Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster universitari en Psicopedagogia

Títol oficial

Preinscripció oberta

Laboratori de Psicologia
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català
 • Durada
  Dos anys a temps parcial (30 ECTS)
 • Crèdits
  60
 • Data d'inici
  octubre 2024
 • Horari

  1r curs: dimarts i dijous de 17.30 a 21.30 h

  2n curs: dilluns i dimecres de 17.30 a 21.30 h.

 • Places
  30
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

A qui va dirigit

Les titulacions d'origen que donen accés a la realització del MUP són:

Grau en Psicologia

Grau en Pedagogia

Grau en Educació Primària

Grau en Educació Infantil

Grau en Educació Social

A més, també hi tenen accés els diplomats en Magisteri i Educació Social i els llicenciats en Psicologia i Pedagogia

Amplia la teva formació

El màster universitari en Psicopedagogia (MUP) ofereix, a partir d'un plantejament centrat en la pràctica i la recerca, una formació especialitzada per intervenir i assessorar, des dels serveis psicopedagògics i d'orientació, els centres educatius en les diferents etapes (infantil, primària i secundària), per cobrir les necessitats d'orientació i assessorament -des d'un plantejament inclusiu- de temàtiques relacionades amb la millora de la qualitat educativa dels centres, amb la formació i amb la innovació del professorat, la tutoria, l'atenció a la diversitat, les dificultats d'aprenentatge i l'orientació vocacional i professional.

També permet l'assessorament i la intervenció psicopedagògica en altres àmbits que ho requereixin.

D'acord amb la definició de l'espai europeu d'educació superior, els ensenyaments de màster han de tenir com a finalitat l'adquisició per part de l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització professional.

En aquest sentit, el màster universitari en Psicopedagogia té com a objectius:

 • Formar professionals que siguin competents en l'àmbit psicopedagògic en centres i institucions educatives, per poder intervenir en l'assessorament sobre processos d'aprenentatge i les seves dificultats, en l'atenció a la diversitat de les escoles, així com en l'orientació educativa.
 • Capacitar per analitzar i interpretar les pràctiques i les polítiques d'intervenció educativa en situacions de dificultat d'aprenentatge, per tal d'intervenir de manera òptima i millorar els processos d'aprenentatge.
 • Desenvolupar en els estudiants del MUP la capacitat d’impulsar la reflexió i la innovació en el camp de la intervenció psicopedagògica per a l'atenció a la infància i la joventut amb dificultats d'aprenentatge i per a l'orientació en l’àmbit escolar.
 • Dotar de les estratègies i els instruments de treball necessaris per atendre les necessitats dels centres educatius i la necessitat de formació continuada davant de situacions d'orientació educativa i innovació, per potenciar les capacitats dels centres, així com donar resposta a les dificultats en l'aprenentatge.

Les competències específiques de la professió per a la qual es formen els estudiants del màster universitari en Psicopedagogia, atenent la necessitat d'ocupabilitat i l'estil propi de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL, són les següents:

 • Diagnosticar i analitzar les necessitats educatives de persones, grups i organitzacions educatives a partir de diferents metodologies, instruments i tècniques, prenent en consideració les singularitats de cada context en les etapes d'educació infantil i d'educació primària.
 • Identificar els problemes i les dificultats d'aprenentatge, i els trastorns del desenvolupament i de la conducta de les persones en entorns escolars.
 • Disposar de coneixements i eines per a l'assessorament de professionals de l'educació pel que fa a l'organització, el disseny i la implementació de processos i experiències d'ensenyament-aprenentatge inclusives i de qualitat en les etapes d'educació infantil i d'educació primària.
 • Desenvolupar actuacions que afavoreixin el desenvolupament personal i professional de les persones en els àmbits educatius, mitjançant els principis i els fonaments de l'orientació psicopedagògica.
 • Dissenyar un pla d'acció tutorial a partir del coneixement de mètodes i tècniques d'acció tutorial.
 • Plantejar pràctiques educatives, programes i serveis que donin resposta a les necessitats educatives integrals de les persones.
 • Formular propostes de millora en la intervenció psicopedagògica fonamentades en els resultats de la investigació psicopedagògica.
 • Conèixer i analitzar les característiques, l'organització i el funcionament dels serveis d'assessorament psicopedagògic i d'orientació que operen en els diferents nivells del sistema educatiu. Identificar necessitats en l'àmbit educatiu que portin a emprendre activitats d'investigació i millora.
 • Conèixer investigacions i innovacions relacionades amb l'assessorament i l'orientació psicopedagògica i identificar-ne els fòrums de difusió.
 • Identificar les barreres i els facilitadors d'una educació inclusiva tant al centre escolar com en altres contextos socioeducatius.
 • Fer avaluacions psicopedagògiques i dissenyar intervencions de suport per a l'alumnat que ho requereixi.
 • Adquirir coneixements per orientar l'alumnat en la presa de decisions en l'àmbit personal, social, acadèmic i professional.
 • Conèixer tècniques de mediació per a la gestió de conflictes i la millora de la convivència en els contextos d’educació i en les etapes educatives.
 • Adquirir experiència en l'exercici de l'assessorament psicopedagògic i de l'orientació aplicant els coneixements desenvolupats al llarg de la formació des d'un model professional reflexiu.
 • Disposar d'eines digitals bàsiques per aplicar-les en l'àmbit de l'assessorament psicopedagògic i de l'orientació.
 • Familiaritzar-se amb els diferents sistemes d'assessorament i orientació psicopedagògica per desenvolupar una pràctica ajustada a les característiques específiques dels contextos d'intervenció.
 • Fonamentar la reflexió psicopedagògica tenint en compte el context educatiu i la seva dinàmica. Diagnosticar i analitzar les necessitats educatives de persones, grups i organitzacions educatives a partir de diferents metodologies, instruments i tècniques, prenent en consideració les singularitats de cada context en l'etapa d'educació secundària.
 • Disposar de coneixements i eines per a l'assessorament als professionals de l'educació pel que fa a l'organització, el disseny i la implementació de processos i experiències d'ensenyament-aprenentatge inclusives i de qualitat en l'etapa de secundària.

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

D'acord amb la definició de l'espai europeu d'educació superior, els ensenyaments de màster han de tenir com a finalitat l'adquisició per part de l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització professional.

En aquest sentit, el màster universitari en Psicopedagogia té com a objectius formar professionals que siguin competents en l'àmbit psicopedagògic en centres i institucions educatives, per poder intervenir en l'assessorament sobre processos d'aprenentatge i les seves dificultats, en l'atenció a la diversitat de les escoles i en l'orientació educativa.

Interpretació d'intervenció educativa

Capacitar per analitzar i interpretar les pràctiques i les polítiques d'intervenció educativa en situacions de dificultat d'aprenentatge, per tal d'intervenir de manera òptima i millorar els processos d'aprenentatge.

Reflexió i innovació

En el camp de la intervenció psicopedagògica per a l'atenció a la infància i la joventut amb dificultats d'aprenentatge i per a l'orientació en l’àmbit escolar.

Atenció de necessitats

Dels centres educatius i la necessitat de formació continuada davant de situacions d'orientació educativa i innovació, per potenciar les capacitats dels centres, així com donar resposta a les dificultats en l'aprenentatge.

Si tries el màster universitari en Psicopedagogia de Blanquerna-URL, tries...

Un futur laboral assegurat.

 • Formació acreditada: El màster atorga la titulació necessària per treballar com a especialista en educació especial*.
 • Formació pràctica: Matèries molt pràctiques i aplicades a les situacions escolars més quotidianes.
 • Professorat especialitzat: Altament qualificat i amb una àmplia experiència educativa.
 • Habilita com a orientador/a*: El màster en Psicopedagogia de la FPCEE Blanquerna és equivalent al màster universitari en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d’Idiomes en l’especialitat d’Orientació*

* en funció del perfil d'entrada

Laboratori de Psicologia

Les dades de l'excel·lència

84 %

tornaria a repetir la titulació

100 %

d'inserció laboral l'any 2020, segons EUC

60

ECTS, repartits en 2 cursos acadèmics

75 %

del professorat doctorat

Una metodologia única basada en l’aprenentatge personalitzat.

Els màsters universitaris de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL estan adreçats llicenciats i graduats, així com a professionals amb necessitat de rebre una formació continuada. L’orientació dels màsters és professionalitzadora i es dediquen a temes i matèries que requereixen un tractament especialitzat. Als màsters universitaris de la nostra Facultat trobem:

Professorat

Format per investigadors/es i personal docent, tant de la Facultat com d’altres universitats de l’Estat, i per professionals en actiu de prestigi reconegut. Tots el personal docent és expert de l’àmbit d’estudi en curs.

Programes

Amb suport institucional i empresarial, coordinats per investigadors/es i professionals reconeguts.

Nombre limitat d’estudiants per programa

Per garantir la qualitat de la docència, la participació i el tracte personalitzat. Convenis i contractes amb institucions i empreses que garanteixen estades de pràctiques o possibilitats de desenvolupament professional i de recerca.

Convenis i contractes

Amb institucions i empreses que garanteixen estades de pràctiques o possibilitats de desenvolupament professional i de recerca.

Notícies

Informació acadèmica

Calendaris

ELS ALUMNES ESCOLTEN EL QUE EL PROFESSOR ELS HI ESTÀ DIENT

Una formació que s'adapta als teus interessos i al teu futur professional

Crèdits

PrimerSegonTotal
Practicum 14 14
Treball fi de màster 6 6
Obligatòria 30 10 40
Complements de formació 12 12
Total 30 42 72

Objectius de les pràctiques

 1. Les pràctiques externes tindran una extensió de 14 ECTS i es faran al llarg de tot el curs en centres públics, concertats o privats: EAP, CPR, CDIAP, equips d’orientació i gabinets psicopedagògics, entre altres. Aquests centres han de tenir un projecte formatiu per als estudiants de pràctiques.
 • El pla d'estudis del màster universitari en Psicopedagogia atribueix al Pràcticum un paper central en la formació dels estudiants; per aquest motiu és el mòdul que té més crèdits. El període de pràctiques es distribuirà en tres etapes:
 • Pràctiques d'observació
 • Període d'intervenció acompanyada
 • Pràctiques d'intervenció autònoma

Per a l'avaluació del Pràcticum es consideraran:

 • L'autoavaluació de l'estudiant
 • L'avaluació del/de la tutor/a de la universitat
 • L'avaluació del/de la tutor/a del centre

El Pràcticum és una oportunitat per posar en pràctica l'aprenentatge adquirit en les altres matèries del màster. Les pràctiques ofereixen un contacte rellevant amb la realitat professional i, per tant, són una font important d'enriquiment professional i personal.

També desenvolupen la capacitat crítica i autocrítica necessària per a la formulació d'interrogants i, així, esdevenen un motor essencial per a la investigació científica i per al conjunt del desenvolupament acadèmic i professional.

Els estudiants del MUP faran, obligatòriament, pràctiques en una institució implicada en temes psicopedagògics i d'orientació de caràcter formatiu i educatiu, per un còmput total de 280 hores de pràctica externa, 70 hores en l’àmbit del Seminari de la Facultat amb la tutorització d'un/a professor/a del MUP i un seguiment i acompanyament individualitzats.

Les pràctiques es duen a terme en institucions amb què la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL té conveni de pràctiques. Es tracta de centres públics, concertats i privats.

On pots fer les pràctiques?

CREIX Barcelona EAP B-01 Nou Barris (Barcelona) · Escola Sadako (Barcelona) · Escola Pia Sabadell (Sabadell) · Centre Bruguer-Merello Psicopedagògic (Barcelona) · Escola Garbí (Esplugues) · Escola Garbí-Pere Vergés (Badalona) · Institut d'Educació Secundària Miquel Biada (IME) (Mataró) · Espai de Psicomotricitat i Teràpia Familiar (Sant Cugat del Vallès) · Espai de Psicomotricitat i Teràpia Familiar (Barcelona) · EAP B-34 Sabadell (Sabadell) · Institut- Escola Costa i Llobera (Barcelona) · Escola IPSI (Barcelona) · Escola Virolai Taktikum (Barcelona) · Col·legi Maristes La Immaculada (Barcelona) · Educaweb (Barcelona) · Institut Barri Besòs (Barcelona) · EAP B-02 Sant Andreu (Barcelona) · L'Enllaç. Espai Terapèutic (Barcelona) · Servei d'Assessorament i Intervenció Psicopedagògica (SAIP). Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna -URL (Barcelona) · CREDAC Pere Barnils (Barcelona) · Grup Cercles (Vilanova del Vallès) · Centre Empatia (Mataró) · Escola El Cim (Vilanova) · Institut d'Educació Secundària Torre Roja (Viladecans) · Escola Singuerlín (Santa Coloma de Gramenet)

A més, els estudiants poden buscar altres centres que desenvolupin activitats d'orientació i psicopedagogia per realitzar les pràctiques.

Treball Final de Màster

Els estudiants hauran de lliurar un projecte de màster de recerca o d'intervenció, que serà tutoritzat per un/a professor/a doctor/a adscrit/a al màster. Aquest projecte consta d'un total de 6 ECTS (equival a unes 48 hores de sessions grupals i d’altres d'atenció personalitzada).

Aquest projecte es defensarà públicament davant d'una comissió formada per professors doctors del programa de màster. En el cas de l'itinerari de recerca, els membres de la comissió hauran d'estar acreditats per l'ANECA, per l'AQU o per una agència equivalent. Es recomana que un dels membres de la comissió no sigui del màster, però sí membre d'algun programa de postgrau de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL.

Els estudiants hauran de lliurar un projecte de màster de recerca o d'intervenció, que serà tutoritzat per un/a professor/a doctor/a adscrit/a al màster.

El treball de final de màster es podrà escriure en català, en castellà o en anglès.

Aquest projecte consta d'un total de 6 ECTS (equival a unes 48 hores de sessions grupals i d’altres d'atenció personalitzada).

Els criteris per avaluar el treball final de màster fan referència a les competències assolides durant el procés d’elaboració, al producte elaborat i a la defensa que se’n fa. Per aquest motiu, la qualificació final serà el resultat de diferents valoracions parcials:
- Competències assolides durant el procés d’elaboració (15 %): es valoraran la persistència i la constància en la confecció del treball, així com la progressió en l’adquisició de les habilitats i de les actituds necessàries per a la investigació o la intervenció. Aquesta valoració la faran el tutor del treball i l'estudiant mateix (autoavaluació).
- Article (60 %): es valoraran els diversos aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques per garantir la coherència i la qualitat dels treballs d’investigació o d’intervenció.
- Competències assolides en la defensa oral (25 %): es valorarà la claredat, la precisió, l’originalitat i la qualitat de l’exposició oral del treball en funció de les condicions que exigeix la comunicació oral davant d’un tribunal.

Projecció professional

En finalitzar el màster, els estudiants poden treballar en centres públics, concertats i privats per cobrir necessitats d'orientació, de psicopedagogia i d'assessorament -des d'un plantejament inclusiu- en temàtiques relacionades amb l'atenció a la diversitat, les dificultats d'aprenentatge, la innovació educativa, la qualitat educativa i l'orientació vocacional i professional.

MU Psico_general_sanitari

Psicopedagog/a

MU LideratgeInnovaPedago

Orientador/a

educacio primaria

Professor d’ESO i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes

Aquestes sortides professionals poden desenvolupar-se a:

 • Gabinets psicopedagògics
 • Departaments d'orientació psicopedagògica
 • Coordinador/a del Departament d'Orientació Psicopedagògica Serveis multidisciplinaris Centres de recursos pedagògics (CRP)
 • Directors, caps o coordinadors d'estudis o altres càrrecs de responsabilitat de gestió educativa
 • Departaments de formació i orientació
 • Equips d'assessorament psicopedagògic
 • Centres de desenvolupament i atenció precoç
 • D'altres, com per exemple: serveis d'ocupació o informació i d'orientació; fundacions de caràcter educatiu i social; serveis de suport a la inclusió laboral, etc.
Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Coordinadores

Professorat

Procés de sol·licitud

Els màsters universitaris són títols oficials atorgats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, d’acord amb els requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i les directrius establertes a la Declaració de Bolonya. Per accedir a l’ensenyament oficial de màster s’ha de tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior. L'accés als estudis de màster estan regulats pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre.

També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis.

Fases del procés d’admissió
El procés d’admissió als estudis de màster universitari de la Facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA. Els alumni estan exempts del pagament.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares), passaport o NIE
 • Currículum vitae
 • En algunes formacions, cal adjuntar altres documents, si així ho indica la pàgina de cada titulació.

Admissió

Un cop finalitzada la preinscripció, s'oferirà al candidat una data per a una entrevista amb el coordinador de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els dubtes que pugui sorgir sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció dels estudiants es tindrà en compte la motivació, l'expedient acadèmic i l'experiència professional. Finalitzada la valoració i el període de preinscripció, s'informarà a l’estudiant sobre el resultat de l’admissió i el procediment de matrícula, si és el cas.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar al dipòsit de documents la documentació anteriorment mencionada

 • Títol o resguard del títol dels estudis que donen accés al màster.
 • Certificat acadèmic oficial original o còpia compulsada on consta l'expedient del grau.
 • Per a les persones sol·licitants estrangeres: certificat expedit per l'òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d'accés faculten, al país d'expedició, per a l'accés als estudis de màster o postgrau.

Matrícula

La formalització de la matrícula és el tràmit final per obtenir la plaça al màster:

 • La data de la formalització de matrícula es comunica individualment a la persona interessada i la pot fer de manera virtual.
 • Després, es disposa dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres); el 50 % restant es repartirà en nou mensualitats, d’octubre a juny, que s’abonaran a través de domiciliació bancària que s’informa en el moment de la matrícula (Instruccions per enviar el document SEPA signat a Blanquerna).

Els alumni de titulacions oficials de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable) si es matriculen a temps complet i per la totalitat dels crèdits que s’ofereixen de la titulació. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

En funció de si ja es disposa o no de la via d’accés, la persona admesa pot trobar-se en una d’aquestes dues modalitats de matrícula:

 1. Matrícula condicionada: Hi pot optar l'alumnat que no ha obtingut encara la titulació de grau i que per finalitzar li restin, com a màxim, 9 crèdits i/o el TFG. Per poder optar a la matrícula condicionada, l'alumnat ha d'estar matriculat als crèdits pendents del grau.
  Mentre l’estudiant no hagi superat el grau que li dona la via d’accés, no podrà defensar el TFM i, per tant, no podrà obtenir la titulació de màster.
  Per optar a aquesta modalitat, la persona interessada ha de signar aquest document informatiu en què accepta les particularitats de la matrícula condicionada.
 2. Matrícula definitiva Es fa la matrícula definitiva quan la persona interessada disposa de la via d'accés al màster universitari.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
[email protected]

T’ho posem fàcil perquè puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50 % del cost total dels crèdits matriculats*; el 50 % restant es reparteix en mensualitats mitjançant domiciliació bancària.

Preu per crèdit primer curs, curs 2024-25
144,17 €
Preu per crèdit segon curs, curs 2024-25
139,29 €
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts Blanquerna

Màster acreditat per l'AQU

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur