Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques Obligatòries
Crèdits 371 ECTS
CoordinacióSports Sciences: Dr Maria Giné Garriga
Physiotherapy: pending
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grau11-GR-CAFE_FIS

A Blanquerna-URL hi trobaràs un disseny formatiu en contacte amb la pràctica professional i els instruments adequats per aprofundir en l’estudi de les disciplines que hi impartim. El Pràcticum i les estades de pràctiques et donaran l’oportunitat d’observar i d’aplicar els procediments, les habilitats i els recursos diversos que són objecte d’aprenentatge, amb l’assessorament del tutor/a de la Facultat i del centre.

La finalitat de les pràctiques és la projecció, l’anàlisi, l’aplicació de coneixements, la iniciació a la recerca i la socialització dins l’àmbit laboral.  El Pla d’estudis del doble grau contempla períodes de pràctiques d’ambdues titulacions.  D’aquesta manera, garantim que els alumnes assoleixen la formació necessària per desenvolupar la seva professió en les dues disciplines.

El Pràcticum (que inclou l’estada dels estudiants en centres externs) té un paper central en la formació dels estudiants del grau en CAFE i en fisioteràpia. El Pràcticum permet una articulació bàsica entre els conceptes teòrics i la realitat de la intervenció professional i, alhora, desenvolupa la capacitat crítica i autocrítica necessària per a la formulació d’interrogants. Esdevé, així, un motor essencial per a la recerca científica i per al conjunt del desenvolupament acadèmic i professional.

El programa del Pràcticum a la FPCEE Blanquerna-URL inclou:    

  • Pràctiques als centres col·laboradors de la Facultat
  • Sessió setmanal de dues hores de Seminari de Pràctiques
  • Treball(s) de Seminari de Pràctiques
  • Conferències complementàries
  • Memòria final de cada Pràcticum
  • Seguiment i avaluacions del professor/a-tutor/a i del tutor/a de pràctiques del centre

Seguiment de les pràctiques: tutorització individual i grupal de les pràctiques 

Els estudiants tenen un tutor/a de pràctiques assignat dins el centre de pràctiques i un professor/a-tutor/a de pràctiques assignat per la Facultat (tutor/a acadèmic).

El tutor/a de pràctiques de la institució-centre vetlla per la formació pràctica de l’estudiant dins l’àmbit del centre, fa el control i el seguiment de les pràctiques i comunica al professor/a-tutor/a de pràctiques de la Facultat qualsevol incident que es produeixi.

El tutor/a acadèmic és la figura de referència de l’estudiant a la FPCEE/FCS i el/la responsable de tutoritzar i supervisar les pràctiques en el context acadèmic. Aquest seguiment es duu a terme mitjançant dos tipus de tutorització: individual i grupal. En les tutoritzacions individuals, el tutor/a acadèmic fa un seguiment de l’estudiant per mitjà de tutories individualitzades, de manera propera i tenint en compte les circumstàncies concretes de l’estudiant i del centre de pràctiques. 

En el cas del grau en CAFE, hi ha també tutoritzacions grupals (dues hores setmanals en els semestres on hi figura Pràcticum-Estada de pràctiques). El seguiment conjunt de les pràctiques es duu a terme en el si del Seminari Pràcticum, en què els estudiants desenvolupen activitats professionalitzadores que permeten integrar els aspectes teòrics de la professió i de les matèries cursades i la seva experiència als centres de pràctiques.

En el cas del grau en Fisioteràpia, les Pràctiques inclouen: (a) pràctiques clíniques en l’entorn sanitari per la realització de les pràctiques més relacionades amb les competències de la fisioteràpia que es desenvolupen ja des de 1r curs i permeten l’apropament de l’estudiant al mon professional. Cada període de pràctiques contempla dues sessions amb el tutor acadèmic: el briefing (previ a l’inici de les pràctiques al centre) i el debriefing (un cop finalitzat el període de pràctiques al centre).

El Seminari de pràctiques: un exemple de participació activa de l’estudiant en el seu procés d'aprenentatge

El Pràcticum és l’escenari que permet mostrar models professionals d’intervenció en un context laboral, i el Seminari de Pràctiques és l’espai setmanal que cada professor/a-tutor/a dedica, amb un grup reduït d’estudiants, a treballar els aspectes

relacionats amb l’estada dels estudiants als centres de pràctiques i la construcció del perfil professional, durant tot el curs acadèmic i amb una periodicitat setmanal de dues hores. En aquest sentit, esdevé una peça fonamental com a escenari

d’ensenyament-aprenentatge, igual que en la resta de cursos del grau, i amb la particularitat que l’estudiant desenvolupa activitats teoricopràctiques vinculades amb el seu centre de pràctiques i amb l’adquisició de competències professionals.

En general les Pràctiques plantegen els objectius següents:

  • Facilitar la integració entre el Pràcticum i la resta del Pla d’estudis del grau.
  • Transmetre l’experiència de les pràctiques als companys del Seminari amb claredat i profunditat per tal d’estimular la reflexió conjunta.
  • Prendre contacte amb els diversos àmbits professionals en què fan pràctiques els companys del Seminari, i emmarcar cada activitat (i cada centre de pràctiques) en un conjunt més ampli.
  • Conèixer de manera àmplia i global la tasca del professional de CAFE i fisioteràpia, i aprofundir en les actituds professionals, les competències i les habilitats observades, les característiques del treball en equip, etc.

La metodologia habitual de treball al Seminari es basa en el material que l’estudiant prepara en relació amb les seves pràctiques i amb l’objectiu de treballar en el grup. El programa global del Pràcticum permet que l’estudiant conegui la diversitat i la pluralitat dels models d’intervenció professional en els diferents àmbits.

Els Departaments de Pràctiques és el responsable de coordinar les relacions entre la Facultat i els més de 2.400 centres de pràctiques.