Durada 4 anys
Horari Matí
Pràctiques Obligatòries, Optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Modalitat Presencial
grauGRIN

Presentació

El Pla d'Estudis del Grau de Relacions Internacionals de Blanquerna (GRIN) contempla la realització d'un Treball de Fi de Grau (TFG), concebut com una assignatura que els estudiants han de cursar en el quart any del grau.

Aquesta assignatura de 12 ECTS es vincula a una altra, anomenada Seminari VIII: Desenvolupament del Projecte (8 ECTS), el disseny i contingut comprèn la sistematització d'un conjunt de competències i coneixements específics per a ser aplicats en el projecte. Al seu torn, cada TFG té associat un/a professor/a del grau que actuarà de tutor/a i la funció serà la de donar suport a l'estudiant en la correcta elaboració del projecte.

El TFG constitueix en si mateix un instrument fonamental en la formació de l'estudiant, que ha de permetre-li integrar els aprenentatges adquirits al llarg del grau, aprofundir en les diferents àrees de coneixement de les relacions internacionals, assumir la seva transdiciplinarietat, així com també desenvolupar les competències discursives i d'argumentació, anàlisi crítica, ús de fonts d'informació i documentació, comunicació, iniciativa i autonomia.

L'estudiant comptarà amb una Guia per a l'Elaboració del Treball Final de Grau. Aquesta guia presenta les pautes a seguir en el desenvolupament del TFG, així com la calendarització de les activitats que l'articulen, a més d'altres qüestions procedimentals relatives a l'elaboració i presentació del projecte. Per tant, la seva lectura i seguiment són d'especial rellevància per als estudiants del Grau de Relacions Internacionals que inicien el procés d'elaboració del TFG.

Els estudiants del GRIN hauran d'optar per una d'aquestes dues modalitats de TFG:

  1. Projecte recerca, sobre un tema escollit pel propi estudiant que es trobi dins d'una de les àrees de coneixement de les relacions internacionals. 

    En conseqüència, el treball ha de contemplar una anàlisi original, a través del qual pugui desenvolupar les competències i coneixements abans esmentats. La proposta haurà d'estar basada en una recerca bibliogràfica, recolzada per mètodes d'investigació quantitativa i/o qualitativa, i les conclusions presentades de manera raonada i coherent. 

    Aquesta modalitat de TFG contempla exclusivament la fórmula de projecte individual.
     
  2. Projecte professional o d’aplicació pràctica, sobre un dels àmbits de les relacions internacionals escollit per l'estudiant. En aquest cas, el TFG pot consistir en el disseny d'una activitat professional, la formulació d'una iniciativa concreta d'aplicació pràctica, o l'elaboració d'un estudi (diagnosi, avaluació, etc.). 

    El TFG corresponent a aquesta modalitat pot ser realitzat en equip (de 2 persones com a màxim) o individualment. En el primer cas, els autors han de motivar de manera raonada la pertinència i idoneïtat de realitzar-lo en parella, l'acceptació prèvia per part de la coordinació del GRIN serà necessària per dur a terme la proposta.