Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 354 ECTS
Preinscripció Oberta
grau11-GR-PSIC+LOG

Qualitat docent

Les diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge són impartides per professorat que excel·leix en la docència i en les metodologies d’ensenyament-aprenentatge, i incorporen totes les possibilitats que ofereix la tecnologia actual. Comptem amb un equilibri entre professors especialistes o investigadors i professors que són, també, professionals en actiu.

Seminaris

Els seminaris són espais formatius, presents a cada semestre al llarg de tota la carrera, que acullen grups reduïts de deu-dotze estudiants guiats per un professor-tutor. Aquests espais faciliten l’aprenentatge interdisciplinari, la reflexió intel·lectual i professional i les metodologies basades en la resolució de problemes o en l’estudi de casos, així com el seguiment de les pràctiques i dels projectes de recerca o d’intervenció professional. També permeten portar a terme un acompanyament personalitzat de cada estudiant, ja que el professor-tutor col·labora en la seva orientació acadèmica, personal i vocacional. 

Educació personalitzada

En totes les matèries i mòduls, els estudiants desenvolupen moltes de les activitats en grups reduïts. Això facilita el treball per projectes, així com l’aprenentatge col·laboratiu, amb l’objectiu d’assolir la màxima implicació personal en l’aprenentatge.

Pràctiques professionals

Les pràctiques professionals, que es duen a terme en organitzacions, institucions i escoles pioneres i innovadores, faciliten l’aprenentatge de la professió i l’adquisició d’eines i de contactes per millorar les possibilitats d’inserció laboral. Tenim convenis establerts amb més de mil centres de pràctiques.

Competències professionals

L’estructura del Pla d’estudis i l’organització dels espais formatius o l’orientació dels processos d’ensenyament-aprenentatge estan encaminades a facilitar l’adquisició de les competències professionals necessàries per a l’exercici professional en el món d’avui. Un dels trets que més es reconeix a Blanquerna-URL és la bona preparació professional dels seus titulats, fet que es reflecteix, també, en els elevats índexs d’inserció laboral.

Competències transversals i personals

Els estudis, sobretot en els espais de Seminari, estan organitzats per vertebrar una proposta progressiva d’adquisició de competències genèriques o transversals. Són competències com ara la responsabilitat i l’autonomia, la iniciativa i la creativitat, el treball en equip, l’orientació a resultats, la capacitat comunicativa o les competències emocionals i socials. A la nostra Facultat s’adquireixen aquestes competències clau, que són les que més faciliten l’ocupabilitat i que millor caracteritzen el talent i la maduresa personals.

Formació en humanitats

Les matèries de l’àrea d’humanitats, incloses en tots els itineraris formatius, faciliten tant la formació cultural àmplia com la reflexió personal sobre qüestions de fons de la persona. Ajuden a promoure les visions globals dels problemes i la consideració dels aspectes ètics de la professió.

Formació internacional

La Facultat ofereix la possibilitat de participar en diversos programes d’intercanvi i de fer pràctiques a l’estranger. També dona l'opció de formar part en diversos programes de cooperació internacional. El Pla d’estudis inclou la formació per a l’adquisició del nivell B2 d’anglès, així com l’acreditació dels estudiants amb una prova externa reconeguda.