Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius

Títol oficial

Preinscripció oberta

lideratge
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català
 • Durada
  Dos anys a temps parcial (30 ECTS)
 • Crèdits
  60
 • Data d'inici
  Octubre 2024
 • Horari

  Dimarts i dijous a la tarda i dos dissabtes al semestre.

 • Places
  30
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

A qui va dirigit

El màster s’adreça principalment a docents que exerceixen funcions directives i de coordinació als centres educatius i a docents que volen millorar la pràctica docent i la innovació educativa.

 • Docents de les etapes de primària i secundària amb funcions directives i de coordinació als centres educatius
 • Diplomats i graduats en Magisteri
 • Llicenciats i graduats en Pedagogia
 • Graduats en el màster de Secundària Obligatòria que dona accés a llicenciats i graduats en qualsevol disciplina per exercir la docència en les etapes d’educació secundària obligatòria i postobligatòria.

Amplia la teva formació

Aquest màster aporta una sòlida capacitació als professionals docents en els rols de direcció escolar, gestió d’equips i en les claus del lideratge de la innovació educativa en l’ensenyament obligatori (primària i secundària).

La proposta metodològica combina conferències, taules rodones, resolució de casos, plataforma virtual, fòrums i, opcionalment, pràctiques en centres de referència amb l’objectiu de desenvolupar competències per a una praxi professional innovadora, una gestió efectiva de l’aula i una dinamització de l’escola amb rigor i amb la integració de les tendències educatives actuals.

El màster proporciona les eines necessàries per desenvolupar una praxi professional innovadora, gestionar l'aula i dinamitzar l'escola amb rigor i integrant tendències educatives actuals.

D’acord amb la definició de l’espai europeu d’educació superior, els ensenyaments de màster han de tenir com a finalitat oferir als estudiants una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització professional. En aquest sentit, el màster universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius té com a objectiu principal preparar els estudiants, procedents de diferents formacions de grau en l’àmbit educatiu (especialment els d’educació infantil i primària i els professors de secundària), com a professionals per al desenvolupament d’innovacions a l’escola i més competents en el lideratge i la gestió d’equips.

Es pretén formar professionals capaços de portar a l’escola innovacions de màxima actualitat, de caràcter transformatiu real i avaluable, tant en l’àmbit educatiu -a l’aula- com organitzacional –escolar-, sense oblidar les emergents formes de treball col·laboratiu al territori. Es prioritza el desenvolupament efectiu i objectiu dels alumnes de les competències crítiques específiques de lideratge transformacional i d’innovació pedagògica a l’escola. El desenvolupament d’aquestes competències en diferents nivells -aula, organització educativa o sistema-xarxa socioeducativa- s’ha d’orientar a promoure entorns d’aprenentatge estimulants, inclusius i adreçats a l’èxit escolar.

Tenint en compte les consideracions precedents, els objectius del màster universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius són els següents:

 • Desenvolupar un marc conceptual sòlid i avançat entorn dels processos d’innovació pedagògica a l’aula i en el marc de l’organització escolar i educativa.
 • Desenvolupar un marc conceptual sòlid i avançat al voltant dels processos de lideratge educatiu transformacional i de direcció estratègica en el marc de l’organització escolar.
 • Identificar i profunditzar els nous paradigmes de col·laboració socioeducativa en contextos de complexitat basant-se en la direcció estratègica, centrada en valors i en el benestar pedagògic.
 • Desplegar un ampli catàleg de propostes teoricopràctiques de generació d’innovació docent en el marc de les noves aules 2.0 i 3.0, dels nous entorns virtuals d’aprenentatge i del currículum escolar organitzat per competències.
 • Profunditzar en les diferents estratègies per a la direcció i el lideratge d’equips, promovent el desenvolupament d’habilitats directives, de pensament i de decisió que promoguin i facilitin l’autonomia, la creativitat, la confiança i la iniciativa personal de tots els membres.
 • Aprofundir en les diferents solucions TIC per a la gestió i l’organització del centre educatiu com una organització d’aprenentatge i que aprèn, integrada en el territori i en coherència amb els models de millora de la qualitat.

Transversals

 • Incorporar els principis i els mètodes bàsics de la investigació-acció en les pràctiques professionals.
 • Gestionar la informació de forma reflexiva per transformar-la en coneixement aplicable en els processos de millora organitzativa i innovació educativa.
 • Assumir responsabilitats i prendre decisions en la gestió d’equips educatius.
 • Ser capaç d’expressar-se en públic i fer presentacions amb suport digital adaptades als diferents grups d’interès (docents, educadors, famílies, estudiants, etc.).
 • Integrar els valores ètics en la pròpia conducta professional, com a docents i directius, i en la gestió de la innovació pedagògica.

Específiques

 • Aplicar tècniques i estratègies de comunicació i de negociació en la gestió d’equips humans (educadors, alumnes i famílies).
 • Gestionar i aplicar recursos, així com promoure estratègies metodològiques i institucionals que fomenten la inclusió i l’èxit educatiu.
 • Gestionar persones i equips de docents i alumnes de forma proactiva i saludable.
 • Participar, promoure, gestionar i difondre amb el suport TIC projectes i estratègies de col·laboració entre l’escola i altres agents socioeducatius del territori.
 • Utilitzar diferents solucions TIC per a la gestió i l’organització del centre educatiu en coherència amb la normativa del sistema educatiu i les normes de millora de la qualitat.
 • Dissenyar i gestionar l’avaluació de programes d’innovació i de projectes educatius.
 • Planificar estratègicament processos de millora i innovació pedagògica en diferents contextos organitzatius i institucionals.

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

Principalment, es faciliten recursos i competències per desenvolupar les funcions següents als centres educatius:

educacio primaria

Desenvolupament de funcions directives i de coordinació als centres educatius

educacio primaria

Lideratge i dinamització d’equips docents

educacio primaria

Planificació, monitoratge i avaluació de projectes educatius

educacio primaria

Projectes i coordinació TIC-TAC

educacio primaria

Gestió de l’aula i creació d’entorns d’aprenentatge eficaços

Si tries el màster universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius de Blanquerna, tries...

 • Acreditació: Formació reconeguda com a requisit per optar a ser director/a de centres educatius.
 • Innovació: Proporciona les eines necessàries per desenvolupar una praxi professional i innovadora.
 • Professorat: Amb àmplia experiència en direcció escolar, gestió d’equips i en innovació educativa en l’ensenyament
educacio primaria

Una metodologia única basada en l’aprenentatge personalitzat.

Els màsters universitaris de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL estan adreçats llicenciats i graduats, així com a professionals amb necessitat de rebre una formació continuada. L’orientació dels màsters és professionalitzadora i es dediquen a temes i matèries que requereixen un tractament especialitzat. Als màsters universitaris de la nostra Facultat trobem:

Professorat

Format per investigadors/es i personal docent, tant de la Facultat com d’altres universitats de l’Estat, i per professionals en actiu de prestigi reconegut. Tots el personal docent és expert de l’àmbit d’estudi en curs.

Programes

Amb suport institucional i empresarial, coordinats per investigadors/es i professionals reconeguts.

Nombre limitat d’estudiants per programa

Per garantir la qualitat de la docència, la participació i el tracte personalitzat. Convenis i contractes amb institucions i empreses que garanteixen estades de pràctiques o possibilitats de desenvolupament professional i de recerca.

Convenis i contractes

Amb institucions i empreses que garanteixen estades de pràctiques o possibilitats de desenvolupament professional i de recerca.

Notícies

Informació acadèmica

Calendari

ELS ALUMNES ESCOLTEN EL QUE EL PROFESSOR ELS HI ESTÀ DIENT

Una formació que s'adapta als teus interessos i al teu futur professional

La proposta metodològica combina conferències, taules rodones, resolució de casos, plataforma virtual, fòrums i, opcionalment, pràctiques en centres de referència amb l’objectiu de desenvolupar competències per a una praxi professional innovadora, una gestió efectiva de l’aula i una dinamització de l’escola amb rigor i amb la integració de les tendències educatives actuals.

Crèdits

Primer
Treball fi de màster 10
Obligatòria 30
Optativa 20
Complements de formació 12
Total 72

Fes les pràctiques en diferents àmbits educatius

Les pràctiques es duen a terme en el segon semestre, i es poden focalitzar en qualsevol àmbit professionalitzador descrit (gestió directiva i d’equips, innovació tecnològica, innovació socioeducativa.

Les pràctiques tenen un caràcter optatiu, a elecció de cada estudiant depenent del seu interès i itinerari personal.

En total suposa un mínim de 80 hores d’estada en centres educatius col·laboradors, entitats i organitzacions de reconegut prestigi per la seva qualitat educativa i compromís amb la innovació.

A banda, hi ha també la participació en un seminari de treball, de seguiment i de mentoria a la Facultat.

Les pràctiques es poden focalitzar en diferents àmbits professionalitzadors (gestió directiva i d’equips, innovació, TIC-TAC i gestió d’aula).

Treball Final de Màster

El treball de final de màster (TFM) es basa en l'elaboració i la defensa d'un projecte centrat en el disseny i l'avaluació d'un projecte innovador d'intervenció i lideratge educatiu en centres educatius en qualsevol de les etapes d'ensenyament obligatori (primària/secundària). Aquest treball implica que els estudiants apliquin els coneixements adquirits durant les accions formatives del màster.

L'estudiant disposarà de deu minuts per defensar el projecte. Haurà de prioritzar les qüestions que consideri més rellevants del treball i fer-ne una síntesi clara, precisa i completa. Una vegada finalitzada l'argumentació, l'estudiant haurà de respondre les observacions, els comentaris i les preguntes que li facin els membres del tribunal. El projecte de màster es podrà escriure en català o castellà, si bé l'equip de gestió acadèmica (EGA) de màsters i doctorats pot autoritzar que es presenti en una altra llengua, amb una sol·licitud prèvia per escrit del/de la director/a. En aquest cas, hi haurà un resum del projecte en català o en castellà.

El treball de final de màster (TFM) es basa en l'elaboració i la defensa d'un projecte centrat en el disseny i l'avaluació d'un projecte innovador d'intervenció i lideratge educatiu en centres educatius en qualsevol de les etapes d'ensenyament obligatori (primària/secundària).

El projecte de màster es podrà escriure en català o castellà, si bé l'equip de gestió acadèmica (EGA) de màsters i doctorats pot autoritzar que es presenti en una altra llengua, amb una sol·licitud prèvia per escrit del/de la director/a. En aquest cas, hi haurà un resum del projecte en català o en castellà.

EL TFM és obligatori i s'ha de fer individualment. El tutoritzarà un/a professor/a doctor/a adscrit/a al màster. Aquest projecte es defensarà públicament davant una comissió formada, preferentment, per professors doctors del programa de màster.

Els criteris per avaluar el TFM fan referència a les competències assolides durant el procés d'elaboració, al producte elaborat i a la defensa que se'n fa.

Exerceix funcions directives a l'àmbit educatiu

Aquest màster aporta una sòlida capacitació als professionals docents en els rols de direcció escolar, gestió d’equips i en les claus del lideratge de la innovació educativa en l’ensenyament obligatori (primària i secundària).

fpcee stock

Gestió i direcció

Desenvolupament de funcions directives i de coordinació en els centres educatius.

Alumnes fent pràctica d'educació

Lideratge

Lideratge i dinamització d’equips docents.

alumnes escolten al professor

Projectes

Planificació, monitoratge i avaluació de projectes educatius.

fpcee stock

Centres

Projectes i coordinació estratègica digital de centre.

fpcee stock

Aula

Gestió de l’aula i creació d’entorns d’aprenentatge eficaços.

bilbioteca de la fpcee

Doctorat

La superació dels 60 ECTS permet l’accés als estudis de doctorat.

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Coordinador

Professorat

Procés de sol·licitud

Els màsters universitaris són títols oficials atorgats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, d’acord amb els requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i les directrius establertes a la Declaració de Bolonya. Per accedir a l’ensenyament oficial de màster s’ha de tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior. L'accés als estudis de màster estan regulats pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre.

També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis.

Fases del procés d’admissió
El procés d’admissió als estudis de màster universitari de la Facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA. Els alumni estan exempts del pagament.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares), passaport o NIE
 • Currículum vitae
 • En algunes formacions, cal adjuntar altres documents, si així ho indica la pàgina de cada titulació.

Admissió

Un cop finalitzada la preinscripció, s'oferirà al candidat una data per a una entrevista amb el coordinador de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els dubtes que pugui sorgir sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció dels estudiants es tindrà en compte la motivació, l'expedient acadèmic i l'experiència professional. Finalitzada la valoració i el període de preinscripció, s'informarà a l’estudiant sobre el resultat de l’admissió i el procediment de matrícula, si és el cas.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar al dipòsit de documents la documentació anteriorment mencionada

 • Títol o resguard del títol dels estudis que donen accés al màster.
 • Certificat acadèmic oficial original o còpia compulsada on consta l'expedient del grau.
 • Per a les persones sol·licitants estrangeres: certificat expedit per l'òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d'accés faculten, al país d'expedició, per a l'accés als estudis de màster o postgrau.

Matrícula

La formalització de la matrícula és el tràmit final per obtenir la plaça al màster:

 • La data de la formalització de matrícula es comunica individualment a la persona interessada i la pot fer de manera virtual.
 • Després, es disposa dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres); el 50 % restant es repartirà en nou mensualitats, d’octubre a juny, que s’abonaran a través de domiciliació bancària que s’informa en el moment de la matrícula (Instruccions per enviar el document SEPA signat a Blanquerna).

Els alumni de titulacions oficials de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable) si es matriculen a temps complet i per la totalitat dels crèdits que s’ofereixen de la titulació. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

En funció de si ja es disposa o no de la via d’accés, la persona admesa pot trobar-se en una d’aquestes dues modalitats de matrícula:

 1. Matrícula condicionada: Hi pot optar l'alumnat que no ha obtingut encara la titulació de grau i que per finalitzar li restin, com a màxim, 9 crèdits i/o el TFG. Per poder optar a la matrícula condicionada, l'alumnat ha d'estar matriculat als crèdits pendents del grau.
  Mentre l’estudiant no hagi superat el grau que li dona la via d’accés, no podrà defensar el TFM i, per tant, no podrà obtenir la titulació de màster.
  Per optar a aquesta modalitat, la persona interessada ha de signar aquest document informatiu en què accepta les particularitats de la matrícula condicionada.
 2. Matrícula definitiva Es fa la matrícula definitiva quan la persona interessada disposa de la via d'accés al màster universitari.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
[email protected]

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats*; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

Preu per crèdit primer curs, curs 2024-25
144,17 €
Preu per crèdit segon curs, curs 2024-25
139,29 €
preus FPCEE

Beques i ajuts Blanquerna

Màster acreditat per l'AQU

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur