Durada 2 anys
Horari tarda
Crèdits 90 ECTS
CoordinacióDra. C. Palma Dr. V. Cabré Prof. A. Gil
Preinscripció TANCADA / PLACES EXHAURIDES
masters-universitarisMPGS

Treball de Final de Màster (TFM)

Els estudiants hauran d’entregar un projecte de final de màster que serà tutoritzat per un professor doctor adscrit al màster assignat a l’alumne. Aquest projecte es defensarà públicament davant d’una comissió formada per dos professors doctors del programa de màster. 

Objectius:

 • Saber integrar coneixements, formular judicis a partir d'una informació i reflexionar sobre les responsabilitats socials i ètiques de la   professió. 
 • Saber comunicar per escrit les conclusions, els coneixements i els arguments que el sostenen. 
 • Adquirir capacitat crítica sobre el propi exercici professional situant-se en una línia de millora contínua. 
 • Saber aplicar els principis i els fonaments de l'orientació al disseny d'intervencions.
 • Saber planificar i gestionar les intervencions pròpies de la professió.

Elaboració i defensa del TFM

Sempre que sigui possible, estarà directament relacionat amb el Pràcticum (o en el seu defecte, amb un altre centre professional supervisat i reconegut per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna-URL). 
Pot ser de quatre tipus:

 1. Elaborar un estudi de cas contextualitzat en la institució o centre sanitari on s'hagin realitzat o on s'estiguin desenvolupant les pràctiques. Les instruccions per redactar l’estudi de cas es poden trobar a l’annex 1.
 2. Elaborar un informe d’investigació a partir de dades empíriques seguint el format d’un article científic. Les instruccions es poden trobar a l’annex 2.
 3. Fer una revisió sistemàtica o metaanàlisi sobre un tema propi de la psicologia general sanitària. 
 4. Proposar un procediment d’avaluació o programa d’intervenció d’interès pel psicòleg general sanitari (per exemple, una intervenció psicològica, una plataforma web, una producció audiovisual d'interès per a la psicologia general sanitària, un instrument d'avaluació, etc.).


Criteris d’avaluació

Per a l'avaluació del TFM, d'acord amb les competències explícites del mòdul, es tindrà en compte l'adequació d'objectius i disseny metodològic, l'adequació al tema d'estudi i al context, així com el seguiment fet des de l'espai de Seminari (tutoria grupal ) i de tutoria individual. 

També es valorarà la presentació del treball (aspectes formals), la qualitat dels referents teòrics, el treball d'anàlisi i la proposta final degudament argumentada i presentada. 

Consulta els criteris de l'informe de valoració del TFM.

Defensa del projecte

L’estudiant disposarà de deu minuts per defensar el seu projecte davant d’una comissió composta per dos professors del màster. Haurà de prioritzar les qüestions que consideri més rellevants del seu treball i fer-ne una síntesi clara, precisa i completa. Un cop finalitzada l’argumentació, l’estudiant haurà de respondre les observacions, els comentaris i les preguntes que li facin els membres del tribunal.
El projecte de màster es podrà escriure en català o en castellà, si bé l’EGA de màsters i doctorat pot autoritzar que es presenti en una altra llengua, amb una prèvia sol•licitud per escrit del director. En aquest cas, caldrà un resum del projecte en català o en castellà. 

Ponderació final del TFM

L’avaluació del TFM es ponderarà de la manera següent:

 • Treball escrit 50%.
 • Treball acadèmic i defensa oral valorat per una comissió d’avaluació 50%.