Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Durada 2 anys
Horari tarda
Crèdits 90 ECTS
CoordinacióProf. Ana M. Gil / Dr. Victor Cabré / Dra. Cristina Günther / Dra. Meritxell Campreciós
Preinscripció Tancada
masters-universitarisMPGS

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Màster coordinat amb la Fundació Vidal i Barraquer, Institut Universitari de Salut Mental

        

La formació del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària és imprescindible per a l’exercici professional en aquest àmbit segons la disposició addicional setena de la Llei 33/2011, del 4 d’octubre, general de salut pública. Aquesta llei conforma la professió de psicòleg general sanitari com a professió regulada, l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de màster (l’Ordre ECD/1070/2013/, de 12 de juny, BOE de 14 juny de 2013).

El màster té com a objectiu formar en les competències que s’especifiquen en les directrius pròpies del psicòleg general sanitari, amb un enfocament professionalitzador que inclou una formació integrada i completa del futur professional sanitari. Pretén proporcionar un coneixement especialitzat i una perspectiva reflexiva en els aspectes clau que defineixen la professió de psicòleg general sanitari. El pla d’estudis està dissenyat a partir del que està establert en la regulació de la professió de psicòleg general sanitari, i inclou mòduls bàsics i específics, ambdós de caràcter obligatori, un mòdul d’optativitat, el Pràcticum i el treball de final de màster. El nombre de crèdits del títol és de 90 crèdits ECTS, que es faran en un total de tres semestres, cadascun dels quals té una càrrega lectiva de 30 ECTS. En el cas que l’estudiant cursi el màster a temps parcial, els crèdits es distribueixen de la forma següent.

El màster s'adreça a llicenciats o graduats en Psicologia o títols homologats per l'estat espanyol.

Els títols de Graduat en Psicologia i Llicenciat en Psicologia, emesos en l'estat espanyol previs a l'ordre CNU/1309/2018, compten amb els requisits necessaris per l'accés aquest màster i per tant, no poden quedar exclosos dels processos de selecció, ni requereixen complements de formació. 

El teu valor afegit

La metodologia d’aquest màster de la FPCEE Blanquerna ofereix diversos espais docents: grup gran, grup petit i grups reduïts (seminaris), guiats per un professor-tutor, amb tutories i atenció personalitzada, i amb professorat que compagina la docència amb la praxis clínica. A més a més, de forma opcional, s’ofereix un seminari de desenvolupament personal per treballar un pla d’adquisició de competències sobre gestió de les emocions, la comunicació assertiva, la resolució de problemes, el lideratge i la innovació en el desenvolupament professional.

Criteris d’admissió

Els criteris d’admissió al màster són d’acord amb el punt 4.2 de l'annex I del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i es desenvolupa en l'apartat C de l'annex de l'Ordre ministerial ECD/1070/2013, de 12 de juny

 • Graduat en Psicologia emesos o homologats per l’estat espanyol.

 • Graduat en Psicologia i llicenciat en Psicologia, emesos  per l'estat espanyol previs a l'ordre CNU/1309/2018.

NOTA: Ni l’accés al MUPGS per sí sol, ni l’equivalència de crèdits regulada pel RD967/2014 habilita per exercir la professió del Psicòleg General Sanitari.

Els estudiants que compleixin els requisits d'accés poden fer la preinscripció al màster seguint els mitjans establerts per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-Universitat Ramon Llull. 

L’equip de coordinació del màster avaluarà al sol·licitant tenint en compte els criteris de selecció següents:

 • Nota mitjana de l’expedient acadèmic del Grau en Psicologia (1-5 punts): 
  • Excel·lent: 5 punts
  • Notable: 3 punts
  • Aprovat: 1 punt
 • Formació específica i/o experiència en l’àmbit de la psicologia clínica i de la salut: 0-2 punts.
 • Idoneïtat per a la formació del màster: 0-2 punts.
 • Nivell d’anglès certificat: 0-1 punt.

El màster universitari en Psicologia General Sanitària no admet estudiants d'intercanvi.

Important: Els candidats que facin la sol·licitud al Màster Universitari en Psicologia General Sanitària caldrà que acreditin, abans de la data de finalització de preinscripció,  haver cursat 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari mitjançant el corresponent certificat acadèmic expedit per la universitat d’origen i disposar de la llicenciaturai o grau en Psicologia o títols homologats per l’Estat espanyol.