Durada 4 anys
Horari tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta per al curs 2022-23
grauWNUT

Forma de pagament

El pagament dels estudis es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, l'estudiant ha de fer efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats; el 50% restant es distribueix en 9 mensualitats mitjançant domiciliació bancària.

L'import pagat no es retornarà sota cap concepte.

Així mateix, els estudiants que sol·licitin un crèdit per finançar-se els estudis a les entitats bancàries col·laboradores amb la Fundació Blanquerna, ho hauran de comunicar en el moment de la inscripció, per tal que Secretaria els lliuri el document per presentar a l'entitat bancària corresponent.

Preu curs 2021-2022

Preu/crèdit: 123,29€
Preu total 1r curs: 7.397,51€

Per al curs 2021-22 el preu total de 2n i 3r s'obté multiplicant el preu/crèdit de 123,29€ pel nombre de crèdits a cursar. I el preu total de 4t s'obté multiplicant el preu/crèdit de 118,64€ pel nombre de crèdits a cursar.

Finançament dels estudis

Per facilitar l'accés a l'oferta formativa de Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d'obtenir ajuts econòmics significatius, a través de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i a través de la borsa de treball. Podeu consultar la informació a: Beques i ajuts.

Preus dels tràmits administratius

Consulteu els imports dels documents expedits a Secretaria Acadèmica del curs 2021-2021.