Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGCAF

La finalitat de les pràctiques és la projecció, l’anàlisi, l’aplicació de coneixements, la iniciació a la recerca i la socialització dins l’àmbit laboral,amb l’assessorament del tutor de la Facultat i de la institució on fa el pràcticum.

El Pla d’Estudis de la Facultat atorga al Pràcticum i a l’estada de l’estudiant en centres externs un paper central en la formació dels estudiants del Grau en CAFE. El Pràcticum permet una articulació bàsica entre els conceptes teòrics i la realitat de la intervenció professional i, alhora, desenvolupa la capacitat crítica i autocrítica necessària per a la formulació d’interrogants; esdevé, així, un motor essencial per a la recerca científica i per al conjunt del desenvolupament acadèmic i professional.

El programa del Pràcticum

 • Pràctiques als centres col•laboradors de la Facultat.
 • Sessió setmanal de dues hores de Seminari de pràctiques.
 • Sessió setmanal durant el segon semestre de Perfil ètic (a 4t curs de Grau).
 • Treball/s de Seminari de pràctiques.
 • Conferències complementàries.
 • Memòria final.
 • Avaluacions del professor-tutor i del tutor de pràctiques del centre.

Seguiment de les pràctiques: tutorització individual i grupal de les pràctiques

Els estudiants tenen un tutor de pràctiques assignat dins el centre de pràctiques i un professor-tutor de pràctiques assignat per la Facultat. És el responsable de tutoritzar i supervisar les pràctiques en el context acadèmic. Aquesta supervisió i seguiment es duu a terme mitjançant dos tipus de tutorització:

 • Tutorització individual
 • Tutorització grupal (2 hores setmanals durant tot el curs acadèmic). El seguiment grupal de les pràctiques es fa en el Seminari de pràctiques en què els estudiants realitzen activitats professionalitzadores que permeten integrar els aspectes teòrics de la professió i de les matèries cursades, i la seva experiència als centres de pràctiques.

Els seminaris -grups reduïts-

El Seminari és un escenari particular d’ensenyament-aprenentatge amb grups reduïts d’estudiants i que figura en el currículum dels graus de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL des dels inicis de la titulació.

El seminari permet:

 • Treballar per competències en grups reduïts d’estudiants.
 • Desenvolupar un procés de construcció col·lectiva del coneixement a terme a partir de la interacció entre els participants d’un grup heterogeni, d’entre 12 i 15 estudiants, entre iguals, i amb un tutor que promou i facilita aquest procés.
 • Afavorir i potenciar la interrelació dels coneixements adquirits en les diferents matèries.
 • Establir una relació entre les activitats que es desenvolupen al Seminari i a les assignatures, afavorint un treball procedimental més consistent i una millor construcció del coneixement.

El Seminari de pràctiques: Un exemple de participació activa de l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge

El Pràcticum és l’escenari caracteritzat per mostrar models professionals d’intervenció en un context laboral. I el Seminari de pràctiques és l’espai setmanal que cada professor-tutor dedica, amb un grup reduït d’estudiants, a treballar els aspectes relacionats amb l’estada dels estudiants als centres de pràctiques i la construcció del perfil professional, durant el temps que l’estudiant està en el centre de pràctiques i amb una periodicitat setmanal de 2 hores.

Objectius:

 • Facilitar la integració entre el Pràcticum i la resta del Pla d’Estudis del Grau.
 • Transmetre l’experiència de les pràctiques als companys del Seminari, amb prou claredat i profunditat per tal d’estimular la reflexió conjunta.
 • Prendre contacte amb els diversos àmbits professionals en què fan pràctiques els companys del Seminari, i emmarcar cada activitat (i cada centre de pràctiques) en un conjunt més ampli.
 • Conèixer de manera àmplia i global la tasca del professional de l’activitat física i de l’esport, i aprofundir en les actituds professionals, les competències i les habilitats observades, les característiques del treball en equip, etc.

La metodologia habitual de treball al Seminari es basa en el material que l’estudiant prepara en relació amb les seves pràctiques i amb l’objectiu de treballar en el grup. Aquest material pot ser molt divers: el disseny de propostes d’anàlisi vinculades a un esport concret, l’elaboració d’instruments d’observació, la planificació i el disseny de jornades esportives, la gestió, la programació d’unitats didàctiques, la participació en sessions d’entrenament, recerques en les quals participa o de qualsevol altra situació que ell mateix triï i que es basi en l’impacte que li ha ocasionat, els interrogants que li promou, etc. Així mateix, durant el Pràcticum del darrer curs de Grau en CAFE s’aprofundeix en la reflexió sobre el perfil ètic del professional en ciències de l’activitat física i de l’esport, i es relacionaran les classes teòriques amb la pràctica professional i es desenvoluparan els continguts propis de l’ètica professional.

El programa global del Pràcticum permet que l’estudiant conegui la diversitat i la pluralitat dels models d’intervenció professional en els diferents àmbits.
El Departament de Pràctiques és el responsable de coordinar les relacions entre la Facultat i els més de 2.400 centres de pràctiques.
 

Per a més informació, cliqueu el següent enllaç.