Durada 1 any
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Lali Ros
Preinscripció Oberta

masters-universitarisMURH

Treball de final de màster (TFM)

El treball de fi de màster (TFM), que podrà ser de recerca o d’intervenció,  serà tutoritzat per un professor doctor del màster.

Aquest treball es defensarà públicament davant d’una comissió formada per dos professors de l’equip de professorat del màster. Excepcionalment i per qüestions d’especialitat podem tenir en el tribunal algun professor extern sempre que sigui doctor.

Criteris d’avaluació

L’avaluació del TFM té dues parts: procés i treball escrit avaluat pel tutor (30%) i treball escrit i defensa oral avaluat per la Comissió Avaluadora (70%). Per poder realitzar l’avaluació és imprescindible que les  dues parts estiguin aprovades i en aquest cas la qualificació final mantindrà els percentatges.
Els criteris per avaluar el treball de final de màster fan referència a les competències assolides durant el procés d’elaboració, al producte elaborat i a la defensa que se’n fa. Per aquest motiu la qualificació final serà el resultat de diferents valoracions parcials:

  • Competències assolides durant el procés d’elaboració: es valorarà la persistència i la constància en la confecció del treball, la progressió en l’adquisició de les habilitats i de les actituds necessàries per a la investigació i la intervenció. Aquesta valoració la farà el tutor del treball.
  • Producte elaborat: es valoraran els diferents aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques per garantir la coherència i la qualitat dels treballs d’investigació o d’intervenció. El tutor del treball i els membres de la Comissió d’Avaluació emetran un informe previ a la defensa que es lliurarà a la Comissió de Postgrau.
  • Competències assolides en la defensa oral: es valorarà la claredat, la precisió, l’originalitat i la qualitat de l’exposició oral del treball depenent de les condicions que exigeix la comunicació oral davant d’una comissió d’avaluació.

La qualificació final del treball serà emesa per la Comissió d’Avaluació d’acord amb les competències que s’especifiquen en el pla d’estudis.