Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 354 ECTS
Preinscripció Oberta
grau11-GR-PSIC+LOG

El doble grau en Psicologia i Logopèdia atorga un perfil professional altament especialitzat. A més de les sortides professionals pròpies de cada un dels graus, les competències adquirides afavoreixen una praxi professional amb visió integral i interdisciplinària, que proporciona una millor qualitat en l’assistència a les persones que requereixen atenció psicològica i presenten alteracions del llenguatge, la comunicació i/o l’aprenentatge; tant si són infants, adults o persones grans.

Aquest perfil resulta especialment atractiu per treballar en l’àmbit clínic en centres hospitalaris, clíniques, centres d’atenció primària; en centres sociosanitaris (centres de dia, residències, centres de llarga estada), gabinets, centres de rehabilitació, centres privats, etc. I en l’àmbit educatiu en centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), serveis educatius (CREDA, EAP, CSMIJ), centres escolars i escoles d’educació especial, etc.

Altres sortides professionals són: els mitjans de comunicació, centres d’activitat física i de l’esport, mediació, trànsit i seguretat viària, emergències i desastres, recerca i docència.