Durada 4 anys
Horari Matí o migdia
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta
Modalitat Presencial
grauWINF

Treball de Final de Grau

El Treball de Final de Grau (TFG) té com a finalitat la integració dels continguts formatius rebuts i de les competències adquirides al llarg dels quatre anys de formació. El seu objectiu principal és l’avaluació de les competències bàsiques associades a la titulació.

Consisteix en la realització, presentació i defensa per part de l’estudiant del protocol d’un treball de recerca inèdit que s’inclogui en alguna de les àrees de coneixement que s’emmarquen en els mòduls del pla d’estudis vigent del Grau en Infermeria.

L’estudiant, per tant, ha de demostrar l’assoliment de les competències definides en el programa.

Competències transversals o genèriques

• Capacitat d’anàlisi i de síntesi
• Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
• Desenvolupament d’habilitats per a la planificació i la gestió del temps
• Capacitat per a la comunicació oral i escrita en llengua materna
• Capacitat per expressar-se en una segona llengua
• Desenvolupament d’habilitats bàsiques de maneig d’ordinadors
• Desenvolupament d’habilitats de recerca
• Capacitat per aprendre
• Desenvolupament d’habilitats de gestió de la informació (cercar i analitzar)
• Capacitat de crítica i autocrítica
• Capacitat per adaptar-se a situacions noves
• Capacitat per generar noves idees (creativitat)
• Capacitat per a la resolució de problemes
• Capacitat per prendre decisions
• Desenvolupament d’habilitats per al treball autònom
• Desenvolupament d’habilitats per al disseny i la gestió de projectes
• Capacitat d’actuar amb iniciativa i esperit emprenedor
• Capacitat d’actuar amb compromís ètic

Competències específiques

• Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals en infermeria
• Identificar i analitzar la influencia de factors interns i externs al nivell de salut d’individus i grups
• Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat
• Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut
• Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut
• Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient, establir i executar el plans de cures i realitzar la seva avaluació
• Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut
• Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol
• Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu de ètica i deontologia d’ infermeria
• Competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrant en la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de l’Infermeria, fonamentats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que conformen el Títol.

Descripció de la forma del treball

  • El TFG és un treball individual. Es pot redactar en català o castellà, però ha d’incloure un resum en anglès, i en català o castellà.
  • L’extensió del treball estarà compresa entre 20 i 30 pàgines de text; els annexos no estan inclosos en aquesta extensió.
  • El tipus de lletra serà Arial, la grandària 12 ppt i l’interlineat d’1,5; els marges superior i inferior seran de 2,5 cm i l’esquerre i el dret de 3 cm.

Seguiment

  • El TFG és un treball tutoritzat. La seva realització té una durada de dos semestre (ambdós en el quart curs del Grau) i està supervisat per part d’un professor o tutor involucrat en la docència d’alguna de les matèries del Grau.
  • L’estudiant ha de fer, de manera obligatòria, 4 sessions presencials de tutoria.
  • El rol del tutor és el d’acompanyar i orientar metodològicament l’estudiant al llarg de tot el procés d’elaboració del TFG, és a dir, durant la seva realització, presentació i defensa. També avaluarà el procés d’aprenentatge i desenvolupament del treball i donarà la conformitat per al lliurament quan consideri que aquest compleix els requisits especificats en la normativa del TFG.

Temporalització

La temporalització del TFG contempla diferents moments i, com a referència, es proposen els següents:

1. Selecció del tema i adjudicació de tutor: octubre-novembre
La selecció del tema per al TFG i l’adjudicació de tutor es farà a partir de les propostes fetes per la FCSB en funció de les diferents àrees de coneixement.

2. Primera entrevista amb el tutor: desembre
L’estudiant haurà de presentar un esborrany de l’esquema del treball: declaració d’intencions (20 línies), índex, hipòtesi i objectius; també aportarà la bibliografia bàsica.

3. Desenvolupament del treball: mig novembre-març (1a convocatòria) o mig novembre-maig (2a convocatòria)
L’estudiant durà a terme de forma autònoma el treball i, periòdicament, es reunirà amb el seu tutor per valorar el progrés, establir pautes i assenyalar dates de trobada.

4. Lliurament del treball: darrera setmana de març (1a convocatòria) o primera setmana de maig (2a convocatòria)

5. Presentació i defensa pública: darrera setmana de maig i primera setmana de juny (1a convocatòria) o darrera setmana de juny i primera setmana de juliol (2a convocatòria)

Avaluació

L’avaluació del TFG comprèn quatre parts:

1. El seguiment del treball
El seguiment continuat del desenvolupament del treball el durà a terme el tutor. Durant aquest procés el tutor avaluarà:

• El plantejament del treball
• El reconeixement per part de l’estudiant de la pluridimensionalitat dels problemes
• La utilització de recursos apropiats per a la cerca de la informació
• L’habilitat per analitzar críticament la validesa i l’aplicabilitat de les fonts d’informació utilitzades
• La capacitat de síntesi d’informació
• La capacitat per relacionar les dades obtingudes amb els coneixements previs
• La presentació ordenada de la informació
• L’expressió clara i precisa
• La capacitat per formular preguntes sobre la situació
• La justificació dels comentaris amb referències i arguments adequats
• L’acompliment de terminis i pautes establerts pel tutor

2. El treball escrit
El TFG escrit serà avaluat per un tribunal constituït per dos professors del Grau. Per evitar conflicte d’interessos, el tutor no podrà formar part d’aquest tribunal. Els aspectes que s’avaluaran són els següents:

• La presentació formal del treball
• La correcció lingüística
• El nivell d’aprofundiment en els antecedents i l’estat actual del tema
• La justificació de la proposta
• El grau d’innovació de la proposta
• L’adequació i claredat de la pregunta de recerca (hipòtesi i objectius)
• La correcció i conveniència de les fonts bibliogràfiques
• El disseny i desenvolupament metodològic
• El nivell científic del treball

3. La presentació i defensa pública del treball
Per poder defensar el treball, l’estudiant ha d’haver obtingut l’autorització del seu tutor i el vist-i-plau del tribunal que ha valorat el TFG escrit. El mateix tribunal serà qui valorarà la presentació i defensa tenint en compte:

• La selecció i l’ordre de les idees exposades
• La precisió en el llenguatge utilitzat
• El domini del tema
• La capacitat de síntesi i la solidesa en la presentació
• La transmissió clara i precisa del contingut del treball
• L’efectivitat en la utilització del suport visual
• La captació de l’interès de l’audiència
• La correcció i l’oportunitat de les respostes a les preguntes del tribunal

4. La qualificació final
La qualificació final s’obté d’una mitjana ponderada de les notes de seguiment (30%), del treball escrit (45%) i de la presentació i defensa (25%). Cal dir que per superar el mòdul del TFG cal haver aprovat les tres parts anteriors de manera independent, és a dir, pel tutor i pel tribunal.