Durada 4 anys
Horari tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció tancada, places exhaurides
grauWNUT

Forma de pagament

El pagament dels estudis es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, l'estudiant ha de fer efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats; el 50% restant es distribueix en 9 mensualitats mitjançant domiciliació bancària.

L'import pagat no es retornarà sota cap concepte.

Així mateix, els estudiants que sol·licitin un crèdit per finançar-se els estudis a les entitats bancàries col·laboradores amb la Fundació Blanquerna, ho hauran de comunicar en el moment de la inscripció, per tal que Secretaria els lliuri el document per presentar a l'entitat bancària corresponent.

Preu curs 2021-2022

Preu/crèdit: 123,29€
Preu total 1r curs: 7.397,51€

Per al curs 2021-22 el preu total de 2n i 3r s'obté multiplicant el preu/crèdit de 123,29€ pel nombre de crèdits a cursar. I el preu total de 4t s'obté multiplicant el preu/crèdit de 118,64€ pel nombre de crèdits a cursar.

Finançament dels estudis

Per facilitar l'accés a l'oferta formativa de Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d'obtenir ajuts econòmics significatius, a través de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i a través de la borsa de treball. Podeu consultar la informació a: Beques i ajuts.

Preus dels tràmits administratius

Consulteu els imports dels documents expedits a Secretaria Acadèmica del curs 2021-2021.