Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management)

Títol oficial

Preinscripció oberta

MU GestioEsport
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  Un any a temps complet (60 ECTS) o dos anys a temps parcial (30 ECTS)
 • Crèdits
  60
 • Data d'inici
  Octubre 2024
 • Horari

  De dilluns a divendres, de 9 a 13 h

 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Segell AQU Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management)

A qui va dirigit

 • Llicenciats i graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
 • Llicenciats i graduats en Administració i Direcció d’Empreses
 • Graduats en Educació Primària*
 • Diplomats en Magisteri en l’especialitat d’Educació Física*
 • Graduats i diplomats en Educació Social*
 • Titulats universitaris amb inquietud per l’àmbit d’estudi, procedents d’àrees com el turisme, l’economia, el treball social, la publicitat, l’educació i d’altres, etc.*

* Els estudiants hauran de fer, segons la Memòria aprovada per l’AQU, 12 ECTS de complements de formació.

Amplia la teva formació

Aquest màster és una resposta a les necessitats existents en la gestió de les organitzacions i els projectes relacionats amb l’esport i el lleure.

Aquests dos fenòmens, definitoris de les societats avançades, estan subjectes a l’actual escenari de globalització i transformació permanent, per la qual cosa és necessària la cerca de noves estratègies organitzatives i de gestió que n’afavoreixin el potencial socialitzador, de desenvolupament i creador de riquesa. Amb una vocació professionalitzadora i emprenedora, aquest màster pretén la capacitació de professionals de la gestió dels sectors esportiu i de lleure des d’una visió responsable i compromesa socialment.

 • Capacitar l'estudiant per a la gestió de qualsevol organització relacionada amb els sectors esportius i de lleure.
 • Promoure la formació pràctica vivencial en entorns reals i la reflexió vivencial pel que fa a la pròpia implicació del professional de la gestió esportiva i del lleure.
 • Desenvolupar l'esperit emprenedor en l'estudiant, per tal d'afavorir la innovació en les organitzacions esportives i del lleure.
 • Consolidar una visió de la gestió del lleure i de l'esport com un instrument idoni per afavorir el canvi social, amb un important potencial transformador de societats i generador de riquesa i benestar.

L'estudiant ha de ser capaç de:

 • Identificar els elements conceptuals i procedimentals per comprendre les característiques socials, econòmiques i culturals de les diferents propostes de gestió de l'oci i del sector esportiu.
 • Comprendre l'estructura del sistema esportiu i el marc legal bàsic. L'estudiant ha de ser capaç de reconèixer els aspectes bàsics de la direcció empresarial i de determinar objectius estratègics i l'estructura d'una organització esportiva.
 • Integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una organització esportiva, exercint les tasques de gestió requerides.
 • Gestionar projectes a partir de la identificació d'oportunitats i necessitats del mercat esportiu.
 • Elaborar un pla d'empresa a partir d'una idea de negoci.
 • Identificar i utilitzar instruments informàtics adequats per a la gestió esportiva.

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

Emprenedoria en el sector esportiu

Càrrecs tècnics de gestió en organitzacions esportives (federacions esportives, clubs, empreses de serveis esportius i de lleure, sector públic, etc.)

Gestió de projectes esportius diversos: grans esdeveniments esportius socioeducatius adreçats a col·lectius específics, turísticoesportius en la natura

Direcció d'àrees funcionals Consultoria i assessorament empresarial

Si tries el màster universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management) de Blanquerna, tries...

 • Innovació. Amb vocació professionalitzadora i d’emprenedoria en una universitat líder en gestió esportiva.
 • Compromís. Formem professionals de la gestió esportiva i del lleure responsables i compromesos socialment.
 • Pràctiques. Es fan segons la demanda, cercant els millors centres per atendre els interessos de cada estudiant.
Estudiants GGEE Esport Fpcee

Una metodologia única basada en l’aprenentatge personalitzat.

Els màsters universitaris de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL estan adreçats llicenciats i graduats, així com a professionals amb necessitat de rebre una formació continuada. L’orientació dels màsters és professionalitzadora i es dediquen a temes i matèries que requereixen un tractament especialitzat. Als màsters universitaris de la nostra Facultat trobem:

Professorat

Format per investigadors/es i personal docent, tant de la Facultat com d’altres universitats de l’Estat, i per professionals en actiu de prestigi reconegut. Tots el personal docent és expert de l’àmbit d’estudi en curs.

Programes

Amb suport institucional i empresarial, coordinats per investigadors/es i professionals reconeguts.

Nombre limitat d’estudiants per programa

Per garantir la qualitat de la docència, la participació i el tracte personalitzat. Convenis i contractes amb institucions i empreses que garanteixen estades de pràctiques o possibilitats de desenvolupament professional i de recerca.

Convenis i contractes

Amb institucions i empreses que garanteixen estades de pràctiques o possibilitats de desenvolupament professional i de recerca.

Notícies

Informació acadèmica

Calendaris

ELS ALUMNES ESCOLTEN EL QUE EL PROFESSOR ELS HI ESTÀ DIENT

Seguirà una metodologia fonamentada en el planejament de casos, que exigirà resolucions col·laboratives i anàlisi grupal de les situacions plantejades. El procés es complementarà amb una proposta de TFM i Pràcticum amb vocació eminentment professionalitzadora.

Crèdits

Primer
Treball fi de màster 9
Pràctiques externes 6
Obligatòria 45
Complements de formació 12
Total 72

Pràctiques en Sports Management

El pla d’estudis dels màsters universitaris atorga al Pràcticum un paper central en la formació dels estudiants. Concretament, l’estada de pràctiques en el màster universitari en Gestió d’Organitzacions Esportives i Projectes Esportius (Sports Management) és de 60 hores durant el segon semestre), del febrer al maig. Les pràctiques possibiliten l’apropament de l’estudiant a la realitat d’una organització esportiva o de lleure, a partir de l’observació dels seus processos de gestió habituals i del coneixement dels diferents projectes que s’hi duen a terme. Per a la realització d’aquestes pràctiques, la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL té signats convenis amb centres de l’àmbit de l'esport i el lleure.

L'entrada al món laboral

Concretament, l’estada de pràctiques en el màster universitari en Gestió d’Organitzacions Esportives i Projectes Esportius (Sports Management) és de 60 hores durant el segon semestre), del febrer al maig. Les pràctiques possibiliten l’apropament de l’estudiant a la realitat d’una organització esportiva o de lleure, a partir de l’observació dels seus processos de gestió habituals i del coneixement dels diferents projectes que s’hi duen a terme. Per a la realització d’aquestes pràctiques, la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL té signats convenis amb centres de l’àmbit de l'esport i el lleure.

Contacte amb la realitat professional

Les pràctiques possibiliten l’apropament de l’estudiant a la realitat d’una organització esportiva o de lleure, a partir de l’observació dels seus processos de gestió habituals i del coneixement dels diferents projectes que s’hi duen a terme. Per a la realització d’aquestes pràctiques, la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL té signats convenis amb centres de l’àmbit de l'esport i el lleure.

On pots fer les pràctiques?

 • Llop-Gestió Esportiva.
 • ITIK Consultoria Esport & Lleure.
 • Ocisport Serveis Esportius.
 • Servei d'Equipaments del Consell Català de l'Esport.
 • Trek and Ride.
 • Dorna Sports.
 • Obrint Via.
 • Col·lectiu Fitness Sant Cugat.
 • Digana-Sport SL.

Treball de Final de Màster

El treball final, com a culminació del procés formatiu del màster universitari en Gestió d'Organitzacions Esportives i Projectes Esportius (Sports Management), té com a objectiu el desenvolupament i posterior defensa d'un pla de negoci. La realització d'aquest pla de negoci permet l'aplicació de múltiples àrees de coneixement desenvolupades en el màster en un negoci específic i en un escenari de gestió real.

L'estudiant disposarà de vint minuts per defensar el projecte. Haurà de prioritzar les qüestions que consideri més rellevants del treball i fer-ne una síntesi clara, precisa i completa. Un cop finalitzada l'argumentació, l'estudiant haurà de respondre les observacions, els comentaris i les preguntes que li facin els membres del tribunal.

El projecte de màster es podrà escriure en català o en castellà, si bé l'EGA de màsters i doctorat pot autoritzar que es presenti en una altra llengua, amb una sol·licitud prèvia per escrit del/de la tutor/a. En aquest cas, caldrà un resum del projecte en català o en castellà.

Tutories personalitzades amb especialistes en la matèria.

Els criteris per avaluar el treball final de màster fan referència a les competències assolides durant el procés d’elaboració, al producte elaborat i a la defensa que se’n fa. Per aquest motiu, la qualificació final serà el resultat de diferents valoracions parcials:

Competències assolides durant el procés d'elaboració: es valorarà la persistència i la constància en la confecció del treball i la progressió en l'adquisició de les habilitats i de les actituds necessàries per a la investigació i la intervenció. Aquesta valoració la farà el/la tutor/a del treball.

Producte elaborat: es valoraran els diferents aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques per garantir la coherència i la qualitat dels treballs de recerca o d'intervenció. El/la tutor/a del treball i els membres del tribunal emetran un informe previ a la defensa que es lliurarà a la Comissió de Postgrau, almenys una setmana abans de la defensa pública del projecte.


Competències assolides en la defensa oral: es valorarà la claredat, la precisió, l'originalitat i la qualitat de l'exposició oral del treball depenent de les condicions que exigeix la comunicació oral davant d'un tribunal.
La qualificació final del treball de final de màster serà emesa pel tribunal en una acta única.

Projecció professional

Aquest màster aporta una sòlida formació en la gestió d'entitats, equipaments, serveis i activitats del sector. Estableix les bases per generar campanyes de màrqueting i promoció en la indústria esportiva. I estableix els coneixements adequats en matèria de lideratge i recursos humans de les organitzacions i els equips de gestió.

 TEU en habilitats directives i gestió de projectes esportius

Emprenedoria en el sector esportiu

fpcee stock

Càrrecs tècnics de gestió en organitzacions esportives (federacions esportives, clubs, empreses de serveis esportius i de lleure, sector públic, etc.)

fpcee stock

Gestió de projectes esportius diversos: grans esdeveniments esportius, socioeducatius adreçats a col·lectius específics, turísticoesportius i a la natura.

fpcee stock

Direcció d’àrees funcionals

Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Consultoria i assessorament empresarial

Organismes

 • Emprenedoria en el sector esportiu
 • Càrrecs tècnics de gestió en organitzacions esportives: federacions esportives, clubs, empreses de serveis esportius i de lleure, sector públic, etc.
 • Gestió de projectes esportius de diversa índole: grans esdeveniments esportius socioeducatius dirigits a col·lectius específics, turístics i esportius a la natura.
 • Direcció d'àrees funcionals
 • Consultoria i assessorament empresarial
Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Serveis d'última generació al servei dels estudiants

Coordinadors

Professorat

Procés de sol·licitud

Els màsters universitaris són títols oficials atorgats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, d’acord amb els requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i les directrius establertes a la Declaració de Bolonya. Per accedir a l’ensenyament oficial de màster s’ha de tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior. L'accés als estudis de màster estan regulats pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre.

També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis.

Fases del procés d’admissió
El procés d’admissió als estudis de màster universitari de la Facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA. Els alumni estan exempts del pagament.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares), passaport o NIE
 • Currículum vitae
 • En algunes formacions, cal adjuntar altres documents, si així ho indica la pàgina de cada titulació.

Admissió

Un cop finalitzada la preinscripció, s'oferirà al candidat una data per a una entrevista amb el coordinador de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els dubtes que pugui sorgir sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció dels estudiants es tindrà en compte la motivació, l'expedient acadèmic i l'experiència professional. Finalitzada la valoració i el període de preinscripció, s'informarà a l’estudiant sobre el resultat de l’admissió i el procediment de matrícula, si és el cas.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar al dipòsit de documents la documentació anteriorment mencionada

 • Títol o resguard del títol dels estudis que donen accés al màster.
 • Certificat acadèmic oficial original o còpia compulsada on consta l'expedient del grau.
 • Per a les persones sol·licitants estrangeres: certificat expedit per l'òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d'accés faculten, al país d'expedició, per a l'accés als estudis de màster o postgrau.

Matrícula

La formalització de la matrícula és el tràmit final per obtenir la plaça al màster:

 • La data de la formalització de matrícula es comunica individualment a la persona interessada i la pot fer de manera virtual.
 • Després, es disposa dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres); el 50 % restant es repartirà en nou mensualitats, d’octubre a juny, que s’abonaran a través de domiciliació bancària que s’informa en el moment de la matrícula (Instruccions per enviar el document SEPA signat a Blanquerna).

Els alumni de titulacions oficials de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable) si es matriculen a temps complet i per la totalitat dels crèdits que s’ofereixen de la titulació. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

En funció de si ja es disposa o no de la via d’accés, la persona admesa pot trobar-se en una d’aquestes dues modalitats de matrícula:

 1. Matrícula condicionada: Hi pot optar l'alumnat que no ha obtingut encara la titulació de grau i que per finalitzar li restin, com a màxim, 9 crèdits i/o el TFG. Per poder optar a la matrícula condicionada, l'alumnat ha d'estar matriculat als crèdits pendents del grau.
  Mentre l’estudiant no hagi superat el grau que li dona la via d’accés, no podrà defensar el TFM i, per tant, no podrà obtenir la titulació de màster.
  Per optar a aquesta modalitat, la persona interessada ha de signar aquest document informatiu en què accepta les particularitats de la matrícula condicionada.
 2. Matrícula definitiva Es fa la matrícula definitiva quan la persona interessada disposa de la via d'accés al màster universitari.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
[email protected]

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats*; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

Preu per crèdit curs 2023-25
144,17 €
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts Blanquerna

Màster acreditat per l'AQU

Segell AQU Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management)

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur