Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques Obligatòries
Crèdits 371 ECTS
CoordinacióSports Sciences: Dr Maria Giné Garriga
Physiotherapy: pending
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grau11-GR-CAFE_FIS

Qualitat docent

Les diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge són impartides per professorat que excel·leix en la docència i la recerca, i incorporen totes les possibilitats que ofereix la tecnologia actual. Comptem amb un equilibri entre professors especialistes o investigadors i professors que són, també, professionals en actiu.

Seminaris

Els seminaris són espais formatius, presents a cada semestre al llarg dels cinc cursos, que acullen grups reduïts de dotze-catorze estudiants guiats per un/a professor/a-tutor/a, i que han distingit la docència de la nostra Facultat des del principi.

Aquests espais faciliten l’aprenentatge interdisciplinari, la reflexió intel·lectual i professional i les metodologies basades en la resolució de problemes o en l’estudi de casos, així com el seguiment de les pràctiques i dels projectes de recerca o d’intervenció professional. També permeten portar a terme un acompanyament personalitzat de cada estudiant, ja que el/la professor/a-tutor/a col·labora en la seva orientació acadèmica, personal i vocacional. Concretament, permet:

  • Treballar per competències en grups reduïts d’estudiants.
  • Desenvolupar un procés de construcció col·lectiva del coneixement a partir de la interacció entre els participants d’un grup heterogeni, d’entre dotze i quinze estudiants, entre iguals i amb un tutor que promou i facilita aquest procés.
  • Afavorir i potenciar la interrelació dels coneixements adquirits en les diferents matèries.
  • Establir una relació entre les activitats que es desenvolupen al Seminari i a les assignatures per tal d’afavorir un treball procedimental més consistent i, consegüentment, una millor construcció del coneixement.
  • Associar el treball que s’hi desenvolupa a les competències transversals del grau i a les competències específiques relacionades amb les assignatures cursades, per exemple, en el cas de les pràctiques i dels Treballs Finals de Grau.

Educació personalitzada

Les pràctiques professionals, que es duen a terme en organitzacions, institucions, centres esportius, centres de salut, i escoles pioneres i innovadores, faciliten l’aprenentatge de la professió i l’adquisició d’eines i de contactes per millorar les possibilitats d’inserció laboral. Tenim convenis establerts amb més de dos mil quatre-cents centres de pràctiques.

Pràctiques professionals

Les pràctiques professionals, que es duen a terme en organitzacions, institucions, centres esportius, centres de salut i escoles pioneres i innovadores, faciliten l’aprenentatge de la professió i l’adquisició d’eines i de contactes per millorar les possibilitats d’inserció laboral. Tenim convenis establerts amb més de 2.400 centres de pràctiques.

Competències professionals

L’estructura d’ambdós Plans d’estudis i l’organització dels espais formatius o l’orientació dels processos d’ensenyament-aprenentatge estan encaminades a facilitar l’adquisició de les competències professionals necessàries per a l’exercici professional en el món actual. Un dels trets que més es reconeix a Blanquerna-URL és la bona preparació professional dels seus titulats, fet que es reflecteix, també, en els elevats índexs d’inserció laboral (veure enllaços a continuació).

Fisioteràpia

CAFE

Competències transversals i personals

Els estudis, sobretot en els espais de Seminari, estan organitzats per vertebrar una proposta progressiva d’adquisició de competències genèriques o transversals. Són competències com ara la responsabilitat i l’autonomia, la iniciativa i la creativitat, el treball en equip, l’orientació a resultats, la capacitat comunicativa o les competències emocionals i socials. A les nostres Facultats (Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, i la Facultat de Ciències de la Salut) s’adquireixen aquestes competències clau, que són les que més faciliten l’ocupabilitat i que millor caracteritzen el talent i la maduresa personals.

Les matèries de l’àrea d’humanitats estan incloses en aquest itinerari formatiu, i faciliten tant la formació cultural àmplia com la reflexió personal sobre qüestions de fons de la persona. Ajuden a promoure les visions globals dels problemes i la consideració dels aspectes ètics de les professions.

Formació en humanitats

Les matèries de l’àrea d’humanitats estan incloses en aquest itinerari formatiu, i faciliten tant la formació cultural àmplia com la reflexió personal sobre qüestions de fons de la persona. Ajuden a promoure les visions globals dels problemes i la consideració dels aspectes ètics de les professions.

Formació internacional

La Facultat ofereix la possibilitat de participar en diversos programes d’intercanvi i per fer pràctiques a l’estranger. També dona l’opció de formar part en diversos programes de cooperació internacional. El Pla d’estudis inclou la formació per a l’adquisició del nivell B2 d’anglès.