Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques Obligatòries
Crèdits 371 ECTS
CoordinacióSports Sciences: Dr Maria Giné Garriga
Physiotherapy: pending
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grau11-GR-CAFE_FIS

1. Presentació

El Treball Final de Grau (TFG) té com a objectiu principal avaluar la integració de les competències bàsiques adquirides en ambdues titulacions. Essencialment consisteix en la realització d’un estudi o projecte de caràcter transversal, descriptiu o analític, i generalment associat a diferents mòduls, que permeti a l’estudiant demostrar que ha integrat les competències pròpies de la seva titulació.

El Pla d’estudis del doble grau contempla la realització de dos treballs finals de grau, corresponents al grau en CAFE i al grau en Fisioteràpia.  D’aquesta manera garantim que els alumnes assoleixen la màxima formació en les competències de les dues titulacions. Els dos TFG es realitzen de forma sincronitzada i amb un plantejament complementari per optimitzar les tasques i evitar així reiteracions i encavalcaments de continguts en els processos d’ensenyament-aprenentatge de les dues matèries. Com que l’assignatura de TFG de CAFE té més ECTS, s’inicia en el primer semestre i la del TFG de fisioteràpia, en el segon.

Competències generals:

 • Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
 • Generar propostes innovadores i competitives en investigació i/o en l’activitat professional.

Competències transversals:

 • Organitzar i planificar amb l’objectiu d’establir un pla a desenvolupar en un període determinat.
 • Cercar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d’informació.
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral com per escrit.
 • Dissenyar i gestionar projectes.
 • Comprometre’s de manera ètica amb la qualitat de l’actuació.

2. Orientació i tipologia

Tot respectant les particularitats del TFG de cada titulació, per regla general els treballs podran ser de dos tipus:

PROFESSIONALITZADORS

Disseny i/o implementació d’un projecte en un àmbit professional: implementació i avaluació d’un projecte ja existent. Es tractaria de dur-lo a terme i, per tant, d’avaluar-ne els resultats i les conclusions específiques. Habitualment, aquest tipus de TFG pot anar vinculat al Pràcticum, en el cas del TFG de CAFE.

ACADÈMICS

 • Treballs de revisió de la literatura de temes d’interès: estudi de revisió de la literatura internacional sobre un tema específic relacionat amb el grau.
 • Projectes d’investigació que inclouran la revisió de la literatura, hipòtesi, part empírica, resultats, discussió i conclusions.
 • Protocol d’un estudi de recerca de pràctica clínica.
 • Els temes podran fer referència o estar relacionats amb qualsevol dels àmbits propis de la professió.

3. Definició de la forma de treball

Els treballs seran individuals. Estaran redactats en català, castellà o anglès. En qualsevol cas, el treball haurà d’incloure un resum en anglès, català i castellà.

4. Seguiment

El seguiment del TFG inclou dos formats diferents. En el cas del TFG de CAFE, aquest tindrà una durada de dos semestres i la supervisarà un professor/a-tutor/a, tant individualment com al llarg de les sessions de seminari. Per tant, cada setmana hi haurà un espai de dues hores durant les quals el/la professor/a-tutor/a realitzarà sessions de Seminari en grup per posar en comú el procés que s’està duent a terme (pautar i organitzar l’activitat, triar el tema, aportar documentació, planificar les activitats, etc.). Aquestes sessions de Seminari s’alternaran amb un seguiment en forma de tutories individualitzades, en què cada tutor/a farà una supervisió personalitzada del treball realitzat. Cada grup de seminari estarà format per un grup de 12-14 estudiants i un tutor/a, i l’assistència serà obligatòria per a tots els integrants del grup.

En el cas del TFG de Fisioteràpia, aquest també és anual amb seguiment per part d’un tutor/a amb qui es concreten de manera personalitzada les tutories a realitzar durant el desenvolupament del treball.

En el primer semestre, hi haurà un nou escenari d’aprenentatge en grup reduït (dues hores setmanals), per tal de desenvolupar temes relacionats amb mètodes d’investigació i/o estadística aplicada a fi i efecte de proporcionar als estudiants més suport metodològic per a l’elaboració del TFG.

En el cas que l’estudiant estigui inscrit a un programa de mobilitat internacional, el TFG podrà ser tutoritzat totalment o parcialment de manera virtual. La funció bàsica del professor/a-tutor/a és l’orientació metodològica i sobre continguts al llarg de tot el procés d’elaboració del TFG.