Durada 4 anys
Horari tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció tancada
grauWNUT

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL afavoreix el tracte personal entre professor i estudiant, en un clima de diàleg i participació per fomentar la capacitat creadora i estimular l'esperit crític.

Els estudiants reben una formació de caràcter humanístic i interdisciplinari, a partir de cinc grans blocs pedagògics: classes magistrals, aules seminaris, aules teoricopràctiques, pràctiques professionals i possibilitat de realitzar estudis a l'estranger.

Classes magistrals

Dedicades a les matèries de contingut teòric impartides per professors que excel·leixen en l'àmbit de la docència i la investigació, i són professionals en actiu.

Aules teoricopràctiques

Són classes de grups reduïts dedicades a desenvolupar els coneixements i les habilitats instrumentals de la professió, realitzant pràctiques de laboratori, tallers de les diverses matèries, i simulant l'entorn professional mitjançant la resolució de situacions i casos clínics.

Seminaris en grups reduïts

Els Seminaris són assignatures pròpies dels centres Blanquerna en què es fa un seguiment personalitzat dels estudiants, es potencia la iniciativa i es desenvolupen les competències universitàries i professionals específiques de la disciplina de la nutrició i la dietètica. En els seminaris es treballa amb una metodologia fonamentada en l'aprenentatge basat en la resolució de problemes; aprèn a resoldre situacions relacionades amb la salut a través de la recerca d'informació, el plantejament de solucions, la discussió i el treball en equip, amb el seguiment d'un professor-tutor i en grups de 8-10 persones.

Pràctiques

Tots els estudiants realitzen pràctiques externes. Tenim conveni amb més de 50 centres sanitaris de referència (hospitalaris, comunitaris, sociosanitaris, etc.), empreses d'alimentació, escoles, residències de la tercera edat, centres esportius, mitjans de comunicació, laboratoris de química, bioquímica i microbiologia, empreses de restauració col·lectiva, ONG, associacions i consultes privades en què es duen a terme les pràctiques professionals. Es calcula que el 40% dels graduats acaben obtenint treball a partir de les pràctiques realitzades.

Estudis a l'estranger

Els estudiants tenen la possibilitat d'acollir-se a diversos programes d'intercanvi amb altres universitats estrangeres, així com realitzar pràctiques a l'estranger un cop acabada la cursa.