Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 354 ECTS
Preinscripció Tancada
grau11-GR-PSIC+LOG

A Blanquerna-URL hi trobaràs un disseny formatiu en contacte amb la pràctica professional i els instruments adequats per aprofundir en l’estudi de les disciplines que hi impartim. El Pràcticum et donarà l’oportunitat d’observar i d’aplicar els procediments, les habilitats i els recursos diversos que són objecte d’aprenentatge, amb l’assessorament del tutor de la Facultat i de la institució. La finalitat de les pràctiques és la projecció, l’anàlisi, l’aplicació de coneixements, la iniciació a la recerca i la socialització dins l’àmbit laboral.  El Pla d’estudis del doble grau contempla els períodes de pràctiques complets dels dos graus.  D’aquesta manera, garantim que els alumnes assoleixen la formació necessària per desenvolupar la seva professió en les dues disciplines.

El Pràcticum i  l’estada dels estudiants en centres externs tenen un paper central en la formació dels estudiants del grau en Psicologia i en Logopèdia. El Pràcticum permet una articulació bàsica entre els conceptes teòrics i la realitat de la intervenció professional i, alhora, desenvolupa la capacitat crítica i autocrítica necessària per a la formulació d’interrogants. Esdevé, així, un motor essencial per a la recerca científica i per al conjunt del desenvolupament acadèmic i professional.

El programa del Pràcticum a la FPCEE Blanquerna-URL inclou:    

 • Pràctiques als centres col·laboradors de la Facultat
 • Sessió setmanal de dues hores de Seminari de Pràctiques
 • Treball(s) de Seminari de Pràctiques
 • Conferències complementàries
 • Memòria final de cada Pràcticum
 • Avaluacions del professor-tutor i del tutor de pràctiques del centre

Seguiment de les pràctiques: tutorització individual i grupal de les pràctiques

Els estudiants tenen un tutor de pràctiques assignat dins el centre de pràctiques i un professor-tutor de pràctiques assignat per la Facultat.

El tutor de pràctiques de la institució-centre vetlla per la formació pràctica de l’estudiant dins l’àmbit del centre, fa el control i el seguiment de les pràctiques i comunica al professor-tutor de pràctiques de la Facultat qualsevol incident que es produeixi.

El professor-tutor acadèmic és la figura de referència de l’estudiant a la FPCEE i el responsable de tutoritzar i supervisar les pràctiques en el context acadèmic. Aquest seguiment es duu a terme mitjançant dos tipus de tutorització: individual i grupal. En les tutoritzacions individuals, el professor-tutor acadèmic fa un seguiment de l’estudiant per mitjà de tutories individualitzades, de manera propera i tenint en compte les circumstàncies concretes de l’estudiant i del centre de pràctiques. Pel que fa a la tutorització grupal (dues hores setmanals durant tot el curs acadèmic), el seguiment conjunt de les pràctiques es duu a terme en el si del Seminari de Pràctiques, en què els estudiants desenvolupen activitats professionalitzadores que permeten integrar els aspectes teòrics de la professió i de les matèries cursades i la seva experiència als centres de pràctiques. A continuació, trobareu informació més detallada en relació amb els seminaris de pràctiques.

Seminari a la FPCEE Blanquerna-URL

El Seminari és un escenari particular d’ensenyament-aprenentatge amb grups reduïts d’estudiants que figura en el currículum dels graus de la FPCEE Blanquerna-URL des dels inicis de la titulació. Amb l’aprenentatge a través dels Seminaris, el grau en Logopèdia preserva les característiques coherents amb el model que impulsa el procés de convergència europea i que han distingit la docència de la nostra Facultat des del principi.

El Seminari disposa d’una programació específica i, al mateix temps, garanteix l’atenció tutorial individualitzada. Concretament, permet:

 • Treballar per competències en grups reduïts d’estudiants.
 • Desenvolupar un procés de construcció col·lectiva del coneixement a partir de la interacció entre els participants d’un grup heterogeni, d’entre dotze i quinze estudiants, entre iguals i amb un tutor que promou i facilita aquest procés.
 • Afavorir i potenciar la interrelació dels coneixements adquirits en les diferents matèries.
 • Establir una relació entre les activitats que es desenvolupen al Seminari i a les assignatures per tal d’afavorir un treball procedimental més consistent i, consegüentment, una millor construcció del coneixement.
 • Associar el treball que s’hi desenvolupa a les competències transversals del grau i a les competències específiques relacionades amb les assignatures dels mòduls com, per exemple, en el cas de les pràctiques i del Treball Final de Grau.

L’equip docent dels seminaris està format pel professorat que imparteix assignatures en aquell mateix semestre.

El Seminari de pràctiques: un exemple de participació activa de l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge

El Pràcticum és l’escenari que permet mostrar models professionals d’intervenció en un context laboral, i el Seminari de Pràctiques és l’espai setmanal que cada professor-tutor dedica, amb un grup reduït d’estudiants, a treballar els aspectes relacionats amb l’estada dels estudiants als centres de pràctiques i la construcció del perfil professional, durant tot el curs acadèmic i amb una periodicitat setmanal de dues hores. En aquest sentit, esdevé una peça fonamental com a escenari d’ensenyament-aprenentatge, igual que en la resta de cursos del grau, i amb la particularitat que l’estudiant desenvolupa activitats teoricopràctiques vinculades amb el seu centre de pràctiques i amb l’adquisició de competències professionals.

El Seminari de Pràctiques es planteja els objectius següents:

 • Facilitar la integració entre el Pràcticum i la resta del Pla d’estudis del grau.
 • Transmetre l’experiència de les pràctiques als companys del Seminari amb claredat i profunditat per tal d’estimular la reflexió conjunta.
 • Prendre contacte amb els diversos àmbits professionals en què fan pràctiques els companys del Seminari, i emmarcar cada activitat (i cada centre de pràctiques) en un conjunt més ampli.
 • Conèixer de manera àmplia i global la tasca del professional de la logopèdia, i aprofundir en les actituds professionals, les competències i les habilitats observades, les característiques del treball en equip, etc.

La metodologia habitual de treball al Seminari es basa en el material que l’estudiant prepara en relació amb les seves pràctiques i amb l’objectiu de treballar en el grup. Aquest material pot ser molt divers: des de l’observació d’intervencions individuals i/o grupals, l’elaboració de materials, la valoració dels mètodes d’avaluació en patologies concretes i el seguiment i aprofundiment dels casos observats fins a les recerques en les quals participa o qualsevol altra situació que ell mateix triï i que es basi en l’impacte que li han ocasionat les pràctiques, els interrogants que se li han generat, etc.

El programa global del Pràcticum permet que l’estudiant conegui la diversitat i la pluralitat dels models d’intervenció professional en els diferents àmbits.

El Departament de Pràctiques és el responsable de coordinar les relacions entre la Facultat i els més de 2.400 centres de pràctiques.