Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGCAF

Introducció

El treball final de grau (TFG) es concep com un escenari d’integració de bona part de les competències que ha anat adquirint l’estudiant durant el Grau en CAFE i que posa de manifest la seva suficiència com a futur graduat universitari. Aprofundint en una temàtica d’interès per a l’estudiant, es valorarà la capacitat d’articular una proposta d’intervenció original i innovadora en algun dels àmbits de les ciències de l’esport. Així mateix, en el si del TFG es valorarà l’esperit emprenedor de l’estudiant amb iniciatives creatives orientades a l’autoocupació.

Aquest treball tindrà una dimensió important en el si del darrer curs del graduat, i vol ser la culminació del procés d’ensenyament-aprenentatge proposat pel Grau en CAFE a la FPCEE Blanquerna. Aquesta culminació haurà d’aglutinar els aprenentatges adquirits durant tot el grau buscant la significació que sobre el projecte tinguin els diversos mòduls que conformen el pla d’estudis.

L’autonomia de l’estudiant i la responsabilitat en el desenvolupament del treball seran essencials per a la consecució de les competències abordades en aquest TFG. Així mateix, la tutorització dels treballs i el guiatge d’un tutor expert serà l’altre element essencial per assegurar la qualitat dels projectes.

Les competències a desenvolupar durant l’elaboració del TFG d’acord amb aquelles que formen part del disseny del Pla d’Estudis del Grau en CAFE a la FPCEE Blanquerna són les següents:

Competències generals

•Responsabilitzar-se del propi aprenentatge i desenvolupar les habilitats de forma independent i autònoma.

•Comprendre i expressar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera, majoritàriament vehicular de la comunitat científica.

Competències bàsiques

•Ser capaç de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

•Haver desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Competències específiques
•Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials als diversos àmbits de l’activitat física i l’esport.
•Seleccionar i saber utilitzar el material i l’equipament esportiu adequat per a cada tipus d’activitat.

Requeriments mínims

L’estudiant haurà d’haver superat 130 crèdits de la carrera per poder optar a matricular el TFG. Per tal de superar el mòdul de TFG, l’estudiant haurà d’acomplir amb els requisits següents:

-Ha de presentar un treball original.

-Ha de realitzar un marc teòric elaborat amb un mínim de 15-20 referències de qualitat.

-Ha d’incorporar un procés de recull d’informació/dades i tractar-les.

-Ha de ser guiat per una línia de recerca reconeguda i/o ha d’apuntar una línia d’innovació clara i identificable.

-Ha d’incorporar una discussió crítica i fonamentada de les petites troballes experimentades durant el procés.

Tutorització

La realització del TFG tindrà una durada de dos semestres i se supervisarà per part d’un professor/a tutor, tant individualment com al llarg de les sessions de seminari. Per tant, existirà un espai de 2h/set. en què el professor/a tutor farà sessions de seminari en grup per posar en comú el procés que s’està duent a terme (pautar i organitzar l’activitat, triar el tema, aportar documentació, planificar les activitats...). Aquestes sessions de seminari s’alternaran amb un seguiment/tutories individualitzades (cada tutor farà un seguiment personalitzat del treball). Cada grup de seminari estarà constituït per 10-12 estudiants i un tutor, i l’assistència serà obligatòria per a tots els integrants del grup.

En un dels semestres, preferiblement el primer, hi haurà dos nous escenaris d’aprenentatge: el treball presencial a l’aula de gran grup (2h/set) i de petit grup (2h/set). La finalitat és desenvolupar temes relacionats amb mètodes d’investigació i/o estadística aplicada per tal de proporcionar als estudiants un major suport metodològic per a l’elaboració del TFG.

En el cas que l’estudiant gaudeixi d’un programa de mobilitat internacional, el TFG podrà ser tutoritzat totalment o parcialment de manera virtual.

Participació al Congrés d’Estudiants

Els estudiants de 4t curs són els protagonistes del Congrés d’Estudiants de la FPCCE Blanquerna, que s’organitza des de fa onze anys. Així, el Congrés ha de formar part del procés de comunicació de caràcter científic que el TFG intenta fomentar. El Congrés d’Estudiants es fa el mes d’octubre i s’hi presenten els millors TFG del curs anterior.