Durada 1 any
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. Josep Campos Rius
CoordinacióTec: Dr.X.Canaleta,
EF: Dr. J.Campos,
Ang: Dra. M.G.Davies
Preinscripció Portal Gencat

masters-universitarisMOES

Objectius

Adquirir coneixements en l'àmbit de la psicologia, la pedagogia i la didàctica de manera que, en acabar el màster, els estudiants puguin exercir amb competència les funcions docents en un context de diversitat.

Competències generals

 1. Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional, s'ha d'incloure el coneixement de les respectives professions. 
 2.  Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies dels corresponents ensenyaments, atenent al nivell, la formació prèvia i l'orientació dels estudiants, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre. 
 3. Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursada. 
 4. Concretar el currículum que s’hagi d’implantar en un centre docent participant en la seva planificació col•lectiva; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants. 
 5. Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels drets humans que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible. 
 6. Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateix i amb d’altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l'autonomia, la confiança i la iniciativa personals. 
 7. Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes. 
 8. Dissenyar i fer activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en què estigui situat; desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació dels estudiants de manera col•laborativa i coordinada, participar en l'avaluació, la recerca i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge. 
 9. Conèixer la normativa i l’organització institucional del sistema educatiu i els models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament. 
 10. Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual, perspectives d’interrelació amb la realitat social de cada època. 
 11. Informar i assessorar les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills. 

Competències específiques del mòdul genèric

Tots els estudiants han d'adquirir les competències específiques del mòdul genèric Desenvolupament de la Persona, Educació i Societat. 

E.1) Conèixer les característiques psicològiques dels estudiants de secundària i les relacions entre els seus contextos socials, les seves motivacions i els seus processos de desenvolupament. 

E.2) Comprendre les relacions entre el desenvolupament intel•lectual, moral i social d'aquests estudiants i els processos d'aprenentatge en contextos escolars. 

E.3) Elaborar propostes educatives que optimitzin l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel•lectuals i emocionals. 

E.4) Identificar i planificar propostes de situacions educatives que permetin l'aprenentatge d'estudiants amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge. 

E.5) Conèixer i comprendre la influència en l'aprenentatge dels processos d'interacció i comunicació a l'aula i al centre i ser capaços de dissenyar estratègies per tractar i resoldre possibles problemes en aquest àmbit. 

E.6) Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu del nostre país. 

E.7) Conèixer i aplicar recursos i estratègies d'informació, tutoria i orientació acadèmica i professional. Promoure accions d'educació emocional en valors i formació ciutadana. 

E.8) Participar tant en la definició del projecte educatiu com en les activitats generals del centre atenent a criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i de convivència. 

E.9) Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatges com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i en la igualtat del tracte i no-discriminació de les persones amb discapacitat. 

E.10) Conèixer l'evolució històrica de la família, els seus diferents tipus i la incidència del context familiar en l'educació. 

E.11) Adquirir habilitats socials en la relació i l’orientació social. 

Competències específiques de l’ especialitat de tecnologia

 • Mòdul específic 

E.46) Adquirir coneixement sobre el sistema educatiu actual i el seu funcionament.

E.47) Ubicar la tecnologia dins del sistema educatiu estatal.

E.48) Constatar i clarificar les diferències i les semblances de les matèries de tecnologia amb la resta de matèries del sistema educatiu.

E.18) Conèixer el context i les situacions en què s’utilitzen o apliquen diversos continguts curriculars.

E.49) Conèixer què és la ciència i la tecnologia i valorar les implicacions ètiques del seu desenvolupament i la relació entre elles.

E.50) Conèixer les principals dificultats en el procés d’aprenentatge de la tecnologia i ser capaç de dissenyar activitats per superar-les tot atenent la diversitat.

E.51) Transformar coneixement disciplinari en propostes didàctiques tecnològiques per a la seva aplicació en els processos d’ensenyament- aprenentatge de la tecnologia.

E.52) Saber despertar, estimular i detectar vocacions en l’àmbit tecnològic.

E.53) Conèixer les principals utilitats de l’ordinador per a l’aprenentatge i l’ensenyament.

E.54) Ser capaç d’utilitzar l’ordinador i els diversos recursos disponibles per a l’ensenyament de les ciències i la tecnologia.

E.55) Planificar, desenvolupar i avaluar activitats basades en l’ordinador que facilitin l’adquisició de les competències pròpies en l’àmbit de la tecnologia.

E.56) Valorar les noves tecnologies (TIC) com a eines útils i imprescindibles per a la recerca de la informació i la simulació de situacions experimentals.

 • Mòdul de Pràcticum i treball de final de màster

E.57) Adquirir experiència en la planificació, docència i mètodes d’avaluació de la tecnologia.

E.28) Dominar les tècniques i les habilitats socials necessàries per fomentar l’interès, la motivació i un bon clima que faciliti l’aprenentatge i la convivència.

E.58) Potenciar la capacitat de comunicació oral per a la pràctica docent.

E.59) Dissenyar, implementar i col•laborar en les propostes de millora en els diversos àmbits d’actuació a partir de les conclusions basades en la pràctica.

Competències específiques de l’ especialitat d’educació física

 • Mòdul específic 

E.31) Conèixer els valors formatius i els continguts de l’educació física en les diferents etapes educatives.

E.32) Desenvolupar propostes d’intervenció educatives des de l’àrea d’educació física depenent de les competències i els continguts curriculars.

E.33) Seleccionar les estratègies metodològiques d’ensenyament i aprenentatge més apropiades segons els objectius d’aprenentatge i les característiques del context i dels alumnes.

E.34) Establir estratègies d’avaluació i qualificacions. 

 • Mòdul de Pràcticum i treball de final de màster

E.26) Adquirir experiència en la planificació, realització i avaluació de programes i activitats de l’educació física.

E.27) Acreditar un bon domini de l’expressió oral i escrita en la pràctica professional.

E.28) Dominar les habilitats socials necessàries per fomentar un bon clima que faciliti la comunicació entre docents, alumnes i famílies. 

E.35) Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d’actuació a partir de la reflexió basada en la pràctica.

E.36) Exercitar-se en la docència de l’educació física i experimentar les diferents funcions vinculades a l’exercici de la seva professió.

Competències específiques de l’ especialitat d’Anglès

 • Mòdul específic 

E12) Conèixer la història i el desenvolupament recent de la investigació sobre l’adquisició de llengües (primeres, segones i estrangeres)

E.21) Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials didàctics per l’anglès.

E.23) Conèixer i aplicar propostes innovadores d’ensenyament i aprenentatge de l’anglès

E.37) Conèixer l’evolució de les principals metodologies d’ensenyament i aprenentatge de les llengües estrangeres, en concret, l’anglès, i la investigació més recent aplicada a la pràctica a les aules.

E.38) Conèixer i analitzar els processos cognitius, metacognitius i socioafectius que caracteritzen una situació de llengües en contacte i les seves manifestacions més habituals: bilingüisme, multilingüisme, influència de la llengua materna (L1) en l’adquisició d’altres llengües i l’ús de la traducció com a factor de transferència positiva entre llengües.

E.39) Descriure, explotar i analitzar situacions d’aprenentatge de l'anglès en contexts d’aules multiculturals.

E 41) Conèixer les diverses perspectives des de les que es poden dissenyar programes curriculars i avaluar segons diversos enfocaments i mètodes..

E.42) Conèixer els diferents materials didàctics que es poden dissenyar a partir dels diversos enfocaments i mètodes. 

E.43) Dissenyar activitats, tasques i projectes per a la classe d’anglès.

E.44) Conèixer les característiques d’una assignatura impartida en format AICLE i respondre i resoldre les preguntes més habituals sobre la seva implantació.

 • Mòdul de Pràcticum i treball de final de màster

E.23) Conèixer i aplicar propostes innovadores d’ensenyament i aprenentatge de l’anglès

E.26) Adquirir experiència en la planificació, realització i avaluació de programes i activitats de l’especialitat corresponent (Anglès)

E.27) Acreditar un bon domini de l’expressió oral i escrita en la pràctica professional

E.28) Dominar les habilitats socials necessàries per a fomentar un bon clima que faciliti la comunicació entre docents, alumnes i famílies, l’aprenentatge i la convivència.

E.29) Conèixer els àmbits laborals, la diversitat dels centres i dels diversos sistemes organitzatius.