Noia saltant des de trampolí
Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
grauGGES

Introducció

El treball de final de grau (TFG) es concep com un escenari d’integració de bona part de les competències que ha anat adquirint l’estudiant durant el grau en Gestió Esportiva i que posa de manifest la seva suficiència com a futur graduat universitari. Es valorarà la capacitat de desenvolupar un projecte de recerca, una proposta d’intervenció o un pla de negoci i s’aprofundirà en una temàtica o àmbit d’interès per a l’estudiant en el marc de la gestió esportiva. 

Aquest treball tindrà una dimensió important en el si del darrer curs del graduat, i vol ser la culminació del procés d’ensenyament-aprenentatge proposat pel Grau en Gestió Esportiva a la FPCEE Blanquerna. Aquesta culminació haurà d’aglutinar els aprenentatges adquirits durant tot el grau buscant la significació que sobre el projecte tinguin les diverses matèries que conformen el pla d’estudis.

L’autonomia de l’estudiant i la responsabilitat en el desenvolupament del treball seran essencials per a la consecució de les competències treballades en aquest TFG. Així mateix, els estudiants comptaran amb el suport necessari des del punt de vista metodològic a través de l’assistència i participació en el Seminari de TFG i de la tutorització individual. Aquest guiatge d’un tutor expert serà un element essencial per assegurar la qualitat de les propostes desenvolupades pels estudiants.

Competències

Les competències a desenvolupar durant l’elaboració del TFG d’acord amb aquelles que formen part del disseny del pla d’estudis del Grau en Gestió Esportiva a la FPCEE Blanquerna són les següents:

Competències generals

  • Mostrar iniciativa, esperit emprenedor i lideratge, i saber treballar en un equip interdisciplinari.
  • Buscar i gestionar informació provinent de fonts diverses, així com aplicar els coneixements adquirits en els diferents escenaris professionals.

Competències bàsiques

  • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals

  • Mostrar esperit crític i compromís ètic.
  • Actuar de manera respectuosa amb el medi ambient, així com reconèixer la diversitat cultural i respectar la diferència.

Competències específiques

  • Dissenyar l'estructura organitzativa i definir l'estratègia de l'organització.
  • Plantejar i dirigir un negoci propi en les seves dimensions clau.
  • Dissenyar i desenvolupar projectes de gestió global o d'àrees funcionals.

Tutorització

La realització del TFG tindrà una durada de dos semestres i el supervisarà un professor/tutor, tant individualment com al llarg de les sessions de Seminari. Per tant, hi haurà un espai en què el professor/tutor farà sessions de Seminari en grup per posar en comú el procés que s’està duent a terme. Aquestes sessions s’alternaran amb un seguiment/tutories individualitzades (cada tutor farà un seguiment personalitzat del treball). Cada grup de Seminari estarà constituït per 10-12 estudiants i un tutor, i l’assistència serà obligatòria per a tots els integrants del grup.

Presentació i defensa pública

Presentació i defensa pública davant una comissió d’avaluació, constituïda per dos professors del grau, un dels quals pot ser el tutor. Per poder defensar el treball, caldrà prèviament el vistiplau del professor/tutor de Seminari que garanteixi que el treball respon als mínims exigits per a la seva defensa.