Durada 2 anys
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDr. Miquel Àngel Prats
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
masters-universitarisMLDC

Treball de final de màster

El treball de final de màster (TFM) es basa en l'elaboració i la defensa d'un projecte centrat en el disseny i l'avaluació d'un projecte innovador d'intervenció i lideratge educatiu en centres educatius en qualsevol de les etapes d'ensenyament obligatori (primària/ secundària). Aquest treball implica que els estudiants apliquin els coneixements adquirits durant les accions formatives del màster.

EL TFM és obligatori i s'ha de fer individualment. El tutoritzarà un professor doctor adscrit al màster. Aquest projecte es defensarà públicament davant una comissió formada, preferentment, per professors doctors del programa de màster.

Defensa del projecte

L'estudiant disposarà de deu minuts per defensar el projecte. Haurà de prioritzar les qüestions que consideri més rellevants del treball i fer-ne una síntesi clara, precisa i completa. Una vegada finalitzada l'argumentació, l'estudiant haurà de respondre les observacions, els comentaris i les preguntes que li facin els membres del tribunal.

El projecte de màster es podrà escriure en català o castellà, si bé l'equip de gestió acadèmica (EGA) de màsters i doctorats pot autoritzar que es presenti en una altra llengua, amb una sol·licitud prèvia per escrit del director. En aquest cas, hi haurà un resum del projecte en català o en castellà.

Criteris d'avaluació

Els criteris per avaluar el TFM fan referència a les competències assolides durant el procés d'elaboració, al producte elaborat i a la defensa que se'n fa. Per aquest motiu la qualificació final serà el resultat de diferents valoracions parcials:

  • Competències assolides durant el procés d'elaboració: es valorarà la persistència i la constància en la confecció del treball, i la progressió en l'adquisició de les habilitats i de les actituds necessàries per a la innovació, el lideratge i la intervenció. Aquesta valoració la farà el tutor del treball.
  • Producte elaborat: es valoraran els diferents aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques per garantir la coherència i la qualitat dels treballs d'investigació o d'intervenció. El tutor i els membres del tribunal emetran un informe previ a la defensa que es lliurarà a la Comissió de Postgrau.
  • Competències assolides en la defensa oral: es valorarà la claredat, la precisió, l'originalitat i la qualitat de l'exposició oral del treball depenent de les condicions que exigeix la comunicació oral davant un tribunal.

La qualificació final del treball d' investigació serà emesa pel tribunal en una acta única.