Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Títol d' Expert/a universitàri/a en la Valoració del Peu i el seu Tractament Ortètic

tractament peu capçalera
 • Modalitat
  Semipresencial
 • Idiomes
  Castellà
 • Durada
  1 any acadèmic
 • Crèdits
  36
 • Places
  19
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer Padilla, 326-332. 08025 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Ciències de la Salut

A qui va dirigit?

Titulats en farmàcia, fisioteràpia, podologia, medicina, infermeria i altres titulacions universitàries en ciències de la salut.

Amplia la teva formació

Aquesta formació semipresencial al peu i el seu tractament per ortesi, compte amb una acreditació de 19 crèdits i el que permet a l'alumne desenvolupar-se completament en tots els àmbits de l'ortopèdia del peu. Emmarcat dins del màster d'ortopèdia, el qual prioritza la formació tècnica, dedicant totalment la presencialitat al desenvolupament de les matèries pròpies de l'ortopèdia del peu.

Gràcies a un quadre de professors amb àmplia experiència en el camp de l'ortopèdia, el curs d'expert té una gran càrrega pràctica tant a nivell de taller de fabricació, en l'exploració, valoració del pacient i en la presa de mesures mitjançant l'ús d'últimes tecnologies.

El curs d'expert està estructurat en blocs que, d'una manera progressiva li permetran a l'alumne desenvolupar el seu creixement de forma organitzada i que s'ajusti a les seves capacitats oferint una major autonomia en el seu procés d'aprenentatge.

Aprofundirem en l'anatomia i fisiologia fins a la biomecànica passant per la patologia i acabant pels diferents tractaments ortètics del peu.

L'objectiu principal del curs d'expert al peu i el seu tractament per ortesi és oferir una formació amb un vessant més pràctic, acostant-nos a la realitat professional de l'ortopèdia i a les necessitats del sector.

Genèriques:

 • Saber analitzar, organitzar i planificar les activitats pròpies de l'àmbit professional.
 • Demostrar capacitat i flexibilitat per a la resolució de problemes i presa de decisions efectiva en el camp de treball.
 • Saber avaluar, seleccionar i extreure conclusions de la literatura científica relativa al camp d'estudi.
 • Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i pensament crític en el camp de treball.
 • Demostrar la capacitat de treball en equip tant a escala interdisciplinari com en un context internacional mitjançant la comunicació oral o escrita en diferents idiomes.
 • Demostrar habilitats en les relacions interpersonals des de l'atenció a la diversitat i multiculturalitat mitjançant el compromís ètic en la pràctica professional.
 • Demostrar capacitat de generar i liderar idees innovadores en l'entorn professional.
 • Demostrar autonomia per a formular, planificar, dissenyar i desenvolupar projectes científics o tecnològics en l'àmbit professional per a una millora en la seva àrea d'especialitat.

Específiques:

 • Tenir coneixements avançats en anatomia i biomecànica, tant en l'àmbit teòric com en exploració, per a poder analitzar les patologies i les adaptacions en ortopèdia del peu .
 • Tenir coneixements avançats sobre les patologies al peu, que requereixen tractament ortètic.
 • Ser capaç d'interpretar les prescripcions mèdiques, sol·licituds de tractament i consells dels pacients que seran tractats pel ortopeda.
 • Ser capaç de dominar la presa de mesures sobre el peu, incloent els sistemes tradicionals i les seves últimes tecnologies, per a totes aquelles ortesis del peu , que es precisin en el seu treball en ortopèdia .
 • Tenir els coneixements avançats per a dissenyar, executar, dirigir i coordinar la fabricació a mesura dels productes de fabricació pròpia i aquells desenvolupats per productors externs.

Si tries el grau en Farmàcia de Blanquerna-URL tries...

Formació pràctica

Formació amb vessant pràctica propera a la realitat professional de l’ortopèdia i necessitats del sector.

Formació tècnica

Formació tècnica que dedica totalment la presencialitat al desenvolupament de les matèries pròpies de l’ortopèdia.

Professorat

Professors amb amplia experiència en el camp de l’ortopèdia; gran càrrega pràctica tant a nivell de taller de fabricació, exploració i valoració del pacient com en presa de mides amb ús d’últimes tecnologies i adaptació d’ortesis i ajudes tècniques.

Notícies

Informació acadèmica

alumnes en grup a classe FCS

Calendari

Podeu descarregar en l'enllaç següent, el calendari detallat del curs 2022-2023 (pdf)

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Professorat

Procés de sol·licitud

Per accedir a l’ensenyament de màsters i diplomes d’especialització universitària cal tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país de l’Espai Europeu d’Educació Superior. També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis.

Així mateix, hi ha la possibilitat que hi puguin accedir persones no titulades que, per raó de la seva trajectòria professional o personal, es considera que tenen la capacitat per seguir els cursos. En aquests casos, el títol que obtindran serà d’extensió universitària.

El procés de sol·licitud de plaça té dues parts:

La preinscripció

La matrícula

Preinscripció

La preinscripció es fa en línia (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació). També es pot fer presencialment a la Facultat.

Durant el procés, el candidat/a haurà de lliurar la documentació sol·licitada:

 • DNI, passaport o NIE.
 • Fotocòpia compulsada del títol que dona accés al curs o del resguard de sol·licitud.
 • Còpia de l'expedient acadèmic oficial amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació d'accés.
 • Alumnat amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten per a l’accés als estudis de màster o postgrau al país d’expedició. Si l’estudiant prové d’una universitat estrangera, haurà d’aportar el sistema de qualificació de la universitat d’origen i també la documentació anterior amb els requisits de traducció i legalització establerts en la normativa vigent.
 • Pagament de 100 € en concepte de drets de preinscripció. Només es retornarà l'import de la sol·licitud en cas d'anul·lació del curs per part del centre. L'import es retornarà durant el curs en què s'ha fet la preinscripció, prèvia presentació del resguard corresponent. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial.

Un cop feta la preinscripció, es valorarà la documentació i s'informarà l'estudiant sobre el resultat i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Matrícula

La matrícula és el tràmit definitiu per a accedir al màster o postgrau. En el comunicat d’admissió s’informarà cada estudiant de la data de matrícula. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, comporta l’obtenció definitiva de la plaça. Si l’estudiant abandona el curs, no se li retornarà en cap cas l’import de la matrícula. La Facultat es reserva el dret a anul·lar aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matrícules necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula es retornarà íntegrament.

Documentació que caldrà aportar:

 • Fotocòpia compulsada del resguard del títol o fotocòpia compulsada del títol dels estudis universitaris cursats.
 • Certificació acadèmica oficial (relació d’assignatures cursades amb la seva qualificació).
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària en cas de pagament fraccionat.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es pot fer sencer, o de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària.

Si s’opta pel fraccionament, l’estudiant haurà de fer efectiu el 33,3 % el cost total dels crèdits matriculats durant els dos dies laborables següents a la formalització de la matrícula, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no pot ser domiciliat. El 66,4 % restant es reparteix en dues mensualitats, al gener i al març, mitjançant domiciliació bancària que caldrà aportar en el moment de la matrícula.

Els alumni de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable). Les matrícules d’honor obtingudes el quart curs de grau no són bonificables en els màsters propis i postgraus. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a més informació, contacta amb el departament de futurs estudiants a [email protected].
[email protected]

Preu

Preu total del curs
1900€
Preu per crèdit
100€
Facultat de Ciències de la Salut FCS

Beques i ajuts Blanquerna

Descomptes disponibles per a estudis de Màster i Postgrau

*Els descomptes són aplicables en Màsters Universitaris, Màsters de Formació Permanent i Títols Propis, i no són acumulables: només es pot aplicar 1 dels descomptes.

15% - Descompte Alumni URL

Alumni URL de qualsevol pla d’estudis associat a una matrícula de pagament prèvia. Només s’ofereix una vegada per a cada tipus de títol diferent on l’alumni es vulgui matricular.

10% a 15% - Descompte a empreses col·laboradores

Empreses amb les quals existeix un conveni de col·laboració formal, sigui de pràctiques o de qualsevol altre model d’associació.

10% - Descompte a institucions universitàries

Professorat, PAS, Estudiants i Alumni d’institucions universitàries amb les quals hi hagi conveni d’estudis/intercanvis, per exemple, Emerson College.

10% - Descompte a col·legis professionals

Amb tots els col·legis professionals amb qui existeixi conveni de col·laboració vigent. S’ha d’acreditar el fet d’estar col·legiat.

logo

Excel·lència és futur