Durada 1 any
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. Josep Campos Rius
CoordinacióTec: Dr.X.Canaleta,
EF: Dr. J.Campos,
Ang: Dra. M.G.Davies
Preinscripció Portal Gencat
masters-universitarisMOES

Treball de final de màster

Els estudiants hauran d’elaborar i lliurar un projecte que serà tutoritzat per un professor del màster en el marc del Seminari de Pràcticum i del treball de final de màster del segon semestre. Aquest projecte es defensarà públicament davant d’una comissió d’avaluació formada per professorat del programa de màster. Es recomana que un dels membres de la comissió sigui aliè al màster, però membre d’algun programa de postgrau de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.

Defensa del projecte

L’estudiant disposarà de deu minuts per defensar el projecte. Haurà de prioritzar les qüestions que consideri més rellevants del treball i fer-ne una síntesi clara, precisa i completa. Un cop finalitzada l’argumentació, l’estudiant haurà de respondre les observacions, els comentaris i les preguntes que li facin els membres de la comissió.

El projecte de màster s’escriurà en català, si bé l’equip de gestió acadèmica (EGA) de màsters pot autoritzar que es presenti en una altra llengua, amb una sol•licitud prèvia per escrit del director. En aquest cas, caldrà un resum del projecte en català.

Criteris d’avaluació

Els criteris per avaluar el treball de final de màster fan referència a les competències assolides durant el procés d’elaboració, al producte elaborat i a la defensa que se’n fa. Per aquest motiu la qualificació final serà el resultat de diferents valoracions parcials:

  • Competències assolides durant el procés d’elaboració: es valorarà la persistència i la constància en la confecció del treball, i la progressió en l’adquisició de les habilitats i de les actituds necessàries per a la investigació i la intervenció. Aquesta valoració la farà el tutor del treball.
  • Producte elaborat: es valoraran els diferents aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques per garantir la coherència i la qualitat dels treballs d’investigació o d’intervenció. El director del treball i els membres de la Comissió d’Avaluació emetran un informe previ a la defensa que es lliurarà a la Comissió de Postgrau.
  • Competències assolides en la defensa oral: es valorarà la claredat, la precisió, l’originalitat i la qualitat de l’exposició oral del treball depenent de les condicions que exigeix la comunicació oral davant d’una comissió d’avaluació.

La qualificació final del treball serà emesa per la Comissió d’Avaluació d’acord amb les competències que s’especifiquen en el pla d’estudis.