Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Normativa acadèmica de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL

Graus en Infermeria, Fisioteràpia, i Nutrició Humana i Dietètica

Àmbit d'aplicació i terminis

Aquesta normativa és d’aplicació als graus en Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.

1.1 Períodes i ordres de matrícula

La Secretaria Acadèmica de la FCS Blanquerna establirà els períodes de matrícula i supervisarà l’elaboració de la documentació que ha d'estar disponible per tal que les i els estudiants es puguin inscriure.

L’alumnat de primer curs rebrà per correu electrònic l’admissió i les dates per matricular-se en línia.

Les incidències de matrícula que impliquin una disminució del nombre de crèdits matriculats, s'hauran de gestionar mitjançant una sol·licitud formal (instància) a partir de l’inici de curs (primer dia lectiu comú a tots els graus que s’imparteixen en el centre) i fins al 5è dia hàbil des de l’inici de curs.

Per a la resta de modificacions o canvis en la matrícula que no impliquin disminució en el nombre de crèdits matriculats, cal contactar directament amb Secretaria acadèmica [email protected]

Al principi del segon semestre, i dins dels 5 dies hàbils següents al tancament de la 2a convocatòria del 1r semestre, un estudiant podrà ampliar la seva matrícula en els següents casos:

 • Per haver rebut el reconeixement d’assignatures del pla d’estudis per crèdits aprovats en altres graus. El nombre de crèdits ampliats no superarà el nombre de crèdits reconeguts.
 • Els i les estudiants que desenvolupin una activitat laboral simultània als estudis i que pateixin una reducció sobrevinguda i substancial en les seves condicions de treball, sempre que es pugui acreditar. L’ampliació de matrícula no suposarà en cap cas més de 30 crèdits per cursar cada semestre.
 • Per haver superat una assignatura/matèria que generava una incompatibilitat de matrícula en el primer semestre.
 • Excepcionalment, un/a estudiant podrà ampliar la matrícula a proposta de la Facultat de Ciències de la Salut i per assignatures relacionades amb Acció Solidària Blanquerna. Aquesta ampliació haurà de ser a instància de la Direcció de grau.

Pel procediment, termini i resolució de les incidències vegeu “Incidències a la matrícula”, en el QUADRE DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU- annex 1.

Un cop realitzada la matrícula i exhaurit el període d’incidències, es donarà la matrícula per formalitzada i no es podrà modificar.

▪ Sempre s’haurà de matricular de totes aquelles assignatures que quedin pendents (no matriculades o no superades) del curs o cursos anteriors. Les assignatures no matriculades prèviament hauran de cursar-se en el mateix torn que té assignat

1.2 Requisits i condicionants de matrícula

Es recomana a l’estudiant que inicia els estudis que s’inscrigui de totes les matèries de primer curs (60 crèdits).

Per a la resta de cursos, cal tenir en compte el següent:

 • Sempre s'haurà de matricular de totes aquelles assignatures que quedin pendents (no matriculats o no superades) del curs o cursos anteriors. Les assignatures no matriculades prèviament habrán de cursar-se en el mateix torn que té assignat l'estudiant.
 • S’han de respectar les incompatibilitats entre assignatures vigents en el Pla d’estudis (vegeu “1.6 PREREQUISITS / INCOMPATIBILITATS”).
 • S’estableix en 30 el nombre mínim de crèdits de matrícula en un curs acadèmic i en 80 el nombre màxim.
 • Les i els estudiants hauran de tenir en compte els solapaments horaris, els edificis docents i de programació de les assignatures i de les pràctiques dels diferents cursos del grau. Es recomana consultar els tutors/es, o els coordinadors/es de curs.

1.3 Estudis a temps parcial

La Facultat estableix la possibilitat que l'alumant cursi el plan d'estudis del grau a temps parcial, per tal que pugui comptabilitzar la vida acadèmica amb la vida laboral i familiar, o amb qualsevol altra circumstància degudament raonada i/o documentada. En cas d'acollir-se a aquesta possibilitat, l'estudiant s'haurà de matricular d'un mínim de 30 crèdits ECTS per curs.

L'estudiant de primer de nos accès n'haurà d'acreditar la necessitat mitjançant una sol·licitud formal (instància) a la Direcció de Grau. Si la petició es acceptada, l'estudiant comptarà amb una orientació i seguiment personalitzat del seu tutor/a que vetllarà pel correcte compliment del seu pla de parcialitat.

El termini de presentació de la sol·licitud és el 5è día hàbil abans de l'inici del període de matrícula que li correspongui. La resposta de la FCS serà comunicada per correu electrònic en un màxim de 10 dies hàbils.

Pel procediment, termini i resolució de la petició d'estudis a temps parcial, vegeu "Estudis a temps parcial", en el QUADRE DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU - annex 1.

1.4 Torn d’un/a estudiant

Quan un grau ofereixi dos torns, el torn assignat a un/a estudiant serà el que li atribueix la primera matrícula en accedir a la FCS. L’estudiant només podrà matricular una assignatura/matèria a torn canviat, durant el procés d’automatrícula, a partir de la segona inscripció.

1.5 Canvi de torn

Un canvi de torn pot ser per curs sencer o per assignatures/matèries.

1.5.1 Canvi de torn per curs sencer

El canvi de torn per curs sencer es podrà demanar quan l’estudiant acrediti una incompatibilitat per motius laborals, per simultaneïtat d’estudis o per ser esportista d’alt nivell, d’alt rendiment, d’alt nivell català, i estudiants amb necessitats específiques.

Es farà per sol·licitud formal (instància) adreçada a la Direcció del Grau.

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de:

 • Motius laborals: el contracte laboral vigent, o com a treballador/a per compte propi o autònom, i l’horari de la jornada que acrediti la incompatibilitat.

 • Simultaneïtat d’estudis: fotocòpia de la matrícula i comprovant d’horari assignat en la titulació iniciada amb anterioritat a la matrícula de la FCS Blanquerna.

 • Esportista d’alt nivell: una fotocòpia del BOE on figura la seva condició i la documentació que justifiqui l’horari que genera la incompatibilitat amb el torn actual de l’estudiant. Secretaria Acadèmica comprovarà la vigència de la condició d’alt nivell.

 • Esportista d’alt nivell català: una fotocòpia del DOGC on figura la seva condició i la documentació que justifiqui l’horari que genera la incompatibilitat amb el torn actual de l’estudiant. Secretaria Acadèmica comprovarà la vigència de la condició d’alt nivell català.

 • Esportista d’alt rendiment: un certificat vigent pel curs en que es demana el canvi de torn emès pel Consejo Superior de Deportes o l’organisme competent de la Comunitat Autònoma, i la documentació que justifiqui l’horari que genera la incompatibilitat amb el torn actual de l’estudiant.

 • Estudiants amb necessitats específiques (amb algun tipus de discapacitat o amb necessitats de suport educatiu): documentació acreditativa que justifiqui la necessitat de canviar de torn.

En tots els casos esmentats anteriorment, la resolució s’adaptarà a la disponibilitat de places, prioritzant contractes de treball, treballadores/rs per compte propi o autònom, simultaneïtat d’estudis, esportista d’alt nivell o d’alt rendiment o d’alt nivell català, i estudiants amb necessitats específiques. Quan el nombre de sol·licituds a primer superi les places disponibles, l’assignació es farà per ordre de preinscripció.

El termini en tots els casos és fins al 5è dia hàbil del mes de setembre. La resolució es comunicarà per correu electrònic institucional abans de l’inici del període lectiu. En el cas d’estudiants de nou accés, la resolució també s’adreçarà al correu electrònic personal alternatiu.

El canvi de torn per curs sencer es podrà demanar també sense motiu justificat sempre que hi hagi places disponibles després de la resolució de demandes esmentades en el paràgraf anterior. Quan el nombre de sol·licituds a segon, tercer o quart superi les places disponibles, l’assignació es farà per ordre de major a menor mitjana d’expedient acadèmic.

Pel segon semestre el termini és en els primers 5 dies hàbils del mes de gener després de les vacances de Nadal. En aquests casos, la resolució serà comunicada per correu electrònic abans del 31 de gener.

Pel procediment, termini i resolució d’aquests casos vegeu “Canvi de torn per curs sencer”, en el QUADRE DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU -annex 1.

1.5.2 Canvi de torn d’assignatures/matèries

El canvi de torn d’assignatures es podrà demanar exclusivament en el cas d’incompatibilitat horària entre assignatures matriculades i només d’aquelles que es matriculin per primer cop. Esfarà per sol·licitud formal adreçada a la Direcció de grau i lliurada a la Secretaria Acadèmica. El termini de lliurament d’aquesta sol·licitud acaba el 5è dia hàbil després de l’inici de curs segons el calendari de la FCS Blanquerna.

En aquests casos, la resolució s’adaptarà a la disponibilitat de places i serà comunicada per correu electrònic abans del 15è dia hàbil del semestre.

Pel procediment, termini i resolució d’aquests casos vegeu “Canvi de torn d’assignatures”, en el QUADRE DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU -annex 1.

Com a única excepció, es podrà demanar un canvi de torn d’assignatures/matèries per motius laborals sobrevinguts. Es farà per sol·licitud formal (instància) adreçada a la Direcció de grau i lliurada a la Secretaria Acadèmica. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar del contracte laboral vigent i l’horari de la jornada que acrediti la incompatibilitat. La FCS podrà denegar o adaptar els canvis demanats en funció de la durada del contracte i l’horari de la jornada. El termini de presentació de la sol·licitud serà de 15 dies hàbils a partir de la vigència del contracte laboral.

En tots els casos la resolució s’adaptarà a la disponibilitat de places i serà comunicada per correu electrònic abans del 15è dia hàbil del semestre.

Pel procediment, termini i resolució d’aquests casos vegeu “Canvi de torn d’assignatures per contracte laboral sobrevingut”, en el QUADRE DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU -annex 1.

1.6 Prerequisits / Incompatibilitats

En el seu procés de matrícula, els estudiants compliran el règim d’incompatibilitats vigent en el pla d’estudis que estiguin cursant. Els prerequisits i/o incompatibilitats d’aquesta normativa estan diferenciats per pla d’estudis. Quan un estudiant canviï de pla d’estudis, li seran d’aplicació deforma automàtica el seu pla de prerequisits i/o incompatibilitats. Qualsevol situació de conflicte generat per aquest canvi, es plantejarà a la Direcció de grau mitjançant sol·licitud formal (instància) lliurada a Secretaria Acadèmica de la FCS.

Els prerequisits i/o incompatibilitats d'assignatures o matèries en els graus, són de matrícula, la qual cosa vol dir que l’estudiant no pot matricular-se (inscriure's) d’una assignatura/matèria amb incompatibilitats fins que no hagi superat l’assignatura/matèria que provoca la citada incompatibilitat.

Segons l’ordenació temporal d’aprenentatge, s’estableixen els següents prerequisits o incompatibilitats:

1.6.1 Grau en Infermeria
Pla d’estudis vigent (en base al 2018):

 • Cal superar Infermeria comunitària 1 (75644) per poder matricular-se a Infermeria comunitària 2 (75656)
 • Cal superar Infermeria clínica 1 (75646) i Infermeria clínica 2 (75651) per poder matricular-se a Infermeria clínica 3 (75668)
 • Cal superar Simulacions clíniques 1 (75640) per poder matricular-se a Simulacions clíniques 2 (75655).
 • Cal superar Simulacions clíniques 2 (75655) per poder matricular-se a Simulacions clíniques 3 (75670).
 • Cal superar Seminari professionalitzador 1 (75657) i Simulacions clíniques 3 (75670) per poder matricular-se a Pràctiques clíniques 4 (76442), Pràctiques clíniques 5 (76443) i Pràctiques clíniques 6 (76444).
 • És imprescindible tenir els 240 crèdits del grau matriculats, incloent el propi Treball fi de grau per a poder matricular-se a TFG (76445).

"Per poder defensar el TFG cal haver superat els tres primers cursos del grau"

1.6.2 Grau en Fisioteràpia
Pla d’estudis vigent (en base al 2018):

 • Cal superar Pràctiques introductòries (76498), Pràctiques avançades 1 i (76499) Pràctiques avançades 2 (76500) per poder matricular-se a Pràctiques avançades 3 (76446), Pràctiques avançades 4 (76447), Pràctiques fi de grau 1 (76448), Pràctiques fi de grau 2 (76449), Pràctiques fi de grau 3 (76450) i Pràctiques fi de grau 4 (76451).
 • És imprescindible tenir els 240 crèdits del grau matriculats, incloent el propi Treball fi de grau per a poder matricular-se a TFG (76452).

"Per poder defensar el TFG cal haver superat els tres primers cursos del grau".

1.6.3 Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Pla d’estudis vigent (en base al 2009):

 • Cal superar Seminari interdisciplinari (12795) i Fisiologia de la nutrició (12745) per poder matricular-se a Seminari professionalitzador 1 (12792).
 • Cal superar Fisiologia de la nutrició (12745) per poder matricular-se a Dietètica 1 (12760) i Dietètica 2 (12761).
 • Cal superar Seminari professionalitzador 1 (12792), Dietètica 1 (12760) i Dietètica 2 (12761) per poder matricular-se a Seminari professionalitzador 2 (12793) i Pràctiques externes 1 (12784).

 • Cal superar Dietètica 1 (12760), Dietètica 2 (12761) i Fisiopatologia (12775) per poder matricular-se a Dietoteràpia 1 (12765), Dietoteràpia 2 (12766), Dietoteràpia 3 (12767), Preparacions alimentàries en dietoteràpia (12783) i Valoració nutricional (12802).

 • Cal superar English 1 (12748) per poder matricular-se a English in health sciences (12749).

 • Cal superar Dietoteràpia 1 (12765) i Dietoteràpia 2 (12766) per poder matricular-se a Pràctiques externes 2 (12785).

 • Cal superar Seminari professionalitzador 2 (12793) per a poder matricular-se a Seminari professionalitzador 3 (12794).

 • Cal superar Química (75248), Bromatologia 1 (75247) i Bromatologia 2 (12757) per a poder matricular-se a Tecnologia dels aliments i Legislació Alimentària (75253).

 • És imprescindible tenir els 240 crèdits del grau matriculats, incloent el propi Treball fi de grau per a poder matricular-se a TFG (12800).

"Per poder defensar el TFG cal haver superat els tres primers cursos del grau".

D’acord amb la legislació vigent, els i les estudiants que accedeixen a les titulacions de la FCS Blanquerna procedents d’una titulació de grau de la branca de les Ciències de la Salut finalitzada, tindran el reconeixement d'un mínim de 36 crèdits de les matèries de formació bàsica, cursades i superades, que es corresponguin a aquesta branca. Si procedeixen d’una titulació de grau de la branca de les Ciències de la Salut no finalitzada tindran reconeixements de les matèries de formació bàsica, cursades i superades, que es corresponguin a aquesta branca.

D’acord amb la legislació vigent, les i els estudiants que accedeixen a les titulacions de la FCS Blanquerna procedents de titulacions de grau d’una altra branca del coneixement, tindran el reconeixement dels crèdits de les matèries de formació bàsica, cursades i superades, que es corresponguin amb la branca de Ciències de la Salut.

Als i a les estudiants que accedeixen a les titulacions de la FCS Blanquerna procedents d’una altra titulació de grau universitari, se’ls reconeixerà l’assignatura de Seminari de 1r curs, sempre i quan hagin superat com a mínim 60 ECTS del grau d’origen.

D’acord amb la legislació vigent, els estudiants podran obtenir també reconeixement acadèmic en crèdits, fins un màxim de 6 ECTS durant tota la formació de grau, per la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la URL. El reconeixement en crèdits d’aquestes activitats, el procediment i els terminis venen regulats per la URL (vegeu normativa de la URL) i l’article 2.3 d’aquesta normativa.

L’estudiant podrà sol·licitar al Centre el reconeixement de crèdits de les altres assignatures/matèries del currículum, a partir de matèries o assignatures que hagi cursat i aprovat en estudis reglats en altres centres universitaris, si hi ha una adequació igual o superior al 80% de competències i coneixements associats, i si el nombre de crèdits cursats és igual o superior als que es demana reconeixement.

Només seran objecte de reconeixement aquelles assignatures/matèries que s’ofereixin en el pla d’estudis de la titulació. La qualificació de l’assignatura/matèria reconeguda serà la mateixa quela de l’assignatura/matèria d’origen. En cas que siguin dues o més assignatures les que donin origen al reconeixement, la qualificació de l’assignatura/matèria reconeguda serà el resultat de la mitjana ponderada segons el creditatge de les assignatures/matèries d'origen.

En cada sol·licitud concreta de reconeixement d’una assignatura/matèria del pla d’estudis de la FCS, el Centre tindrà la potestat d’eliminar aquelles assignatures d’origen que consideri que no formen part de les competències o coneixements de l’assignatura/matèria sol·licitada.

A principi de curs, l’estudiant s’haurà de matricular de les assignatures o matèries de les que demani reconeixement a l’espera de la resolució del Rectorat de la URL. En cada assignatura/matèria, si la resolució és favorable, l’estudiant gaudirà d’un 25% de descompte en l’import, excepte en el cas d’un trasllat d’expedient on el cost serà zero. En cas de resolució desfavorable, l’assignatura/matèria no reconeguda s’abonarà amb els criteris de la matrícula original.

Un cop rebuda la resolució de reconeixements del Rectorat de la URL, Secretaria Acadèmica els incorporarà a l’expedient de l’alumne/a.

2.1 Procediment de reconeixements

L’estudiant haurà de presentar una sol·licitud formal (instància) adreçada a la Secretària acadèmica i lliurada a la Secretaria Acadèmica del centre, durant les dues últimes setmanes de setembre. Aquesta sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:

 • Certificat acadèmic personal, on constin les assignatures aprovades objecte de reconeixement i el nombre de crèdits o l’equivalent en hores.

 • Fotocòpiadelsprogramesdelesassignaturesobjectedereconeixementsegellatspelcentre on les ha cursades.

 • Fotocopia del pla d'estudis corresponent segellat pel Centre d’origen.

 • Si l’estudiant procedeix d’una universitat estrangera, haurà d’aportar el sistema de qualificació de la universitat d’origen, així com la documentació anterior amb els requisits de traducció i legalització establerts en la normativa vigent.

Pel procediment, termini i resolució de les sol·licituds de reconeixements vegeu “Reconeixement de crèdits”, en el QUADRE DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU -annex 1.

Es denegarà, per defecte de forma, qualsevol sol·licitud presentada incomplint els criteris o fora de termini.

La sol·licitud de reconeixement es farà una sola vegada (l'any d'ingrés al centre) per a totes aquelles assignatures dels estudis de les quals es vulgui demanar reconeixement. L'única excepció és la que afecta els casos de simultaneïtat d'estudis (article 3).

2.2 Convalidació de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior

D’acord amb la legislació vigent sobre convalidació d’estudis en l’àmbit de l’Educació Superior, les persones titulades d’un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) poden sol·licitar la convalidació de crèdits obtinguts en aquests ensenyaments, segons les correspondències establertes per a les titulacions de la FCS Blanquerna. La petició es fa mitjançant sol·licitud específica (instància) de convalidació de Cicle Formatiu de Grau Superior adreçada a la Secretària acadèmica i lliurada a la Secretaria Acadèmica del centre, durant les dues darreres setmanes de setembre.

A cada estudiant se li aplicaran les convalidacions vigents en el curs en el qual inicia els estudis universitaris.

Els crèdits objecte de convalidació procedents de CFGS, no es qualifiquen ni computen a efectes del càlcul de la mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de l’estudiant.

A efectes econòmics, el pagament tant de les assignatures convalidades com dels crèdits obtinguts mitjançant reconeixements, tindran el mateix tractament econòmic que els citats a l’article 2.

Quan la convalidació d’un CFGS és per una o més optatives, l’estudiant podrà deixar de matricular assignatures optatives equivalents en el nombre de crèdits a les convalidades. Alternativament, l’estudiant pot estar interessat en cursar les optatives encara que en tingui algunes de convalidades, en aquest cas finalitzarà el grau amb més de 240 crèdits. En qualsevol cas, la decisió i responsabilitat de matricular o no les assignatures optatives serà del propi interessat/da.

Per un resum del procediment, termini i resolució de les sol·licituds de convalidació de crèdits per CFGS, vegeu “Convalidació de crèdits CFGS”, en el QUADRE DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU -annex 1.

2.3 Reconeixements de crèdits per activitats no integrades en els plans d’estudi

L’estudiant podrà obtenir el reconeixement acadèmic en crèdits d’optativitat fins a un màxim de 6 ECTS per la participació en les activitats que aprovi l’Equip Deganal de la FCS Blanquerna i les indicades per la normativa de la URL Servei d'esports | Universitat Ramon Llull (url.edu)

La FCS Blanquerna reconeixerà les següents activitats:

REPRESENTACIÓ DEL ESTUDIANTS:

Delegades i delegats de classe -- 1 crèdit per any acadèmic

Càrrec del Consell d'Estudiants de la URL -- 2 crèdits per any acadèmic

Tasques de suport i/o representació de la Facultat: tallers, sessions informatives, Saló de l’ensenyament, participació en Jornades i Congressos, delegades i delegats i/o representació a qualitat -- 1 crèdit per cada 25h

SOLIDARITAT -- 1 crèdit per cada 25h

Assistència participativa a les accions empreses per Acció Solidària de la FCSB

COOPERACIÓ INTERNACIONAL -- 1 crèdit per cada 25h

Assistència participativa a un projecte de cooperació internacional

ACTIVITATS CULTURALS -- 1 crèdit per cada 25h

Assistència participativa al cor Blanquerna i/o URL

ACTIVITATS ESPORTIVES:

Lleure: Assistència participativa a sortides de lleure -- 1 crèdit per cada 25h

Salut: Assistència participativa a activitat física dirigida -- 1 crèdit per cada 25h

Rendiment: Representació de la URL a les competicions esportives -- 2 per Curs acadèmic
(per entrenament setmanal i competició)

ACTIVITATS FORMATIVES -- (De 10 a 19 hores: 0,5 ETCS; de 20 a 29 hores: 1 ECTS de 30 a 39 hores: 1,5 ECTS; a partir de 40: 2 ECTS)

Universitat d’Estiu, Cursos que aprova la Junta Acadèmica de la URL, Cursos d’Estiu de l’Institut Joan Lluís Vives, Cursos, Congressos i Jornades aprovades per la facultat, Escoles d’Estiu, Convenis específics de facultat en aquest àmbit

Quan un/a estudiant acumuli el suficients crèdits ECTS reconeguts podrà deixar de matricular assignatures optatives equivalents en el nombre de crèdits. En qualsevol cas, la decisió i responsabilitat de matricular o no les assignatures optatives, com a contraprestació als crèdits obtinguts, serà del propi interessat/da. Si un/a estudiant decideix no fer servir els crèdits obtinguts per activitats no integrades en el pla d’estudis, aquests es faran constar en el Suplement Europeu del Títol (SET).

La comptabilitat de crèdits es fa per titulació i no es poden transferir d’una a una altra en cas de canvi.

Els crèdits corresponents a activitats no integrades en els plans d’estudi es reconeixeran només si s’assoleixen mentre es cursin els estudis.

La concessió d’aquest crèdits haurà de ser aprovada pel responsable de l’activitat i la Direcció del grau, sota supervisió de la Secretària acadèmica.

D’acord amb la legislació vigent, els crèdits reconeguts per activitats no integrades en el pla d’estudis no rebran una qualificació numèrica ni es tindran en compte per al càlcul de la mitjana aritmètica.

Les tasques de suport que es reconeixen són: viu l’estiu, tallers salut escola, sessions informatives, delegades i delegats i/o representació a qualitat. Els crèdits reconeguts seran en raó d’1 crèdit per 25 hores de col·laboració. Aquestes hores hauran de ser corroborades pel responsable de l’activitat i validades per la Directora de grau, sota supervisió de la Secretària acadèmica.

En acabar el curs, la Direcció de grau lliurarà a l’estudiant un certificat amb els crèdits que ha assolit. L’estudiant haurà de presentar aquests certificats a Secretaria Acadèmica perquè li siguin incorporats al seu expedient.

3.1 Condicions generals

Simultaneïtat d’estudis és aquell procediment pel qual un estudiant pot cursar simultàniament dos graus.

Per iniciar una simultaneïtat amb un dels graus de la FCS Blanquerna contemplats en aquesta normativa caldrà haver superat els dos primers cursos de la titulació ja iniciada.

En el cas dels estudiants provinents de Farmàcia i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) Blanquerna, podran iniciar la simultaneïtat havent superat el primer curs. En cas de no haver superat la totalitat del primer curs, l’estudiant podrà demanar una excepció d’aquest punt mitjançant una sol·licitud específica i argumentada que la Direcció de grau valorarà.

No es podrà sol·licitar el reconeixement d’assignatures que es cursin en el mateix curs acadèmic.

Només es podrà tornar a presentar la sol·licitud en el cas d'assignatures d'altres estudis cursades posteriorment a la data del reconeixement.

L’acceptació d’estudiants en aquesta situació es comunicarà en el moment d’assignació de places. L’alumnat admès haurà de demanar fer un consell de matrícula per traçar el recorregut d’assignatures a cursar.

La Secretaria Acadèmica del centre comunicarà als i les estudiants admesos/es, la data i l’horari en que s’han de matricular.

La Facultat reserva el 5% de places de cada Grau pels estudiants que vulguin fer Simultaneïtat d’estudis, segones titulacions i canvis de titulació.

En cas que el nombre de sol·licituds d’aquests estudiants superi l’oferta possible, l’ordre d’admissió es farà segons la mitjana de l’expedient acadèmic del centre d’origen.

3.2 Estudiants de la Fundació Blanquerna

L'estudiant que, realitzant estudis a la FCS Blanquerna, vulgui iniciar estudis en un altre centre de la URL (que no sigui de la Fundació Blanquerna) o d’una altra universitat, haurà de seguir els passos següents:

 • Emplenar una sol·licitud (instància) i presentar-la a la Secretaria Acadèmica de la FCS Blanquerna.
 • Portar a la Secretaria acadèmica de la FCS la carta d’admissió del Centre on vol cursar els estudis (prèvia realització dels tràmits necessaris que es demanin a l’altre Centre).
 • Abonar les taxes corresponents a la Secretaria Acadèmica de la FCS Blanquerna.

En cas que els estudis que es vulguin iniciar sigui un grau d’un altre Centre de la Fundació Blanquerna, el procediment serà:

 • Realitzar la preinscripció en el Centre de destí.
 • Emplenar una sol·licitud (instància) de simultaneïtat i presentar-la a la Secretaria Acadèmica del Centre de destí.
 • El Centre receptor de la sol·licitud la registrarà i en farà arribar una còpia al Centre d’origen de l’estudiant.

Quan els estudis que es vulguin iniciar sigui un grau de la mateixa FCS, el procediment consistirà en:

 • Realitzar la preinscripció a cost zero pel grau desitjat.
 • Emplenar una sol·licitud (instància) de simultaneïtat d’estudis adreçada a la Secretària acadèmica.
 • El termini de presentació de la sol·licitud (instància) és el darrer dia lectiu del mes de juny.
 • La sol·licitud de reconeixements es farà d’ofici des d’aquesta mateixa secretaria.

Per un resum del procediment, termini i resolució de les sol·licituds de simultaneïtat d’estudis, vegeu “Simultaneïtat d'estudis. Estudiants de la Fundació Blanquerna“ en el QUADRE DE PROCEDIMENTS-annex 1.

3.3 Estudiants d’altres universitats o d’altres centres de la URL

L'estudiant que estigui realitzant estudis homologats en un altre Centre de la URL o d’una altra universitat i vulgui iniciar estudis a la FCS Blanquerna, haurà de seguir els passos següents:

 • Realitzar la preinscripció pel grau desitjat.
 • Un cop admès/a, s’adreçarà al centre d’origen amb la carta d’acceptació del nostre centre, per demanar la simultaneïtat d’estudis d’acord amb la normativa vigent del centre d’origen. Caldrà presentar un justificant d’aquesta sol·licitud a la Secretaria Acadèmica de la FCS Blanquerna.
 • El termini de presentació de la sol·licitud és el darrer dia lectiu del mes de juny.

Per un resum del procediment, termini i resolució de les sol·licituds de simultaneïtat d’estudis, vegeu “Simultaneïtat d'estudis. Estudiants d'altres universitats en el QUADRE DE PROCEDIMENTS-annex 1.

4.1 Per a estudiants que desitgin continuar a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna estudis ja iniciats en una altra facultat

L’estudiant haurà de fer la preinscripció als estudis corresponents. Així mateix, haurà d’emplenar una sol·licitud (instància) d’estudi previ de reconeixement de crèdits, adjuntant una fotocòpia de l’expedient acadèmic de la titulació iniciada i una fotocòpia dels programes de les assignatures que hagi cursat segellada pel centre d’origen.

Un cop rebuda la resposta a la seva sol·licitud d’estudi previ de reconeixement:

 • Si pot reconèixer un mínim de 30 crèdits, des de la Secretaria Acadèmica de la Facultat se li farà arribar un missatge de correu electrònic amb les indicacions per formalitzar la seva matrícula. En el període establert, haurà de sol·licitar el reconeixement de crèdits corresponents.
 • Si no pot reconèixer un mínim de 30 crèdits, haurà de seguir el procés normal d’admissió i sol·licitar en el període establert, si així ho desitja, el reconeixement dels crèdits cursats.
 • Per poder acceptar un trasllat d’expedient s’hauran de cursar un mínim de 120 crèdits a la FCS Blanquerna.

Les sol·licituds de trasllat d’expedient es podran tramitar durant el període de preinscripció i fins el darrer dia lectiu del mes de juny. La Direcció de grau, després de mantenir una entrevista amb l’interessat/da, valorarà la informació aportada i decidirà sobre l’admissió. Aquesta entrevista serà equivalent a la prova d’admissió del centre, raó per la qual la persona sol·licitant estarà eximida de la mateixa.

La resposta es donarà dins de la primera quinzena del mes de juliol.

En cas de ser admès el trasllat, els reconeixements els presentarà d’ofici la Secretaria Acadèmica davant el rectorat.

Si l’estudiant no pot obtenir un reconeixement d’un mínim de 30 crèdits, haurà de seguir el procés normal d’admissió i sol·licitar dins el termini fixat, si així ho desitja, el reconeixement dels crèdits cursats.

L’obtenció d’una plaça a la FCS Blanquerna donarà lloc al trasllat de l’expedient acadèmic corresponent, que haurà de ser tramitat per la universitat de procedència, un cop l’estudiant acrediti haver estat admès a la FCS Blanquerna - URL.

La documentació de les sol·licituds denegades es dipositarà a la Secretaria Acadèmica durant un any. Transcorregut aquest període, es destruirà si l’estudiant no ha passat a recollir-la.

4.2 Trasllat d'expedient per a estudiants de la FCS Blanquerna que desitgin continuar estudis en un altre centre de la URL o en una altra universitat

L’estudiant sol·licitarà al centre al qual vol accedir, l’estudi de trasllat d’expedient. Si se li concedeix, aportarà a la Secretaria Acadèmica de la FCS Blanquerna la carta d’admissió.

Una vegada acceptat/da al centre de destí, l’interessat/da, haurà de sol·licitar el trasllat d’expedient a la Secretaria Acadèmica de la FCS on presentarà la carta d’admissió i abonarà l’import vigent.

La Facultat reserva el 5% de places de cada Grau pels estudiants que vulguin fer Simultaneïtat d’estudis, segones titulacions i canvis de titulació.

Per un resum del procediment, termini i resolució de les sol·licituds de trasllat d’expedient de FCS a un altre centre, vegeu “Trasllat d’expedient de FCS a un altra universitat o centre URL” en el QUADRE DE PROCEDIMENTS -annex 1

5.1 Per a estudiants que desitgin canviar d’estudis dins la mateixa FCS Blanquerna.

Si l’estudiant ha superat 120 crèdits o més d’una titulació haurà d’omplir una sol·licitud de canvi d’estudis adreçada a la Degana i presentar-la a la Secretaria Acadèmica de la FCS Blanquerna abans del darrer dia lectiu del mes de juny.

Les sol·licituds s’estudiaran i es resoldran dins de la primera quinzena del mes de juliol d’acord amb la disponibilitat de places.

Si l’estudiant ha superat entre 60 i 120 crèdits a més de la instància adreçada a la Degana, mantindrà una entrevista amb la Direcció del grau de destí per valorar la idoneïtat del canvi.

Un cop estudiada la sol·licitud de canvi de titulació, la Direcció de grau trametrà a l’estudiant la resolució de la Degana. Si aquesta resolució és afirmativa, anirà acompanyada de la indicació del dia i hora de la matriculació.

Si l’estudiant no ha superat 60 crèdits de la titulació, haurà de seguir el procés normal d’admissió i sol·licitar en el període habilitat a l'efecte, si així ho desitja, el reconeixement dels crèdits cursats. En aquest cas l’estudiant estarà eximit de la prova d’admissió i es considerarà com a resultat de la mateixa l’obtingut anteriorment a l’accedir a la titulació d’origen.

La Facultat reserva el 5% de places de cada Grau pels estudiants que vulguin fer Simultaneïtat d’estudis, segones titulacions i canvis de titulació.

Per un resum del procediment, termini i resolució de les sol·licituds de trasllat d’expedient a FCS, vegeu “Canvi de Titulació a FCS” en el QUADRE DE PROCEDIMENTS -annex 1

6.1 Estudiants de la Fundació Blanquerna

Els estudiants que havent finalitzat uns estudis de grau en un centre de la Fundació Blanquerna vulguin iniciar una segona titulació a la FCS, hauran de fer la preinscripció abans del darrer dia lectiu del mes de juny.

La FCS comunicarà la seva admissió dins de la primera quinzena de juliol. En cas de ser admès/sa, Secretaria Acadèmica comunicarà a l’estudiant la data per fer la matrícula.

La Facultat reserva el 5% de places de cada Grau pels estudiants que vulguin fer Simultaneïtat d’estudis, segones titulacions i canvis de titulació.

En cas que el nombre de sol·licituds d’aquests estudiants superi l’oferta possible, l’ordre d’admissió es farà segons la mitjana de l’expedient acadèmic del centre d’origen.

6.2 Estudiants d’altres centres de la URL o d’altres universitats

Els estudiants que havent finalitzat uns estudis de grau en un altre centre de la URL o en altres universitats vulguin iniciar una segona titulació en la FCS Blanquerna, hauran de:

 • Fer la preinscripció.

 • Presentar a Secretaria Acadèmica una sol·licitud (instància) adreçada a la Degana, sol·licitant l’admissió al centre per cursar el grau desitjat. S’haurà d’adjuntar un certificat acadèmic del centre d’origen amb la mitjana ponderada de l’expedient, un escrit normalitzat de les assignatures que caldria reconèixer en el nostre centre i els programes de les assignatures del pla d’estudis cursat que són susceptibles de ser reconegudes.

El termini de presentació de la sol·licitud és el darrer dia lectiu del mes de juny.

Un cop presentada la documentació, el centre valorarà la viabilitat de la seva admissió i, si s’escau, de les assignatures que se li podran reconèixer.

La resolució es comunicarà en el termini de 15 dies hàbils per correu electrònic. L’admissió definitiva estarà sotmesa a la disponibilitat de places. En cas afirmatiu, la resolució inclourà la data de matriculació.

Per un resum del procediment, termini i resolució de les sol·licituds de segona titulació, vegeu “Segona titulació. Estudiants de la Fundació Blanquerna“ i “Segona titulació. Estudiants d’altres centres de la URL i d'altres universitats”, segons el cas en el QUADRE DE PROCEDIMENTS-annex 1.

La transferència de crèdits consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat i que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial. Els crèdits transferits no tindran cap efecte en el còmput de crèdits de la titulació oficial i quedaran reflectits a nivell informatiu en l’expedient acadèmic i el SET (Suplement Europeu del Títol).

Secretaria Acadèmica comunicarà per correu electrònic el període per poder sol·licitar la transferència de crèdits. No es podran transferir els crèdits dels estudis amb l’expedient obert.

La legislació vigent estableix que els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits pels estudiants han d’incloure els crèdits obtinguts en estudis universitaris oficials cursats anteriorment i no finalitzats.

8.1 Normativa de pràctiques externes

Les pràctiques acadèmiques externes dels i de les estudiants universitàries venen regulades pel Real Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. En el cas de les titulacions en Ciències de la Salut, les pràctiques també han d’acomplir els aspectes específics articulats al Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol, de creació, reconeixement i autorització d'universitats i centres universitaris, i acreditació institucional de centres universitaris i l’Ordre SSI/81/2017, de 19 de gener, per la que es publica l’Acord de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, pel qual s’aprova el protocol mitjançant el qual es determinen pautes bàsiques destinades a assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient pels alumnes i residents en ciències de la salut.

A banda d’aquesta reglamentació, l’estudiant haurà de respectar la normativa pròpia del centre on realitzi les pràctiques i haurà de conèixer i complir la normativa descrita a continuació.

El present document pretén exposar les condicions i els procediments que garanteixin la qualitat de les pràctiques acadèmiques externes, per tal de desenvolupar, en aquest espai, la consecució d’una formació integral i d’excel·lència, en un entorn que proporcioni un coneixement òptim de les competències a desenvolupar.

La present normativa és aplicable a totes les i els estudiants de grau, formació postgraduada i màster de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (FCSB- URL), inclosos els acollits en mobilitat internacional.

8.1.1 Definició i naturalesa de les pràctiques

Les pràctiques són una activitat de naturalesa formativa duta a terme pels i per les estudiants i supervisada per la FCSB, amb l’objectiu de permetre aplicar, integrar i complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica, i alhora, afavorir l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals.

Les pràctiques es poden portar a terme en empreses i institucions d’àmbit nacional i internacional.
Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, en cap cas no se’n poden derivar obligacions pròpies d’una relació laboral, ni poden donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball. En cas que, en finalitzar els estudis universitaris, l’estudiant s’incorpori a la plantilla de treball de l’empresa o institució on hagi fet les pràctiques, aquest període no serà computable a l’efecte d’antiguitat, ni eximirà del període de prova, excepte que així estigui expressament estipulat en el conveni col·lectiu aplicable.

8.1.2 Finalitats

a) Contribuir a la formació integral dels i de les estudiants, tot complementant l’aprenentatge teòric i teoricopràctic.
b) Facilitar el coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional.
c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives, i també els valors de la innovació, la creativitat, l’emprenedoria i la recerca.

d) Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció laboral futura.

8.1.3 Modalitats i requisits d’accés

Existeixen dues modalitats de pràctiques:

a) Pràctiques curriculars. Són obligatòries i incloses en el pla d’estudis de les titulacions impartides a la FCSB que així ho hagin previst. Per poder accedir a la realització d’aquesta modalitat de pràctiques cal:

 1. Estar matriculat/da de l’assignatura/matèria de pràctiques corresponent

 2. No tenir cap relació laboral amb la unitat/servei on es realitzin les pràctiques

b) Pràctiques extracurriculars. Són activitats acadèmiques no incloses en el pla d’estudis. Tenen un caràcter voluntari i es duen a terme durant el període de formació de l’estudiant. Aquesta activitat ha de ser consignada en el Suplement Europeu del Títol segons contempli la normativa vigent. Per poder accedir a la realització d’aquesta modalitat caldrà tenir present la normativa acadèmica de la FCSB.

Per a la selecció de centres de pràctiques i en relació a la gestió de les pràctiques, la FCSB donarà prioritat als i a les estudiants que facin pràctiques curriculars.

Els màsters i els postgraus, per la seva especificitat, es regiran en cada cas segons la memòria i les indicacions de les direccions de la titulació.

8.1.4 Durada i horaris

1. Les pràctiques curriculars tenen la durada i els horaris vinculats al que indiqui el pla d’estudis corresponent com a assignatura obligatòria, i segons els termes establerts per la normativa vigent. L’horari de realització de les pràctiques també considerarà les característiques i la disponibilitat de l’empresa o institució d’acollida.

Les pràctiques extracurriculars s’han de dur a terme dins del període acadèmic a que dóna dret a matrícula, i en cap cas no poden realitzar-se més enllà de la finalització del curs acadèmic oficial. Per tal d’ampliar la informació sobre aquestes pràctiques cal llegir els apartats 8.2 i 8.3 de la normativa acadèmica.

8.1.5 Conveni de pràctiques i projecte formatiu

La realització de les pràctiques requereix la subscripció prèvia d’un conveni de cooperació educativa com a marc regulador de les relacions entre l’estudiant, l’empresa o institució i la FCSB. Cadascun dels centres de pràctiques on l’estudiant realitza la seva estada té un conveni de cooperació educativa amb la FCSB.

El projecte formatiu ha de fixar els objectius educatius i les activitats a desenvolupar. Els objectius s’establiran considerant les competències bàsiques, genèriques o específiques a adquirir per part de l’estudiant. A més, també s’haurà d’assegurar la relació directa dels resultats de l’aprenentatge que cal assolir en la pràctica amb els estudis cursats. El projecte formatiu es conforma seguint els principis d’inclusió, igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal.

8.1.6 Oferta, difusió i adjudicació de les pràctiques

Les assignatures/matèries de pràctiques es presentaran en una sessió a l’aula o en format en línia que inclourà: informació referent a les places de pràctiques, normativa d’assignació, informació sobre el seguiment i l’avaluació i altres aspectes específics de l’assignatura. L’estudiant, un cop presentades les pràctiques, disposarà d’aproximadament una setmana per realitzar la selecció de centres, durant la qual podrà rebre l’assessorament del coordinador/a de pràctiques en les qüestions que requereixi. L’adjudicació del centre de pràctiques es realitzarà per estricte ordre d’expedient acadèmic a partir del segon curs de grau, exceptuant les pràctiques de les titulacions de postgrau i màster, que tenen un procediment propi. Els màsters i els postgraus, per la seva especificitat, es regiran, en cada cas, segons la memòria i les indicacions de les direccions de la titulació.

Totes les ofertes per aquests períodes es descriuran a la plataforma en línia interna o campus virtual, on l’estudiant podrà accedir per fer la tria i podrà trobar la següent informació de les ofertes:

a. El nom o raó social i el CIF o NIF de l’empresa o institució que ofereix les pràctiques.

b. El centre, la localitat i l’adreça on es fan les pràctiques.

c. La data de començament i finalització de les pràctiques, i també la seva durada en hores.

d. El nombre d’hores diàries de dedicació o jornada, i l’horari.

e. Altres requisits o característiques de la pràctica.

Un cop realitzada la sol·licitud per part de l’estudiant, es realitzarà una assignació provisional de places. L’estudiant tindrà un dia assignat per poder fer canvis si així ho desitja (incidències individuals). Un cop gestionades les incidències corresponents, l’estudiant rebrà el llistat definitiu d’assignació. La coordinació de pràctiques registrarà tot el procediment.

Cal llegir atentament el programa de l’assignatura/matèria de pràctiques on es descriu el projecte formatiu, incloent els objectius, les competències i l’avaluació de les pràctiques. D’igual manera, cal que l’estudiant tingui molt present la documentació que haurà de tramitar i imprimir abans de l’inici de la pràctica. La informació la rebrà dels o de les coordinacions de pràctiques corresponents (fotografia per l’identificador, annex al conveni marc, certificat de delictes de naturalesa sexual, declaració de vacunes, etc.). En cas de no tramitar-la podria noser apte/a per a l’inici de la pràctica. L’estudiant no podrà realitzar les pràctiques en el mateix centre dues vegades, a no ser que triï una especialitat diferent.

8.1.7 Tutorització de les pràctiques

Durant la realització de les pràctiques, les i els estudiants disposen de dos referents per a la tutorització del seu aprenentatge pràctic.

Dins de l’empresa o institució, un/a tutor/a clínic/a, professional amb experiència en l’àrea de la pràctica que es desenvolupa i amb els coneixements necessaris per a dur a terme una tutorització i avaluació òptimes.

En l’entorn de la FCSB, un/a tutor/a acadèmic/a, professor/a de la FCSB expert/a en l’àrea en la que es desenvolupa la pràctica.

En cap cas el/la tutor/a acadèmic/a i el/la tutor/a clínic/a poden ser la mateixa persona. La FCSB vetlla per a l’establiment d’una sinèrgia efectiva entre tutor/a acadèmic/a i clínic/a amb l’objectiu de tutoritzar l’estudiant de forma òptima i vetllar per una avaluació complerta i justa.

Així mateix, també ofereix una formació dirigida als tutors/es clínics/ques, per tal de dotar-los de les eines pedagògiques necessàries per a una correcta tutorització i avaluació de l’estudiant.

La FCSB ha de facilitar als tutors/es dels i de les estudiants amb necessitats especials la informació i la formació necessàries per aconseguir una tutorització efectiva.

8.1.8 Informe, memòria de seguiment i avaluació de les pràctiques

Un cop l’estudiant ha estat assignat a un centre de pràctiques, segons els circuits establerts en la normativa interna en matèria de pràctiques de la FCSB:

 • Per les Pràctiques Introductòries de Fisioteràpia i les Pràctiques Clíniques 1 del1r semestre d’Infermeria:

L’estudiant rebrà tota la informació per part del tutor/a acadèmic/a (nom del centre, data d’inici, direcció postal, horari, uniformitat i documentació a portar juntament amb el dossier de pràctiques, i les graelles/rúbriques d’avaluació, que l’estudiant podrà trobar a l’espai virtual de l’assignatura SCALA i que haurà de portar al centre de pràctiques el primer dia de les pràctiques).

El primer dia de les pràctiques, el tutor/a acadèmic/a detallarà els objectius de la pràctica, la normativa vinculada, es revisarà el circuit d’accidents, les expectatives que té l’estudiant i es presentarà el treball vinculat, així com la memòria valorativa final (procediment descrit al document intern Guió pel desenvolupament de les tasques associades al tutor/a acadèmic/a de pràctiques versus l’estudiant i el/la tutor/a clínic/a).

En el transcurs de les pràctiques, el tutor/a acadèmic/a guiarà l’estudiant en l’organització de les sessions juntament amb el tutor/a clínic/a que periòdicament valoraran el desenvolupament de la pràctica per tal de donar un feedback adient a l’estudiant del seu desenvolupament.

Al finalitzar les pràctiques, el tutor/a clínic/a, el tutor/a acadèmic/a, i el mateix estudiant realitzaran una avaluació final de les pràctiques, d’acord amb les graelles/rúbriques presentades en el dossier de les pràctiques, per tal de valorar el grau de compliment dels continguts previstos en el projecte formatiu, a més del grau d’assoliment de les competències durant les pràctiques.

La nota final de la pràctica serà emesa pel tutor/a acadèmic/a via SCALA i tindrà en compte les diverses parcialitats (avaluació del tutor/a acadèmic/a, avaluació del tutor/aclínic/a i avaluació de l’estudiant en pràctiques).

 • Per la resta de períodes de pràctiques dels diversos graus:

L’estudiant es reuneix amb el seu tutor/a acadèmic/a en una sessió grupal prèvia a l’inici de les pràctiques (briefing). En l’esmentada sessió, es treballen els objectius de la pràctica, la normativa vinculada, es revisa el circuit d’accidents, les expectatives que té l’estudiant i es presenta el treball vinculat, així com la memòria valorativa final (procediment descrit al document intern Guió pel desenvolupament de les tasques associades al tutor/a acadèmic/a de pràctiques versus l’estudiant i el/la tutor/a clínic/a). Tota la informació treballada es concreta en un dossier de pràctiques que l’estudiant portarà al centre de pràctiques i compartirà amb el seu tutor/a clínic/a. En el dossier de pràctiques constarà:

 1. Carta de presentació de la FCSB.

 2. Dades de contacte del tutor/a clínic/a i el/la tutor/a acadèmic/a.

 3. Objectius de les pràctica i itinerari pràctic de l’estudiant.

 4. Descripció del treball/memòria relacionat amb les pràctiques.

 5. Descripció de les sessions presencials entre l’estudiant i el tutor/a acadèmic/a.

 6. Graella d’avaluació de mig període i final.

 7. Graella d’assistència a la pràctica.

 8. Circuit en cas d’accident durant les pràctiques.

 9. Preguntes freqüents (FAQ’s) quant a situacions del dia a dia: normativa, faltes d’assistència, actuació en situacions excepcionals, etc.

En el transcurs de les pràctiques, el tutor/a acadèmic/a es posarà en contacte amb l’estudiant i el tutor/a clínic/a periòdicament per tal de valorar el desenvolupament de la pràctica.

A mig període, el tutor/a acadèmic/a valorarà l’informe emès pel tutor/a clínic/a i realitzarà el feedback necessari a l’estudiant.

El tutor/a clínic/a, un cop finalitzades les pràctiques, en el marc del dossier de pràctiques de l’estudiant i en els espais designats per a aquesta finalitat, redactarà un informe final, en el qual haurà de valorar el grau de compliment dels continguts previstos en el projecte formatiu. A més, també informarà del grau d’assoliment de les competències i valorarà:

a) Capacitat tècnica.

b) Capacitat d’aprenentatge.

c) Habilitats de comunicació oral i escrita. En el cas d’estudiants amb discapacitat que tinguin dificultats en l’expressió oral, ha d’indicar-se el grau d’autonomia per a aquesta habilitat, i si requereix algun tipus de recurs tècnic o humà.

d) Sentit de la responsabilitat.

e) Facilitat d’adaptació.
f) Creativitat i iniciativa.
g) Implicació personal.
h) Motivació.
i) Receptivitat a les crítiques.
j) Puntualitat.
k) Relacions amb l’entorn laboral.

l) Capacitat de treballar en equip.

Un cop finalitzades les pràctiques, l’estudiant haurà de lliurar al seu tutor/a acadèmic/a el treball vinculat, així com la memòria valorativa. El tutor/a acadèmic/a i l’estudiant es reuniran en una sessió grupal al final de les pràctiques (de briefing) per tal de posar en comú l’experiència i els aprenentatges adquirits. Així mateix, l’estudiant lliurarà el dossier de pràctiques al seu tutor/a acadèmic/a en aquesta sessió; també lliurarà la graella d’avaluació final i el fulls d’assistència a través del campus virtual. El tutor/a acadèmic/a donarà feedback dels treballs lliurats per l’estudiant.

Entre els continguts previstos en el treball/memòria final de l’estudiant hi ha d’haver:

a) Dades personals de l’estudiant.
b) Entitat col·laboradora on s’han fet les pràctiques.
c) Descripció breu de l’empresa o institució.

d) Descripció concreta i detallada de les tasques i els treballs desenvolupats en relació amb els continguts previstos en el projecte formatiu.

e) Relació de les tasques desenvolupades amb els coneixements adquirits en els estudis universitaris, dels problemes i del procediment seguit per resoldre’ls.

f) Identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, han implicat les pràctiques.

g) Avaluació de les pràctiques i suggeriments de millora.

La nota final de la pràctica serà emesa pel tutor/a acadèmic/a i tindrà en compte les diverses parcialitats (informe del tutor/a acadèmic/a, informe del tutor/a clínic/a i memòria de l’estudiant en pràctiques).

Els màsters i els postgraus, per la seva especificitat, es regiran en cada cas segons la memòria i les indicacions de les direccions de la titulació.

8.1.9 Drets i deures dels estudiants en pràctiques

8.1.9.1 Drets

a) Ser tutelat/da, durant el període d’execució de la pràctica, per un/a professor/a de la FCSB(tutor/a acadèmic/a), i per un/a professional de l’empresa o institució (tutor/a clínic/a), per a la realització del projecte formatiu.


b) Ser avaluat pel centre de pràctiques i la FCSB d’acord amb els criteris establerts.

c) Obtenir un informe de l’empresa o institució on ha fet les pràctiques, amb menció expressa de l’activitat desenvolupada, la durada i del seu rendiment.


d) A la propietat intel·lectual i industrial en els termes establerts per la legislació reguladora de la matèria.

e) Rebre informació de la Normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals per part de l’empresa o institució.


f) Complir l’activitat acadèmica, formativa i de participació a la FCSB. L’estudiant ha d’informar l’entitat col·laboradora, amb prou antelació, d’aquelles absències que siguin previsibles i ha de presentar els justificants corresponents i recuperar les que així ho requereixin. A continuació es descriu el règim de permisos:

 1. Per exàmens, ja siguin finals o parcials: l’estudiant té permís tot el dia en què té lloc l’examen. L’estudiant informarà amb antelació a al/la seu/seva tutor/a acadèmic/a i clínic/a de la seva absència a pràctiques. El dia d’examen s’haurà de recuperar i la presentació d’una notificació per part dels convocants o la data de realització de l’examen serà necessària, així com el certificat d’assistència.

 2. Per representació i participació en els òrgans de govern i de representació de la FCSB o la URL o activitats/esdeveniments interns o externs a la FCSB: l’estudiant té permís les hores indispensables per a les reunions, activitats/esdeveniments i els processos electorals que corresponguin. L’estudiant informarà amb antelació a al/laseu/seva tutor/a acadèmic/a i clínic/a de la seva absència a pràctiques. Les hores de permís s’hauran de recuperar i la presentació d’una notificació per part dels convocants serà necessària, així com el certificat d’assistència.

 3. Per visita mèdica: l’estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita mèdica. L’estudiant informarà amb antelació a al/la seu/seva tutor/a acadèmic/a i clínic/a de la seva absència a pràctiques. Les hores de permís s’hauran de recuperar i la presentació d’una justificació de la visita serà necessària.

 4. Per malaltia: si l’absència per malaltia supera els 5 dies, ja siguin consecutius o no consecutius, les pràctiques s’hauran de recuperar en segona convocatòria. En cas de no superar els 5 dies, s’hauran de recuperar tots els dies. En ambdós casos, una justificació de l’informe mèdic serà necessària. L’estudiant informarà el/la seu/seva tutor/a acadèmic/a i clínic/a de la seva absència a pràctiques.

 5. Per altres supòsits degudament justificats i consensuats entre l’empresa o institució i la FCSB. L’estudiant informarà a al/la seu/seva tutor/a acadèmic/a i clínic/a de la seva absència a pràctiques. Les hores de permís s’hauran de recuperar.

Les hores de pràctiques que no s’hagin pogut dur a terme podran comportar una ampliació de la data d’acabament de l’estada de pràctiques o la recuperació de les hores fora de l’horari habitual, equivalent al temps del permís o de l’absència per malaltia.

g) Disposar dels recursos necessaris perquè els estudiants amb discapacitat puguin accedir a la tutela, informació, avaluació i al desenvolupament de les pràctiques en igualtat de condicions.
h) Conciliar, en el cas dels estudiants amb discapacitat, la realització de les pràctiques amb les activitats i situacions personals derivades o connectades amb la situació de discapacitat.

i) Gaudir de la cobertura d’una assegurança d’accident durant el període de realització de les pràctiques, d’acord amb la pòlissa escolar obligatòria, i en el cas de ser major de 28 anys, de la pòlissa contractada anualment per la FCSB. En el cas d’estudiants de màster i/o postgrau, independentment de l’edat, i en cas d’accident, quedaran coberts per la pòlissa contractada anualment per la FCSB. Pel que fa a la responsabilitat civil, la FCSB té subscrita una pòlissa que cobreix el risc de danys a tercers derivats de la realització de les pràctiques.

j) A la protecció de les dades de caràcter personal derivades de la realització de les pràctiques a l’empresa o institució.
j) Rebre la documentació relativa a les seves pràctiques.
l) Tots aquells reconeguts per la normativa vigent i no esmentats anteriorment.

8.1.9.2 Deures

a) Complir la normativa vigent relativa a pràctiques de la FCSB i descrita en el present document.

b) Conèixer i complir el pla de treball previst seguint les indicacions del tutor/a clínic/a, sota la supervisió del tutor/a acadèmic/a.
c) Mantenir contacte amb el tutor/a acadèmic/a durant tota la durada prevista de la pràctica i informar-lo de qualsevol incidència que pugui sorgir en el seu desenvolupament.

d) Incorporar-se en la data acordada a l’empresa o institució, complir l’horari previst i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals.

e)Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades amb l’empresa o institució, d’acord amb el projecte formatiu.

f)Elaborar i lliurar al tutor/a acadèmic/a el treball o la memòria final de pràctiques, l’informe intermedi, si s’escau, i qualsevol altre document propi del centre o de la pràctica concreta.

g)Guardar confidencialitat sobre la informació interna de l’empresa o institució i no explotar les dades obtingudes en la pràctica sense l’autorització expressa de l’entitat col·laboradora i de la FCSB.

h)Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’empresa o institució, salvaguardant el bon nom de la FCSB.

i)L’estudiant ha d’informar amb antelació a l’empresa o la institució sobre l’assistència a qualsevol activitat de la FCSB (Jornada d’Estudiants, activitats acadèmiques fora del calendari ,etc.), quan així hagi estat permès per la Facultat amb anterioritat.

j)Tots aquells establerts per la normativa vigent i no esmentats anteriorment.

8.1.10 Reconeixement acadèmic i acreditació

Finalitzades totes les pràctiques de la titulació, es pot sol·licitar a la FCSB l’emissió d’un certificat acreditatiu de la realització de les pràctiques.

8.1.11 Garantia de qualitat de les pràctiques

 • El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la FCSB articula els procediments que han d’assegurar la qualitat de les pràctiques que realitzin les i els estudiants. Aquests procediments inclouen mecanismes, instruments, òrgans i unitats administratives dedicades a recollir i analitzar informació sobre el desenvolupament de les pràctiques, i a revisar-ne la planificació.

 • El Ministeri d’Educació, en col·laboració amb les comunitats autònomes i el Consell d’Universitats, promou la difusió pública de la relació de les empreses i institucions col·laboradores de les pràctiques, i també el reconeixement públic de les que hagin aconseguit nivells de qualitat més elevats.

8.1.12 Consideracions addicional

Cal tenir presents alguns aspectes pel que fa al desenvolupament de les pràctiques, relacionats amb l’especificitat dels graus en Ciències de la Salut:

 • L’estudiant haurà d’estar correctament vacunat i haver signat el document que així ho constata (declaració de vacunació). L’entrega del document l’establirà el coordinador/a de la pràctica, amb data límit publicada durant la presentació de les pràctiques.

 • L’estudiant haurà de tramitar la documentació/proves requerides per les disposicions legals vinculades al desenvolupament de les pràctiques en centres assistencials: certificat de delictes de naturalesa sexual (a renovar periòdicament segons normativa vigent), document d’antecedents penals (en el cas de ser requerit) i foto carnet per a l’identificador o altres proves (PCR, TAR, vacunació específica, etc.). Els centres de pràctiques faran signar a cada estudiant un document de confidencialitat.

 • Es considerarà i respectarà la normativa interna en matèria de riscos laborals del centre de pràctiques.

 • Els estudiants no podran contactar directament amb els centres de pràctiques per la gestió d’una plaça, a no ser que des del departament de Pràctiques se sol·liciti de manera excepcional.

 • Qüestions actitudinals importants per al correcte desenvolupament de les pràctiques externes:

a. Referent a temes d’higiene i uniformitat, l’estudiant haurà de:

 1. Portar els cabells recollits i la barba (aquells que en portin) curta i ben arreglada (Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició humana i dietètica).

 2. Portar les ungles curtes i sense pintar (Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició humana i dietètica).

 3. No portar joies (anells, piercings, cadenes al coll...) i, si es porten, les arracades han de ser petites (Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició humana i dietètica).

 4. No està permès fumar ni dins ni fora de tot el recinte de pràctiques (en compliment de la llei de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac).

 5. Si cal protecció especial (mascareta, guants, bata...) s’haurà de consultar al professional del centre.

 6. Portar l’uniforme complert i net.

 7. Portar la identificació personal de la FCSB a l’uniforme o l‘entregada pel centre de pràctiques, quan sigui el cas.

 8. No està permès portar roba complementària sobre l’uniforme (en casos excepcionals es permet una peça de roba acceptada pel centre de pràctiques).

 9. No es pot sortir al carrer amb l’uniforme de la FCSB/centre de pràctiques, excepte si la pràctica així ho exigeix.

 10. L’ús de la butxaca està restringit als estris indispensables per les tasques a realitzar durant les pràctiques externes (no pel telèfon mòbil o similar).

 11. No està permès l’ús del mòbil durant les pràctiques, a excepció de què en algun moment sigui requerit pels tutors/es.

 12. Qualsevol altre aspecte no esmentat i que l’equip de pràctiques consideri rellevant serà transmès a l’estudiant durant les sessions presencials a la FCSB.

b. Per crear i potenciar actituds de respecte i identitat personal i professional, es demana el següent:

 1. Cal llegir atentament i respectar la normativa del règim disciplinar de la FCSB.
 2. La gravació, enregistrament i/o difusió d’imatges de pacients, famílies i/o professionals dels centres de pràctiques està terminantment prohibida i pot comportar l’obertura d’un expedient disciplinari a l’estudiant que conclogui en una sanció.
 3. Es guardarà confidencialitat en relació a la informació interna del centre de pràctiques, els pacients i les activitats dutes a terme durant les pràctiques i en finalitzar-les.
 4. Cal arribar al centre el dia i l’hora assenyalada pel centre i la FCSB
 5. La comunicació amb el pacient, la seva família i/o el personal del centre de pràctiques ha de ser respectuosa i el tractament per dirigir-se a ells serà de “vostè”.
 6. En presència del pacient atès, no s’efectuaran comentaris sobre la patologia i/o tractament, ni al professional ni al pacient, ni a la família.
 7. Qualsevol altre aspecte no esmentat i que l’equip de pràctiques consideri rellevant serà transmès a l’estudiant durant les sessions presencials a la FCSB.

En relació a les pràctiques extracurriculars, la legislació vigent indica que:

 1. les pràctiques extracurriculars són les que els estudiants poden dur a terme amb caràcter voluntari durant el seu període de formació.
 2. les pràctiques externes extracurriculars tenen una durada preferentment no superior al cinquanta per cent del curs acadèmic, sense perjudici del que fixin les universitats, i s’ha d’assegurar el correcte desenvolupament i seguiment de les activitats acadèmiques de l’estudiant.
 3. els horaris de realització de les pràctiques s’han d’establir d’acord amb les característiques d’aquestes i la disponibilitat de l’entitat col·laboradora. Els horaris, en tot cas, s’ha de procurar que siguin compatibles amb l’activitat acadèmica, formativa i de representació i participació que l’estudiant duu a terme a la universitat.
 4. s’ha de procurar que el projecte formatiu es conformi seguint els principis d’inclusió, igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal.

En relació al període de pràctiques extracurriculars, el període de formació d’un estudiant a la FCS s’esgota en el moment del tancament d’actes amb tots els crèdits de la titulació superats ien disposició de formalitzar-se la graduació.

Les pràctiques extracurriculars són hores de pràctiques que un estudiant pot demanar a títol particular com ampliació a la seva formació pràctica reglada. Aquestes pràctiques no s’inclouran en l’expedient acadèmic oficial de l’estudiant encara que constaran en el SET.

L’estudiant pot demanar al professor/a responsable de la pràctica extracurricular i a la Secretaria Acadèmica la informació relativa a les implicacions que aquestes pràctiques poden tenir en l’expedient acadèmic i la despesa que li generarà.

Secretaria Acadèmica vetllarà per la correcta aplicació de la normativa i la llei en totes les pràctiques extracurriculars. Per tant, aquestes pràctiques hauran de ser aprovades per Secretaria Acadèmica abans d’inscriure-les en el programa de gestió acadèmica.

Les pràctiques extracurriculars poden ser externes o internes.

8.2 Pràctiques extracurriculars externes

L’estudiant, un cop informat, pot iniciar el procés de sol·licitud de la pràctica extracurricular que finalitzarà amb la signatura del conveni amb el centre de pràctiques i la matrícula de l’assignatura/matèria corresponent.

Si la pràctica acadèmica extracurricular la sol·licita un estudiant i proposa un centre de pràctiques, el termini de sol·licitud serà el darrer dia hàbil del mes d’abril. Si el darrer dia hàbil del mes de maig no s’ha tancat el conveni amb el centre, es desestimarà la pràctica extracurricular.

Si la pràctica extracurricular la sol·licita un centre o empresa a la FCS, el termini de sol·licitud a Secretaria Acadèmica serà el darrer dia hàbil del mes de juny. L’estudiant a qui se li assigni a questa pràctica haurà de signar una acceptació de les seves condicions.

Aquestes pràctiques tenen un cost per l’estudiant del 25% dels crèdits de la matrícula. Aquest pagament s’incorporarà als rebuts mensuals pendents. En cas d’haver-se emès tots els rebuts, el pagament s’haurà de fer per transferència bancària.

Un cop iniciat aquest procés, l’estudiant haurà de fer el pagament de l’assignatura/matèria encara que hi renunciï.

En general, el període d’execució de les pràctiques serà dins del període lectiu (setembre a juny). Si, de forma extraordinària, la pràctica es realitza en el mes de juliol o agost, la qualificació no constarà a l’expedient acadèmic de l’estudiant fins al mes de setembre.

L’estudiant no es podrà titular fins que acabi les pràctiques extracurriculars i la qualificació corresponent sigui lliurada a Secretaria Acadèmica.

8.3 Pràctiques extracurriculars internes

Són pràctiques que es realitzen a la FCS i que complementen la formació de l’estudiant en diferents aspectes com per exemple: suport en la gestió del material pedagògic biblioteca, osteoteca, laboratori de fisiologia, utilització d’equipament de suport a l’anatomia, tasques de suport a la recerca, ...

La responsable de la creació de les places és la Degana a proposta del Consell Deganal. La Secretaria Acadèmica crearà les assignatures i matricularà a l’estudiant.

La persona responsable de la pràctica vetllarà per la correcta formació de l’estudiant i el compliment de les seves tasques i serà la que finalment atorgui la qualificació.

El termini de sol·licitud serà l’últim dia hàbil del mes d’abril.

El període de realització de les pràctiques serà de setembre a juny.

En cas que les pràctiques es realitzin a quart curs, l’estudiant no podrà tramitar el títol de graduat/da fins que no estiguin acabades i qualificades.

8.4 Crèdits pràctics clínics

Els estudiants amb baixa mèdica o amb malaltia infecto-contagiosa o psiquiàtrica no podran realitzar les activitats dels crèdits pràctics clínics fins que no disposin de la corresponent alta mèdica.

Per realitzar les pràctiques, els estudiants hauran de tenir signat el consentiment informat de vacunes i el Certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual. Tanmateix, l’estudiant haurà de respectar tots els aspectes ètics, de dret a la intimitat i a la pròpia imatge establerts a la legislació vigent.

8.5 Normativa de les classes teòric–pràctiques

Las classes Teòric-Pràctiques (TP’S) són formacions procedimentals que es realitzen en grups reduïts d’estudiants i que promouen, principalment, el traspàs del “saber” al “saber fer”.

Donat que la formació de TP’s està basada en l’aplicació pràctica del coneixement, és la principal unitat d’assignatura on es treballen les competències i habilitats bàsiques, vinculades a l’aplicació fonamental de la professió en l’àrea de coneixement implicada.

Per poder dur a terme els propòsits de la formació de TP’s, cal establir un ordre normatiu:

 • L’assistència a les classes de TP’S és obligatòria.

 • Cal vestir amb la samarreta, uniforme o bata corporativa.

 • És imprescindible ser polit/da, tenir cura de la higiene personal i respectar el material.

 • Està prohibit qualsevol tipus d’enregistrament de veu, fotografia o vídeo per part dels i de les estudiants sense permís previ del professorat.

Llevat de l’activitat amb professorat, aquests espais estan a disposició dels estudiants que ho sol·licitin.

 • Per sol·licitar aquests espais, l’estudiant s’haurà d’adreçar al control de seguretat de l’entrada de la Facultat i identificar-se per aconseguir la clau. Cap professor/a ni personal PAS està autoritzat a facilitar l’accés a aquests espais de TP’s.
 • Un cop finalitzada l’activitat d’autoaprenentatge i l'aula endreçada, la clau serà retornada al control de seguretat per la persona sol·licitant de la mateixa.

Ordre normatiu general per l’ús de les aules de TP’s:

 • Cal cobrir les lliteres amb les talles.

 • S’ha d’evitar l’ús de cinturons, joies o qualsevol altre accessori o calçat que pugui malmetre les lliteres.

 • Al finalitzar l’activitat, tant el professorat com les i els estudiants, tenen l’obligació de deixar l'aula degudament endreçada.

 • En aquests espais està totalment prohibit menjar, beure o romandre estirat/da a les lliteres.

8.6 Normativa de les simulacions clíniques del grau en Infermeria

La simulació clínica és una metodologia d'aprenentatge que recrea escenaris ideats més o menys complexos. Aquesta recreació permet que l'estudiant desenvolupi un conjunt de competències que el capacitin per realitzar una pràctica similar a la que desenvoluparà en la realitat assistencial. L’aprenentatge d’aquests coneixements, habilitats i actituds requereix una interacció/avaluació continuada constant entre l’estudiant i el professorat; per aquest motiu, aquestes sessions, són d’obligada assistència a tots els cursos.

Una falta d'assistència, encara que justificada, segueix comptant com a falta d'assistència. Les faltes d’assistència seran comptabilitzades per hores i no per dies. Amb aquesta mesura, es promou el compromís amb el treball en equip i el respecte i consideració per les persones afectades, valors fonamentals en el treball col·laboratiu interdisciplinari. A més, és imprescindible per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge de l’assignatura corresponent.

Per ser avaluats en primera convocatòria, els i les estudiants han d'assistir almenys al 70% de les sessions previstes en el cronograma. Si l'estudiant no complís amb aquest requisit d'assistència, no podria ser avaluat en primera convocatòria quedant qualificada amb un "No presentat/da", i s'ha de presentar a la segona convocatòria.

Per ser avaluats en segona convocatòria, els i les estudiants han d'haver assistit com a mínim al 50% de les sessions previstes en el cronograma. Si l'estudiant no compleix amb aquest requisit d'assistència, no podrà ser avaluat en segona convocatòria i l'assignatura quedarà qualificada amb un "No presentat/da".

Aspectes de seguretat, higiene i imatge:
L’estudiant durant les simulacions clíniques haurà de:

 • Portar l’uniforme de la Facultat complet, així com les sabates corresponents i la identificació de pràctiques.

 • Portar els cabells ben recollits i la barba curta i ben arreglada (qui en porti).

 • Portar les ungles curtes i sense pintar.

 • No portar joies (anells, polseres, cadenes al coll, etc...) i, si es porten arracades i/o pírcings, hauran de ser petites.

 • Durant la classe no es poden portar bufandes, mocadors o fulards al coll. Si es porta alguna samarreta interior, aquesta haurà de ser blanca. En el cas de portar un jersei a sobre l’uniforme, aquest haurà de ser blau-marí o blanc (o una bata blanca).

 • No es permet fer ús personal del mòbil durant la sessió de simulació. No es permet gravar ni fer fotografies sense el consentiment de la professora ni dels companys i companyes.

 • En cap cas es pot sortir amb l’uniforme de pràctiques fora del edifici de la Facultat.

 • Si l’estudiant no compleix alguns d’aquests punts, la seva nota quedarà penalitzada tal i com recull el programa de l’assignatura de simulacions corresponent.

9.1 Avaluació

Dins del mateix curs acadèmic, aquelles assignatures/matèries que tinguin dues convocatòries, aquestes se celebraran de forma consecutiva, amb un interval de temps de l’ordre de dues setmanes en acabar cada semestre, segons calendari acadèmic.

L’estudiant té el dret i l’obligació de conèixer el sistema d’avaluació de cada matèria o assignatura a començament de curs. Aquesta informació es recull a la guia docent de cada assignatura/matèria.

Les matèries o assignatures, amb el vistiplau de la Comissió Acadèmica de la FCS Blanquerna, poden fixar qualificacions mínimes d’alguns dels crèdits per poder avaluar, sempre que es faci constar a la guia docent de la matèria o assignatura d’aquell curs acadèmic.

L’estudiant ha de realitzar, de cada matèria o assignatura, tot el procés d’avaluació establert en el programa.

Després de l’examen final, i opcionalment després de cada procés avaluatiu, el professorat celebrarà una sessió d’atenció a l’alumnat en la que presentarà les respostes correctes de l’examen i el criteri d’avaluació o de correcció o rúbrica que ha fet servir. L'objectiu ha de ser establir un diàleg que permeti a l'estudiant avançar en el seu procés d'aprenentatge. Aquesta sessió serà única i irrepetible i només pot ser ajornada per causes majors (descrites a l’article 9.2) prèvia sol·licitud a la Direcció de grau. La nova data ha de respectar els terminis de tancament de les actes de les corresponents convocatòries d’avaluació del curs acadèmic vigent.

L’estudiant que vulgui assistir a la sessió d’atenció post-avaluació cal que confirmi la seva assistència mitjançant un correu electrònic al professor/a responsable de l’assignatura/matèria, a menys que aquest/a mateix/a indiqui explícitament que no és necessària aquesta confirmació.

Al final de cada convocatòria, el professorat de l’assignatura/matèria comunicarà la qualificació de l’examen i la nota final de l’assignatura/matèria als i les estudiants, de forma que, en la sessió d’atenció post-avaluació, l’estudiant podrà consultar sobre ambdues qüestions.

L’estudiant, en cas de considerar que no ha estat correctament avaluat segons els criteris d’avaluació, pot demanar una revisió d’examen i/o del seu procés avaluatiu (veure article 9.3).

9.2 Exàmens

Per Normativa específica d’Exàmens finals veure document.

L’alumnat només podrà accedir a l’aula una vegada hagi estat anomenat i identificat pel professor/a vigilant de l’examen, mitjançant algun document on consti el seu nom i fotografia(carnet d’estudiant, d’identitat o passaport).

En entrar a l’aula els estudiants hauran de deixar les seves pertinences de mà on indiqui el professorat que vigili l’examen, a excepció dels estris mínims imprescindibles per emplenar l’examen.

No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d’informació i/o dispositiu informàtic (apunts, llibres, rellotges, telèfons mòbils, ni qualsevol altre aparell electrònic, que no hagi estat prèviament autoritzat pel professorat responsable de l’assignatura/matèria). Qualsevol aparell de telecomunicació ha d’estar desconnectat i guardat a les bosses o motxilles. En cas que es detecti un incompliment, l’estudiant serà expulsat de l’examen, amb les conseqüències posteriors que se’n derivin (segons la normativa de règim disciplinari).

Durant la realització dels exàmens totes i tots els estudiants hauran de tenir els pavellons auditius descoberts per poder verificar que no estan utilitzant dispositius auditius no permesos. Durant l’examen, els estudiants han de tenir sempre les mans visibles.

La FCS Blanquerna, a través de la Direcció de grau, establirà els dies i les hores d’examen final de les assignatures. El calendari d’aquests exàmens finals es publicarà abans del principi de cursa la Guia de l’Estudiant. La convocatòria serà única i irrepetible. Només pot ser ajornada per causes majors prèvia sol·licitud a la Direcció de la titulació. La nova data ha de respectar els terminis de tancament de les actes de les corresponents convocatòries d’avaluació del curs acadèmic vigent.

S’entenen per causes de força major aquelles que, per motius excepcionals i esporàdics justificats, impossibilitin la realització d’alguna activitat acadèmica prevista. A tall d’exemple, NO es consideren causes de força major: l’activitat laboral, les malalties lleus, els viatges programats, les competicions esportives de lleure, exàmens de conduir, exàmens d’idiomes, entre d’altres. Igualment com a exemple, SÍ es consideren causes de força major: malalties greus documentades, citacions administratives com un judici, defuncions o enterrament de familiars finsa segon grau de consanguinitat o afinitat, les competicions esportives d’esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment o d’alt nivell català, estades d’ERASMUS, entre d’altres.

En cas de situacions de força major, cal presentar una sol·licitud documentada sempre que sigui possible abans de la data d’examen. En cas d’acceptar-se la sol·licitud, la Direcció de grau proposarà una nova data per l’examen acordada amb el professorat de l’assignatura/matèria. Aquesta data haurà de ser anterior a l’atenció post-avaluació. A criteri del professorat, l’examen endarrerit pot tenir un format diferent al de la convocatòria ordinària.

Per un resum del procediment, termini i resolució de la sol·licitud d’ajornament d’examen final,

vegeu “Ajornament d’una convocatòria d’examen final per causes majors” en el QUADRE DE PROCEDIMENTS -annex 1

9.3 Revisió del procés avaluatiu

S’entén per revisió del procés avaluatiu aquell procediment formal (instància) sol·licitat per l’estudiant que considera que ha estat erròniament avaluat.

La sol·licitud de revisió del procés avaluatiu per part de l’estudiant, es podrà fer després d'haver realitzat la corresponent sessió d’atenció a l’alumnat.

Procés i termini de revisió del procés avaluatiu: l’estudiant ha de presentar a Secretaria Acadèmica una sol·licitud (instància) adreçada a la Direcció de grau on s’especifiqui les causes de la sol·licitud de revisió, durant els 5 dies hàbils posteriors al dia de publicació de les notes.

La Comissió Acadèmica designarà un tribunal de professorat competent en la matèria i que no hagi participat en l’avaluació.

Resolució de la revisió: la resolució es comunicarà a l’estudiant per correu electrònic a l’adreça institucional en un termini màxim de 5 dies hàbils després de l’acord del tribunal. És possible recórrer les decisions del tribunal davant del Rector/a de la Universitat, en el termini d’un mes des de la comunicació.

En l’expedient de l’estudiant constarà la nota acordada pel tribunal de revisió.

Per un resum del procediment, termini i resolució de la sol·licitud de revisió d’examen final, vegeu “Revisió examen final” en el QUADRE DE PROCEDIMENTS -annex 1

9.4 Convocatòria avançada

Si a un/a estudiant, després d’haver matriculat i cursat les assignatures de quart*, li resten un màxim de 38 crèdits ECTS per finalitzar els seus estudis, podrà sol·licitar avançar a primer semestre, la primera convocatòria de l’assignatura/es pendent/s de segon semestre, de manera que si suspèn, pot tornar a presentar-se en segona convocatòria del segon semestre.(vegeu “Convocatòria avançada” del QUADRE DE PROCEDIMENTS - annex 1).

*Per les seves característiques, no requereixen haver estat cursades prèviament les següents assignatures:

Grau en Infermeria Pla vigent (en base al 2018):

- Pràctiques clíniques 5
- Pràctiques clíniques 6
- Treball fi de grau (TFG)

Grau en Fisioteràpia: Pla vigent (en base al 2018):

- Pràctiques fi de grau 3

- Pràctiques fi de grau 4

- Treball fi de grau (TFG)

Grau en Nutrició Humana i Dietètica (en base al 2009):

- Pràctiques externes 2
- Treball fi de grau (TFG)

Aquesta convocatòria s’ha de demanar emplenant una sol·licitud (instància) de convocatòria avançada adreçada a Secretaria Acadèmica abans d’acabar el mes d’octubre. Una vegada concedida la convocatòria avançada, no s’hi podrà renunciar, i l’estudiant te l’obligació de presentar-se a aquesta convocatòria. En cas de no fer-ho, no podrà tornar a sol·licitar-la per a aquesta assignatura/matèria.

La concessió de la convocatòria avançada podria suposar, en el cas que l’estudiant tingui el pagament de la matrícula repartit en mensualitats i vulgui tramitar el títol, la variació d’aquestes, atès que per tramitar el seu títol l’estudiant haurà d’haver abonat l’import total de la matrícula.

En el cas de convocatòria avançada de TFG, l’estudiant podrà contactar amb la coordinació de TFG per comunicar-li la seva intenció i així poder iniciar el procés de convocatòria avançada. Aquest comunicat no l’eximeix de fer la sol·licitud (instància) a Secretaria Acadèmica, que és la que donarà validesa a la convocatòria avançada. La Coordinació de TFG no podrà donar per ferm aquest procediment fins que no rebi el comunicat de Secretaria Acadèmica.

Prenent com a referència la Normativa d'avaluació curricular o per compensació de la URL, s'acorda que quan a un/a estudiant li quedi només una assignatura/matèria en sisena convocatòria per finalitzar els estudis de grau amb una qualificació mínima de 4 en una escala de 0 a 10, amb el valor 5 com a aprovat, en alguna de les convocatòries a les que s’ha presentat, podrà demanar que es revisi el seu expedient per procedir a l’aprovat per compensació de l’assignatura/matèria en qüestió.

Aquest tràmit s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'estudiant a la Direcció del grau corresponent i lliurada a la Secretaria Acadèmica del Centre.

L’estudiant disposa de 5 dies hàbils per a la seva presentació, a partir del dia de la publicació de les notes.

La resolució es comunicarà a l’estudiant per correu electrònic en un termini màxim de 5 dies hàbils després de l’acord de la Comissió Acadèmica. L'aprovat esmentat, quan es produeixi, es denominarà "per compensació" i així constarà en l'expedient de l'estudiant. L'equivalència numèrica serà 5. Queden exclosos de l’avaluació curricular o per compensació el TFG i les pràctiques externes.

La menció de matrícula d’honor (MH) podrà ser atorgada a estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9.0 del total de l’assignatura/matèria. Aquesta menció serà decisió del professor/a de l’assignatura/matèria. El nombre de matricules d’honor atorgades en una assignatura/matèria per torn no podrà superar el 5% dels estudiants matriculats, tret que el nombre sigui inferior a 20; en aquest cas, se’n podrà concedir una de sola.

L’estudiant que hagi obtingut la qualificació de matrícula d’honor d’alguna matèria/assignatura tindrà dret, el curs següent del mateix grau, a inscriure gratuïtament l’equivalent al nombre de crèdits de la matèria/assignatura en la qual ha obtingut aquesta qualificació, fins a un màxim de sis crèdits per matèria/assignatura.

Els estudiants de l’últim curs de la carrera, podran obtenir aquest benefici si el curs següent s’inscriuen en una altra titulació oficial de grau o de màster universitari de Blanquerna-URL, excepte el grau en Farmàcia que es regeix per una normativa pròpia.

12.1 Estudiants de 1r

L’estudiant haurà d’haver superat amb èxit com a mínim el 20% dels crèdits matriculats a primer curs, per poder continuar estudis de la mateixa titulació a la URL.

L’estudiant que no superi aquest mínim podrà sol·licitar de forma raonada, via sol·licitud formal(instància) adreçada a la Direcció de grau i per una sola vegada, la possibilitat d’inscriure’s el curs següent. Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar com a molt tard 15 dies hàbils abans de l’inici del període de matrícula.

La Direcció de grau valorarà els arguments aportats per l’estudiant que justifiquin la no superació del 20% de crèdits abans de resoldre positivament la sol·licitud. La resposta serà comunicada a l’interessat/da per correu electrònic i en un termini de 15 dies hàbils des de la seva recepció.

Per un resum del procediment, termini i resolució de la sol·licitud d’inscripció al curs següent,

vegeu “Règim de permanència. No superació del 20% de crèdits matriculats” en el QUADRE DE PROCEDIMENTS -annex 1

12.2 Baixa de la FCS Blanquerna, i Reincorporació a la FCS Blanquerna

Quan un estudiant vulgui donar-se de baixa de la FCS Blanquerna haurà de fer una sol·licitud (instància) adreçada a la Degana. A partir de la data de sol·licitud de baixa, la Facultat deixarà d’emetre els rebuts que poguessin quedar pendents fins a la finalització del curs acadèmic. La baixa no comporta en cap cas la devolució dels imports ja abonats, ni la reserva de plaça en cas de sol·licitar la reincorporació.

Quan un estudiant que hagi deixat els estudis al primer curs del grau, vulgui reincorporar-se a la FCS Blanquerna, haurà de sol·licitar el reingrés mitjançant una sol·licitud (instància) adreçada a la Degana. La seva reincorporació restarà supeditada a l'assignació de places en funció de la seva nota d'accés a la universitat.

Quan un estudiant que hagi deixat els estudis al segon, tercer o quart curs del grau, vulgui reincorporar-se a la FCS Blanquerna, haurà de sol·licitar el reingrés mitjançant una sol·licitud (instància) adreçada a la Degana. La seva reincorporació restarà supeditada a la valoració del seu expedient acadèmic, i a la disponibilitat de places.

En tots els casos, en cas de ser acceptat el reingrés, l’estudiant s'incorporarà al torn que cursava amb anterioritat, adaptant-se al pla d’estudis i a la normativa acadèmica, vigent en el moment de la reincorporació.

En el cas que l’estudiant tingui rebuts pendents d’abonament, no podrà reincorporar-se a la Facultat fins que els hagi abonat.

12.3 Rebuts retornats

En el cas que es detecti que un estudiant té més de tres rebuts retornats del pagament ajornat de la matrícula, si no es posa al dia de l’estat econòmic abans del quart pagament, i després d’estudiar el seu cas, se li podria bloquejar l’usuari (accés a l’SCALA i a la xarxa Blanquerna).

13.1 Sol·licituds

La sol·licitud es fa a la Secretaria Acadèmica segons el calendari que s’estableix a tal efecte, que lliurarà el resguard a la persona interessada o persona degudament autoritzada. Caldrà presentar aquest resguard per recollir el títol.

Un cop rebuda la sol·licitud, Secretaria Acadèmica prepara la documentació necessària i l’adreça al Rectorat de la URL que, un cop gestionada, retornarà el certificat acadèmic substitutiu del títol signat pel Rector/a.

Quan el títol imprès arribi a la Secretaria Acadèmica, es notificarà per correu electrònic a la persona interessada, que haurà de recollir-lo personalment amb el seu DNI (alumnat espanyol)o Passaport/Carte d’Identité amb la que va realitzar la tramitació del títol en el seu moment (alumnat estranger), i signar-lo.

En cas de no poder-lo recollir personalment, podrà autoritzar una altra persona, sempre amb poder notarial espanyol, perquè el reculli en el seu nom, i en signi la còpia (BOE de 13 de juliol de 1988).

13.2 Duplicats

Només es podran demanar duplicats del títol per:

 • Modificació de les dades de la sol·licitud.

 • Pèrdua del títol. Caldrà publicar al BOE un anunci fent constar que s’ha extraviat.

 • Destrucció o deteriorament del títol original

L’alumnat amb el màxim reconeixement esportiu estatal i autonòmic (Esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment o d’alt nivell català (14.1)) podrà sol·licitar les mesures per conciliar la seva activitat acadèmica amb la seva activitat esportiva, tal i com preveu la legislació espanyola i catalana vigent, Ley Orgánica de Universidades (BOE 89/2007) i Llei d’Universitats de Catalunya (DOGC 3826/2003).

La FCSB també tindrà en consideració aquell estudiantat que, sense pertànyer a les màximes categories esportives anteriorment definides, puguin justificar ser Esportistes d’alta dedicació (14.2). Així com aquell alumnat que formi part d0una entitat esportiva que tingui un conveni específic amb la Fundació Blanquerna.

Finalment, les i els estudiants Esportistes representants de la Ramon Llull i altres competicions (14.3), inscrits al Servei d’Esports URL i aquells estudiants que participin als campionats de Catalunya, als campionats d’Espanya o a competicions internacionals, o en les possibles concentracions preparatòries, podran sol·licitar un reconeixement puntual.

Per tal d’atendre les necessitats específiques de cadascuna de les categories esportives, els i les estudiants hauran d’adreçar-se al SASE (Servei d'Atenció als Estudiants amb Situacions Especials) [email protected] on se’ls informarà, assessorarà i gestionarà la sol·licitud i l’aplicació de les mesures adoptades per conciliar la seva activitat acadèmica amb la seva activitat esportiva.

14.1 Esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment o d’alt nivell català

L’alumnat universitari que pertany a les categories DAN (deportista alto nivel), AR (alto rendimiento) i ANC (alt nivell català) haurà d’acreditar la seva categoria esportiva enviant a Secretaria Acadèmica [email protected] i al SASE (Servei d'Atenció a estudiants en Situacions Especials) [email protected] la següent documentació:

 • DAN: fotocòpia del document acreditatiu publicat al BOE vigent.

 • ANC: fotocòpia del document acreditatiu publicat al DOGC vigent.

 • AR: fotocòpia del certificat expedit pel CSD o pel Consell Català de l’Esport.

Aquests certificats aniran acompanyats dels següents documents:

 • Fitxa o llicència esportiva de la temporada pertinent.

 • Contacte de la persona responsable del club esportiu.

Podran sol·licitar les següents mesures acadèmiques tal i com preveu la legislació espanyola i catalana vigent, Ley Orgánica de Universidades (BOE 89/2007) i Llei d’Universitats de Catalunya (DOGC 3826/2003):

✓ Triar torn independentment de la seva data de preinscripció.

✓ Escollir entre diversos itineraris.

✓ Reduir l’obligatorietat de l’assistència. Tot i això, es vetllarà per l’acompliment de les activitats i participació.

✓ Realitzar canvis de data d’examen o de lliurament de treballs. L’estudiant haurà de presentar-se a la data i en el format que el professorat consideri.

✓ Facilitar el període o centre de pràctiques.

✓ Oferir mesures per possibilitar que l’esportista obligat a canviar de residència per motius esportius puguin continuar la seva formació en el nou lloc de residència fins finalitzar el curs.

✓ Assistir a alguna classe en torn canviat. Només de manera molt excepcional i en cas de no poder trobar una altra solució, s’haurà de permetre a l’estudiant fer alguna classe de grupreduït o grup gran a torn canviat. Especialment si hi ha coincidència de professorat entre ambdós torns, queden exclosos els seminaris.

Per sol·licitar les mesures acadèmiques caldrà acreditar el solapament de la seva activitat esportivaamb l’activitat acadèmica enviant al SASE [email protected] la següent documentació:

 • Certificat de la federació que organitza la competició, segellat i signat, conforme l’equip o eljugador/a competeixen en la categoria que certifica el club (fitxa o llicència).

 • Pla d’entrenaments, competicions i viatges signat per l’entrenador/a i segellat pel club.

 • Possibles incompatibilitats horàries de classes i d’exàmens en el semestre corresponent.

El SASE donarà resposta per correu electrònic a l’estudiant i coordinarà amb els responsables de curs i el professorat l’aplicació de les mesures acadèmiques.

14.2 Esportistes d’alta dedicació

Els i les estudiants que vulguin sol·licitar el reconeixement de la Facultat hauran d’acreditar la seva categoria esportiva d’alta dedicació enviant al SASE (Servei d'Atenció a estudiants en Situacions Especials) [email protected] la següent documentació que serà valorada juntament amb la Direcció de grau i la Secretària acadèmica:

• Certificat del club, segellat i signat, conforme l’esportista forma part de l’entitat i on figuri el nivell competitiu.

Podran sol·licitar les següents mesures acadèmiques:

✓ Assistència. En els casos degudament justificats per motius esportius, quan aquest salumnes no puguin assolir el 80% d’assistència en aquelles matèries o activitats d’assistència obligatòria, s’estudiaran mesures de flexibilitat d’acord amb el professorat responsable de la matèria.

✓ Realitzar canvis de data d’examen o de lliurament de treballs. Sempre i quan existeixi una activitat esportiva degudament justificada. L’estudiant haurà de presentar-se a la data i el format que el professorat consideri.

Per sol·licitar les mesures acadèmiques caldrà acreditar el solapament de la seva activitat esportiva amb l’activitat acadèmica enviant al SASE [email protected] la següent documentació:

 • Certificat de la federació que organitza la competició, segellat i signat, conforme l’equip o eljugador/a competeixen en la categoria que certifica el club (fitxa o llicència).

 • Pla d’entrenaments, competicions i viatges signat per l’entrenador/a i segellat pel club.

 • Possibles incompatibilitats horàries de classes i d’exàmens en el semestre corresponent.

El SASE donarà resposta per correu electrònic a l’estudiant i coordinarà amb els responsables de curs i el professorat l’aplicació de les mesures acadèmiques.

14.3 Esportistes representants de la Universitat Ramon Llull i altres competicions

Els i les estudiants esportistes representants de la Universitat Ramon Llull podran gestionar els solapaments derivats de la seva activitat esportiva i acadèmica, des del Servei d’Esports URL.

La resta d’estudiants esportistes que participin en altres tipus de competicions poden sol·licitar un reconeixement puntual de la Facultat. En el cas de voler sol·licitar alguna mesura acadèmica hauran d’acreditar la seva categoria esportiva i el solapament de l’activitat esportiva amb l’activitat acadèmica, enviant al SASE (Servei d'Atenció a estudiants en Situacions Especials) [email protected] la següent documentació, que serà valorada juntament amb la Direcció de grau i la Secretària acadèmica.

 • Certificat del club, segellat i signat, conforme l’esportista forma part de l’entitat i on figuri el nivell competitiu.
 • Certificat de la federació que organitza la competició, segellat i signat, conforme l’equip o el jugador/a competeixen en la categoria que certifica el club (fitxa o llicència).
 • Pla d’entrenaments, competicions i viatges signat per l’entrenador/a i segellat pel club.

 • Possibles incompatibilitats horàries de classes i d’exàmens en el semestre corresponent.

El SASE donarà resposta per correu electrònic a l’estudiant i coordinarà amb les responsables de curs i el professorat l’aplicació de les mesures acadèmiques.

La FCS Blanquerna té un esperit integrador i d’igualtat d’oportunitats per a totes i tots els estudiants. És per aquesta raó que l’estudiantat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) derivades d’algun tipus de discapacitat o derivada d’algun trastorns de l'aprenentatge (ex. TDA-H) o de comunicació (ex. dislèxia) poden rebre, si així ho sol·liciten, una adaptació a les seves necessitats. La FCS reserva un 5% de places de cada estudi per a l’alumnat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Per acreditar el grau de discapacitat cal contactar [email protected] , i lliurar el certificat emès per l’organisme competent.

Aquells estudiants amb altres NESE derivades d’altes capacitats, de situacions socioeconòmiques i socioculturals desafavorides o de falta de domini de la llengua vehicular dels aprenentatges, poden contactar amb el SASE (Servei d'Atenció als Estudiants amb Situacions Especials) [email protected] .

Adaptacions possibles:

➢ Prova d’accés: Als estudiants amb algun tipus de NESE que vulguin accedir a la FCS i que ho comuniquin en la seva preinscripció, se’ls adaptarà, si s’escau, les proves d’accés. Un cop es rebi aquest comunicat, el SASE es posarà en contacte amb l’interessat/da per realitzar una entrevista on caldrà mostrar la documentació actualitzada que acredita la seva NESE (certificats mèdics o d’un/a professional reconegut). Aquest servei serà l’encarregat de definir i informar, a la Secretaria Acadèmica i a l’estudiant, les adaptacions necessàries en temps, forma o procediment de les proves d’accés, en funció de les característiques pròpies de l’estudiant.

➢ Matriculació: Tal i com es recull en l’apartat Requisits i condicionants de matrícula d’aquesta Normativa, l’estudiant que iniciï estudis haurà d’inscriure’s del primer curs complet. Davant de circumstàncies que ho justifiquin, l’estudiant amb NESE podrà fer una sol·licitud d’Estudis a temps parcial, a la Secretària acadèmica. Aquesta petició es valorarà juntament amb el SASE i la resolució es comunicarà per escrit a l’estudiant.

➢Inici de curs: L’estudiant haurà de sol·licitar una entrevista amb el SASE ([email protected]), que recollirà la documentació que acrediti la seva NESE i definirà l’adaptació en funció de les seves necessitats.

Les mesures acadèmiques que caldrà prendre seran comunicades directament al professorat, que aplicarà les adaptacions necessàries, sense que suposin una modificació en les competències nien el nivell d’assoliment que l’estudiant ha de demostrar en aquella assignatura. Davant de qualsevol dubte l’alumnat i el professorat serà assessorat pel SASE.

D’acord amb l’article únic de la Llei 1/2018, del 8 de maig, de modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, sota el títol “Acreditació dels coneixements d’una tercera llengua” tots els estudiants que iniciïn estudis de grau a partir del curs acadèmic 2018-2019 i posteriors, quan finalitzin els seus estudis de grau ala URL, han d’haver acreditat documentalment davant la Secretaria Acadèmica l’assoliment del nivell B2 del MECR d’una tercera llengua estrangera d’entre les que s’estableixen a les PAU, per tal de poder procedir a l’expedició del títol corresponent un cop superats tots els crèdits de cada pla d’estudis, i en compliment de l'esmentada llei 1/2018.

La Facultat posarà en coneixement dels estudiants les mesures d'acompanyament que es planifiquin, així com les que el Govern pugui anunciar properament de caràcter universal, per tal de poder assolir aquest objectiu.

Cal tenir en compte, però, que la superació de les assignatures/matèries d'anglès als 4 graus de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna serveix per certificar aquest requisit i per sol·licitar el títol de graduat, i per tant, no caldrà aportar cap altra certificació de llengua.

Com a excepció, aquest certificat no es podrà emetre si alguna d’aquestes assignatures/matèries d’anglès consta com aprovada per compensació (vegeu article 10), fet que obligarà l’estudiant a acreditar el nivell B2 per altres vies.

17.1 Llengua a les aules

La FCS Blanquerna es basa en el reconeixement de que el català és la llengua pròpia de la Universitat Ramon Llull. Són llengües d’ús la catalana i la castellana, ambdues declarades oficials a Catalunya per la Constitució i l’Estatut. Es respectarà el dret de tots els membres de la comunitat universitària a emprar aquestes dues llengües.

17.2 Suggeriments, reclamacions i incidències

Els estudiants poden expressar qualsevol suggeriment, reclamació o incidència vinculada a qüestions acadèmiques, dels serveis o del material del centre. Per a fer-ho disposen d'uns formularis elaborats per aquest efecte que trobaran en el "hall", així com una bústia on dipositar- los, o bé mitjançant la bústia electrònica a la intranet. Tots els suggeriments, reclamacions o incidències rebuts en els quals constin les dades del remitent, rebran resposta en un termini màxim de 15 dies hàbils.

17.3 Enregistrament o difusió de materials i activitats acadèmiques

Està totalment prohibit l’enregistrament en qualsevol suport per part dels estudiants de qualsevol activitat acadèmica. Si el professor/a vol distribuir imatges d’alguna d’aquestes activitats, haurà de ser qui faci l’enregistrament i després en faci la distribució, respectant en tot moment la legislació vigent en tots els aspectes, especialment pel que fa a la propietat intel·lectual i drets d’imatge.

El mateix criteri és d’aplicació per a tot el material pedagògic que el professorat penja a SCALA o en qualsevol altra plataforma. En queda totalment prohibida la seva difusió ja que és el propi professor/a qui en te la propietat intel·lectual.

17.4 Incidències no previstes a la Normativa

Per a totes aquelles incidències acadèmiques no previstes en aquesta Normativa, s’haurà de consultar a la Comissió Acadèmica de la FCS Blanquerna.

Annex 1

ANNEX 1: QUADRE DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

Les comunicacions que realitzi la Secretaria Acadèmica a un correu electrònic, s’entén que es faran a l’adreça institucional. En cas d’estudiants de nou accés, i fins el primer dia lectiu del curs, els comunicats es faran addicionalment a l’adreça personal alternativa.

Totes les dates i terminis d’aquest annex 1 fan referència al calendari de la FCS.

SOL·LICITUD

Procediment

Termini

Resolució

Comentari

Incidències a la matrícula (article 1.1)

Sol·licitud formal (instància) adreçada a la Secretària acadèmica i lliurada a Secretaria Acadèmica.

Fins el 5è dia hàbil des de l’inici de curs.

Ampliació de matrícula: 5 dies hàbils posteriors al tancament de la 2a convocatòria del 1r semestre.

Resposta per correu electrònic en un màxim de 5 dies hàbils.

Estudis a temps parcial (art. 1.3)

Sol·licitud formal (instància) adreçada a la Direcció del Grau adjuntant la documentació Acreditativa.

5 dies hàbils abans de l’inici del període de matrícula corresponent.

Per correu electrònic en un màxim de 10 dies hàbils.

Els estudiants de primer curs hauran de matricular un mínim de 30 crèdits ECTS.

Canvi de torn per curs sencer (article 1.5.1)

Sol·licitud formal (instància) i justificació acreditada adreçada a la Direcció del Grau.

1r semestre: Fins al 5è dia hàbil del mes de setembre.

2n semestre: En els primers 5 dies hàbils del mes de gener després de les vacances de Nadal.

1r semestre: per correu electrònic abans de l’inici del període lectiu.

2n semestre: per correu electrònic abans del 31 de gener.

La resolució s’adaptarà a la disponibilitat de places i prioritzant contractes de treball, treballador/a per compte propi o autònom, per simultaneïtat d’estudis, per esportista d’alt nivell o d’alt rendiment o d’alt nivell català, i estudiants amb necessitats específiques.

SOL·LICITUD

Procediment

Termini

Resolució

Comentari

Canvi de torn d’assignatures(article 1.5.2)

Sol·licitud formal (instància) i justificació acreditada adreçada a la Direcció del grau i lliurada a Secretaria Acadèmica adjuntant còpia del document de matrícula.

Fins al 5è dia hàbil des de l’inici de curs segons el calendari de la FCSB.

Per correu electrònic i abans del 15è dia hàbil del Semestre

La resolució s’adaptarà a la disponibilitat de places.

Canvi de torn d’assignatures per contracte laboral sobrevingut (article 1.5.2)

Sol·licitud formal (instància) i justificació acreditada adreçada a la direcció del grau i lliurada presencialment a Secretaria Acadèmica. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar del contracte laboral vigent i l’horari de la jornada que

acrediti la incompatibilitat.

Fins 15 dies hàbils a partir de la vigència del contracte laboral.

Comunicada per correu electrònic abans del 15è dia hàbil del Semestre.

La resolució s’adaptarà a la disponibilitat de places.

Reconeixement de crèdits (article 2)

Sol·licitud formal (instància) adreçada a la Secretària acadèmica i lliurada a Secretaria Acadèmica aportant la documentació acreditativa (certificat acadèmic original, fotocòpia compulsada dels programes de les assignatures a reconèixer segellades pel centre d’origen i fotocòpia del pla d'estudis corresponent).

Les dues darreres setmanes de setembre.

Resposta escrita del rectorat de la URL, que la Secretaria Acadèmica incorporarà a l’expedient de l’alumne/a.

Les assignatures reconegudes tenen un 25% de descompte en l’import de l’assignatura/matèria.

Convalidació de crèdits de CFGS (article 2.2)

Sol·licitud formal (instància) adreçada a la Secretària acadèmica i lliurada a Secretaria Acadèmica aportant la documentació acreditativa (certificat acadèmic original indicant el CFGS realitzat).

Les dues darreres setmanes de setembre.

Resposta escrita del rectorat de la URL, que la Secretaria Acadèmica incorporarà a l’expedient de l’alumne/a.

Les assignatures reconegudes tenen un 25% de descompte en l’import de l’assignatura/matèria.

Simultaneïtat d'estudis. Estudiante de la Fundació Blanquerna (article 3.2)

Sol·licitud formal adreçada a la Secretària Acadèmica.

Darrer dia lectiu del mes de juny (sempre i quan la preinscripció estigui oberta).

Cal haver superat el nombre de crèdits indicat a la normativa.

La FCS reserva un 5% de places en cada grau per Simultaneïtats, Segones titulacions i Canvis de titulació.

SOL·LICITUD

Procediment

Termini

Resolució

Comentari

Simultaneïtat d'estudis. Estudiants d'altres universitats o d’altrescentres de laURL
(article 3.3)

Preinscripció. Un cop admesa cal presentar un justificant de la sol·licitud de simultaneïtat al centre d’origen.

Darrer dia lectiu del mes de juny (sempre i quan la preinscripció estigui oberta).

La FCS reserva un 5% de places en cada grau per Simultaneïtats, Segones titulacions i Canvis de titulació.

Trasllat d’expedient a FCS(article 4.1)

Sol·licitud formal (instància) de trasllat d’expedient amb la documentació indicada a la normativa del centre.

Darrer dia lectiu del mes de juny.

Resposta de la FCS dins la primera quinzena del mes de juliol.

L’estudiant ha de poder reconèixer un mínim de 30 crèdits.

Trasllat d’expedient de FCS a un altre centre de la URL o a una altra universitat (article 4.2)

Sol·licitud formal (instància) de trasllat d’expedient a Secretaria Acadèmica de FCS aportant la carta d’admissió del centre de destinació.

Cal abonar les taxes corresponents al trasllat d’expedient.

La FCS reserva un 5% de places en cada grau per Simultaneïtats, Segones titulacions i Canvis de titulació.

Canvi de titulació dins la mateixa FCS.
(120 crèdits o més) (article 5.1)

Sol·licitud formal (instància) de canvi d’estudis a la Degana i presentada a Secretaria Acadèmica de FCS.

Darrer dia lectiu del mes de juny.

Resposta de la FCS dins la primera quinzena del mes de juliol.

Alumnes amb 120 crèdits o més superats.

Exempció de la prova d’admissió.

La FCS reserva un 5% de places en cada grau per Simultaneïtats, Segones titulacions i Canvis de titulació.

Canvi de titulació dins la mateixa FCS. (entre 60 i 120 crèdits) (article 5.1)

Sol·licitud formal (instància) de canvi d’estudis a la Degana i presentada a Secretaria Acadèmica de FCS.

Entrevista amb la Direcció del grau de destí.

Darrer dia lectiu del mes de juny.

Resposta de la FCS dins la primera quinzena del mes de juliol.

Alumnes entre 60 i 120 crèdits superats.

Exempció de la prova d’admissió.

La FCS reserva un 5% de places en cada grau per Simultaneïtats, Segones titulacions i Canvis de titulació.

Segona Titulació. Estudiants de la Fundació Blanquerna
(article 6.1)

Preinscripció a cost zero.

Darrer dia lectiu del mes de juny.

FCS Blanquerna comunicarà la resolució dins de la primera quinzena de juliol per correu electrònic. En cas afirmatiu, inclourà data de matriculació.

La FCS reserva un 5% de places en cada grau per Simultaneïtats, Segones titulacions i Canvis de titulació.

Segona Titulació. Estudiants d’altres centres de la URL o d’altres universitats (article 6.2)

Preinscripció.

Sol·licitud formal (instància) adreçada a la Degana lliurada a Secretaria Acadèmica, adjuntant proposta de reconeixements, certificat acadèmic

Darrer dia lectiu del mes de juny.

Deganat comunicarà per correu electrònic la disposició a ser admès/a. L’admissió serà comunicada per Secretaria Acadèmica de la FCS Blanquerna en 15 dies hàbils.

La FCS reserva un 5% de places en cada grau per Simultaneïtats, Segones titulacions i Canvis de titulació.

SOL·LICITUD

Procediment

Termini

Resolució

Comentari

programes de les assignatures a reconèixer dels plans d’estudi cursat.

L’admissió definitiva estarà sotmesa a la disponibilitat de places. En cas afirmatiu, inclourà data de matriculació presencial.

Es recomana realitzar una assessoria de matrícula amb la Directora de grau.

Ajornament d’una convocatòria d’examen final per causes majors (article 9.2)

Sol·licitud formal (instància) adreçada a la Direcció de grau aportant documentació que acredita la causa major.

Abans de la data de l’examen, si és possible.

La nova data d’examen serà abans de l’atenció post-avaluació, si és possible.

Revisió del procés avaluatiu (article 9.3)

Sol·licitud formal (instància) adreçada a la Direcció de grau i lliurada presencialment a Secretaria Acadèmica.

Durant els 5 dies hàbils posteriors a la publicació de les notes.

Per correu electrònic en un màxim de 5 dies hàbils.

En l'expedient constarà la nova nota que acordi el tribunal de revisió.

Convocatòria avançada (article 9.4)

Sol·licitud formal (instància) adreçada a Secretaria Acadèmica.

Abans d’acabar el mes d’octubre

Concedida la convocatòria avançada, no s’hi podrà renunciar.

L’estudiant té l’obligació de presentar- se a la convocatòria avançada. En cas de no fer-ho, no podrà tornar a demanar convocatòria avançada per aquesta assignatura/matèria

Avaluació curricular o per compensació
(article 10)

Sol·licitud formal (instància) adreçada a la Direcció de grau i lliurada presencialment a Secretaria Acadèmica

Fins a 5 dies hàbils a partir de la publicació de les notes.

Per correu electrònic en un màxim de 5 dies hàbils.

Queden excloses el TFG i les pràctiques externes.
Quan quedi una assignatura en sisena convocatòria per acabar els estudis, i amb una nota mínima de 4.

Règim de permanència. No superació del 20% de crèdits matriculats
(article 12.1)

Sol·licitud formal (instància) argumentada adreçada a la Direcció de grau i lliurada a Secretaria Acadèmica.

15 dies hàbils abans de l’inici del període de matrícula.

Quinze dies hàbils a partir de la recepció de la sol·licitud.
Es comunicarà per correu electrònic.

L’estudiant només podrà realitzar-ne la sol·licitud un sol cop.

Baixa de la FCS Blanquerna (article 12.2)

Sol·licitud formal (instància) adreçada a la Degana lliurada a Secretaria Acadèmica, on se li sol·licitarà entrevista via secretaria de la Degana.

Concessió automàtica de la Degana.

Reincorporació a la FCS Blanquerna
(article 12.2)

Sol·licitud formal (instància) adreçada a la Degana i lliurada a Secretaria Acadèmica, on se li sol·licitarà entrevista via secretària del deganat.

15 dies hàbils abans de l’inici del període de matrícula.

Si la sol·licitud és acceptada, l’estudiant es reincorporarà al pla d’estudis vigent.

Màsters i estudis de postgrau

1. Presentació

La normativa acadèmica fa referència a la formació de postgrau oferta per la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (FCSB), de la Universitat Ramon Llull (URL). La FCSB presenta anualment una proposta de formació postgraduada que es regeix sota una Normativa Acadèmica especifica la qual es recull en aquest document. La normativa té com a objectiu regular tots els processos acadèmics i vetllar per la màxima qualitat i transparència de la formació.

Els programes de postgrau integren el segon cicle universitari i corresponen al Nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES). La finalitat d‘aquests programes deformació és l’especialització dels graduats en la seva formació acadèmica, professional o investigadora. Aquests programes es regulen d’acord amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, el Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que el modifica, i el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, sobre els ensenyaments de doctorat, modificats posteriorment pel Reial Decret 534/2013, de 12 de juliol, i el Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer. Aquests Reials Decrets determinen el marc jurídic que regula els ensenyaments oficials de màster universitari i doctorat, que ha de permetre a les universitats espanyoles dissenyar, amb flexibilitat i autonomia, la seva proposta en quant a la formació especialitzada i investigadora.

2.1 Estructura dels estudis de Màster Universitari

Els estudis de màster universitari inclouen la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, amb l’objectiu de garantir l’especialització acadèmica o professional en un camp determinat i, si és procedent, la formació investigadora. Tenen una extensió mínima de 60 ECTS i una màxima de 120. Els continguts i les denominacions dels màsters els proposen les universitats, i són aprovats pel Consejo de Universidades a partir de l’informe favorable de les Agències per a la Qualitat del Sistema Universitari de les Comunitats Autònomes.

2.1.1 Crèdits i càrrega lectiva

El crèdit europeu (ECTS), tal com es defineix en el Reial Decret 1125/2003 de 5 de setembre, és launitat de mesura del treball de l’estudiant per assolir els objectius del programa d'estudis, integrant els ensenyaments teòrics i pràctics així com la dedicació individual. Un crèdit ECTS representa entre 25 i 30 hores de dedicació per part de l’estudiant, ja sigui en classes presencials,sessions pràctiques, temps d’estudi o avaluacions.

La dedicació per a cada crèdit ECTS es distribueix segons l’establert a cada Memòria deverificació.

Els estudis oficials de màster s’estructuraran en mòduls o matèries de continguts quehabitualment tenen una càrrega lectiva de com a mínim 3 ECTS.

2.2 Estructura dels estudis de Títols propis

Són els estudis no oficials regulats per la Universitat en ús de la seva autonomia. Aquests programes de postgrau, que permeten obtenir els anomenats Títols propis tenen com a finalitat assolir una especialització en un determinat camp professional o àrea de coneixement i reben diferents denominacions en funció del nombre de crèdits ECTS:

 • Títol d’expert universitari (entre 15 i 29 ECTS)

 • Diploma d’especialització universitària (entre 30 i 59 ECTS)

 • Màster (60 o més ECTS)

3.1 Accés als estudis de Màster Universitari

Pel que fa a l’admissió, els estudiants poden accedir a qualsevol programa de Màster Universitari, relacionat o no científicament amb el seu currículum universitari, sempre que hagin estat admesos d’acord amb els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits que la universitat determini, i que s’estableixen en els requisits d’accés i els criteris d’admissió de cada programa.

L'accés a les formacions es regirà segons la normativa establerta per la URL i aprovada per l'Agència de Qualitat Universitària (AQU), que per als estudis de Màster Universitari estableix:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol.
 • Estar en possessió d’un títol universitari d’una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que faculti en el país d’expedició del títol per a l’accés als ensenyaments de postgrau.
 • Els estudiants que tinguin un títol estranger d’educació superior podran accedir als estudis oficials de màster després de l‘homologació amb un títol espanyol que hi doni accés i d’acord amb el Reial Decret de 967/2014, de 21 de novembre.
 • Tanmateix, les universitats podran admetre titulats de sistemes educatius estrangers sense la necessitat de l’homologació del títol, després de la comprovació prèvia que acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols, i que faculta per a l’accés a estudis de postgrau en el país en què s’ha expedit. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol estranger ni el seu reconeixement a qualsevol altre efecte que no sigui el de cursar estudis de postgrau.

Tanmateix, El Reial Decret 822/2021, contempla la possibiblitat d'accedir a un màster universitari amb matrícula condicionada si l'estudiant te pendent de superar el TFG i com a màxim fins a 9 crèdits ECTS per obtenir la titulació de grau. En aquests casos, l'estudiant haurà de justificar la superació del TFG prèviament a la defensa del TFM. En cap cas l'estudiant podrà obtenir el títol de màster universitari si prèviament no ha obtingut el títol de grau. La Facultat garantirà la prioritat en la matrícula de l'alumnat que disposi del títol de grau.

3.2 Accés als estudis de títol propi (Màster, Diploma d’Especialització Universitària i Títol d’Expert Universitari)

En relació als títols propis, pel que fa a l’admissió, els estudiants poden accedir a qualsevol programa de Màster Universitari, relacionat o no científicament amb el seu currículum universitari, sempre que hagin estat admesos d’acord amb els requisits específics i els criteris de valoració demèrits que la universitat determini, i que s’estableixen en els requisits d’accés i els criteris d’admissió de cada programa.

L’accés a les formacions es regirà segons la normativa establerta per l’URL, que per als estudis de postgrau estableix:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol.

 • Estar en possessió d’un títol universitari d’una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que faculti en el país d’expedició del títol per a l’accés als ensenyaments de postgrau.

 • Els estudiants que tinguin un títol estranger d’educació superior podran accedir als estudis oficials de màster després de l‘homologació amb un títol espanyol que hi doni accés i d’acord amb el Reial Decret de 967/2014, de 21 de novembre.

 • Tanmateix, les universitats podran admetre titulats de sistemes educatius estrangers sense la necessitat de l’homologació del títol, després de la comprovació prèvia que acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols, i que faculta per a l’accés a estudis de postgrau en el país en què s’ha expedit. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol estranger ni el seu reconeixement a qualsevol altre efecte que no sigui el de cursar estudis de postgrau.

 • L’estudiant que excepcionalment no estigui en possessió d’un títol universitari en finalitzar el curs, obtindrà una certificació d’Extensió Universitària:

Alumnat amb titulació universitària --> Alumnat sense titulació universitària

Màster --> Diploma d'extensió universitària en ...

Diploma d'especialització universitària --> Diploma d'extensió universitària en ...

Expert --> Certificació d'extensió universitària en ...

La FCS Blanquerna-URL es reserva el dret d’anul·lar una determinada titulació cas de no arribar al nombre mínim de preinscripcions necessàries. En el cas dels Títols Propis, la FCSB es reserva el dret de no tornar a repetir una formació durant el curs acadèmic següent o d’efectuar les modificacions que estimi pertinents per garantir-ne la qualitat.

Mensualment es comunica el resultat d'admissió i es procedeix a la matriculació al programa formatiu. La matriculació s’ha de formalitzar en els terminis que estableixi la Secretaria acadèmica per a cada curs. En el moment d’efectuar-la, s’han de respectar els requisits i la documentació necessària. La data i l’hora es comuniquen per correu electrònic als preinscrits.

El preu total de la matriculació en un curs acadèmic es calcularà d’acord amb el nombre corresponent de crèdits. El preu de cada matèria/mòdul es determinarà pel nombre de crèdits que contingui.

L’estudiant que hagi obtingut la qualificació de Matrícula d’Honor en alguna matèria de Grau, tindrà dret en el curs següent, a matricular-se gratuïtament en el Màster Universitari o Títol Propi de l’equivalent al nombre de crèdits de la matèria en què ha obtingut aquesta qualificació, fins a un màxim de 6 crèdits per mòdul o matèria.

Es podran demanar canvis en la matrícula realitzada lliurant a la Secretaria Acadèmica una sol·licitud formal (instància), degudament emplenada i signada, en els casos següents: Presentació d’un contracte de treball de quatre mesos de durada com a mínim, amb data posterior a la de matriculació. En aquells contractes en què no figuri la durada, caldrà presentar un certificat del temps previst emès per l’empresa.

Canvis greus en les circumstàncies personals sobrevinguts a partir de la data de matriculació. Caldrà aportar documentació acreditativa de la situació.
Estudiants Erasmus que, per calendari acadèmic de la universitat de destinació, no puguin ajustar- se al calendari de la Facultat.

4.1 Estudis a temps parcial

La Facultat estableix la possibilitat que l’alumnat cursi el pla d’estudis del Màster (Universitari o Màster regulat per la URL) així com dels Diploma d’especialització universitària, a temps parcial, per tal que pugui compatibilitzar la vida acadèmica amb la vida laboral i familiar, o amb qualsevol altra circumstància degudament raonada i/o documentada.

En cas d’acollir-se aquesta possibilitat, l’estudiant s’haurà de matricular d’un mínim de 30 crèdits ECTS per curs (30 en el primer curs i els restants en el següent).
L’estudiant n’haurà d’acreditar la necessitat mitjançant una sol·licitud formal (instància) a la Secretària acadèmica. Si la petició és acceptada, l'estudiant comptarà amb una orientació i seguiment personalitzat de la direcció dels estudis que vetllarà pel correcte compliment del seu pla de parcialitat.

El termini de presentació de la sol·licitud és el 5è dia hàbil abans de l’inici del període de matrícula que li correspongui. La resposta de la FCS serà comunicada per correu electrònic.

L’estudiant podrà sol·licitar a la FCSB el reconeixement de crèdits cursats i aprovats en els Màsters universitaris i Títols propis que corresponguin a una titulació diferent. L’estructura modular dels programes permet reconèixer mòduls/matèries seguint els criteris descrits en les memòries dels Màsters i Títols propis, així com en la normativa acadèmica de la FCSB.

5.1 Sol·licitud de reconeixement

La sol·licitud del reconeixement es farà una sola vegada per a tots aquells crèdits que es vulguin demanar. Només es podrà tornar a presentar la sol·licitud de reconeixement de crèdits d’altres estudis oficials, quan s’hagin cursat posteriorment a la data de concessió del primer reconeixement. Per sol·licitar el reconeixement, l’estudiant haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica de la Facultat, en el període que s’escau en els 20 dies hàbils de l’inici de la formació postgraduada que s’ha matriculat, una sol·licitud formal (instància) de reconeixement, degudament emplenada i signada, acompanyada de la documentació següent:

Certificat acadèmic que acrediti les matèries aprovades objecte de reconeixement i el nombre de crèdits d’aquestes matèries/mòduls.
Programes de les matèries/mòduls objecte de reconeixement, segellats pel centre on s’hagin cursat.

La Secretaria Acadèmica farà arribar a la Comissió Acadèmica de la Facultat les sol·licituds per a la seva resolució, un cop escoltats els i les responsables acadèmiques de la titulació corresponent.

Condicions:

 • Les matèries o els mòduls de titulacions que donen accés a estudis de postgrau no són objecte de reconeixement perquè ja s’han tingut en compte en el procés d’admissió previ.
 • D’acord amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al treball final de màster (60 o més ECTS).
 • La Facultat farà arribar les sol·licituds de reconeixement a la Comissió de Reconeixements i Convalidacions de l’URL per a la resolució definitiva, que serà inapel·lable i que serà comunicada al sol·licitant.
 • L’estudiant haurà de matricular-se de les matèries/mòduls de les quals demani el reconeixement, gaudint d’un 25% de descompte en l’import, en cas dels estudis cursats en altres universitats.
 • Quan el reconeixement de crèdits es produeixi entre cursos de la FCSB s’aplicaran directament les passarel·les aprovades i incloses en les memòries de cada un dels programes formatius. En aquests casos, no caldrà abonar cap import de les matèries reconegudes.

5.2 Criteris de reconeixement

− La possibilitat de reconeixement de mòduls/matèries finalitzarà un cop passats cinc cursos acadèmics a partir de l’any de la superació del mòdul/matèria per part de l’estudiant. Un cop hagin passat els cinc anys, l’alumne haurà de tornar a matricular i cursar de nou el mòdul/matèria.

 • Coincidència d’un 80% amb els continguts del mòdul/matèria al qual es matricula.
 • En cap cas es podrà reconèixer un nombre més alt de crèdits dels cursats o bé si els continguts estan integrats, el reconeixement no pot excedir més d’un crèdit.
 • En el reconeixement de crèdits per a l’adaptació a un nou pla d’estudis: l’alumnat que vulgui continuar estudis inacabats d’una titulació que posteriorment ha estat modificada per un canvi de pla, haurà de matricular-se al nou pla d’estudis. Els mòduls/matèries cursats/des i superats en el pla anterior seran adaptats, si és el cas, al nou pla.

5.3 Consideracions de la resolució

 • Les matèries que hagin estat reconegudes tindran una qualificació equivalent en punts a la qualificació obtinguda al centre de procedència.
 • En cas que siguin dos o més matèries/mòduls els que donin origen al reconeixement, la qualificació del mòdul/matèria reconegut serà el resultat de la mitjana ponderada de la nota de les matèries d’origen.
 • Les matèries que hagin estat reconegudes tindran una qualificació equivalent en punts a la qualificació obtinguda al centre de procedència.
 • La Comissió de Reconeixements i Convalidacions de la URL determinarà si el reconeixement procedeix. Un cop acceptat s’abonarà el 25% de l’import de la matrícula. Si el reconeixement, seguint els criteris establerts, és de mòduls de títols de la mateixa FCS Blanquerna no s’haurà d’abonar el pagament.

L’assistència a les sessions es considera important per a l’aprofitament i la bona dinàmica del curs.

A l’inici de la formació es facilitarà a l’estudiant la documentació necessària (programa, calendari, criteris i dates d’avaluació ...) els quals seran accessibles des de la plataforma web de la Facultat, SCALA del curs o d’altres sistemes emprats, on s’indicaran el control de l’assistència en els casos que així ho requereixin.

L’avaluació del progrés de l’estudiant es fa partint de les competències que es treballen en cadascun dels mòduls o les matèries que configuren el Pla d’estudis. Així doncs, els mòduls i les matèries en cada cas són les unitats d’avaluació.
En iniciar el Màster Universitari o el Títol propi de formació postgraduada, es facilitarà a l’estudiant els criteris i terminis d’avaluació de cadascun dels mòduls/matèries, així com de la presentació dels treballs. Cada mòdul/matèria serà avaluat de forma independent, la qual cosa es considera condició indispensable per obtenir el títol del postgrau la superació de tots i cadascun dels mòduls/matèries.

7.1 Normativa general

La unitat d’avaluació és el mòdul o matèria.
L’estudiant té dret a saber quins són els criteris d’avaluació que s’aplicaran a qualsevol matèria.
El professorat ha de guardar els materials d’avaluació com a mínim durant dos cursos acadèmics posteriors a la finalització del curs al qual s’ha matriculat l’estudiant, i, en cas de recurs, fins que aquest recurs s’hagi resolt.
L’estudiant té dret a consultar el resultat i els criteris de la correcció de l’avaluació, així com a rebre assessorament del professor/a responsable, a fi de possibilitar un millor aprofitament acadèmic.
El professorat comunicarà les qualificacions provisionals a l’estudiant i li donarà hora d’atenció en una data anterior a la de la publicació de les notes a SIGMA per atendre qualsevol consulta.
Una matèria superada no es podrà tornar a avaluar.
El pla d’estudis de postgrau no preveu la possibilitat de millora de la qualificació obtinguda.
Pel que fa a les pràctiques, la seva superació estarà en funció dels objectius assolits i del100% de l’assistència en el període i centre programats. Veure normativa de pràctiques vigent.

Avaluació de treball de final de màster TFM:

Abans d’acabar els estudis, l’estudiant haurà de lliurar un treball final de màster de recerca o d’intervenció, que serà tutoritzat per un professor doctor adscrit al màster. Aquest treball es defensarà públicament davant d’una comissió formada per professors doctors del programa de màster. Les característiques i definicions del treball vénen marcades per les memòries aprovades del Màster Universitari, així com els lliurament i defensa. Veure normativa TFM de la FSCB.

En el cas que, segons els criteris d’avaluació descrits en les guies docents, un estudiant no superi determinades competències d’una matèria d’un màster universitari o títol propi en la primera convocatòria, podrà recuperar-la en la segona del mateix curs acadèmic. Si un mòdul o una matèria no es superen en cap de les dues convocatòries, caldrà tornar-se'n a matricular i cursar-los sencers.

Pel que fa al sistema de qualificacions, el nivell d’aprenentatge aconseguit pels estudiants s’expressarà mitjançant qualificacions numèriques, d’acord amb els criteris fixats en l’article 5 sobre sistema de qualificacions del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre. Els resultats obtinguts per l’estudiant es qualificaran segons una escala de 0 a 10 amb l’expressió d’un decimal, a la qual podrà afegir-se la qualificació qualitativa corresponent:

0 - 4,9: suspens (SS)

5,0 - 6,9: aprovat (AP)

7,0 - 8,9: notable (NT)

9,0 - 10: excel·lent (EX)

La realització fraudulenta d’alguna prova avaluadora comportarà suspendre la matèria (0,0) en aquell curs acadèmic.

La menció de Matrícula d’Honor (MH) podrà ser atorgada a estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0, sense que excedeixi el 5% dels alumnes, tret que el nombre sigui inferior a 20; en aquest cas se’n podrà concedir només una.

L’estudiant podrà sol·licitar la revisió de la qualificació final d’una matèria en el termini màxim de set dies hàbils després de la data de comunicació de qualificacions en el cas de disconformitat amb la qualificació esmentada.

L’estudiant haurà d’emplenar una sol·licitud formal (instància) de revisió de qualificació final indicant-ne els motius. La sol·licitud s'haurà d'adreçar al professorat i lliurar-la a la Secretaria del Vicedeganat de Postgraus, Recerca i Relacions Internacionals. El professorat haurà de respondre-hi per escrit, en un termini no superior als 5 dies hàbils, i un cop revisada pel Director/a del màster o Títol propi, haurà d’adreçar la resposta a la Secretaria de Postgraus perquè la trameti a l’estudiant. Si la revisió comporta la modificació de la qualificació, s'haurà de rectificar l’acta corresponent.

En cas que l’estudiant no estigui d’acord amb la qualificació final, podrà fer una sol·licitud formal (instància) a la Secretaria Acadèmica. El Director/a del Títol crearà un Tribunal d’Avaluació específic especialitzat en la matèria, que analitzarà les proves i emetrà un resultat final. Aquest serà comunicat al Director/a i al Professor/a i emetrà un informe que es comunicarà a través de la Secretaria de Postgraus, a l’estudiant i a la Secretaria Acadèmica.

7.2 Convocatòries d’avaluacions

Els mòduls/matèries tenen dues convocatòries d’avaluació durant el mateix curs acadèmic, segons indiquen les memòries de cada programa formatiu.

Les dates vindran determinades pel calendari de cada programa d’estudis. Generalment les convocatòries són els mesos de juliol i octubre. Les dates seran consensuades amb la Secretària Acadèmica i estaran accessibles als estudiants a l’inici del curs.

L’assegurança escolar obligatòria cobreix de possibles accidents escolars, els i les estudiants menors de 28 anys espanyols o estrangers (que resideixin legalment a Espanya), que cursin estudis universitaris de grau i postgrau.

Es considera accident escolar tota lesió corporal que pateixi l’assegurat/da durant l’exercici d’activitats directament o indirectament relacionades amb la seva condició d’estudiant, incloses les esportives, assemblees, viatges d’estudis, de pràctiques o de treball de fi de titulació i similars, sempre que aquestes activitats hagin estat organitzades o autoritzades per la Facultat o els Centres Col·laboradors.

Els estudiants que hagin patit un accident escolar podran adreçar-se als centres públics del Sistema Nacional de Salut i als centres concertats o col·laboradors.

La Fundació Blanquerna, té contractada una assegurança escolar extra per cobrir els estudiants majors de 28 anys.

En cas de punxades o d’accident lleu en l’àmbit universitari o d’estades clíniques, és molt important que l’estudiant s’adreci en primer lloc a la FCSB (Departament de Pràctiques), on se li facilitarà tota la documentació necessària per adreçar-se al centre adscrit a l’assegurança de la FCSB, ja que sense la pòlissa i la documentació pertinent, l’estudiant no podrà ser atès. Fora d’hores d’atenció ide 08:00h a 21:00h podeu demanar la informació a la recepció de la Facultat (tel. 93 253 32 56).

Per a aquells accidents que tinguin lloc de nit, o durant el cap de setmana, i que segons criteri mèdic requereixin assistència immediata i que no pugui ser posposada, l’estudiant podrà ser atès/a a l’hospital on està realitzant les pràctiques i/o hospital públic més proper.

Per sol·licitar el títol oficial de màster universitari cal haver aprovat tots els mòduls que indica el Pla d’estudis corresponent i pagar la taxa corresponent.
Els certificats d’estudis es demanaran i s’abonaran prèviament a la Secretaria Acadèmica del centre, on es guarda l’expedient acadèmic de l’estudiant. Es lliuraran en el termini d’una setmana després de realitzar la petició. Per recollir-los, s’hauran de pagar les taxes corresponents.

La qualificació mitjana dels estudis cursats serà la mitjana ponderada de les notes de l’expedient acadèmic. Aquesta mitjana ponderada es farà multiplicant el valor numèric de la qualificació pel nombre de crèdits del mòdul corresponent. Després se sumaran tots els productes i es dividirà el total pel nombre de crèdits de l’estudi corresponent.

D’acord amb el Reial Decret 1044/2003, d’1 d’agost, i el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, que modifiquen parcialment el Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, també apareixerà en la certificació acadèmica oficial la mitjana ponderada, obtinguda de la mateixa manera que la de l’apartat anterior, però amb les equivalències següents:

 • Suspens: 0

 • Aprovat: 1

 • Notable: 2

 • Excel·lent: 3

 • Matrícula d’honor: 4

 • Reconeixement: punts corresponents, segons la qualificació obtinguda en els estudis prèviament cursats.

Pel que fa als programes oficials de postgraus interuniversitaris, el conveni que se subscrigui amb aquesta finalitat haurà d’especificar quina de les universitats participants en el programa de postgrau serà la responsable de la tramitació dels expedients de l’estudiant, així com de l’expedició i el registre d’un únic títol conjunt de postgrau, o bé, en el cas dels Títols Propis, cada universitat expedirà el títol corresponent, d’acord amb els requisits establerts.

9.1 Certificats

Els certificats es demanaran i s’abonaran pel Portal de l’alumnat, a l’ Autoservei de sol·licitud de certificats.

S'expedeixen els següents tipus de certificats:

• Certificat d'estudis:
Es pot demanar al final de curs una vegada s’hagin tancat les actes corresponents dels màsters o títols propis. El certificat recull el curs o els mòduls cursats aprovats i el nombre d'hores total. El preu s’estableix segons la tarifa vigent

• Certificat de qualificació mitjana dels estudis cursats:
A no ser que l'estudiant sol·liciti recollir-lo personalment a Secretaria, s’enviarà per correu postal un cop acabat el curs i les avaluacions corresponents. En el certificat s’especifiquen les notes i elscrèdits cursats. Per demanar un segon certificat de notes, cal fer-ho amb una setmana d’antelació i abonar el preu segons la tarifa vigent.

• Certificat de pràctiques:
S’especifiquen els serveis on s'han fet les pràctiques, les hores, el centre col·laborador i el període. El preu s’estableix segons la tarifa vigent.

9.2 Altres documents

• Justificant d’assistència a una sessió:
L’imprès es pot descarregar de la Guia de l’Estudiant. El professor/a o coordinador/a el signarà un cop finalitzada la sessió i posteriorment, si ho requereix, es podrà segellar a la Secretaria acadèmica.

• Justificant d’assistència a examen:
L’imprès es pot descarregar de la Guia de l’Estudiant abans de començar l’examen. El professor/a o coordinador/a el signarà un cop finalitzat l’examen i, posteriorment, si ho requereix, es podrà segellar a la Secretaria acadèmica.

• Certificat de reconeixement de l’oficialitat:
Cal demanar-lo a Secretaria Acadèmica. Certifica l’oficialitat del curs i de la institució responsable. És específic per a beques de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Si un estudiant es dóna de baixa abans de finalitzar el postgrau, i en cas que tingui pagaments pendents, perdrà tots els drets de matrícula. Perquè la baixa sigui efectiva, l’estudiant l’haurà de notificar al Director/a del màster o al Coordinador/a del postgrau i presentar una instància ala Secretaria Acadèmica, adreçada al Vicedegà de Postgrau, Recerca i Relacions Internacionals.

Sol·licitud del Títol de Màster o Postgrau

La Secretaria Acadèmica enviarà un correu electrònic a l’estudiant amb la informació sobre el tràmit, un cop s’hagi cursat i superat la totalitat dels crèdits de la titulació matriculada.

Quan l’estudiant ja hagi fet els tràmits i disposi del resguard del títol, Secretaria Acadèmica pujarà al Dipòsit de documents el seu Certificat de notes i l’estudiant en rebrà una notificació per correu electrònic.

Els tràmits per a l’obtenció del títol s’hauran de formalitzar a la Secretaria Acadèmica del centre amb la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI vigent per ambdues cares (no pot estar caducat)
 • Original de la titulació que acrediti la via d’accés al màster
 • Pagament dels drets per a l’expedició del títol

La Secretaria recollirà la documentació i la cursarà oficialment a la URL.

Lliurament del Títol de Màster o Postgrau

Una vegada expedit, el títol ha de ser retirat personalment per la persona interessada amb el seu

DNI (alumnat espanyol) o Passaport/Carte d’Identité amb la que va realitzar la tramitació del títol en el seu moment (alumnat estranger), i signar-lo.

En cas de no poder-lo recollir personalment, podrà autoritzar una altra persona, sempre amb poder notarial espanyol, perquè el reculli en el seu nom (BOE de 13 de juliol de 1988).

La Secretaria Acadèmica notificarà per correu electrònic a l’estudiant l’horari d’atenció i els requeriments per passar a recollir el Títol de Postgrau expedit per la URL. El lliurament del títol és personal.

logo

Excel·lència és futur