país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.
 • Currículum vitae de l'aspirant.
 • Carta d’exposició de motivacions.
 • Experiència de recerca en l’àmbit (si se'n disposa).
 • Nivell d’anglès B2.1 o superior (si se'n disposa).
 • Cartes de recomanació d’investigadors d’algun grup de recerca de la Universitat Ramon Llull (si se'n disposa).

Cal adreçar-se al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat amb la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI
 • Expedient acadèmic (original o còpia compulsada) amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació, si es disposa en el moment de la preinscripció o sol·licitud de plaça.
  • Sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten, en el país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.
 • Currículum vitae de l'aspirant.
 • Carta d’exposició de motivacions.
 • Experiència de recerca en l’àmbit (si se'n disposa).
 • Nivell d’anglès B2.1 o superior (si se'n disposa).
 • Cartes de recomanació d’investigadors d’algun grup de recerca de la Universitat Ramon Llull (si se'n disposa).
 • 100 € en concepte de drets de preinscripció. El pagament es pot fer en efectiu o mitjançant una targeta de crèdit o dèbit.

És responsabilitat de l’estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Qui ho sol·liciti, podrà demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l’obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d’accés i admissió. Una vegada s'hagi admès l'aspirant i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d’admissió a Secretaria Acadèmica abonant-ne les taxes corresponents.

Matrícula

El dia i hora de matriculació s’informarà personalment a cada sol·licitud juntament amb el resultat de la seva admissió. En el moment de la matrícula, caldrà portar la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del títol que dona accés al curs o del resguard de sol·licitud.
 • 1 fotografia de mida carnet.

La Facultat no assegura la realització dels cursos en cas de no arribar al nombre mínim de matriculacions necessàries.

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al doctorat. La data de matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, representarà l’obtenció definitiva de la plaça. En el moment de matricular-s'hi, l’estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer efectiu el cost total de la matrícula, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres). Una vegada formalitzada la matrícula, l’import abonat no es retornarà per cap concepte.​

 1. Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d’ensenyament entre l’estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment del pagament. Aquest pagament s’ha de fer efectiu en els dos dies laborables següents a la data de matrícula en les formes de pagament esmentades.
 2. El pagament inclou l’assegurança corresponent i, per a menors de vint-i-vuit anys, l’assegurança escolar obligatòria.
 3. Si es renuncia a la plaça, es perdrà integrament qualsevol quantitat ja abonada.
 4. L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna.
 5. Les dades personals de l’estudiant seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució. D’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’estudiant té el dret d’accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s’indiqui quin dret vol exercir a l’adreça següent: Secretaria de la Fundació Blanquerna / Passeig de Sant Gervasi, 47 / 08022 Barcelona.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les Condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment d’efectuar la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l’estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

Contacte

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
93 253 30 06
[email protected]

Totes les facilitats perquè puguis accedir al doctorat

URL
3.730 €
UCP
3.765
NTU
Consulta els preus actuals a la web de la Nottingham Trent University*
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur