Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes

Títol oficial

Propera preinscripció: JULIOL 2024

formacio professorat
 • Modalitat
  Semipresencial
 • Idiomes
  Català
 • Durada
  1 any a temps complet (60 ECTS). Es pot cursar en dos anys, prèvia acceptació de la coordinació del màster
 • Crèdits
  60
 • Data d'inici
  octubre 2024
 • Horari

  de dilluns a divendres, de 18 a 21 h (2 o 3 dies de classe, en funció de l'especialitat i el semestre).

 • Places
  30
 • Localització

  La Salle-URL - Carrer de Sant Joan de la Salle, 42. 08022 Barcelona

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

  Complex Esportiu Hospitalet Nord - Avinguda de Manuel Azaña, 21. 08906 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

A qui va dirigit

El màster s'adreça a persones que han superat una diplomatura, una llicenciatura o un estudi de grau i que volen exercir la docència en ensenyaments secundaris o de formació professional. L'especialitat docent a la qual es pot accedir depèn de la titulació que la normativa exigeix per a l'ingrés en els cossos docents:

Cos de professorat d'ensenyament secundari, cos de professorat d'escoles oficials d'idiomes i cos de professorat d'arts plàstiques i disseny: titulació de doctorat, enginyeria, arquitectura, llicenciatura, o equivalent a efectes de docència.

Cos de professorat tècnic de formació professional i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny: titulació de diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, o equivalent a efectes de docència.

Màster impartit en col·laboració amb...

Logo La Salle

Amplia la teva formació

Aquest màster acredita la formació pedagògica i didàctica exigida per l’Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, que habilita per a l’exercici de les professions de professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. S’imparteix a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL i a La Salle-URL i es proporcionen les eines necessàries per gestionar l’aula i les situacions conflictives que sorgeixin, per promocionar valors i actituds de cooperació, tolerància i esforç entre l’alumnat i per acompanyar i orientar la joventut en la seva formació continuada i en la inserció laboral.

Adquirir coneixements en l'àmbit de la psicologia, la pedagogia i la didàctica, de manera que, en acabar el màster, l'alumnat pugui exercir amb competència les funcions docents en un context de diversitat.

- Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent i també el cos de coneixements didàctics sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional, s'ha d'incloure el coneixement de les respectives professions. - Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments corresponents, en funció del nivell, la formació prèvia i l'orientació de l'alumnat, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre. - Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursada. - Concretar el currículum que s’hagi d’implantar en un centre docent participant en la seva planificació col·lectiva; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat de l'alumnat. - Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels drets humans que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible. - Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateix i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l'autonomia, la confiança i la iniciativa personals. - Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes. - Dissenyar i fer activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en què estigui situat; desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació de l'alumnat de manera col·laborativa i coordinada, i participar en l'avaluació, la recerca i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge. - Conèixer la normativa i l’organització institucional del sistema educatiu i els models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament. - Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual i les perspectives d’interrelació amb la realitat social de cada època. - Informar i assessorar les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills.

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

El màster té tres itineraris:

Tecnologia

Educació física

Anglès

Si tries el màster universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes tries...

Un futur laboral assegurat

 • Gran quantitat d'hores de pràcticum a la xarxa d'escoles i centres de Blanquerna
 • Una formació amb 14 anys d'experiència impartint el màster
 • Un màster amb un posicionament excel·lent en el rànquing de màsters en Educació
 • Formació competencial orientada a la pràctica docent de qualitat en centres educatius
educacio primaria

Les dades de l'excel·lència

280

hores de pràctiques curriculars

Nº1

de Catalunya segons el rànquing el Mundo

Nº3

de tot l'Estat espanyol segons el rànquing el Mundo

96,9%

de taxa d'ocupabilitat, segons EUC.

Una metodologia única basada en l’aprenentatge personalitzat.

Els màsters universitaris de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL estan adreçats llicenciats i graduats, així com a professionals amb necessitat de rebre una formació continuada. L’orientació dels màsters és professionalitzadora i es dediquen a temes i matèries que requereixen un tractament especialitzat. Als màsters universitaris de la nostra Facultat trobem:

Professorat

Format per investigadors/es i personal docent, tant de la Facultat com d’altres universitats de l’Estat, i per professionals en actiu de prestigi reconegut. Tots el personal docent és expert de l’àmbit d’estudi en curs.

Programes

Amb suport institucional i empresarial, coordinats per investigadors/es i professionals reconeguts.

Nombre limitat d’estudiants per programa

Per garantir la qualitat de la docència, la participació i el tracte personalitzat. Convenis i contractes amb institucions i empreses que garanteixen estades de pràctiques o possibilitats de desenvolupament professional i de recerca.

Convenis i contractes

Amb institucions i empreses que garanteixen estades de pràctiques o possibilitats de desenvolupament professional i de recerca.

Notícies

Informació acadèmica

Calendaris

ELS ALUMNES ESCOLTEN EL QUE EL PROFESSOR ELS HI ESTÀ DIENT

Una formació que s'adapta als teus interessos i al teu futur professional

Adquirir coneixements en l'àmbit de la psicologia, la pedagogia i la didàctica, de manera que, en acabar el màster, l'alumnat pugui exercir amb competència les funcions docents en un context de diversitat.

Crèdits

Primer
Obligatòria 35
Optativa 25
Total 60

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Primer semestre
Desenvolupament de la persona, educació i societat 15Obligatòria
Anual
Formació avançada per a l'ensenyament d'Anglès 25Optativa
Pràcticum i projecte final del màster 20Obligatòria

Crèdits

Primer
Obligatòria 35
Optativa 25
Total 60

Crèdits

Primer
Obligatòria 35
Optativa 25
Total 60

Les pràctiques, una experiència per introduir-te al món laboral

L'alumnat del màster farà les pràctiques als centres seleccionats pel Departament d’Educació i es distribuirà preferentment per criteris de proximitat territorial i en horari de matí o de tarda, segons els interessos o les necessitats de l'estudiant, en la mesura que es pugui.

L'horari i el calendari de pràctiques es concertaran amb cada centre formador i es faran en dos períodes: de la darrera setmana de novembre a mitjans de desembre i entre els mesos de gener i maig, L'alumnat que ja estigui treballant com a docent (en centres concertats o públics) no podrà realitzar el pràcticum al seu centre i se’n buscarà un altre per dur a terme les pràctiques del màster.

 • L’estudiant realitza 210 hores presencials de pràctiques en una aula (o departament) d’un centre col·laborador acreditat del màster. Aquestes pràctiques estan tutoritzades per un/a professor/a responsable.
 • Juntament amb les sessions presencials al centre, es desenvolupa el seminari de màster a la Facultat, amb un mínim de 20 hores de treball en grup per semestre, dinamitzat per un/a professor/a-tutor/a. La tasca es complementa amb conferències i jornades específiques complementàries que s’ofereixen cada curs.
 • Finalment, amb l’elaboració de la memòria de pràctiques i el Treball Final de Màster es completen els 14 crèdits corresponents.

El Pla d’estudis del MA atorga a les pràctiques un paper central en la formació de l'alumnat. L’objectiu general del Pràcticum és el coneixement directe de la pràctica professional i la capacitació per al seu desenvolupament correcte.

a) Treball presencial a l'aula:

 1. Seminari. Estudi de casos, resolució de problemes.
 2. Classe pràctica. Pràctiques a l'aula.

b) Treball dirigit fora de l'aula: Pràctiques externes, tutoria i treball dirigit.

c) Treball autònom de l'estudiant: Estudi i treball autònom individual, aprenentatge orientat a projectes.

El Treball Final de Màster, el pas previ al món laboral

L'alumnat haurà d’elaborar i lliurar un projecte, que serà tutoritzat per un/a professor/a del màster en el marc del Seminari de Pràcticum i del Treball Final de Màster del segon semestre. Aquest projecte es defensarà públicament davant d’una comissió d’avaluació formada per professorat del programa de màster. Es recomana que un dels membres de la comissió sigui aliè al màster, però membre d’algun programa de postgrau de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.

L’estudiant disposarà de deu minuts per defensar el projecte. Haurà de prioritzar les qüestions que consideri més rellevants del treball i fer-ne una síntesi clara, precisa i completa. Un cop finalitzada l’argumentació, l’estudiant haurà de respondre les observacions, els comentaris i les preguntes que li facin els membres de la comissió. El projecte de màster s’escriurà en català, si bé l’equip de gestió acadèmica (EGA) de màsters pot autoritzar que es presenti en una altra llengua, amb una sol·licitud prèvia per escrit del director/a. En aquest cas, caldrà un resum del projecte en català.

El Treball Final de Màster té una càrrega de 6 ECTS en el màster de Formació del Professorat; això vol dir una dedicació d'entre 150 i 180 hores de feina per part de l’estudiant.

El Treball Final de Màster és obert i pretén que l’estudiant presenti una proposta original i innovadora relacionada amb els àmbits educatius que ens ocupen (ESO, batxillerat o cicles formatius). Les tutores de Seminari poden orientar, perfilar i aconsellar sobre les propostes rebudes o fer suggeriments de TFM possibles. A través del mòdul "Pràcticum i del Treball Final de Màster" es posaran en relació totes les competències i els continguts inclosos en el Mòdul Genèric i en el Mòdul Específic per relacionar-los amb l'acció-reflexió contextualitzada en la pràctica real en el cas del Pràcticum, i amb una reflexió informada en el cas del TFM, amb el suport de professionals qualificats i experimentats, que exerciran les funcions de tutoria.

Els criteris per avaluar el Treball Final de Màster fan referència a les competències assolides durant el procés d’elaboració, al producte elaborat i a la defensa que se’n fa. Per aquest motiu, la qualificació final serà el resultat de diverses valoracions parcials:

 • Competències assolides durant el procés d’elaboració: es valoraran la persistència i la constància en la confecció del treball, així com la progressió en l’adquisició de les habilitats i actituds necessàries per a la investigació i la intervenció. Aquesta valoració la farà el tutor/a del treball.
 • Producte elaborat: es valoraran els diversos aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques per garantir la coherència i la qualitat dels treballs d’investigació o d’intervenció. El director/a del treball i els membres de la Comissió d’Avaluació emetran un informe previ a la defensa, que es lliurarà a la Comissió de Postgrau.
 • Competències assolides en la defensa oral: es valorarà la claredat, la precisió, l’originalitat i la qualitat de l’exposició oral del treball depenent de les condicions que exigeix la comunicació oral davant d’una comissió d’avaluació. La qualificació final del treball serà emesa per la Comissió d’Avaluació d’acord amb les competències que s’especifiquen en el Pla d’Estudis.

Projecció professional

En finalitzar el màster, l'alumnat podrà:

fpcee stock

Exercir amb competència les funcions docents del professorat de secundària en un context de diversitat.

fpcee stock

Estudis de doctorat. La superació dels 60 ECTS permet l’accés als estudis de doctorat. El Departament d’Educació determina la relació entre les especialitats del màster, les especialitats docents i les titulacions que s’exigeixen per poder impartir un ensenyament determinat.

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Coordinadors

Professorat

Admissió al màster de Formació del Professorat

El procés de sol·licitud de plaça i matrícula d'aquesta titulació és diferent de la resta de processos per a màsters universitaris d'aquesta facultat. Tota la informació sobre els passos que cal seguir es pot trobar a la Pàgina web oficial del màster.

Per al curs 2024-2025

 • Preinscripció: del 24 de juliol al 6 de setembre (ambdós inclosos)
 • Assignació de places: 17 de setembre
 • Matrícula: directament al centre assignat, del 18 al 23 de setembre

T’ho posem fàcil perquè puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50 % del cost total dels crèdits matriculats*; el 50 % restant es reparteix en mensualitats mitjançant domiciliació bancària.

Preu per crèdit curs 2024-25 en les tres especialitats
115,82 €
Preu del producte sencer
6.949,2 €
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts Blanquerna

Màster acreditat per l'AQU

Segell AQU Màster universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur