Durada 4 anys
Horari Matí o migdia
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Places tancades
Modalitat Presencial
grauWINF

Proximitat, professionalitat i humanisme

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL afavoreix el tracte personal entre professor i estudiant, en un clima de diàleg i participació per tal de fomentar la capacitat creativa i estimular l’esperit crític.

Els estudiants reben la formació de caràcter humanístic i interdisciplinari, a partir de quatre grans blocs pedagògics: classes magistrals, seminaris, simulacions clíniques i pràctiques professionals.

Classes magistrals

Dedicades a les matèries de contingut teòric, són impartides per professors que excel·leixen en l’àmbit de la docència i la investigació, i majoritàriament són professionals en actiu.

Aules de simulació clínica

Les simulacions clíniques són espais formatius que simulen diferents escenaris professionals (unitat hospitalària, consulta d'atenció primària de salut, etc...) on es desenvolupen les actituds i les habilitats imprescindibles per realitzar les posteriors pràctiques a les institucions d'àmbit sanitari i social en els quals la Facutat té signat un conveni de pràctiques. 

Seminaris

Els seminaris són espais formatius en grups reduïts on es fa un seguiment personalitzat dels estudiants, se’n potencia la iniciativa i s’hi desenvolupen les competències universitàries i les professionals específiques de la Infermeria. En els seminaris es treballa amb una metodologia fonamentada en l'aprenentatge basat en la resolució de problemes; s'aprèn a resoldre situacions relacionades amb la salut a través de la cerca d'informació, el plantejament de solucions, la discussió i el treball en equip.

Pràctiques

Des del 1r curs a la Universitat es compagina l'estudi amb la pràctica clínica perquè l'estudiant s'aproximi al món professional. Això permet adquirir experiència i facilita, en el futur la inserció al món laboral.
La Facultat de Ciències de la Salut Blanquera-URL té més de 120 centres sanitaris i sociosanitaris de referència -públics i privats-, centres educatius, esportius, centres penitenciaris, associacions, etc... on es duen a terme les pràctiques externes. Aproximadament el 90% dels graduats acaben obtenint feina a partir de les pràctiques realitzades.

Estudis a l'estranger

Els estudiants tenen la possibilitat d'acollir-se a diversos programes d'intercanvi amb altres universitats estrangeres, així com fer pràctiques a l’estranger en els darrers cursos de la carrera i participar en programes de cooperació internacional