Durada 2 anys
Horari tarda
Crèdits 90 ECTS
CoordinacióDra. C. Palma Dr. V. Cabré Prof. A. Gil
Preinscripció Oberta

masters-universitarisMPGS

Pràctiques

El mòdul de Pràcticum té un total de 30 ECTS que es cursa en dos semestres (Pràcticum I, que es cursa el segon semestre del primer any -12 ECTS-, i Pràcticum II, que es cursa el primer semestre del segon any -18 ECTS). D’aquesta manera els alumnes fan les pràctiques externes en un període d’un any (de gener a desembre). El pla docent del mòdul de Pràcticum es basa fonamentalment en la realització d'activitats pràctiques externes de caràcter obligatori que l'estudiant portarà a terme en centres especialitzats. En el Pràcticum es treballen competències generals i específiques del màster, supervisades per un tutor del centre extern i per un professor-tutor de la universitat. Durant l'estada al centre de pràctiques, l'estudiant disposa d'un tutor que supervisa i fa el seguiment de les activitats que hi duu a terme. A més a més, a la Facultat, l'estudiant té també assignat un tutor que fa un doble seguiment i orientació de les pràctiques des de l'escenari del Seminari de pràcticum: d'una banda, individualitzat i, de l'altra, grupal. Aquest darrer context és l'idoni perquè els estudiants puguin aportar i compartir les seves respectives experiències. S’afavoreix, així, la construcció de coneixement a través de la interacció grupal i es facilita l'articulació entre pràctica i reflexió teòrica.

Per al correcte desenvolupament del pràcticum es requereix que l’alumne tingui disponibilitat horària.

El procés d'assignació del centre de practiques serà el següent:

 1. Sessió informativa a tot el grup d’alumnes. En aquesta sessió s’informarà dels centres de pràctiques: les característiques, el tipus de població que atenen, l’orientació psicoterapèutica, etc. 
 2. Entrevista individual opcional per a aquells alumnes que necessiten orientació, o que vulguin aclarir els dubtes respecte a les alternatives. 
 3. Els alumnes comunicaran via electrònica l'ordre de prioritats en l’elecció de centres.
 4. Es farà l'assignació tenint en compte l'expedient acadèmic (nota mitjana dels estudis de grau / llicenciatura de Psicologia) i l’ordre de prioritats. 
 5. El centre assignat es comunicarà per correu electrònic.

Activitats transversals del projecte formatiu

Les activitats que l'estudiant en pràctiques durà a terme en cada centre seran el resultat del compromís entre l’alumne i el centre de pràctiques, amb el vistiplau del professor-tutor del màster. Tanmateix, les tasques que poden ser dutes a terme depenent de cada centre són les següents:

a) Assistència a entrevistes, consultes i comentari d'historials clínics, observació de teràpies, assistència a reunions de l'equip terapèutic i  sessions clíniques.

b) Un diari de camp en què consti el programa del dia, les activitats dutes a terme i un comentari breu.

c) Assistència a sessions clíniques, reunions de formació o supervisió en el marc del centre de pràctiques. 

d) Un recull de les reunions a les quals s'assisteixi en el marc del centre de pràctiques.

e) Elaboració d'un fitxer de recursos i de documentació sobre alguns dels temes tractats a les pràctiques: psicodiagnòstic, avaluació  psicomètrica i qualitativa, primeres entrevistes, tractament terapèutic, material, historials clínics, etc.

f) Registres d'entrevistes fetes als professionals del centre de pràctiques.

g) Disseny i programació d’un projecte d’intervenció o de recerca contextualitzat al centre de pràctiques i d’acord amb les necessitats d’aquest centre.

Els continguts específics de les pràctiques tindran a veure amb l'atenció a persones amb problemes o trastorns. L’alumne desenvoluparà les tasques següents sempre depenent del centre on les dugui a terme:

 • Contextualització i organització del centre. 
 • Pràctiques d'observació del treball amb pacients dut a terme per professionals experts i qualificats. 
 • Realització d'entrevistes clíniques d'avaluació. 
 • Aplicació d'instruments d'avaluació, correcció i interpretació dels resultats. 
 • Treball amb hipòtesis clíniques, diagnòstic i diagnòstic diferencial. 
 • Redacció d'informes psicològics i històries clíniques. 
 • Realització d'entrevistes de devolució d'informació als usuaris.
 • Disseny i aplicació de programes d'intervenció adequats per a cada cas. 
 • Participació en el disseny de programes de prevenció. 
 • Participació en les sessions clíniques i de supervisió de l'equip de professionals del centre. 
 • Realització de la memòria de pràctiques.

Les pràctiques externes són obligatòries en centres i institucions de reconegut prestigi:

Requisits previs:
Per dur a terme les pràctiques del màster serà necessari col•legiar-se. 

Pràctiques extracurriculars internacionals

Des del màster fomentem l’experiència professional a l’estranger. Actualment disposem d’un conveni amb la Universidade Católica Portuguesa (Porto) per realitzar les practiques en centres clínics adscrits.

Avaluació de les pràctiques

Per a l'avaluació del Pràcticum es consideraran (document d'avaluació de les pràctiques):

- L'avaluació del tutor de la Universitat (50%).
- L'avaluació del tutor del centre (50%). 

La participació activa a les pràctiques externes ponderarà com a màxim 50%, l’assistència, un màxim de 30% i les aportacions escrites, un màxim de 20%. 
L'estudiant haurà de lliurar al tutor acadèmic del Pràcticum una memòria final, en la qual haurà de descriure de manera detallada les activitats dutes a terme per l'estudiant al centre de pràctiques i les reflexions i crítiques sobre aquestes pràctiques. 
El tutor de l'entitat col•laboradora farà i lliurarà al tutor acadèmic de la Facultat un informe final amb la valoració de l'experiència de l'estudiant. 
Serà competència exclusiva de la Facultat avaluar, a efectes acadèmics, les pràctiques dels estudiants.

Normativa de pràctiques externes dels Màsters Universitaris FPCEE Blanquerna-URL*

* Sempre complint amb l'Ordre ministerial ECD/1070/2013, de 12 de juny