Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Tancat
grauGDEP

El Grau en Educació Primària (Anglès)

Càrrega lectiva: 240 ECTS
Durada: 4 cursos acadèmics
Horari: matí

El Grau en Educació Primària (Anglès) respon a la creixent necessitat de l’escola de tenir un claustre amb professionals que puguin impartir qualsevol de les àrees curriculars de l'etapa de primària en llengua anglesa.

La formació del mestre d’educació primària (Anglès) que ofereix Blanquerna està avalada pels més de 65 anys d’experiència i d’innovació en la formació de mestres, que sempre ha respost a les necessitats dels centres educatius i al món canviant que exigeix oferir noves propostes formatives. En aquest sentit, l’anglès ha estat present en els currículums de les titulacions que s’han impartit a Blanquerna des del pla de Magisteri de 1970, en què ja quedaven definides assignatures obligatòries de llengua anglesa. Molts d’aquells graduats a Blanquerna han estat pioners en la introducció de l’anglès a les escoles de Catalunya. Aquest és un exemple de com la presència en el món educatiu dels graduats a Blanquerna ha anat donant resposta a les necessitats de l’educació de cada moment. Així, doncs, el mestre en Educació Primària (Anglès), continuant aquesta tradició, tindrà una formació sòlida i exigent amb un alt nivell de competència plurilingüe i intercultural i podrà impulsar i formar part de projectes educatius plurilingües als centres educatius d’educació primària, en el marc d’una escola oberta a les famílies i a l’entorn.

El pla d'estudis és el mateix que el d'Educació Primària ja que la titulació que s'obté en acabar el Grau és la mateixa. * L'especificitat d'aquesta proposta radica en què més de la meitat de les classes són impartides en llengua anglesa o en modalitat AICLE.

Els estudiants del grau en Educació Primària (Anglès) tenen la possibilitat de:

  • Assolir el nivell d’anglès necessari per impartir docència en aquesta llengua.
  • Cursar la major part de les assignatures del pla d’estudis en llengua anglesa o modalitat AICLE.
  • Participar en fòrums, jornades i congressos vinculats a l’escola plurilingüe.
  • Participar en programes d’intercanvi internacional.
  • Dur a terme activitats pràctiques en centres educatius amb projectes lingüístics plurilingües.
  • Ampliar les possibilitats professionals cursant la Doble Titulació Educació Primària / Educació Infantil.
  • Participar en projectes solidaris nacionals i internacionals, i en activitats arrelades al territori.

Per accedir a aquest itinerari formatiu es farà un procés de selecció que tindrà en compte els criteris següents:

  • Expedient acadèmic de l’estudiant
  • Nota de la prova d’accés
  • Nivell d’anglès               

 

Segona Titulació

Durada: 1 curs acadèmic
Horari habitual: tarda

Un cop obtinguda la titulació del Grau en Educació Primària, l’estudiant té la possibilitat d’obtenir la Segona Titulació en Educació Infantil a partir de la convalidació i l’adaptació de crèdits en funció del seu itinerari particular, i cursant els crèdits restants en un curs acadèmic per obtenir el títol de Graduat en Educació Infantil.

Aquest model permet als estudiants de Blanquerna la inserció al món laboral al cap de quatre anys; l’obtenció de les dues titulacions de Magisteri en cinc anys (Educació Infantil + Educació Primària); la formació en la segona titulació des d’un enfocament globalitzador a partir de grups reduïts i seminaris professionalitzadors de 12 a 15 estudiants, i la possibilitat de fer pràctiques en centres de reconegut prestigi, tutoritzades per professors de la universitat i per mestres.