Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 354 ECTS
Preinscripció A partir del 3 de novembre de 2020
grau

Forma de pagament

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada, sense cap tipus d’interès. En el moment de la inscripció, l’estudiant ha de fer efectiu el 50 % del cost total dels crèdits matriculats*; el 50 % restant es reparteix en nou mensualitats (d’octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

L’import pagat no es retornarà sota cap concepte.

Preu per crèdit

144,10 €

En el cas d’haver de repetir un seminari, els imports són els següents:

  • Seminari de 2 hores: 360,25 €
  • Seminari de 4 hores: 720,50 €

Finançament dels estudis

Per facilitar l’accés a l’oferta formativa de Blanquerna-URL, l’estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d’obtenir ajuts econòmics significatius, per mitjà de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i la borsa de treball. En podeu consultar la informació a Beques i ajuts.