Màster Universitari en Psicopedagogia

Preinscripció onlineMeeting Virtual
Durada 2 anys
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Montserrat Alguacil Dra. Ingrid Sala.
Preinscripció Oberta
masters-universitarisMPSP

Màster Universitari en Psicopedagogia

El màster universitari en Psicopedagogia (MUP) ofereix una formació especialitzada per intervenir i assessorar, des dels serveis psicopedagògics i d'orientació, els centres educatius en les diferents etapes (infantil, primària i secundària), per cobrir les necessitats d'orientació i assessorament -des d'un plantejament inclusiu- de temàtiques relacionades amb la millora de la qualitat educativa dels centres, amb la formació i amb la innovació del professorat, la tutoria, l'atenció a la diversitat, les dificultats d'aprenentatge i l'orientació vocacional i professional. També permet l'assessorament i la intervenció psicopedagògica en altres àmbits que ho requereixin.

Aquest màster universitari es equival a:

 1. Títol de màster que habilita per a l'exercici de la professió de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, de Formació Professional i d’Ensenyament d'Idiomes, exclusivament per a l'especialitat d'orientació educativa (Ordre EDU/3498/2011, de 16 de desembre, i Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre). Per poder exercir com a docent d’aquesta especialitat s’ha d’estar en possessió de la titulació definida per l’administració pública corresponent. Els enllaços expliciten la titulació requerida en el cas de Catalunya: normativa i relació de titulació i ensenyaments que es poden impartir.
 2. Per a diplomats i graduats en Educació Infantil i Educació Primària s’obté l’especialitat de Pedagogia Terapèutica (menció en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva).
 

Criteris d’admissió

Les titulacions d'origen que donen accés a la realització del MUP són:

Diplomats o llicenciats (previs a l'adaptació de l'Espai Europeu d'Educació Superior):

 • Diplomatura de mestre d'Educació Infantil
 • Diplomatura de mestre d'Educació Primària
 • Diplomatura de mestre d'Educació Especial
 • Diplomatura de mestre d'Educació Musical
 • Diplomatura de mestre de Llengua Estrangera
 • Diplomatura de mestre d'Educació Física
 • Diplomatura d'Educador Social
 • Diplomatura de Logopèdia
 • Llicenciatura en Pedagogia
 • Llicenciatura en Psicologia

Graduats:

 • Graduat en Educació Primària
 • Graduat en Educació Infantil
 • Graduat en Pedagogia
 • Graduat en Psicologia
 • Graduat en Logopèdia*
 • Graduat en Educació Social*

*Els estudiants hauran de fer, segons la memòria aprovada per l’AQU i a partir de l’estudi del seu expedient acadèmic, entre 6 i 18 ECTS de complements de formació.

A més, al màster universitari en Psicopedagogia també poden accedir-hi graduats en el màster universitari en Formació del Professorat en Educació Ssecundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, que dóna accés a llicenciats i graduats en el màster universitari en Pedagogia Social i Comunitària: Lideratge de la Transformació Socioeducativa.

Els criteris de selecció i accés de la FPCEE Blanquerna-URL es basaran en:

 • La nota mitjana de l'expedient acadèmic (40%)
 • L'experiència professional prèvia en l'àmbit de la docència i l'educació (20%)
 • La motivació de l'estudiant (20%)
 • La formació complementària en l'àrea d'estudi del màster (10%)
 • El nivell d'idiomes (anglès)