Màster Universitari en Psicopedagogia

Preinscripció online
Durada 2 anys
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Montserrat Alguacil Dra. Ingrid Sala.
Preinscripció Del 12 de novembre de 2018 al 12 de juliol de 2019
masters-universitarisMPSP

Màster Universitari en Psicopedagogia

El Màster Universitari en Psicopedagogia (MUP) ofereix una formació especialitzada per assessorar i intervenir, des dels serveis psicopedagògics i d'orientació als centres educatius en les diferents etapes (infantil, primària i secundària), per cobrir les necessitats d'orientació i assessorament -des d'un plantejament inclusiu- en temàtiques relacionades amb la millora de la qualitat educativa dels centres, la formació i la innovació del professorat, la tutoria, l'atenció a la diversitat, les dificultats d'aprenentatge i l'orientació vocacional i professional. També permet l'assessorament i la intervenció psicopedagògica en altres àmbits que ho requereixin.

Aquest màster universitari està reconegut com a equivalent als actuals títols de màster que habiliten per a l'exercici de la professió de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes, exclusivament per a l'especialitat d'orientació educativa, segons el que estableix la disposició addicional única de l'Ordre EDU/3498/2011, de 16 de desembre, que possibilita que els títols oficials de màster corresponents a l’especialitat d’orientació educativa, que acrediten, mitjançant el corresponent procés de verificació, l'adquisició de les competències recollides en l’annex d'aquesta ordre, seran reconeguts com a equivalents al títol de màster que habilita per a l'exercici de la professió de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes en l'especialitat d'orientació educativa, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari. 

Així mateix, està reconegut com a equivalent a l’especialitat de Pedagogia Terapèutica (menció en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva).

Criteris d’admissió

Les titulacions d'origen que donen accés a la realització del MUP són:

Diplomats o llicenciats (previs a l'adaptació de l'espai europeu d'educació superior):

 • Diplomatura de Mestre d'Educació Infantil
 • Diplomatura de Mestre d'Educació Primària
 • Diplomatura de Mestre d'Educació Especial
 • Diplomatura de Mestre d'Educació Musical
 • Diplomatura de Mestre de Llengua Estrangera
 • Diplomatura de Mestre d'Educació Física
 • Diplomatura d'Educador Social
 • Diplomatura de Logopèdia
 • Llicenciatura en Pedagogia
 • Llicenciatura en Psicologia

Graduats:

 • Graduat en Educació Primària
 • Graduat en Educació Infantil
 • Graduat en Pedagogia
 • Graduat en Psicologia
 • Graduat en Logopèdia*
 • Graduat en Educació Social*

*Els estudiants hauran de fer, segons la Memòria aprovada per l’AQU i l’estudi del seu expedient acadèmic, entre 6 i 18 ECTS de complements de formació.

A més, al Màster Universitari en Psicopedagogia també poden accedir graduats en el Màster Universitari en Formació del Professorat en ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, que dóna accés a llicenciats i graduats en el Màster Universitari en Pedagogia Social i Comunitària: Lideratge de la Transformació Socioeducativa.

Els criteris de selecció i accés de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL es basaran en:

 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic (40%)
 • Experiència professional prèvia en l'àmbit de la docència i l'educació (20%)
 • Motivació de l'estudiant (20%)
 • Formació complementària en l'àrea d'estudi del màster (10%)
 • Nivell d'idiomes (anglès)