Durada 1 any
Horari matins
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Raquel Mirabet
Preinscripció oberta
masters-universitarisMSPM

Treball de final de màster

El treball final, com a culminació del procés formatiu del Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions Esportives i Projectes Esportius (Sports Management), té com a objectiu el desenvolupament i posterior defensa d'un pla de negoci. La realització d'aquest pla de negoci permet l'aplicació de múltiples àrees de coneixement desenvolupades en el màster en un negoci específic i en un escenari de gestió real.

Procediment

Els estudiants hauran d'entregar un treball de final de màster que serà tutoritzat per un professor doctor adscrit al màster. Aquest projecte es defensarà públicament davant d'una comissió formada per professors doctors del programa de màster.

Defensa del projecte

L'estudiant disposarà de deu minuts per defensar el projecte. Haurà de prioritzar les qüestions que consideri més rellevants del treball i fer-ne una síntesi clara, precisa i completa. Un cop finalitzada l'argumentació, l'estudiant haurà de respondre les observacions, els comentaris i les preguntes que li facin els membres del tribunal.

El projecte de màster es podrà escriure en català o en castellà, si bé l'EGA de màsters i doctorat pot autoritzar que es presenti en una altra llengua, amb una sol·licitud prèvia per escrit del tutor. En aquest cas, caldrà un resum del projecte en català o en castellà.

Criteris d'avaluació

Els criteris per avaluar el treball de final de màster fan referència a les competències assolides durant el procés d'elaboració, al producte elaborat i a la defensa que se'n fa. Per aquest motiu la qualificació final serà el resultat de diferents valoracions parcials:

  • Competències assolides durant el procés d'elaboració: es valorarà la persistència i la constància en la confecció del treball, i la progressió en l'adquisició de les habilitats i de les actituds necessàries. Aquesta valoració la farà el tutor del treball.
  • Producte elaborat: es valoraran els diferents aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques per garantir la coherència i la qualitat dels treballs. El tutor del treball i els membres del tribunal emetran un informe previ a la defensa que es lliurarà a la Comissió de Postgrau, almenys una setmana abans de la defensa pública del projecte.
  • Competències assolides en la defensa oral: es valorarà la claredat, la precisió, l'originalitat i la qualitat de l'exposició oral del treball depenent de les condicions que exigeix la comunicació oral davant d'un tribunal.

La qualificació final del treball de final de màster serà emesa pel tribunal en una acta única.