Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 354 ECTS
Preinscripció Oberta
grau11-GR-PSIC+LOG

1. Presentació

El Treball Final de Grau (TFG) té com a objectiu principal avaluar la integració de les competències bàsiques adquirides en la titulació. Essencialment consisteix en la realització d’un estudi o projecte de caràcter transversal, descriptiu o analític, i generalment associat a diferents mòduls, que permeti a l’estudiant demostrar que ha integrat les competències pròpies de la seva titulació.

El Pla d’estudis del doble grau contempla la realització de dos treballs finals de grau, corresponents al grau en Psicologia i al grau en Logopèdia.  D’aquesta manera garantim que els alumnes assoleixen la màxima formació en les competències de les dues titulacions.

Competències generals:

 • Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
 • Generar propostes innovadores i competitives en investigació i/o en l’activitat professional.

Competències transversals:

 • Organitzar i planificar amb l’objectiu d’establir un pla a desenvolupar en un període determinat.
 • Cercar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d’informació.
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral com per escrit.
 • Dissenyar i gestionar projectes.
 • Comprometre’s de manera ètica amb la qualitat de l’actuació.

2. Orientació i tipologia

Tot respectant les particularitats del TFG de cada estudi, per regla general els treballs podran ser de dos tipus:

PROFESSIONALITZADORS

Disseny i/o implementació d’un projecte en un àmbit professional: implementació i avaluació d’un projecte ja existent. Es tractaria de dur-lo a terme i, per tant, d’avaluar-ne els resultats i les conclusions específiques. Habitualment, quan aquest tipus de TFG vagi vinculat al Pràcticum i a l’optativitat, podria constituir la menció al títol dels estudis realitzats.

ACADÈMICS

 • Treballs de revisió de la literatura de temes d’interès: estudi de revisió de la literatura internacional sobre un tema específic relacionat amb el grau.
 • Projectes d’investigació que inclouran la revisió de la literatura, hipòtesi, part empírica, resultats, discussió i conclusions.
 • Actualització d’un tema: revisió crítica de guies d’intervenció clínica, logopèdica i/o educativa segons l’evidència científica.

Els temes podran fer referència o estar relacionats amb qualsevol dels àmbits propis de la professió.

3. Definició de la forma de treball

Els treballs seran preferiblement individuals. Estaran redactats en català, castellà o anglès. En qualsevol cas, el treball haurà d’incloure un resum en anglès, català i castellà, tret dels graus en Educació Infantil i Primària, que només serà en català i anglès.

L’extensió màxima serà de 16.000 paraules. A tall orientatiu, això correspon a unes 40 pàgines de text. La bibliografia i els annexos es consideraran a banda. En el cas dels treballs en grup (dues persones), l’extensió màxima del cos del treball (excloent-ne la bibliografia i els annexos) serà de 30.000 paraules.

4. Seguiment

La realització del TFG tindrà una durada de dos semestres i la supervisarà un professor-tutor, tant individualment com al llarg de les sessions de seminari. Per tant, cada setmana hi haurà un espai de dues hores durant les quals el professor-tutor realitzarà sessions de Seminari en grup per posar en comú el procés que s’està duent a terme (pautar i organitzar l’activitat, triar el tema, aportar documentació, planificar les activitats, etc.).

Aquestes sessions de Seminari s’alternaran amb un seguiment en forma de tutories individualitzades, en què cada tutor farà una supervisió personalitzada del treball realitzat.

Cada grup de seminari estarà format per una desena d’estudiants i un tutor, i l’assistència serà obligatòria per a tots els integrants del grup.

En un dels semestres, preferiblement el primer, hi haurà dos nous escenaris d’aprenentatge: el treball presencial a l’aula en grup gran (dues hores setmanals, també) i en grup reduït (dues hores setmanals), per tal de desenvolupar temes relacionats amb mètodes d’investigació i/o estadística aplicada a fi i efecte de proporcionar als estudiants més suport metodològic per a l’elaboració del TFG.

En el cas que l’estudiant estigui inscrit a un programa de mobilitat internacional, el TFG podrà ser tutoritzat totalment o parcialment de manera virtual.

La funció bàsica del professor-tutor és l’orientació metodològica i sobre continguts al llarg de tot el procés d’elaboració del TFG. Es podran tenir en compte les referències següents per a la temporalització:

TFG de caràcter professionalitzador:

a) Introducció i definició de la demanda: octubre.

b) Elaboració d’un marc teòric conceptual (en relació amb la demanda): desembre.

Lliurament del primer informe per part de l’estudiant.

c) Desenvolupament d’un marc d’intervenció en què consti la descripció de l’organització o centre (en particular, d’aquells elements que puguin tenir més relació amb la intervenció): febrer i març.

d) Proposta d’intervenció tenint en compte el marc teòric i el context (concretant objectius, continguts i activitats, material i criteris d’avaluació, si escau): abril.

Lliurament del segon informe per part de l’estudiant.

e) Lliurament del projecte: primera setmana de maig.

f) Defensa pública del treball: segona quinzena de maig.

TFG de caràcter acadèmic:

a) Tema i títol provisional: octubre.

b) Revisió bibliogràfica, formulació del planejament (hipòtesis, si és el cas, i objectius) i l’apartat del mètode, confirmació d’accés a la mostra o l’objecte d’estudi: desembre.

Lliurament del primer informe per part de l’estudiant.

Quan es tracta d’un projecte d’investigació:

c) Lliurament del protocol del projecte d’investigació, seguint els apartats del mètode científic segons la normativa APA: gener.

d) Obtenció de dades: febrer i març.

e) Anàlisi de les dades: abril.

Lliurament del segon informe per part de l’estudiant.

f) Redacció: abril.

g) Lliurament del projecte: primera setmana de maig.

h) Defensa pública del treball: segona quinzena de maig.

Quan es tracta d’una revisió de la literatura o de l’actualització d’un tema:

c) Recerca bibliogràfica: gener i febrer.

d) Anàlisi i revisió crítica de les guies o materials bibliogràfics: març i abril.

Lliurament del segon informe per part de l’estudiant.

e) Redacció: abril.

f) Lliurament del projecte: primera setmana de maig.

g) Defensa pública del treball: segona quinzena de maig.

 

5. Avaluació

Hi haurà tres sistemes i moments d’avaluació:

1. El tutor assignat durà a terme un seguiment continuat de cada treball al llarg de tot el curs. Durant aquest període, l’estudiant haurà de presentar dos informes de progrés (desembre i abril) de no més de dues pàgines cadascun. Considerant el treball dut a terme als seminaris i les tutories, el progrés de l’estudiant, etc., el tutor proposarà una nota. En concret, s’avaluarà el següent:

 • Iniciativa, viabilitat i originalitat de la proposta o tema.
 • Disseny, organització i gestió del treball
 • Ús dels mitjans i eines de recerca apropiats
 • Habilitat per superar les dificultats
 • Grau d’autonomia i rigorositat mostrat per l’alumne/a
 • Acompliment dels terminis i pautes establerts pel tutor

2. Presentació i defensa pública davant d’una comissió d’avaluació, constituïda per dos professors de l’àrea, un dels quals pot ser el tutor. Per poder defensar el treball, caldrà el vistiplau previ del professor-tutor de Seminari per garantir que el treball respon als mínims exigits per a la seva presentació. La qualificació es donarà per consens; si no hi ha consens, cada membre del tribunal atorgarà una qualificació i se’n farà la mitjana. En concret, s’avaluarà el següent:

 • Claredat i precisió de l’exposició
 • Correcció lingüística
 • Originalitat, organització i qualitat dels continguts
 • Resultats i elaboració de les conclusions
 • Adequació de les respostes a preguntes formulades pels membres de la comissió avaluadora
 • Adequació de la presentació al contingut del treball escrit

En aquest sentit, en el calendari d’exàmens caldrà contemplar dos dies destinats a la presentació de projectes. La presentació oral realitzada per l’alumne no excedirà els 15 minuts.

3. Treball escrit. Hi haurà dues modalitats de treball escrit complementàries: una memòria del treball realitzat o la redacció d’un article científic acompanyat d’una reflexió sobre el procés d’aprenentatge experimentat. El treball escrit el corregirà el professor-tutor. En concret, s’avaluarà, fonamentalment, el següent:

 • Correcció lingüística i bona estructuració de les parts
 • Originalitat de les idees, contribució a la creació de coneixement i aportacions personals
 • Correcció metodològica
 • Adequació de la interpretació de resultats i de les conclusions
 • Claredat d’expressió
 • Ús adequat de la bibliografia

Davant d’errors formals, sigui en el treball escrit o en la defensa oral, i sempre que el professor-tutor consideri que són perfectament resolubles en un breu període de temps, hi hauria la possibilitat de tornar a avaluar el TFG durant la convocatòria del mes de juny.

La repercussió en la nota final de cadascun dels sistemes d’avaluació serà la següent:

 • Avaluació del procés (professor-tutor): 35 %
 • Avaluació de la presentació i defensa pública: 25 %
 • Avaluació del treball escrit/article científic (professor-tutor): 40 %

La propietat intel·lectual del TFG serà de l’estudiant autor del treball. Tot i això, entenent que el professor-tutor també ha contribuït a la seva elaboració, en el cas que es procedeixi a la seva divulgació o modificació es requerirà el consentiment tant de l’autor com del tutor, i el nom del professor-tutor haurà de constar com a coautor en segon terme.