Durada 2 anys
Horari tarda
Crèdits 90 ECTS
CoordinacióDra. C. Palma Dr. V. Cabré Prof. A. Gil
Preinscripció Oberta
masters-universitarisMPGS

Objectius

 • Integrar el concepte de salut integral segons les directrius establertes per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a la pràctica de l’exercici de la psicologia general sanitària. 
 • Conèixer el marc d’actuació professional i la normativa legal vigent per saber aplicar els fonaments de la bioètica i l’anàlisi crítica en fonts d’informació clínica en processos d’avaluació, intervenció i derivació als especialistes corresponents.  
 • Saber redactar informes psicològics de manera adequada per als destinataris.
 • Tenir habilitats de comunicació amb el pacient, familiars i cuidadors en tot el procés d’exercici professional, des de la primera entrevista, l’avaluació, la intervenció i el seguiment. 
 • Tenir coneixements de la naturalesa del comportament humà normal i patològic així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • Tenir coneixements dels factors biològics, psicològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • Tenir coneixements teòrics i pràctics dels models d'avaluació i intervenció, així com les tècniques i procediments habituals en l’abordatge dels problemes de salut. 
 • Saber dissenyar, dur a terme i supervisar el procés d'avaluació psicològica i els programes d'intervenció depenent de les variables individuals i socials de cada cas.
 • Saber desenvolupar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària. 

Competències 

 • Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica les nocions del concepte de salut integral, amb els components biopsicosocials, d'acord amb les directrius establertes per l’OMS.
 • Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional. 
 • Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades en una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic, intervenció i seguiment psicològics.
 • Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica. 
 • Redactar informes psicològics de manera adequada per als destinataris. 
 • Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent. 
 • Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • Conèixer en profunditat els models d'avaluació i intervenció en el camp de la psicologia general sanitària, així com les tècniques i els procediments habituals en aquesta disciplina per a l’abordatge dels problemes de salut. 
 • Planificar, dur a terme i supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament i els factors psicològics associats a problemes de salut.
 • Dissenyar, desenvolupar, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, depenent de l'avaluació que es faci i de les variables individuals i socials de cada cas.
 • Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.
 • Fer activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.