Durada 4 anys
Horari tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta per al curs 2022-23
Modalitat Presencial
grauWNUT

Treball de final de grau

1.Presentació

El Treball de Final de Grau (TFG) té com a finalitat la integració dels continguts formatius rebuts i de les competències adquirides al llarg dels quatre anys de formació. El seu objectiu principal és l’avaluació de les competències bàsiques associades a la titulació.

Consisteix en la realització, presentació i defensa per part de l’estudiant del protocol d’un treball de recerca inèdit que s’inclogui en alguna de les àrees de coneixement que s’emmarquen en els mòduls del pla d’estudis vigent del Grau en Nutrició humana i Dietètica.

L’estudiant, per tant, ha de demostrar l’assoliment de les competències definides en el programa.

Competències Transversals o genèriques

• Desenvolupar el coneixement i l’aplicació de les Ciències de la Nutrició i la Salut
• Conèixer els fonaments de la Salut Pública i la Nutrició Comunitària
• Desenvolupar els valors professionals, actituds i comportaments propis de la professió de dietista-nutricionista
• Desenvolupar habilitats de comunicació i maneig de la informació en l’àmbit de la Nutrició humana i la Dietètica
• Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica i recerca en relació amb la Nutrició humana i la Dietètica
• Capacitat i interès per l’aprenentatge autònom
• Raonament crític
• Presa de decisions i assumpció de les responsabilitats associades
• Adaptació a situacions noves
• Resolució de problemes
• Iniciativa i esperit emprenedor
• Motivació por la qualitat de l’actuació
• Compromís ètic
• Creativitat

Competències específiques

•Aplicar coneixements a la pràctica
•Adquirir habilitats en planificació i gestió del temps
•Desenvolupar habilitats de recerca
•Expressar-se correctament en termes científics
•Manejar les TICs i les eines informàtiques de cerca d’informació
•Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i de síntesi
•Adquirir habilitats de gestió de la informació y expressió del coneixement
•Desenvolupar el treball professional segons la legalitat i la normativa vigents

2.Descripció de la forma del treball

El TFG és un treball individual. Es pot redactar en català o castellà, però ha d’incloure un resum en anglès, i en català o castellà.

L’extensió del treball estarà compresa entre 20 i 30 pàgines de text; els annexos no estan inclosos en aquesta extensió.

El tipus de lletra serà Arial, la grandària 12 ppt i l’interlineat d’1,5; els marges superior i inferior seran de 2,5 cm i l’esquerre i el dret de 3 cm.

3.Seguiment

El TFG és un treball tutoritzat. La seva realització té una durada d’un semestre (el segon del quart curs del Grau) i està supervisada per part d’un professor o tutor involucrat en la docència d’alguna de les matèries del Grau.

L’estudiant ha de fer, de manera obligatòria, 4 sessions presencials de tutoria.

El rol del tutor és el d’acompanyar i orientar metodològicament l’estudiant al llarg de tot el procés d’elaboració del TFG, és a dir, durant la seva realització, presentació i defensa. També avaluarà el procés d’aprenentatge i desenvolupament del treball i donarà la conformitat per al lliurament quan consideri que aquest compleix els requisits especificats en la normativa del TFG.

La temporalització del TFG contempla diferents moments i, com a referència, es proposen els següents:

1.Selecció del tema i adjudicació de tutor: octubre-novembre

La selecció del tema per al TFG i l’adjudicació de tutor es farà a partir de les propostes fetes per la FCSB en funció de les diferents àrees de coneixement.

2.Primera entrevista amb el tutor: desembre

L’estudiant haurà de presentar un esborrany de l’esquema del treball: declaració d’intencions (20 línies), índex, hipòtesis i objectius; també aportarà la bibliografia bàsica.

3.Desenvolupament del treball: gener-març (primera convocatòria) o gener-maig (segona convocatòria)

L’estudiant durà a terme de forma autònoma el treball i, periòdicament, es reunirà amb el seu tutor per valorar el progrés, establir pautes i assenyalar dates de trobada.

4.Lliurament del treball:

Darrera setmana de març (primera convocatòria) o primera setmana de maig (segona convocatòria)

5.Presentació i defensa pública:

Darrera setmana de maig i primera setmana de juny (primera convocatòria) o darrera setmana de juny i primera setmana de juliol (segona convocatòria)

4.Avaluació

L’avaluació del TFG comprèn quatre parts:

1.El seguiment del treball

El seguiment continuat del desenvolupament del treball el durà a terme el tutor. Durant aquest procés el tutor avaluarà:

•El plantejament del treball
•El reconeixement per part de l’estudiant de la pluridimensionalitat dels problemes
•La utilització de recursos apropiats per a la cerca de la informació
•L’habilitat per analitzar críticament la validesa i l’aplicabilitat de les fonts d’informació utilitzades
•La capacitat de síntesi d’informació
•La capacitat per relacionar les dades obtingudes amb els coneixements previs
•La presentació ordenada de la informació
•L’expressió clara i precisa
•La capacitat per formular preguntes sobre la situació
•La justificació dels comentaris amb referències i arguments adequats
•L’acompliment de terminis i pautes establerts pel tutor

2.El treball escrit

El TFG escrit serà avaluat per un tribunal constituït per dos professors del Grau. Per evitar conflicte d’interessos, el tutor no podrà formar part d’aquest tribunal. Els aspectes que s’avaluaran són els següents:

•La presentació formal del treball
•La correcció lingüística
•El nivell d’aprofundiment en els antecedents i l’estat actual del tema
•La justificació de la proposta
•El grau d’innovació de la proposta
•L’adequació i claredat de la pregunta de recerca (hipòtesi i objectius)
•La correcció i conveniència de les fonts bibliogràfiques
•El disseny i desenvolupament metodològic
•El nivell científic del treball

3.La presentació i defensa pública del treball

Per poder defensar el treball, l’estudiant ha d’haver obtingut l’autorització del seu tutor i el vist-i-plau del tribunal que ha valorat el TFG escrit. El mateix tribunal serà qui valorarà la presentació i defensa tenint en compte:

•La selecció i l’ordre de les idees exposades
•La precisió en el llenguatge utilitzat
•El domini del tema
•La capacitat de síntesi i la solidesa en la presentació
•La transmissió clara i precisa del contingut del treball
•L’efectivitat en la utilització del suport visual
•La captació de l’interès de l’audiència
•La correcció i l’oportunitat de les respostes a les preguntes del tribunal

4.La qualificació final

La qualificació final s’obté d’una mitjana ponderada de les notes de seguiment (30%), del treball escrit (45%) i de la presentació i defensa (25%). Cal dir que per superar el mòdul del TFG cal haver aprovat les tres parts anteriors de manera independent, és a dir, pel tutor i pel tribunal.