Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGLOG

A Blanquerna-URL, hi trobaràs un disseny formatiu en contacte amb la pràctica professional i els instruments adequats per aprofundir en l’estudi de les disciplines que hi impartim. El Pràcticum et donarà l’oportunitat d’observar i d’aplicar els procediments, les habilitats i els recursos diversos que són objecte d’aprenentatge, amb l’assessorament del tutor de la Facultat i de la institució. La finalitat de les pràctiques és la projecció, l’anàlisi, l’aplicació de coneixements, la iniciació a la recerca i la socialització dins l’àmbit laboral.

El Pla d’Estudis de la Facultat atorga al Pràcticum i a l’estada de l’estudiant en centres externs un paper central en la formació dels estudiants del Grau en Logopèdia. El Pràcticum permet una articulació bàsica entre els conceptes teòrics i la realitat de la intervenció professional i, alhora, desenvolupa la capacitat crítica i autocrítica necessària per a la formulació d’interrogants; esdevé, així, un motor essencial per a la recerca científica i per al conjunt del desenvolupament acadèmic i professional.

El programa del Pràcticum a la FPCEE Blanquerna inclou:

• Pràctiques als centres col•laboradors de la Facultat.
• Sessió setmanal de dues hores de Seminari de pràctiques.
• Treball/s de Seminari de pràctiques.
• Conferències complementàries.
• Memòria final.
• Avaluacions del professor-tutor i del tutor de pràctiques del centre.

Seguiment de les pràctiques: Tutorització individual i grupal de les pràctiques

Els estudiants tenen un tutor de pràctiques assignat dins el centre de pràctiques i un professor-tutor de pràctiques assignat per la Facultat.

El tutor de pràctiques de la institució-centre vetlla per la formació pràctica de l’estudiant dins l’àmbit del centre; fa el control i seguiment de les pràctiques i assabenta el professor-tutor de pràctiques de la Facultat de qualsevol incident que es produeixi.

El professor-tutor acadèmic és la figura de referència de l’estudiant a la FPCEE; és el responsable de tutoritzar i supervisar les pràctiques en el context acadèmic. Aquesta supervisió i seguiment es duu a terme mitjançant dos tipus de tutorització. D’una banda, les tutoritzacions individuals. El professor-tutor acadèmic fa un seguiment a través de tutories individualitzades amb l’estudiant, de forma pròxima i atenent les circumstàncies concretes de l’estudiant i del centre de pràctiques. De l’altra, la tutorització grupal (2 hores setmanals durant tot el curs acadèmic). El seguiment grupal de les pràctiques es duu a terme en el si del Seminari de pràctiques en què els estudiants duen a terme activitats professionalitzadores que permeten integrar els aspectes teòrics de la professió i de les matèries cursades, i la seva experiència als centres de pràctiques. A continuació, oferim informació més detallada dels Seminaris de pràctiques.

Seminari a la FPCEE Blanquerna:

El Seminari és un escenari particular d’ensenyament-aprenentatge amb grups reduïts d’estudiants i que figura en el currículum dels graus de la FPCEE Blanquerna des dels inicis de la titulació. Amb l’aprenentatge a través dels seminaris, el Grau en Logopèdia preserva les característiques coherents amb el model que impulsa el procés de convergència europea i que han distingit la docència de la nostra Facultat des del seu inici.

El Seminari disposa d’una programació específica i, al mateix temps, garanteix l’atenció tutorial individualitzada. Concretament, el Seminari permet: (a) treballar per competències en grups reduïts d’estudiants; (b) desenvolupar un procés de construcció col•lectiva del coneixement a terme a partir de la interacció entre els participants d’un grup heterogeni, d’entre 12 i 15 estudiants, entre iguals, i amb un tutor que promou i facilita aquest procés; (c) afavoreix i potencia la interrelació dels coneixements adquirits en les diferents matèries; (d) permet establir una relació entre les activitats que es desenvolupen al Seminari i a les assignatures, afavorint així un treball procedimental més consistent i, conseqüentment, una millor construcció del coneixement, i (e) el treball que s’hi desenvolupa està associat a les competències transversals del Grau i a les competències específiques relacionades amb les assignatures dels mòduls com, per exemple, en el cas de les pràctiques i del treball final de grau.

L’equip docent dels seminaris està format pel professorat que imparteix assignatures en aquell mateix semestre.

El Seminari de pràctiques: Un exemple de participació activa de l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge

El Pràcticum és l’escenari caracteritzat per mostrar models professionals d’intervenció en un context laboral. I el Seminari de pràctiques és l’espai setmanal que cada professor-tutor dedica, amb un grup reduït d’estudiants, a treballar els aspectes relacionats amb l’estada dels estudiants als centres de pràctiques i la construcció del perfil professional, durant tot el curs acadèmic i amb una periodicitat setmanal de 2 hores. En aquest sentit, esdevé una peça fonamental com a escenari d’ensenyament-aprenentatge, igual que en la resta de cursos del Grau, i amb la particularitat que l’estudiant desenvolupa activitats teoricopràctiques vinculades amb el seu centre de pràctiques i l’adquisició de competències professionals.

El Seminari de pràctiques es planteja els objectius següents:

• Facilitar la integració entre el Pràcticum i la resta del Pla d’Estudis del Grau.
• Transmetre l’experiència de les pràctiques als companys del Seminari, amb prou claredat i profunditat per tal d’estimular la reflexió conjunta.
• Prendre contacte amb els diversos àmbits professionals en què fan pràctiques els companys del Seminari, i emmarcar cada activitat (i cada centre de pràctiques) en un conjunt més ampli.
• Conèixer de manera àmplia i global la tasca del professional de la logopèdia, i aprofundir en les actituds professionals, les competències i les habilitats observades, les característiques del treball en equip, etc.

La metodologia habitual de treball al Seminari es basa en el material que l’estudiant prepara en relació amb les seves pràctiques i amb l’objectiu de treballar en el grup. Aquest material pot ser molt divers: l’observació d’intervencions individuals i/o grupals, l’elaboració de materials, la valoració dels mètodes d’avaluació en patologies concretes, el seguiment i aprofundiment dels casos observats, les recerques en les quals participa o qualsevol altra situació que ell mateix triï i que es basi en l’impacte que li ha ocasionat, els interrogants que li promou, etc.

El programa global del Pràcticum permet que l’estudiant conegui la diversitat i la pluralitat dels models d’intervenció professional en els diferents àmbits.

El Departament de Pràctiques és el responsable de coordinar les relacions entre la Facultat i els més de 2.400 centres de pràctiques.

Per a més informació, cliqueu el següent enllaç.