Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGDEP

LES PRÀCTIQUES ALS GRAUS D’EDUCACIÓ 
 
Als graus d’Educació Infantil i Primària de Blanquerna-URL, les pràctiques es consideren un element central del Pla d’estudis, al voltant del qual s’organitzen les matèries i es desenvolupen les competències més professionalitzadores del mestre. 
 
A la FPCEE Blanquerna-URL, les estades en centres de pràctiques permeten combinar l’aproximació a la realitat professional amb la reflexió i l’anàlisi de l’experiència viscuda, que es duu a terme, amb el guiatge del tutor, a l’espai de Seminari de Pràcticum.
 
El nostre Pla d’estudis contempla l’estada a les escoles des del primer curs. Així, els crèdits de pràctiques es despleguen fins al final del grau seguint l’estructura següent: 
 
1r curs - Aproximació al món escolar
Setmana de Participació Intensiva a les Escoles (SPIE)
 
2n curs - L’escola com a context de pràctica i aprenentatge
PI (6 ECTS): pràctiques d’observació participativa

 • Anàlisi global del centre, del seu model de pràctica educativa i de gestió, i de la seva relació amb l’entorn. 
 • Contacte amb l’aula.
 • Experiència educativa a l’aula. 

 
3r curs - L’aula com a context d’intervenció i acompanyament a l’infant
PII (14 ECTS): pràctiques d’intervenció acompanyada

 • Intervencions a l’aula amb el suport i la supervisió del tutor d’aula, i amb el seguiment i reflexió del tutor acadèmic. 
 • Disseny d’una intervenció educativa que s’aplicarà amb el suport dels dos tutors (universitat i escola).

 
4t curs - El mestre com a agent de canvi 
PIII (18 ECTS): pràctiques d’intervenció autònoma supervisada

 • Disseny, planificació, seguiment i avaluació d’un conjunt d’intervencions educatives. 
 • Actuació com a mestre responsable del grup-classe, prenent les decisions que corresponguin per gestionar l’aula. 
 • Inici, en la mesura que es consideri oportuna, de la relació amb les famílies i altres agents educatius, i de la participació en els òrgans de gestió del centre educatiu.

 
 
EL PRÀCTICUM A BLANQUERNA 
 
El Pràcticum als estudis d’Educació de Blanquerna segueix sis línies o eixos clau: eix temàtic —delimitat per preguntes—, accent ètic, paraules clau, desenvolupament d’una proposta didàctica a l’escola, reflexió a través d’unes pràctiques narratives, i obertura a projectes d’investigació compartits. 
 
1. Eix temàtic
El marc acadèmic del Pràcticum té, en l’àmbit temàtic, unes característiques específiques. Permet un treball interdisciplinari i transdisciplinari perquè es treballen situacions reals, globals, multifactorials que desborden la mirada parcel·lada de les diverses disciplines i que reclamen la relació entre elles; alhora, afavoreix un treball de relació entre pràctica i teoria i entre acció i reflexió.
 
2. Accent ètic
La qüestió ètica en l’educació és nuclear i omniabarcadora i té a veure amb el moll de l’os del compromís professional del mestre. Per això és essencial i no es pot deixar de banda si es pretén una veritable formació de mestres. Així doncs, l’espai de Pràcticum, en què es viu la dimensió de la pràctica reflexiva i en què té lloc l’atenció individualitzada dels estudiants i el treball cooperatiu en petit grup, és el marc més idoni per abordar aquesta dimensió.
 
3. Paraules clau
Hi ha una sèrie de paraules que formen part del camp semàntic de l’educació i que els mestres han de pensar i repensar en cada moment i davant de cada situació. 

A cada curs es proposa prioritzar l’aprofundiment d’algunes d’aquestes paraules. L’objectiu és fer-les presents en l’observació i en la reflexió a les pràctiques escolars, posar-les en joc en les intervencions i propostes educatives dels estudiants, donar-los un lloc en les converses, debats i projectes, etc. 

4. Desenvolupament d’una proposta didàctica a l’escola
Al llarg de cada Pràcticum, els alumnes hauran de dur a terme una intervenció a l’aula que consisteix a: 

 • Observar a l’aula possibles buits formatius en què es podria intervenir.
 • Fer una proposta al tutor d’aula i arribar a una proposta ajustada al context de l’aula.
 • Planificar i dissenyar la proposta d’acord amb el tutor de la Facultat i de l’aula.
 • Portar a terme la intervenció seguint les directrius del tutor d’aula. 
 • Avaluar la intervenció i autoavaluar la pròpia pràctica.
 • Des del Pràcticum I fins al Pràcticum III, la proposta didàctica va creixent en complexitat, nombre d'hores a l’aula, autonomia de l’alumne i format de presentació en el Seminari de Pràctiques. 

5. Reflexió a través d’unes pràctiques narratives
La manera com convidem els estudiants a escriure o a fixar el seu pas per l’escola com a estudiants en pràctiques determina el tipus d’experiència que tindran.

Com que es tracta de generar una experiència formativa i no pas d’impartir un corpus de continguts, és important posar l’accent en pràctiques que poden generar un procés personal enriquidor i que, transitades amb profunditat, poden suposar un salt qualitatiu en la formació dels estudiants. 

6. Obertura a projectes d’investigació compartits
El cúmul de situacions, d’experiències, de contextos, de dilemes, de models educatius i de reptes que els estudiants aporten a les sessions de Pràcticum són molts i variats. Les pràctiques a les escoles els permeten descobrir una realitat rica i complexa que a la Facultat es pot posar en relació amb altres realitats semblants o ben diferents. En el grup de Pràcticum, per tant, treballem amb un material educatiu molt valuós que pot ser susceptible de ser investigat i relacionat amb tots els coneixements acadèmics que els estudiants reben a la Facultat. 
 
Totes les assignatures de pràctiques externes estan tutoritzades per professionals dels centres escolars on es realitzen les pràctiques i per professorat de la universitat i inclouen, a més del període d'estada al centre, seminaris dedicats a formació, seguiment i tutorització.
 
ELS CENTRES DE PRÀCTIQUES 
 
El Departament de Pràctiques és el responsable de coordinar les relacions entre la Facultat i els gairebé tres cents centres formadors de pràctiques del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 
Les assignatures de pràctiques externes es realitzaran en centres escolars de Catalunya d’acord amb el conveni que Blanquerna-URL té amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i els centres, o amb els centres de titularitat privada directament. 
 
La borsa de centres formadors de Blanquerna inclou: 

 • Centres de titularitat pública, concertada i privada
 • Els dos cicles de l’educació infantil (0-3 anys i 3-6 anys)
 • L’etapa d’educació primària (6-12 anys)
 • Escoles rurals
 • Centres de màxima complexitat
 • Aules hospitalàries als principals hospitals de Catalunya
 • Centres de formació d’adults en seu penitenciària
 • Escoles de formació d’adults

 
També contempla estades a l’estranger mitjançant programes de pràctiques internacionals intensives en centres educatius d’Itàlia (Florència i Pistoia), Holanda i Dinamarca, amb l’objectiu de poder identificar elements comuns o divergents entre els sistemes educatius dels diferents països i adquirir una visió més internacional de l’educació.
 
Les pràctiques dels graus en Educació es regeixen per la normativa vigent.