Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Títol oficial

Preinscripció oberta

MU Psico_general_sanitari
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català
 • Durada
  1 any acadèmic i mig a temps complet (90 ECTS) o 3 anys acadèmics a temps parcial (30 ECTS + 30 ECTS + 30 ECTS)
 • Crèdits
  90
 • Data d'inici
  octubre 2024
 • Horari

  De dilluns a divendres, de 15.30 a 19.30 h (horari de pràctiques combinat entre matins i tardes).

 • Places
  90
 • Localització

  Fundació Vidal i Barraquer-URL - Carrer Sant Gervasi de Cassoles, 88-90. 08022 Barcelona

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

A qui va dirigit

El màster s'adreça a llicenciats o graduats en Psicologia o títols homologats per l'estat espanyol. Els títols de graduat en Psicologia i llicenciat en Psicologia, emesos a l'estat espanyol previs a l'Ordre CNU/1309/2018, compleixen els requisits necessaris per a l'accés aquest màster i, per tant, no poden quedar exclosos dels processos de selecció, ni requereixen complements de formació.

 • Acreditacions postgraus/màsters (en el cas que tingueu formació de màster o postgrau, incloure un document que la certifiqui, ja sigui el títol o resguard del títol, o expedient en curs).
 • Acreditació del nivell d'anglès en cas que se'n disposi.
 • Expedient acadèmic (compulsat o amb codi de verificació) del Grau en Psicologia.
 • Títol o resguard del títol (compulsat o amb codi de verificació) del Grau del grau o llicenciatura en Psicologia emès o homologat per l'estat espanyol.

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Per a la selecció de l'alumnat es tindrà en compte la motivació, recorregut, l’expedient acadèmic i l’experiència professional. Finalitzat el procés de preinscripció es valoraran totes les sol·licituds d'accés i s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'admissió i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar al dipòsit de documents la documentació anteriorment mencionada:

 • Títol o resguard del títol dels estudis que donen accés al màster.
 • Certificat acadèmic oficial original o còpia compulsada en què consti l’expedient del grau.

La valoració de la sol·licitud inclou el compliment dels requisits d’inscripció al màster i els següents criteris de selecció:

 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic del Grau en Psicologia (1-5 punts): Excel·lent 5, Notable 3, Aprovat 1
 • Formació específica i/o experiència en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut (0-2 punts)
 • Idoneïtat per a la formació en el màster (0-2 punts)
 • Nivell d’anglès certificat (0-1 punt)

Donat el caràcter habilitant del títol de Màster en Psicologia General Sanitària per l'exercici de la Psicologia General Sanitària a l'estat espanyol, d'acord amb la Disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, pel curs 2024-2025 serà un criteri d'admissió indispensable tenir un títol de grau o llicenciatura en psicologia espanyol o homologat per l'estat espanyol.

Amplia la teva formació

La formació del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària és imprescindible per a l’exercici professional en aquest àmbit segons la disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública. Aquesta llei fixa la professió de psicòleg general sanitari com a professió regulada, l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de màster (l’Ordre ECD/1070/2013/, de 12 de juny, BOE de 14 juny de 2013).

El màster té com a objectiu formar en les competències que s’especifiquen en les directrius pròpies del psicòleg general sanitari, amb un enfocament professionalitzador que inclou una formació integrada i completa que pretén proporcionar un coneixement especialitzat i una perspectiva reflexiva en els aspectes clau que defineixen la professió del futur professional sanitari.

 • Integrar el concepte de salut integral segons les directrius establertes per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a la pràctica de l’exercici de la psicologia general sanitària.
 • Conèixer el marc d’actuació professional i la normativa legal vigent per saber aplicar els fonaments de la bioètica i l’anàlisi crítica en fonts d’informació clínica en processos d’avaluació, intervenció i derivació als especialistes corresponents. Saber redactar informes psicològics de manera adequada per als destinataris.
 • Tenir habilitats de comunicació amb el pacient, familiars i cuidadors en tot el procés d’exercici professional, des de la primera entrevista, l’avaluació, la intervenció i el seguiment.
 • Tenir coneixements de la naturalesa del comportament humà normal i patològic així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • Tenir coneixements dels factors biològics, psicològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • Tenir coneixements teòrics i pràctics dels models d'avaluació i intervenció, així com les tècniques i els procediments habituals en l’abordatge dels problemes de salut.
 • Saber dissenyar, dur a terme i supervisar el procés d'avaluació psicològica i els programes d'intervenció depenent de les variables individuals i socials de cada cas.
 • Saber desenvolupar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.

 • Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica les nocions del concepte de salut integral, amb els components biopsicosocials, d'acord amb les directrius establertes per l’OMS.
 • Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional. Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de gestió de les emocions adequades en una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic, intervenció i seguiment psicològics.
 • Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica. Redactar informes psicològics de manera adequada per als destinataris.
 • Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.
 • Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà. Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • Conèixer en profunditat els models d'avaluació i intervenció en el camp de la psicologia general sanitària, així com les tècniques i els procediments habituals en aquesta disciplina per a l’abordatge dels problemes de salut.
 • Planificar, dur a terme i supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament i els factors psicològics associats a problemes de salut.
 • Dissenyar, desenvolupar, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, depenent de l'avaluació que es faci i de les variables individuals i socials de cada cas.
 • Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.
 • Fer activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.

El màster s'imparteix en col·laboració amb la Fundació Vidal i Barraquer, Institut Universitari de Salut Mental

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

Avaluació psicomètrica i de salut general

Avaluació i intervenció psicològica en parelles i famílies, en processos psicològics problemàtics i avaluació psicomètrica i de salut general en població infantojuvenil, adults i gent gran.

Intervenció psicològica

Intervenció psicològica amb nens i adolescents, adults i gent gran.

Intervenció psicoeducativa amb nens i adolescents, adults i gent gran.

Intervenció psicoeducativa en processos patològics al llarg de tot el cicle vital.

Intervenció psicològica de suport i acompanyament a pacients, famílies i cuidadors en tot el cicle vital.

Orientació a pares amb fills amb problemes.

Avaluació i desenvolupament de programes de prevenció i promoció de la salut de malalties físiques i psicològiques.

Si tries el màster universitari en Psicologia General Sanitària de Blanquerna-URL, tries...

Un futur laboral assegurat.

 • Professorat: pràctiques i innovació. Classes impartides per professors i professionals, des de diferents orientacions de la psicologia i àmbits de la pràctica assistencial.
 • Pràctiques: Les pràctiques es fan tant en centres públics com privats d’alt prestigi d'àmbit sanitari.
 • Innovació: diversitat de modalitats de treball a l’aula, classes teòriques en grup gran, activitats pràctiques en grups petits i supervisió de casos i investigació en grups de seminari (10-15 estudiants amb un/a tutor/a).
taules de la biblioteca de la FPCEE

Les dades de l'excel·lència

72,3%

dels alumnes treballa en funcions específiques de la titulació

70%

de l'alumnat tornaria a repetir la titulació

8,3

sobre 10 de valoració del suport a l'estudiant

10

valoració màxima de l'AQU en els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge

Una metodologia única basada en l’aprenentatge personalitzat.

Els màsters universitaris de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL estan adreçats llicenciats i graduats, així com a professionals amb necessitat de rebre una formació continuada. L’orientació dels màsters és professionalitzadora i es dediquen a temes i matèries que requereixen un tractament especialitzat. Als màsters universitaris de la nostra Facultat trobem:

Professorat

Format per investigadors/es i personal docent, tant de la Facultat com d’altres universitats de l’Estat, i per professionals en actiu de prestigi reconegut. Tots el personal docent és expert de l’àmbit d’estudi en curs.

Programes

Amb suport institucional i empresarial, coordinats per investigadors/es i professionals reconeguts.

Nombre limitat d’estudiants per programa

Per garantir la qualitat de la docència, la participació i el tracte personalitzat. Convenis i contractes amb institucions i empreses que garanteixen estades de pràctiques o possibilitats de desenvolupament professional i de recerca.

Convenis i contractes

Amb institucions i empreses que garanteixen estades de pràctiques o possibilitats de desenvolupament professional i de recerca.

Notícies

Informació acadèmica

Calendaris

Sala de treball FPCEE

Pla d'estudis

El pla d’estudis està dissenyat a partir del que s'estableix en la regulació de la professió de psicòleg general sanitari, i inclou mòduls bàsics i específics, ambdós de caràcter obligatori, un mòdul d’optativitat, el Pràcticum i el treball de final de màster. El nombre de crèdits del títol és de 90 crèdits ECTS, que es faran en un total de tres semestres, cadascun dels quals té una càrrega lectiva de 30 ECTS.

Matrícula via parcial

En el cas que l’estudiant cursi el màster a temps parcial, els crèdits es distribueixen de la manera següent.

 • Habilitats bàsiques del psicòleg (7 ECTS). Es cursa en el primer semestre.
 • Avaluació i diagnòstic en psicologia general sanitària (5 ECTS). Es cursa en el primer semestre.
 • Avaluació i intervenció infanto-juvenil (4 ECTS). Es cursa en el primer semestre.
 • Avaluació i intervenció en adults I (8 ECTS). Es cursa en el primer semestre.
 • Avaluació i intervenció en adults II (6 ECTS). Es cursa en el segon semestre.

 • Fonaments científics i professionals de la Psicologia sanitària (6 ECTS). Es cursa en el primer semestre
 • Escollir 3 matèrias optatives (12 ECTS). Es cursen en el segon semestre.
 • Pràcticum I (12 ECTS). Es cursa de gener a juny.

 • Pràcticum II (18 ECTS). Es cursa de setembre a desembre.

 • Treball Final de Màster (12 ECTS). Es cursa de setembre a febrer.

Crèdits

Primer
Treball fi de màster 12
Pràctiques externes 30
Obligatòria 36
Optativa 12
Total 90

Objectius de les pràctiques

Pràctiques professionalitzadores de caràcter obligatori que l'estudiant portarà a terme en centres especialitzats.

En el Pràcticum es treballen competències generals i específiques del màster, supervisades per un/a tutor/a del centre extern i per un/a professor/a-tutor/a de la universitat.

Durant l'estada al centre de pràctiques, l'estudiant disposa d'un/ tutor/a que supervisa i fa el seguiment de les activitats que hi duu a terme.

Al seminari de pràctiques el/la tutor/a acadèmic/a fa seguiment individual i grupal. L'aportació de la diversitat d'experiències permet la construcció de coneixements, i la integració de pràctica i reflexió teòrica.

On pots fer les pràctiques?

Fundació Vidal i Barraquer, Institut Universitari de Salut Mental (centres adscrits: CSMA St. Andreu, SRC St. Andreu, Unitat de Salut Mental de Collblanc, CSMA Montjuïc Sant Pere Claver Fundació Sanitària, CAS Garbivent, CSMIJ Coloma de Gramenet, HD Sta. Coloma de Gramenet, HD Badalona, CSMIJ El Prat Fundació Orienta, CSMIJ Montjuïc Sant Pere Claver Fundació Sanitària, CSMIJ Gràcia Fundació Eulàlia Torras de Bea, HD Gavà Fundació Orienta); Hospital de Mataró, Consorci Sanitari del Maresme; Fundació Puigvert; Hospital Sant Joan de Déu (infantojuvenil-centres adscrits: Unitat TCA, CSMIJ Granollers, CSMIJ Mollet, CSMIJ Garraf-Vilanova i la Geltrú, Salut Mental Pediàtrica); Escola de Teràpia Familiar de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Hospital de dia de TCA de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Parc Sanitari Pere Virgili; Consorci Sanitari de l'Anoia; CorAvant, Fundació de Cardiopaties Congènites; CAS de Sants, Agència Salut Pública de Barcelona; CAS Nou Barris, Agència Salut Pública de Barcelona; CAS Sarrià, Agència Salut Pública de Barcelona; CAS Baluard, Agència Salut Pública de Barcelona; CAS Horta, Agència Salut Pública de Barcelona; Atenció i Investigació de socioadiccions (AIS); Centro de Terapia Familiar e Individual Sant Gervasi-Gràcia (CEPFAMI); Espai de Psicologia per l'Infant, l'Adolescent i la Família Alella; Hospital Universitari Dexeus; COS, Cooperativa de Salut; Institut Guttman; Centre d'Higiene Mental de Cornellà (CHMC); Amalgama7; Bruc Salut, SETCA, INA MEMORY; Centre CAPI; Residència Llar Argentona; SIMAsociación; ITA Argentona, Unitat de Neurodesenvolupament; Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena; CT Can Coll, Fundació Salut i Comunitat; Institut Carl Rogers; CAT Barcelona; Centre Mèdic Nen Déu; Unitat Salut Mental i Adiccions Badia del Vallès; Institut Català de la Salut; Contextca; IVI Barcelona; IPSIDE; iPsi; SYNA Espai de Salut; Clínicas CITA; Hospital de Día Infanto-Juvenil y Adultos Hospital Universitario Sagrat Cor (HUSC).

Treball de Final de Màster

El Treball Final de Màster (TFM) és una integració dels coneixements adquirits al llarg del màster i consisteix en la redacció d'un document compost per un conjunt d'explicacions, teories, idees, raonaments i apreciacions sobre una temàtica concreta escollida entre el/la tutor/a i l'estudiant. La seva finalitat és propiciar l'aplicació de les habilitats i els coneixements adquirits en la resta de les matèries del màster, així com facilitar el desenvolupament de les competències de la matèria. Es porta a terme en la fase final del pla d'estudis i té caràcter obligatori. S'ha de fer de forma individual i sota la supervisió del/de la tutor/a assignat. El TFM conclourà amb la defensa, en la qual l'estudiant haurà de fer una exposició de treball en públic davant d'una comissió d'avaluació.

 • Saber integrar coneixements.
 • Formular judicis a partir d'una informació i reflexionar sobre les responsabilitats socials i ètiques de la professió.
 • Saber comunicar per escrit les conclusions, els coneixements i els arguments que el sostenen.
 • Adquirir capacitat crítica sobre l'exercici professional situant-se en una línia de millora contínua.
 • Saber aplicar els principis i els fonaments de l'orientació al disseny d'intervencions.
 • Saber planificar i gestionar les intervencions pròpies de la professió.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

 • Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 • Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional. Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic.
 • Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Que els estudiants sàpiguen obtenir, processar de manera crítica i comunicar la informació per transformar-la en coneixement.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar els valors ètics en la pròpia conducta professional.
 • Reconèixer i respectar la diversitat humana i comprendre que les explicacions psicològiques poden variar a través de poblacions i contextos.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
 • Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la psicologia general sanitària, així com les tècniques i els procediments que se'n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb els problemes de salut.
 • Planificar, desenvolupar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir-ne l'avaluació.
 • Dissenyar, desenvolupar i, si escau, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.

Sempre que sigui possible, estarà directament relacionat amb el Pràcticum (o si no n'hi ha, amb un altre centre professional supervisat i reconegut per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna-URL). Pot ser de quatre tipus:

 1. Elaborar un estudi de cas contextualitzat en la institució o centre sanitari on s'hagin fet o on s'estiguin desenvolupant les pràctiques. Les instruccions per redactar l’estudi de cas es poden trobar a l’annex 1.
 2. Elaborar un informe d’investigació a partir de dades empíriques seguint el format d’un article científic. Les instruccions es poden trobar a l’annex 2.
 3. Fer una revisió sistemàtica o metaanàlisi sobre un tema propi de la psicologia general sanitària.
 4. Proposar un procediment d’avaluació o programa d’intervenció d’interès pel psicòleg general sanitari (per exemple, una intervenció psicològica, una plataforma web, una producció audiovisual d'interès per a la psicologia general sanitària, un instrument d'avaluació, etc.).

(12 ECTS, 1r semestre del 2n curs)

L’assignatura es desenvoluparà mitjançant les tutories del/de la professor/a-director/a en el seguiment del treball de final de màster.

Per a l'avaluació, d'acord amb les competències explícites del mòdul, es tindrà en compte l'adequació d'objectius i disseny metodològic, l'adequació al tema d'estudi i al context, així com el seguiment realitzat des de l'espai de seminari (tutoria grupal) i de tutoria individual. Mitjançant els sistemes habilitats a aquest efecte i en el període establert per la facultat, l'estudiant haurà d'avaluar el mòdul. Aquesta avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i és molt important per al desenvolupament de la matèria, ja que ajudarà el professorat que la imparteix a millorar la qualitat del pla docent.

També es valorarà la presentació del treball (aspectes formals), la qualitat dels referents teòrics, el treball d'anàlisi i la proposta final degudament argumentada i presentada. Finalment, per a la valoració del treball de final de màster es tindrà en compte també l'exposició i defensa del mateix treball.

L'avaluació del TFM es ponderarà de la manera següent:

 • Informe del/de la director/a del Treball Final de Màster: 50%
 • Treball acadèmic i defensa oral valorat per una comissió d'avaluació: 50%

La comissió d'avaluació estarà composta per dos professors doctors i constarà d'una exposició de 10 minuts i una defensa oral dels comentaris i preguntes de la comissió. La comissió signarà una acta oficial de la defensa i cada tutor/a serà responsable de signar l'acta final a secretaria acadèmica ponderant les dues avaluacions.

En cas de suspendre el TFM, l'alumne/a podrà presentar-lo a la segona convocatòria. En cas de suspendre la segona convocatòria, haurà de matricular-se novament de la matèria.

Projecció professional

Hospital de Vall d'Hebron

Avaluació i intervenció psicològica en l’àmbit de la psicologia general sanitària

fpcee stock

Avaluació i intervenció psicològica en parelles i famílies

fpcee stock

Intervenció en processos psicològics problemàtics

fpcee stock

Intervenció psicològica i avaluació psicomètrica i de salut general en població infantojuvenil, adults i gent gran

fpcee stock

Intervenció psicoeducativa amb nens i adolescents, adults i gent gran i en processos patològics al llarg de tot el cicle vital

stock fpcee

Intervenció psicològica de suport i acompanyament a pacients, famílies i cuidadors en tot el cicle vital

fpcee stock

Orientació a pares amb fills amb problemes

fpcee stock

Avaluació i desenvolupament de programes de prevenció i promoció de la salut de malalties físiques i psicològiques

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Serveis d'última generació al servei dels estudiants

Coordinadores

Professorat

Procés de sol·licitud

Els màsters universitaris són títols oficials atorgats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, d’acord amb els requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i les directrius establertes a la Declaració de Bolonya.

Donat el caràcter habilitant del títol de Màster en Psicologia General Sanitària per l'exercici de la Psicologia General Sanitària a l'estat espanyol, d'acord amb la Disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, pel curs 2024-2025 serà un criteri d'admissió indispensable tenir un títol de grau o llicenciatura en psicologia espanyol o homologat per l'estat espanyol.

Fases del procés d’admissió
El procés d’admissió als estudis de màster universitari de la Facultat es desenvolupa en tres moments:

Preinscripció

Admissió

Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.

Pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA. Els alumni estan exempts del pagament.

Penjar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:

DNI (per les dues cares), passaport o NIE

Currículum vitae

Acreditacions postgraus/màsters (en cas que tinguis formació de màster o postgrau, inclou un document que la certifiqui, ja sigui el títol, resguard del títol o l’expedient en curs)

Acreditació del nivell d'anglès en cas que se’n disposi

Expedient acadèmic (compulsat o amb codi de verificació) del grau en Psicologia

Títol o resguard del títol (compulsat o amb codi de verificació) del grau o llicenciatura en Psicologia emès o homologat per l'estat espanyol

Admissió

Criteris d'admisió i resolució:

Un cop finalitzada la preinscripció, s'oferirà al candidat una data per a una entrevista amb el coordinador de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els dubtes que pugui sorgir sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció dels estudiants es tindrà en compte la motivació, l'expedient acadèmic i l'experiència professional. Acabada la valoració i finalitzat el període de preinscripció, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'admissió i el procediment de matrícula, si escau

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de penjar al dipòsit de documents la documentació:

 • DNI (per les dues cares), passaport o NIE
 • Currículum vitae
 • Acreditacions postgraus/màsters (en cas que tinguis formació de màster o postgrau, inclou un document que la certifiqui, ja sigui el títol, el resguard del títol o l’expedient en curs)
 • Acreditació del nivell d'anglès en cas que se’n disposi
 • Expedient acadèmic (compulsat o amb codi de verificació) del grau en Psicologia
 • Títol o resguard del títol (compulsat o amb codi de verificació) del grau o llicenciatura en Psicologia emès o homologat per l'estat espanyol

La valoració de la sol·licitud inclou el compliment dels requisits d'inscripció al màster i els criteris de selecció següents:

 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic del grau en Psicologia (1-5 punts): Excel·lent 5, Notable 3, Aprovat 1
 • Formació específica i/o experiència en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut (0-2 punts)
 • Idoneïtat per a la formació al màster (0-2 punts)
 • Nivell d'anglès certificat (0-1 punt)

Donat el caràcter habilitant del títol de Màster en Psicologia General Sanitària per l'exercici de la Psicologia General Sanitària a l'estat espanyol, d'acord amb la Disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, pel curs 2024-2025 serà un criteri d'admissió indispensable tenir un títol de grau o llicenciatura en psicologia espanyol o homologat per l'estat espanyol.

Matrícula

Formalització de la matrícula:

La formalització de la matrícula és el tràmit final per obtenir la plaça al màster:

La data de la formalització de matrícula es comunica individualment a la persona interessada i la pot fer de manera virtual.

Després, es disposa dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres); el 50 % restant es repartirà en nou mensualitats, d’octubre a juny, que s’abonaran a través de domiciliació bancària que s’informa en el moment de la matrícula (Instruccions per enviar el document SEPA signat a Blanquerna).

Els alumni de titulacions oficials de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable) si es matriculen a temps complet i per la totalitat dels crèdits que s’ofereixen de la titulació. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

Condicions generals de la matrícula:

En funció de si ja es disposa o no de la via d’accés, la persona admesa pot trobar-se en una d’aquestes dues modalitats de matrícula:

Matrícula condicionada: Hi pot optar l'alumnat que no ha obtingut encara la titulació de grau i que per finalitzar li restin, com a màxim, 9 crèdits i/o el TFG. Per poder optar a la matrícula condicionada, l'alumnat ha d'estar matriculat als crèdits pendents del grau.
Mentre l’estudiant no hagi superat el grau que li dona la via d’accés, no podrà defensar el TFM i, per tant, no podrà obtenir la titulació de màster.
Per optar a aquesta modalitat, la persona interessada ha de signar aquest document informatiu en què accepta les particularitats de la matrícula condicionada.

Matrícula definitiva Es fa la matrícula definitiva quan la persona interessada disposa de la via d'accés al màster universitari.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Anul·lació de cursos:

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Procediment per sol·licitar la validació de titulacions estrangeres per accedir al màster en Psicologia General Sanitària (MPGS)

Validació de titulacions estrangeres per accedir al màster

Des de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica del Sistema Universitari, qualsevol títol universitari oficial estranger de Psicologia que compleixi amb els requisits establerts en l’Ordre CNU/1309/2018, de 5 de desembre, és vàlid per accedir al màster en Psicologia General Sanitària.

La Resolució de 16 de novecmbre de 2023, de la Secretaria General d’Universitats, per la qual es publica l’Acord del Consell d’Universitats, pel qual s’estableixen recomanacions per a l’acreditació del compliment dels requisits establerts en l’Ordre CNU/1309/2018, de 5 de desembre, per accedir al màster en Psicologia General Sanitària en els títols universitaris oficials estrangers de Psicologia clarifica la manera d’acreditar i verificar tals requisits, pel fet d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el 14 de desembre.

En conseqüència, per complir amb els criteris d’accés al màster universitari en Psicologia General Sanitària a Blanquerna-URL amb una titulació estrangera, caldrà seguir els passos següents:

Presentar la Sol·licitud de validació de titulacions estrangeres per accedir al màster en Psicologia General Sanitària (MPGS), pagar una taxa de 50 euros i pujar els documents requerits al Dipòsit de Documents.

Un cop s’hagi formalitzat la sol·licitud i s’hagin validat tots els documents, Blanquerna-URL enviarà la documentació a la Comissió d’Acreditació dels Estudis de Psicologia (CAEP), la qual resoldrà, en un termini màxim de dos mesos, amb un resultat favorable, favorable condicionada o desfavorable.

 • Presentar la Sol·licitud de validació de titulacions estrangeres per accedir al màster en Psicologia General Sanitària (MPGS), pagar una taxa de 50 euros i pujar els documents requerits al Dipòsit de Documents.
 • Un cop s’hagi formalitzat la sol·licitud i s’hagin validat tots els documents, Blanquerna-URL enviarà la documentació a la Comissió d’Acreditació dels Estudis de Psicologia (CAEP), la qual resoldrà, en un termini màxim de dos mesos, amb un resultat favorable, favorable condicionada o desfavorable.
 • Blanquerna-URL comunicarà la resolució al candidat o candidata.
 • En cas que la resolució sigui favorable, el candidat o candidata complirà amb els criteris d’accés per cursar el màster en qualsevol universitat espanyola.
 • Tingueu en compte que aquest procés es pot demorar fins a dos mesos i que és un requisit obligatori per accedir al màster, pel qual és recomanable formalitzar aquesta sol·licitud com més aviat millor.
 • En cas que la preferència sigui la FPCEE Blanquerna, caldrà formalitzar la preinscripció al màster dins de les dates establertes i participar en el procés d’admissió.

Documents requerits:

 1. Document que acrediti la identitat i la nacionalitat de la persona sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d’origen o de procedència.
 2. En el cas de residents en territori espanyol, declaració de la persona sol·licitant que autoritzi la comprovació i verificació de la seva identitat conforme a allò que es disposa al Reial Decret 522/2006, de 28 d’abril, pel qual se suprimeix l’aportació de fotocòpies de documents d’identitat en els procediments administratius de l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes públics vinculats o dependents. Això no obstant, la persona sol·licitant podrà denegar expressament el seu consentiment i, en aquest cas, haurà d’adjuntar una còpia del document acreditatiu d’identitat en vigor.
 3. El títol pel qual se sol·licita l’acreditació, o de la certificació acreditativa de la seva expedició.[1]
 4. Certificació acadèmica dels estudis realitzats per la persona sol·licitant per a l’obtenció del títol, en què constin, entre altres aspectes, la durada oficial en anys acadèmics del pla d’estudis seguit, les assignatures cursades, la càrrega horària de cada una i, si escau, els corresponents crèdits ECTS obtinguts (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits).
 5. Si l’expedient se sol·licita per mitjà d’una representació, caldrà aportar l’acreditació de la representació.
 6. Declaració responsable mitjançant la qual la persona interessada manifesta la veracitat de les dades que aporta, així com d’estar en possessió de la documentació original requerida en el procediment sol·licitat. Aquesta documentació podrà ser sol·licitada per l’òrgan competent en qualsevol moment del procediment, així com els aclariments o, quan escaigui, la documentació addicional que es consideri necessària per a la comprovació dels requisits i la valoració de la sol·licitud.
 7. Formulari de sol·licitud d’anàlisi de l’expedient (descarregar el document)

Tots aquests documents s’hauran de pujar al Dipòsit de Documents.

Per obtenir més informació sobre aquest tràmit, escriviu a [email protected].


[1] Els documents indicats s’hauran de presentar legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia. Aquest requisit no s’exigirà als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa. Hauran d’anar acompanyats, si escau, de la corresponent traducció oficial al castellà.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
[email protected]

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats*; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

Preu per crèdit primer curs, curs 2024-25
144,17 €
Preu per crèdit segon curs, curs 2024-25
139,29 €
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts Blanquerna

Màster acreditat per l'AQU

Segell AQU Màster Universitari en Psicologia general sanitària

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur